Hem till www.lipus.se
 

  Kurskatalogen

 
  Chefsöverläkarens ledningsansvar
- inom psykiatrisk tvångsvård
Lipus-granskad kurs.
Lipus-nr:
20150096

Kursdatum: 2016-05-02 - 2016-05-11
Kursen ges på följande orter: Stockholms län.
Ämnesområde: Ledarskap, Juridik, Patient-läkarrelation, Verksamhetsutveckling.
Målgrupp: Psykiatri, Rättspsykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri.
Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.


 
 
 
 
Lipus-nr:
20150096
1. Kursens titel
    Huvudrubrik
Chefsöverläkarens ledningsansvar
    Underrubrik
- inom psykiatrisk tvångsvård
2. Kort sammanfattning av kursen
Kursen riktar sig till chefsöverläkare inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Fokus ligger på ansvarsfördelningar gentemot vårdgivare, verksamhetschefer och övrig personal på vårdinrättningen. Stor tyngd läggs också på det medicinrättsliga regelverket kring möjligheten att utöva tvång mot patienter.
3. Ämnesområde
 • Ledarskap

 • Juridik

 • Patient-läkarrelation

 • Verksamhetsutveckling
4. Målgrupp
    Nivå
 • Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning)

 • Färdiga specialister (fortbildning)
    Specialitet
 • Psykiatri

 • Rättspsykiatri

 • Barn- och ungdomspsykiatri
    Läkare med uppdrag enligt följande
 • Chefsbefattning

 • Handlednings- och utbildningsansvar
    Övriga yrkeskategorier
 • Psykolog

 • Annan yrkeskategori
    Beskrivning
5. Bakgrund
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns bestämmelser om ledningsbefattningar. All hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ledas av en verksamhetschef (se 29 § första stycket). Ledningen av den psykiatriska tvångsvården (jfr LPT och LRV) ska inte utövas av en verksamhetschef utan av en särskild ledningsbefattning, nämligen chefsöverläkare (se 29 § andra stycket).

För den psykiatriska vården finns alltså två ledningsbefattningar dels verksamhetschef, dels chefsöverläkare. Oavsett om de båda befattningarna innehas av en och samma person eller är fördelade på två så är det nödvändigt och viktigt att ledningsuppgifterna kan hållas isär. De ledningsuppgifter som är ålagda chefsöverläkaren har karaktären av myndighetsutövning och är förenade med straffrättsligt ansvar enligt brottsbalken (se tjänstefel vid myndighetsutövning; BrB 20 kap 1 §). Samtidigt åtnjuter befattningen ett särskilt straffrättsligt skydd (se BrB 17 kap).
    
6. Kursmål
    Övergripande mål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om det medicinrättsliga regelverket i allmänhet och det ledningsrelaterade samt tvångspsykiatriska regelverket i synnerhet och dess avsedda tillämpning för uppnående av föreskrivna mål till gagn för allt och alla berörda inom vården.
    För deltagaren
Genom att deltagaren får kunskap om det specifika ledningsansvar som är förenat med befattningen chefsöverläkare kan rättssäkerheten säkerställas för den enskilde d.v.s. patienten. Kunskapen ger samtidigt en god trygghet för chefsöverläkaren i den ansvarsfulla ledningsbefattningen.
    För verksamheten
Lagstiftarens krav i patientsäkerhetslagen (2010:659) på att verksamheten och yrkesutövning ska bedrivas i överensstämmelse med lagar och andra föreskrifter m.m. (se 7 kap 3 §) kan uppfyllas.
    För patienten och samhället
Den av samhället genom lagstiftaren fastställda tvångsvårdslagstiftningen och en korrekt tillämpning av denna kan säkerställas genom att nödvändig kunskap finns hos befattningshavare med rätt att bestämma över behandlingar och frihetsberövanden i allmänhet och för varje enskild patient i synnerhet.
7. Program
    Programpunkter
Föreläsare:
Ulf H. Fröberg
Chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB (IMR)

Dag 1

10:00 Registrering och välkomstkaffe

Presentation av utbildningen

• Utdelning och genomgång av kurslitteratur
• Aktuellt och nytt som rör den psykiatriska
vården i allmänhet och tvångsvård i synnerhet

Etik och juridik reglerar den psykiatriska vården

• Etik och etiska regler – karaktär, innebörd och
konsekvenser vid fel och brister
• Juridik och juridiska regler – karaktär, innebörd
och konsekvenser vid fel och brister
• Likheter och olikheter

Psykiatrin i det medicinrättsliga systemet

• Det juridiska systemet – författningar, tolkningar,
tillämpningar – och rättsvillfarelserisken
• Olika juridiska discipliner och ansvarsslag
(straffrätt, civilrätt, offentlig rätt)
• Ansvar och ansvarsfördelningar mellan psykiatrins
olika aktörer och intressenter
• Mänskliga rättigheter och psykiatrin
• Grundlagsskyddade rättigheter (integritet,
självbestämmande) – innebörd och räckvidd
• Regleringen av frivillighet och tvång – tillåtet
eller otillåtet – rättssäkerhet och sanktioner
• Förutsättningar för tvång

12:00 Lunch

13:00 Den psykiatriska vårdens ledning

• Vårdgivarens t ex landstinget eller annan – ansvar
och ansvarsförhållanden
• Ledningsfunktionen verksamhetschef (motsvarande)
och ansvarsförhållanden
• Ledningsfunktionen chefsöverläkaren och
ansvarsförhållanden
• Kraven på de olika ledningsfunktionerna
• Kraven på vårdgivare
• Kraven på den tvångspsykiatriska verksamhetschefsfunktionen
och delegeringsregleringen
• Kraven på chefsöverläkarfunktionen och delegeringsregleringen

14:30 Kaffe

Regelverket om chefsöverläkarens ansvar i tvångspsykiatrisk vård

• Reformerna 1983 (HSL), 1991 (chefsöverläkare),
1997 (verksamhetschef) - bakgrund
• Chefsöverläkarens uppgifter och ledningen av
den psykiatriska tvångsvården
• Gränssnittet mot verksamhetschef och andra
ledningsfunktioner

Chefsöverläkarens ansvar för upprätthållande av ordning och säkerhet

• Olika säkerhetsperspektiv och krav – patientsäkerhet
och rättssäkerhet
• Rutiner för ordning och säkerhet
• Rutiner för kvalitet och säkerhet

16:30 Avslutning


Dag 2

08:30 Chefsöverläkarens ansvar för beslut om tvångsvård

• Intagning på grundval av vårdintyg eller beslut
av rätten
• Övergång från frivillig vård till tvångsvård (konvertering)
Övergång mellan olika vårdformer –
LPT/LRV eller frivilligvård – ”utskrivningsklar”
Chefsöverläkarens ansvar för tvångsvården och
samverkansåtgärder
• Krav på vårdplan och behov av stöd från socialtjänsten
• Krav på samråd med patient och närstående
och sekretessförhållanden
• Beslut om behandlingen och rätten till tvångsvårdande
åtgärder

10:00 Kaffe
    
Chefsöverläkaren och patientens vistelse inom eller utanför vårdenheten

• Förutsättningar för att hindra patienten att lämna
vårdenhet och vårdinrättning
• Förutsättningar för frigång och permission samt
återtaganden
• Rätten att använda tvång för vårdens egen del
och gränser mot t ex polisen

Chefsöverläkaren och kravet att patienten inte skadar sig själv eller andra

• Förutsättningar för att bälteslägga – kortvarigt
eller längre tid – och säkerhetskrav
• Förutsättningar för isolering och säkerhetskrav
• Förbjudna varor och produkter – och rätten till
tvångsåtgärder - äganderättsförhållanden

12:00 Lunch

13:00 Tvångsvårdens upphörande

• Krav på kontinuerligt övervägande för ställningstagande
och beslut
• Utebliven ansökan om förlängd tvångsvård eller
vid beslut om rättspsykiatrisk vård
• Särskilda grunder t ex avvisning, utvisning, utlämning
eller överlämnande

Chefsöverläkaren och patientens rätt till stödperson

• Krav på kontakter med patientnämnden
• Stödpersonens rättsliga ställning
• Förutsättningar för kontaktperson enligt socialtjänstlagen

14:30 Sammanfattningar och avslutningskaffe

15:00 Avslutning
Bifogade filer
schema

1 bifogad(e) fil(er)!

Program

    Kortfattat centralt budskap från kursen
    Referenser
Medicinsk Författningsbok 2015, ISBN 978-91-7864-232-9
Ledningsansvar i hälso- och sjukvården och tandvården, ISBN 91-7864-219-9
Delegera rätt - för säkerhet i vården, ISBN 978-91-7864-220-5
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
8. Metodik
    Pedagogisk metod
Kursen genomförs i föreläsningsform med inslag av diskussioner och seminarieövningar. Så långt som möjligt görs anpassningar till deltagares särskilda krav och önskemål.
    Kursmaterial
Utav den dokumentation som nämnts under p. 7 ingår samtliga i kursavgiften: 'Medicinsk Författningsbok, Ledningsansvar i hälso- och sjukvård och tandvård samt Delegera rätt - för säkerhet i vården.
    Rekommenderade förberedelser
Läsanvisningar kommer att skickas till deltagarna i god tid före kursstart. Dessa syftar till att ge deltagaren en grund för att ställa adekvata frågor och få en uppfattning om var gränsen går mellan etik och juridik i hälso- och sjukvårdsfrågor. Deltagaren kommer att få tips och instruktioner om viktiga/nyttiga hemsidor där information finns för att skaffa sig en grundläggande orientering och lära sig att navigera bland de medicinrättsliga rättskällorna.
    Diagnostiskt prov
Nej.
    Diagnostiskt prov
Nej.
    Diagnostiskt prov
Nej.
    Diagnostiskt prov
Nej.
    Diagnostiskt prov
Nej.
    Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens
Ingen kunskapskontroll.
9. Uppföljning
    Efter kursen
Ja. För att deltagaren ska få fortsatt ändamålsenligt stöd finns möjlighet att teckna juridisk support efter kurstillfället. Genom denna kan du ställa frågor och få fortsatt praktisk hjälp via telefon och e-post. För denna support svarar IMR:s jurister med särskild kompetens inom det medicinrättsliga området.

Om intresse finns från deltagarna kan återträffar arrangeras där särskilda medicinrättsliga frågeställningar relaterade till verksamhetschefs- resp. chöl-befattningen redovisas och diskuteras. En målsättning med sådana återträffar är att eftersträva likformig tolkning och tillämpning av regelverket.
    Efter kursen
Ja. För att deltagaren ska få fortsatt ändamålsenligt stöd finns möjlighet att teckna juridisk support efter kurstillfället. Genom denna kan du ställa frågor och få fortsatt praktisk hjälp via telefon och e-post. För denna support svarar IMR:s jurister med särskild kompetens inom det medicinrättsliga området.

Om intresse finns från deltagarna kan återträffar arrangeras där särskilda medicinrättsliga frågeställningar relaterade till verksamhetschefs- resp. chöl-befattningen redovisas och diskuteras. En målsättning med sådana återträffar är att eftersträva likformig tolkning och tillämpning av regelverket.
    Efter kursen
Ja. För att deltagaren ska få fortsatt ändamålsenligt stöd finns möjlighet att teckna juridisk support efter kurstillfället. Genom denna kan du ställa frågor och få fortsatt praktisk hjälp via telefon och e-post. För denna support svarar IMR:s jurister med särskild kompetens inom det medicinrättsliga området.

Om intresse finns från deltagarna kan återträffar arrangeras där särskilda medicinrättsliga frågeställningar relaterade till verksamhetschefs- resp. chöl-befattningen redovisas och diskuteras. En målsättning med sådana återträffar är att eftersträva likformig tolkning och tillämpning av regelverket.
    Efter kursen
Ja. För att deltagaren ska få fortsatt ändamålsenligt stöd finns möjlighet att teckna juridisk support efter kurstillfället. Genom denna kan du ställa frågor och få fortsatt praktisk hjälp via telefon och e-post. För denna support svarar IMR:s jurister med särskild kompetens inom det medicinrättsliga området.

Om intresse finns från deltagarna kan återträffar arrangeras där särskilda medicinrättsliga frågeställningar relaterade till verksamhetschefs- resp. chöl-befattningen redovisas och diskuteras. En målsättning med sådana återträffar är att eftersträva likformig tolkning och tillämpning av regelverket.
    Efter kursen
Ja. För att deltagaren ska få fortsatt ändamålsenligt stöd finns möjlighet att teckna juridisk support efter kurstillfället. Genom denna kan du ställa frågor och få fortsatt praktisk hjälp via telefon och e-post. För denna support svarar IMR:s jurister med särskild kompetens inom det medicinrättsliga området.

Om intresse finns från deltagarna kan återträffar arrangeras där särskilda medicinrättsliga frågeställningar relaterade till verksamhetschefs- resp. chöl-befattningen redovisas och diskuteras. En målsättning med sådana återträffar är att eftersträva likformig tolkning och tillämpning av regelverket.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Deltagaren har möjlighet att teckna medicinrättslig support efter genomgången utbildning genom jurister vid IMR med specialistkompetens inom ämnesområdet. IMR har tillgång till ett informellt ”nätverk” som kan nyttjas av deltagaren. IMR kan därutöver erbjuda stöd efter önskemål och behov.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Deltagaren har möjlighet att teckna medicinrättslig support efter genomgången utbildning genom jurister vid IMR med specialistkompetens inom ämnesområdet. IMR har tillgång till ett informellt ”nätverk” som kan nyttjas av deltagaren. IMR kan därutöver erbjuda stöd efter önskemål och behov.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Deltagaren har möjlighet att teckna medicinrättslig support efter genomgången utbildning genom jurister vid IMR med specialistkompetens inom ämnesområdet. IMR har tillgång till ett informellt ”nätverk” som kan nyttjas av deltagaren. IMR kan därutöver erbjuda stöd efter önskemål och behov.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Deltagaren har möjlighet att teckna medicinrättslig support efter genomgången utbildning genom jurister vid IMR med specialistkompetens inom ämnesområdet. IMR har tillgång till ett informellt ”nätverk” som kan nyttjas av deltagaren. IMR kan därutöver erbjuda stöd efter önskemål och behov.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Deltagaren har möjlighet att teckna medicinrättslig support efter genomgången utbildning genom jurister vid IMR med specialistkompetens inom ämnesområdet. IMR har tillgång till ett informellt ”nätverk” som kan nyttjas av deltagaren. IMR kan därutöver erbjuda stöd efter önskemål och behov.
10. Utvärdering
    Genomförande av kursutvärdering
Utbildningen ska utvärderas enligt LIPUS utvärderingsmall.
    Metod för att utvärdera effekt i verksamheten på längre sikt
    Tidigare kurstillfälle som annonserats via Lipus eller IPULS där kursutvärdering finns att tillgå
Ja. Chefsöverläkarens ledningsansvar inom psykiatrisk tvångsvård, Kurs nr 20110143.
    Tidigare utvärdering har använts vid planering
11. Formalia
    Startdatum
2016-05-02
    Slutdatum
2016-05-11
    Andra tidsuppgifter
Planerade kurstillfällen under 2015:
4-5 juni
14-15 december

Alla kurstillfällen omfattar två heldagar. Utbildningen sker dagtid, se bifogat program.
    Kursort och plats
IMR:s utbildningslokal, Munkbrogatan 4, Stockholm. (T-bana Gamla stan)

Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Län/region
 • Stockholms län
    Antal deltagare
Deltagarantalet är begränsat till max 10 per utbildningstillfälle.
    Språk
Svenska
    Avgift
I kursavgiften 14.995:- (exkl. moms) innefattas deltagande, litteratur och dokumentation samt för- och eftermiddagskaffe under båda kursdagarna.
    Deltagarna betalar själva
Resa och logi ingår ej i kursavgiften.
    Sista anmälningsdag
    Anmälningsförfarande
Anmälan sker via vår hemsida www.imrab.se genom att fylla i ett anmälningsformulär. Det går också bra att ringa 08-731 50 55 eller maila imrab@imrab.se.
    Utskick av programinformation inför kursstart
Program finns att ta del av på hemsida samt att ladda ner i form av pdf. I samband med anmälan fås endast en enklare automatisk bekräftelse. Tider och detaljinformation återfinns på hemsidan samt i bifogad pdf.
    Kursintyg
Ja. Deltagaren får kursintyg i samband med kursavslut.
    Kursintyg
Ja. Deltagaren får kursintyg i samband med kursavslut.
    Kursintyg
Ja. Deltagaren får kursintyg i samband med kursavslut.
    Kursintyg
Ja. Deltagaren får kursintyg i samband med kursavslut.
    Kursintyg
Ja. Deltagaren får kursintyg i samband med kursavslut.
    Kontaktperson för deltagare
Linnea Flink,
linnea.flink@imrab.se

Timothy Hallgren,
timothy.hallgren@imrab.se

Allmän kontakt: imrab@imrab.se

Tel: 08 731 50 55 (vxl)

Institutet för Medicinsk Rätt AB
Box 1276
181 24 Lidingö
    Övrig info
    Webbsida
www.imrab.se
12. Antagning
    Antagningsförfarande
Antagande till utbildning sker genom anmälan via e-post eller anmälningsformulär på hemsidan. Anmälan sker i den ordning dessa kommer in.
    Antagningsbesked
Automatisk bekräftelse skickas till deltagare via e-post efter anmälan. Vid utebliven bekräftelse vänligen kontakta IMR.
    Krav för deltagande
En förutsättning för deltagande i utbildningen är att vederbörande endera innehar chefsöverläkarbefattning inom någon del av hälso- och sjukvården eller ska tillträda sådan befattning.
13. Relaterade kurser
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Ja. Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Ja. Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Ja. Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Ja. Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Ja. Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
14. Kursansvariga
    Initiativtagare
Institutet för Medicinsk Rätt AB
www.imrab.se
    Teoretiskt innehåll
Ulf H. Fröberg
Chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB (IMR)
    Kursledare/övergripande kvalitetsansvar
Ulf H. Fröberg
Chefsjurist och ansvarig för verksamheten vid IMR sedan starten 1980.
Ulf H. Fröberg som under åren 1975-1979 var jurist vid Skaraborgs läns landsting och tillika sjukvårdsstyrelsens sekreterare, ansvarar inom ramen för IMR:s verksamhet årligen för drygt 100-talet egna utbildningar (kurser, seminarier och konferenser) samt ca 50-talet uppdragsutbildningar. I nämnda ansvar inbegrips kursutformning, upplägg och genomförande (föreläsningar, diskussioner och seminarieövningar).

Utöver detta genomförs årligen ett antal medicinrättsliga konsultuppdrag för landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Ulf H. Fröberg har på IMR:s förlag givit ut ett stort antal böcker genom åren såväl som kompendier och andra skrifter som rör den medicinska rätten. Ulf H. Fröberg är även ansvarig utgivare för IMR:s tidning Svensk Medicinsk Rätt som ges ut fyra gånger per år.
    Praktiskt genomförande och kursadministration
Linnea Flink, jurist/administration, IMR AB
    Samarbetspartners
-
    Målgruppsrepresentant konsulterad vid planeringen
Ett antal likartade utbildningar har genomförts vid tidigare tillfällen. Inför dessa har representanter för bl.a. chefsöverläkare medverkat och givit synpunkter på programutformning och innehåll.
15. Finansiering
    Aktörer som ställer resurser till förfogande för kursens genomförande
Utbildningen finansieras helt genom deltagaravgifter och IMR:s egna resurser.
    Kringarrangemang och deras finansiering
Inga kringarrangemang. För ev. återträffar gäller enl. ovan.
    Sponsorers närvaro
Inga sponsorer.
    Potentiella jävsförhållanden
-
www.lipus.se