Hem till www.lipus.se
 

  Kurskatalogen

 
  Sviktande Vitalfunktioner
Att primärhandlägga patienter med livshotande tillstånd på sjukhus
Lipus-granskad kurs.
Lipus-nr:
20140080

Kursdatum: 2014-05-03 - 2015-05-12
Kursen ges på följande orter:
Ämnesområde: Kirurgi, Anestesi och intensivvård, Internmedicin, Kardiologi, Transfusionsmedicin, Koagulations- och blödningsrubbningar, Klinisk fysiologi, Neurologi, Infektionssjukdomar, Akutsjukvård.
Målgrupp: Kirurgi, Anestesi och intensivvård, Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar, Neurologi, Infektionssjukdomar, Akutsjukvård.
Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.


 
 
 
 
Lipus-nr:
20140080
1. Kursens titel
    Huvudrubrik
Sviktande Vitalfunktioner
    Underrubrik
Att primärhandlägga patienter med livshotande tillstånd på sjukhus
2. Kort sammanfattning av kursen
Tvådagarsutbildning med föreläsningar, kliniska fallscenarier med avancerade simulatordockor samt praktiska stationsövningar.
Föreläsningarna behandlar patofysiologi och primär handläggning av akut påkommen andningssvikt, cirkulationssvikt, njursvikt samt medvetslöshet.
Under övningarna med simulatordockor fokuseras också på andra vitalfunktionsstörningar såsom leversvikt, vätskebalansrubbningar, hypotermi etc.
Med simulatordockorna praktiseras även färdigheter och kommunikation i team, ffa med SBAR-konceptet
Utbildningen följer ABCDE-principen.
3. Ämnesområde
 • Neurologi

 • Infektionssjukdomar

 • Kirurgi

 • Anestesi och intensivvård

 • Internmedicin

 • Kardiologi

 • Transfusionsmedicin

 • Koagulations- och blödningsrubbningar

 • Klinisk fysiologi

 • Akutsjukvård
4. Målgrupp
    Nivå
 • Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning)

 • Färdiga specialister (fortbildning)

 • AT-läkare
    Specialitet
 • Neurologi

 • Infektionssjukdomar

 • Kirurgi

 • Anestesi och intensivvård

 • Internmedicin

 • Kardiologi

 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 • Medicinska njursjukdomar

 • Lungsjukdomar

 • Akutsjukvård
    Läkare med uppdrag enligt följande
    Övriga yrkeskategorier
 • Sjuksköterska
    Beskrivning
Primär målgrupp är ST-läkare verksamma inom somatisk akutspecialitet.
Kursen välkomnar även ansökningar från AT-läkare och specialistkompetenta sjuksköterskor inom intensivvård, hjärtintensivvård, anestesi, ambulans/akutmottagning.
Under åren har även många specialistkompetenta läkare genomgått utbildningen.
Deltagarantalet är maximerat till 16 st/kurstillfälle för att garantera varje deltagare tillfredsställande mängd praktisk träning med simulatordockor.
5. Bakgrund
Sjukhusvårdade patienter är idag äldre och har en ökad incidens av comorbiditet jämfört med tidigare, samtidigt som kontinuiteten i vårdomhändertagandet har minskat.
Den minskande läkar- och sjuksköterskekontinuiteten i omhändertagandet medför risk att latenta/manifesta tecken på svikt i vitala organsystem ej uppmärksammas. Detta gäller både patienter på akutmottagningen och redan inneliggande patienter.
Övertygande dokumentation från litteraturen visar att tidig identifiering och tidigt påbörjad rätt behandling, förbättrar prognosen dramatiskt för en stor majoritet av de akutmedicinska tillstånden.

Ett fungerande teamarbete mellan läkaren och sjuksköterskan/sjukskötaren är en förutsättning för ett adekvat och säkert akut omhändertagande. Träning i teamarbete av svårt sjuka är, med undantag av ren HLR-utbildning, eftersatt och regelbunden repetition är nödvändig.

Läkare/sjuksköterskor inom somatiska akutspecialiteter ställs dessutom ofta inför svåra etiska ställningstaganden i det akuta omhändertagandet av en allt sjukligare och äldre patientgrupp. I vissa fall riskerar vårdinsatserna att förlänga patientens lidande snarare än att ge förutsättningar för ett liv med en kvalitet som patienten kan acceptera.

Delmål enl socialstyrelsens målbeskrivning som utbildningen uppfyller :

Anestesi: 6,9
Kirurgi: 1,4,
Internmed: 1,4,5
Kardiologi: 1,2,4,
Gastro/Hepatologi: 1,2
Njurmedicin: 1,2
Lungsjukdomar: 1,2,5
Neurologi: 1,2
Infektionsmedicin: 3,10
Akutsjukvård: 1,4
    
6. Kursmål
    Övergripande mål
Ökad kompetens inom somatiska akutspecialiteter angående identifiering och initialt omhändertagande av svårt sjuka patienter. Detta minskar risken för komplikationer, invaliditet, lidande och dödsfall i den fortsatta vårdkedjan
    För deltagaren
Ökade kunskaper/praktiska färdigheter avseende primär handläggning av svårt sjuka patienter. Detta innefattar bland annat ett initialt strukturerat omhändertagande oavsett diagnos och kliniktillhörighet.
Bibringa ökad insikt i teamarbetets betydelse vid akut omhändertagande (kommunikation, ledarskap, samarbetsförmåga).
Öka insikten kring vikten av ett etiskt synsätt i samband med akut omhändertagande av svårt sjuka patienter
    För verksamheten
Ökad kompetens att omhänderta svårt sjuka patienter ger ökad vårdkvalitet. Detta medför i sin tur minskad risk för komplikationer och dödsfall i den fortsatta vårdkedjan
    För patienten och samhället
Ökad kompetens i handläggning av vitalfunktionssvikt ger ökad patientsäkerhet, förbättrar sjukdomsprognos och minskar risken för mänskligt lidande och död.
Ett adekvat akut omhändertagande torde leda till samhällsvinster i form av minskade sjukskrivningstider och minskat behov av institutionsbunden omvårdnad.
7. Program
    Programpunkter
Föreläsning : Akut andningssvikt (90 min)
Föreläsning: Cirkulationssvikt (120 min)
Föreläsning : Medvetslöshet/Kramper (60 min)
Föreläsning : Akut njurinsufficiens (60 min)
Praktiska moment (300 minuter): Kliniska fallscenarier med simulatordockor (Representanter från kursledningen).
Stationsövningar (120 min): Bla intraosseös infart, pleuradränage, koniotomi, introduktion till akut ultraljud på svårt sjuka patienter

Föreläsare : Lars Sundholm, överläkare/MLA, VO Anestesi/Intensivvård Södersjukhuset Stockholm
Christofer Muhr, bitr överläkare, medicinkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus
Caroline Hällsjö-Sander, bitr överläkare, anestesi-och intensivvårdsklin Karolinska Universitetsjukhuset Solna
Josefin Elzén, specialistläkare, anestesi-och intensivvårdsklin Karolinska Universitetsjukh Solna
    
Bifogade filer
    Kortfattat centralt budskap från kursen
    Referenser
Faktum Medica ger ej rekommendationer till boklitteratur då vi anser att innehållet mycket snart blir inaktuellt.
Kursinnehållet uppdateras kontinuerligt då kursledningen följer utvecklingen i tidskrifter som Resuscitation, Current Opinion In Critical Care, Intensive Care Medicine, European Heart med flera
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
8. Metodik
    Pedagogisk metod
Föreläsningar
Praktiska stationsövningar.
Färdighetsträning och kommunikationsträning via fallscenarier på avancerade simulatordockor (med hjärtljud, lungljud, lungbiljud, andningsrörelser, avstängd luftväg, arytmier/defibrillering, blodtryck/puls, iv infart, simulerad kräkning, stridor, möjlighet att praktisera pleuradränage, coniotomi m.m.).
    Kursmaterial
Varje kursdeltagare får en pärm med åhörarkopior på allt material. Utbildningsmaterialet uppdateras för varje nytt kurstillfälle.
SBAR-metodiken tillämpas i scenarioövningar (artikel utskickas innan kursstart)
    Rekommenderade förberedelser
Obligatoriska pretestet (60 flervalsfrågor) innebär automatisk litteratursökning för kursdeltagarna. Testet erhålls via epost 8 v innan aktuell kurs.
Fö rekommenderas repetition av basal fysiologi beträffande andning, cirkulation, CNS och njurar.
    Diagnostiskt prov
Ja. Pretest enl ovan
    Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens
Posttest (40 flervalsfrågor).Kursdeltagaren får härefter jämföra sina resultat på de två testerna.
9. Uppföljning
    Efter kursen
Ja.
Faktum Medicas epostadress info@faktummedica.se kan användas för kursdeltagare som efter kursen vill diskutera akutmedicinska problem
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Utbildningsmaterialet i utdelad pärm kan användas vid seminarier på hemsjukhuset
10. Utvärdering
    Genomförande av kursutvärdering
Lipus utvärderingsmall används. Som komplement till denna görs även en egen skriftlig och muntlig kursevaluering där deltagarna betygsätter varje huvudmoment. Plats för fri text med synpunkter på kursen finns i den egna kursevalueringen. Återkoppling sker till berörda.
    Metod för att utvärdera effekt i verksamheten på längre sikt
    Tidigare kurstillfälle som annonserats via Lipus eller IPULS där kursutvärdering finns att tillgå
Ja. IPULS-nummer: 20060207, 20070221, 20080230, 20090262,20100153, 20110220 ,20120238 samt 20130018
    Tidigare utvärdering har använts vid planering
Ja. Utvärderingar anv kontinuerligt för att uppdatera kursen
11. Formalia
    Startdatum
2014-05-03
    Slutdatum
2015-05-12
    Andra tidsuppgifter
Heltid

9-10 Oktober 2014

20-21 November 2014

5-6 Mars 2015

7-8 Maj 2015

För aktuell platstillgång se www.faktummedica.se

Utbildningen kan också med god framförhållning arrangeras vid de egna hemsjukhuset efter särskild överenskommelse, var god och kontakta kursledningen!

Utbildningen är upphandlad i vissa landsting och där ges utbildningen på hemsjukhuset enligt lokal överenskommelse mellan utbildningsansvariga och kursledningen
    Kursort och plats
Stockholm. Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115
    Län/region
    Antal deltagare
16
    Språk
Svenska
    Avgift
7695:-
Kursdokumentation (pärm mm), lunch och kaffe ingår båda kursdagarna
    Deltagarna betalar själva
Ev resa och logi
    Sista anmälningsdag
    Anmälningsförfarande
Anmälan sker via hemsidan www.faktummedica.se eller genom e-brev till info@faktummedica.se
Vid anmälan ange namn, titel, arbetsplats, mobiltelefonnummer, önskat kursdatum och faktureringsadress. Ange även eventuellt andrahandsval av kursdatum i händelse av fulltecknad kurs. Tidig anmälan ger företräde till kursplatserna.På hemsidan framgår aktuell platstillgång till kurserna.
    Utskick av programinformation inför kursstart
Artiklar,detaljerad kursinformation och pretest skickas ut via e-post 8 veckor före aktuellt kursdatum
    Kursintyg
Ja. Ja
Alla läkare erhåller socialstyrelsens intyg (ST-läkare med ifyllda delmål)
    Kontaktperson för deltagare
Lars Sundholm,
Faktum Medica
info@faktummedica.se
0708-12 96 27
    Övrig info
    Webbsida
www.faktummedica.se
12. Antagning
    Antagningsförfarande
Antagning sker efter anmälan till respektive kurs, tidig anmälan prioriteras.
Av utbildningspedagogiska skäl antas ej fler än 16 deltagare/kurstillfälle. Eventuell platsbrist meddelas omgående via e-brev
    Antagningsbesked
Bekräftelse av kursplats meddelas normalt inom 24 timmar via e-brev.
    Krav för deltagande
1) Deltagande för person i utbildningstjänst kräver godkännande av lokal verksamhetschef eller handledare
2) Varje deltagare skall innan kursstart fullgjort kursens diagnostiska prov (pretest, 60 frågor, se ovan)
13. Relaterade kurser
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Ja. Kursen kan efter önskemål med god framförhållning arrangeras vid andra tillfällen och på andra orter
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
Nej.
14. Kursansvariga
    Initiativtagare
Lars Sundholm, Överläkare/MLA
VO Anestesi/IVA
Södersjukhuset
    Teoretiskt innehåll
Samtliga föreläsare vid det aktuella kurstillfället (se punkt 7a)
    Kursledare/övergripande kvalitetsansvar
ÖL Lars Sundholm, specialist i anestesi- och intensivvård sedan 1998. Drygt 20 års erfarenhet av akut omhändertagande av svårt sjuka patienter. Har de senaste tio åren kontinuerligt tjänstgjort ffa inom intensivvården. Är fn medicinskt ansvarig läkare på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset. Föreläser internt och externt (bland annat regelbundet på Karolinska Institutet). Ledamot i LÄKSAKs expertråd inom vätsketerapi sedan 2002.
    Praktiskt genomförande och kursadministration
Faktum Medica, ett utbildningsföretag utan samarbete med läkemedelsindustrin
    Samarbetspartners
Inga
    Målgruppsrepresentant konsulterad vid planeringen
Tidigare har detta skett.
15. Finansiering
    Aktörer som ställer resurser till förfogande för kursens genomförande
Inga. Utbildningen finansieras via deltagaravgifter
    Kringarrangemang och deras finansiering
Finns ej
    Sponsorers närvaro
Tillåts ej .
    Potentiella jävsförhållanden
Ngn föreläsare har vid enstaka tillfällen engagerats av läkemedelsföretag som föreläsare, detta dock ej på regelbunden basis.
www.lipus.se