Hem till www.lipus.se
 

  Kurskatalogen

 
  Verksamhetschefens ledningsansvar
Dina uppgifter som ledningsansvarig och hur du går tillväga! En utbildningsserie som innehåller grundkurs samt fördjupningskurs.
Lipus-granskad kurs.
Lipus-nr:
20150097

Kursdatum: 2016-05-12 - 2016-05-15
Kursen ges på följande orter: Stockholms län.
Ämnesområde: Ledarskap, Juridik, Patient-läkarrelation, Verksamhetsutveckling.
Målgrupp: Kirurgi, Ortopedi, Urologi, Barn- och ungdomskirurgi, Handkirurgi, Plastikkirurgi, Neurokirurgi, Thoraxkirurgi, Anestesi och intensivvård, Obstetrik och gynekologi, Gynekologisk onkologi, Öron-, näs- och halssjukdomar, Röst- och talrubbningar, Hörselrubbningar, Ögonsjukdomar, Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar, Hematologi, Allergisjukdomar, Reumatologi, Yrkes- och miljömedicin, Geriatrik, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomskardiologi, Neonatologi, Allmänmedicin, Psykiatri, Rättspsykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Medicinsk radiologi, Neuroradiologi, Barn- och ungdomsradiologi, Transfusionsmedicin, Koagulations- och blödningsrubbningar, Klinisk immunologi, Klinisk bakteriologi, Klinisk virologi, Klinisk fysiologi, Klinisk neurofysiologi, Klinisk kemi, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk patologi, Klinisk cytologi, Rättsmedicin, Socialmedicin, Företagshälsovård, Skolhälsovård, Hud- och könssjukdomar, Neurologi, Infektionssjukdomar, Rehabiliteringsmedicin, Onkologi, Klinisk nutrition, Smärtlindring, Nukleärmedicin, Kärlkirurgi, Barn- och ungdomsonkologi, Akutsjukvård.
Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.


 
 
 
 
Lipus-nr:
20150097
1. Kursens titel
    Huvudrubrik
Verksamhetschefens ledningsansvar
    Underrubrik
Dina uppgifter som ledningsansvarig och hur du går tillväga! En utbildningsserie som innehåller grundkurs samt fördjupningskurs.
2. Kort sammanfattning av kursen
Dessa kurser riktar sig till dig som är verksamhetschef eller har fått i uppdrag att svara för enskilda ledningsuppgifter.
Ledningsansvaret innebär att du är ytterst ansvarig för att det som sker inom din verksamhet är i överensstämmelse med gällande bestämmelser.
Kurserna omfattar det författningsreglerade ledningsansvaret för verksamhetschef (el. motsv.) inom all slags offentlig och privat hälso- och sjukvård enligt gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Grundkurs

Kursen är den första delen i ett utbildningspaket bestående av dels en grundkurs, dels en fördjupningskurs. I detta första moment lämnas en redogörelse för det medicinrättsliga regelverkets konstruktion och tillämpning. Vi 'praktiserar' i seminarieövningar kring juridiska frågor som rör din befattning och verksamhet.


Fördjupningskurs

Kursen är den andra delen i utbildningspaketet. I detta andra moment är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. Vi redovisar också det tillsynssystem som du är underställd och diskuterar hur du kan möta en aviserad tillsyn och hur du bör vara förberedd för en oanmäld tillsyn. Mot bakgrund av att du har ett samlat ledningsansvar kan du möta ett flertal tillsynsmyndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Datainspektionen, Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) m.fl.
3. Ämnesområde
 • Ledarskap

 • Juridik

 • Patient-läkarrelation

 • Verksamhetsutveckling
4. Målgrupp
    Nivå
 • Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning)

 • Färdiga specialister (fortbildning)
    Specialitet
 • Skolhälsovård

 • Hud- och könssjukdomar

 • Neurologi

 • Infektionssjukdomar

 • Rehabiliteringsmedicin

 • Onkologi

 • Klinisk nutrition

 • Smärtlindring

 • Nukleärmedicin

 • Kirurgi

 • Ortopedi

 • Urologi

 • Barn- och ungdomskirurgi

 • Handkirurgi

 • Plastikkirurgi

 • Neurokirurgi

 • Thoraxkirurgi

 • Anestesi och intensivvård

 • Obstetrik och gynekologi

 • Gynekologisk onkologi

 • Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Röst- och talrubbningar

 • Hörselrubbningar

 • Ögonsjukdomar

 • Internmedicin

 • Kardiologi

 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 • Endokrinologi och diabetologi

 • Medicinska njursjukdomar

 • Lungsjukdomar

 • Hematologi

 • Allergisjukdomar

 • Reumatologi

 • Yrkes- och miljömedicin

 • Geriatrik

 • Barn- och ungdomsmedicin

 • Barn- och ungdomsallergologi

 • Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

 • Barn- och ungdomskardiologi

 • Neonatologi

 • Allmänmedicin

 • Psykiatri

 • Rättspsykiatri

 • Barn- och ungdomspsykiatri

 • Medicinsk radiologi

 • Neuroradiologi

 • Barn- och ungdomsradiologi

 • Transfusionsmedicin

 • Koagulations- och blödningsrubbningar

 • Klinisk immunologi

 • Klinisk bakteriologi

 • Klinisk virologi

 • Klinisk fysiologi

 • Klinisk neurofysiologi

 • Klinisk kemi

 • Klinisk farmakologi

 • Klinisk genetik

 • Klinisk patologi

 • Klinisk cytologi

 • Rättsmedicin

 • Socialmedicin

 • Företagshälsovård

 • Akutsjukvård

 • Kärlkirurgi

 • Barn- och ungdomsonkologi
    Läkare med uppdrag enligt följande
 • Chefsbefattning
    Övriga yrkeskategorier
    Beskrivning
Utbildningen är avsedd för befattningshavare enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller enl. 16 a § tandvårdslagen (1985:125), dvs verksamhetschef och motsvarande (befattningshavare som med stöd av 30 § samma lag har mottagit uppdrag att fullgöra enskilda ledningsuppgifter eller övriga befattningshavare som jämställs med verksamhetschef.

Utbildningen är öppen för verksamhetschef (el. motsv.) inom all slags offentlig (statlig, landstingskommunal och kommunal) och enskild (privat) hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamhet som inkluderar t.ex. företagshälsovård, skolhälsovård och apotek mm.

Utbildningen är utformad för att passa den som endera är eller ska tillträda befattningen verksamhetschef (el. motsv.). Utbildningen kan dock mycket väl vara aktuell även för befattningshavare med övergripande ledningsansvar t.ex. förvaltningschefer.

Som beskrivits kort i sammanfattningen är kursen en del av ett utbildningspaket i två steg. Varje utbildningsmoment omfattar två utbildningsdagar.

Utbildningspaketet inleds med en grundkurs som riktar sig till var och en som är verksamhetschef oavsett verksamhetsområde. Därefter ges en fördjupningskurs där fokus är satt på de specifika krav på direktiv och rutiner som gäller inom all hälso- och sjukvård och tandvård.
5. Bakgrund
Behovet av medicinrättslig utbildning i allmänhet för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige är i flera sammanhang omvittnat såväl av lagstiftaren som tillsynsmyndigheten.

I viss utsträckning tillgodoses behovet inom ramen för grund- och vidareutbildningar för olika kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal. Det framkommer dock i olika sammanhang att utbildningsbehovet inte är tillfredsställt.

Inom ramen för vår, Institutet för Medicinsk Rätt AB (IMR), sedan 1980 bedrivna verksamhet har vi i många sammanhang fått bekräftat att utbildningsbehovet är stort vad gäller det medicinrättsliga regelverket. Det finns ett särskilt starkt behov av specialinriktad medicinrättslig utbildning för ledningsansvariga, bl.a. för verksamhetschefer, mot bakgrund av de juridiska krav som ställs på denna befattning ifråga om kvalitet och säkerhet.

Socialstyrelsen (Göteborg) redovisade i en rapport 2005 - "Verksamhetschef i hälso- och sjukvården - en nyckelroll för patientsäkerheten?" - att var tredje verksamhetschef anser att vårdgivarens direktiv för själva uppdraget är otydliga både när det gäller sakinnehåll och omfattning. Flera uppger också att det inte är tydliggjort vilket ansvar och vilka befogenheter man har. Tio år senare är detta fortfarande aktuellt och frågor som alltjämt dyker upp.

Enligt lagstiftaren framgår att "verksamhetschefen är skyldig att se till att det finns lokala rutiner som tillgodoser kvalitet och patientsäkerhet. Vissa rutiner är av större betydelse för patientsäkerheten. Hit hör rutiner för hantering av läkemedel och remisser. Att var tredje verksamhetschef svarar att man inte har medverkat till att utforma sådana rutiner ger uttryck för att många verksamhetschefer på ett mer aktivt sätt behöver ta sitt ansvar och medverka till att det upprättas lokala rutiner. Man behöver också upprätta rutiner för hantering av patientklagomål eftersom varannan verksamhetschef svarar att det saknas sådana".

Motiv

Det medicinrättsliga regelverket har som främsta mål att värna patientsäkerheten. Bestämmelserna med specifika krav på funktionen verksamhetschef (jfr 29 § hälso- och sjukvårdslagen) är omfattande och delvis svårtillgängliga. De förekommer i olika slag av författningar - tvingande såväl som dispositiva - och de får sin innebörd och betydelse genom lagförarbeten, rättsliga avgöranden och den medicinrättsliga litteraturen. För att de av lagstiftaren och tillsynsmyndigheten uppställda målen ska kunna uppnås krävs att verksamhetschefen har god kunskap om de bestämmelser som reglerar det samlade ledningsansvaret och att dessa tillämpas enligt sitt syfte.
I ledningsansvaret ingår inte bara krav på kunskap om det ledningsrelaterade regelverket i sig utan dessutom skyldighet att "se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs samt meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten".
    
6. Kursmål
    Övergripande mål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om det medicinrättsliga regelverket i allmänhet och det ledningsrelaterade i synnerhet och dess avsedda tillämpning för uppnående av föreskrivna mål till gagn för alla berörda inom och i kontakt med hälso- och sjukvården.
    För deltagaren
Utbildningen syftar till att ge verksamhetschefen (el. motsv.) inte bara kunskap om skyldigheter och rättigheter relaterade till det författningsreglerade ledningsansvaret utan också möjligheter att efterleva detta framförallt i de betydelsefulla delar som rör patientsäkerheten.

Deltagare som genomgått utbildningen har än bättre förutsättningar att kunna uppnå föreskrivna mål.
    För verksamheten
Utbildningen syftar till att tillhandahålla verksamhetschefer som är välinformerade och som på avsett sätt kan fullgöra föreskrivna skyldigheter.
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) föreskriver att "ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet".

De författningsreglerade kraven uppnås endast om kraven är kända och efterlevs av de som är berörda. För detta krävs anpassad och ändamålsenlig utbildning.

Deltagare som genomgått utbildningen bör ha än bättre förutsättningar för att se till att verksamheten uppnår föreskrivna mål.
    För patienten och samhället
Utbildningen syftar till att tillhandahålla patienten den rätt till självbestämmande och integritet som den alltsedan början av 1980-talet då den nya hälso- och sjukvårdslagstiftningen utformades varit föreskriven.
Lagstiftaren har valt att utforma patientens rättigheter genom att föreskriva allmänna och specifika skyldigheter för vårdgivare, ledningar och yrkesutövare (jfr hälso- och sjukvårdspersonal).
Från och med årsskiftet 2010/11 infördes den nya patientsäkerhetslagen vilket har inneburit skärpta krav på patientsäkerheten och en nödvändig förutsättning för att patienten ska få sina rättigheter tillgodosedda är att bestämmelserna är kända och efterlevs. 2014/2015 infördes Patientlagen som ytterligare förtydligar vad patienten kan förvänta sig från hälso- och sjukvården.
Deltagare som gått kursen bör ha bättre förutsättningar för att patienten ska få denna rätt tillfredsställd enligt vad regelverket föreskriver.
7. Program
    Programpunkter
Dag 1 - Grundkurs

09:30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10:00 Det medicinrättsliga regelverket
Konstruktion, innehåll och tillämpning
Förarbeten, rättspraxis, doktrin och tillsyn

12:00 Lunch

13:00 Hälso- och sjukvårdens/tandvårdens ledning
Vårdgivare, verksamhetschef, personal
Uppgifter och ansvarsfördelningar

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Verksamhetschefens ansvar
Författningsreglerade uppgifter och övriga

16:30 Avslutning


Dag 2 - Grundkurs

08:30 Återkopplingar och tid för fördjupning
Övningar, praktikfall och diskussion

10:00 Förmiddagskaffe

10:30 Verksamhetschefens samlade ledningsansvar
Administrativt och medicinskt ledningsansvar,
likt och olikt i olika slag av verksamheter

12:00 Lunch

13:00 Trygghet i verksamhetschefsbefattningen
Viktiga och nödvändiga hjälpmedel, support m.m.

14:30 Avslutning

*********************************************

Dag 1 - Fördjupningskurs

10:00 Samling, registrering och välkomstkaffe

10:30 Allmänna rutinkrav enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Kraven på ett
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet,
informationssäkerhet, m.m.

12:00 Lunch

13:00 Riksdagens och regeringens krav på
verksamhetschefen
Lagtexter och förarbeten, förordningar
Praktikfall, diskussion
Förutsättningar och förslag till lösningar

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Socialstyrelsens och IVO:s krav på verksamhetschefen
Föreskrifter, allmänna råd och tillsynsbeslut
Praktikfall, diskussion
Förutsättningar och förslag till lösningar

16:30 Avslutning

Dag 2 - Fördjupningskurs

08:30 Återkopplingar och tid för fördjupning
Övningar, praktikfall och diskussion
Redovisningar av hemuppgifter
Frågestund och diskussioner
Utrymme för klarlägganden och
fördjupningar

10:00 Förmiddagskaffe

10:30 Andra myndigheters krav på verksamhetschefen
Föreskrifter, allmänna råd och tillsynsbeslut
Praktikfall, diskussion

12:00 Lunch

13:00 Arbetsgivarens/vårdgivarens krav på
verksamhetschefen
Delegationsordningar, avtal och överenskommelser
Praktikfall, diskussion

14:30 Avslutning

**********************************************

Kursledare:
Ulf H. Fröberg
Chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB
    
Bifogade filer
    Kortfattat centralt budskap från kursen
Kursen ger dig exempelvis svar på:

• Vilken ansvarsfördelning gäller mellan vårdgivare, verksamhetschef och yrkesutövare?

• Vilket ansvar har jag enligt lag, förordning och föreskrift? Vilka befogenheter behöver jag?

• Vad är samlat ledningsansvar? Kan ledningsansvaret utökas och inskränkas? Av vem?

• Vilket ansvar har jag för journalföringen, läkemedelshanteringen, kvalitetssystemet, avvikelsehanteringen, tillträde till journalsystemet, remisshanteringen, delegeringar mm?

• Vilka ledningsuppgifter kan jag överlåta på andra? Måste jag överlåta några? Till vem får jag överlåta? Vilket är mitt ansvar efter överlåtelsen? Hur kan jag utforma ett sådant dokument?

• Vilka rutiner är jag skyldig att upprätta – och hur kan jag utforma dessa?

• Vilket juridiskt ansvar kan utkrävas av mig som ledningsansvarig inom hälso- och sjukvården?

• Aktuella beslut och domar i sjukvården – har kritik riktats mot den ledningsansvarige?

• Vilken hjälp kan jag få att tolka lagstiftning, granska verksamheten, utforma rutiner mm?
    Referenser
Medicinsk Författningsbok 2015 - ISBN 978-91-7864-232-9
Ledningsansvar i hälso- och sjukvård och tandvård - ISBN 91-7864-219-9
Anmälningsplikter i hälso- och sjukvården - ISBN 978-91-7864-231-0
Delegera rätt - för säkerhet i vården - ISBN 978-91-7864-220-5
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
8. Metodik
    Pedagogisk metod
Utbildningen genomförs i föreläsningsform med inslag av diskussioner och seminarieövningar. Så långt som möjligt görs anpassningar till deltagares särskilda krav och önskemål.
    Kursmaterial
Utav den dokumentation som nämnts under p. 7 ingår samtliga i kursavgiften.
    Rekommenderade förberedelser
Deltagare får i samband med bekräftelse på deltagande till uppgift att 'kartlägga' sitt ledningsansvar sådant det är presenterat i samband med förordnandet (motsvarande) och samla in och sammanställa relevanta uppgifter, t.ex. i form av företrädares instruktioner mm.
    Diagnostiskt prov
Nej.
    Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens
Ej kunskapskontroll.
9. Uppföljning
    Efter kursen
Ja. Om intresse finns från deltagarna kan återträffar arrangeras där särskilda medicinrättsliga frågeställningar relaterade till verksamhetschefsbefattningen redovisas och diskuteras. En målsättning med sådana återträffar är att eftersträva likformig tolkning och tillämpning av regelverket.
Se även info. om möjlighet att teckna medicinrättslig supporttjänst efter avslutad utbildning.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att få klara besked om ditt juridiska ansvar och om hur du kan och ibland måste fördela ansvaret på andra.

Du får förslag till ”mallar” för de instruktioner och rutiner du är skyldig att utfärda. Du får hjälp med att ”tolka och förstå” juridiska ord och formuleringar.

Du får verktyg för att bedriva en juridiskt korrekt verksamhet!
10. Utvärdering
    Genomförande av kursutvärdering
Utbildningen ska utvärderas enligt LIPUS utvärderingsmall.
    Metod för att utvärdera effekt i verksamheten på längre sikt
    Tidigare kurstillfälle som annonserats via Lipus eller IPULS där kursutvärdering finns att tillgå
Ja. Verksamhetschefens ledningsansvar, Ipuls-nummer 20110146. Vår/höst 2011.
    Tidigare utvärdering har använts vid planering
11. Formalia
    Startdatum
2016-05-12
    Slutdatum
2016-05-15
    Andra tidsuppgifter
Grundkurs HT 2015:
17-18 september
8-9 december

Fördjupningskurs HT 2015:
10-11 december
    Kursort och plats
IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Stockholm (T-bana Gamla Stan).

Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Län/region
 • Stockholms län
    Antal deltagare
Deltagarantalet är begränsat till ca 20 per utbildningstillfälle.
    Språk
Svenska
    Avgift
I kursavgiften 14.995:- (exkl. moms), innefattas deltagande, litteratur och dokumentation samt för- och eftermiddagskaffe. OBS! Kursavgiften avser styckpris per 2-dagarsmoment.
    Deltagarna betalar själva
I kursavgiften ingår ej kostnader för resor och logi.
    Sista anmälningsdag
    Anmälningsförfarande
Anmälan sker företrädelsevis via hemsidan www.imrab.se genom att fylla i ett anmälningsformulär. Det går också bra att ringa 08-731 50 55 eller maila imrab@imrab.se.
    Utskick av programinformation inför kursstart
Program finns tillgängligt på hemsidan där kursen beskrivs. Efter anmälan skickas endast en automatisk bekräftelse på att anmälan gått igenom.
    Kursintyg
Ja. Deltagaren får kursintyg i samband med kursavslut.
    Kontaktperson för deltagare
Linnea Flink
linnea.flink@imrab.se

Timothy Hallgren,
timothy.hallgren@imrab.se

Tfn: 08-731 50 55 (vxl)

Institutet för Medicinsk Rätt AB
Box 1276
181 24 LIDINGÖ
    Övrig info
    Webbsida
www.imrab.se
12. Antagning
    Antagningsförfarande
Antagande till utbildning sker genom anmälan via e-post eller anmälningsformulär på hemsidan. Anmälan sker i den ordning dessa kommer in.
    Antagningsbesked
Automatisk bekräftelse skickas till av deltagaren angiven e-post efter genomförd anmälan.
    Krav för deltagande
En förutsättning för deltagande i utbildningen är att vederbörande endera innehar ledningsbefattning inom någon del av hälso- och sjukvården eller ska tillträda sådan befattning.
13. Relaterade kurser
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Ja. Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
Ja. Se punkt 11. IMR erbjuder grundkurs samt fördjupningskurs.
14. Kursansvariga
    Initiativtagare
Institutet för Medicinsk Rätt AB
www.imrab.se
    Teoretiskt innehåll
Ulf H. Fröberg
Chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB
    Kursledare/övergripande kvalitetsansvar
Ulf H. Fröberg
Chefsjurist och ansvarig för verksamheten vid IMR sedan starten 1980.
Ulf H. Fröberg som under åren 1975-1979 var jurist vid Skaraborgs läns landsting och tillika sjukvårdsstyrelsens sekreterare, ansvarar inom ramen för IMR:s verksamhet årligen för drygt 100-talet egna utbildningar (kurser, seminarier och konferenser) samt ca 50-talet uppdragsutbildningar. I nämnda ansvar inbegrips kursutformning, upplägg och genomförande (föreläsningar, diskussioner och seminarieövningar).

Utöver detta genomförs årligen ett antal medicinrättsliga konsultuppdrag för landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Ulf H. Fröberg har på IMR:s förlag givit ut ett stort antal böcker genom åren såväl som kompendier och andra skrifter som rör den medicinska rätten. Ulf H. Fröberg är även ansvarig utgivare för IMR:s tidning Svensk Medicinsk Rätt som ges ut fyra gånger per år.
    Praktiskt genomförande och kursadministration
Linnea Flink, jurist/admin, IMR AB
    Samarbetspartners
Inga samarbetspartners
    Målgruppsrepresentant konsulterad vid planeringen
Ett antal likartade utbildningar har genomförts vid tidigare tillfällen. Inför dessa har representanter för bl.a. verksamhetschefer medverkat och givit synpunkter på programutformning och innehåll.
15. Finansiering
    Aktörer som ställer resurser till förfogande för kursens genomförande
Utbildningen finansieras helt genom deltagaravgifter och IMR:s egna resurser.
    Kringarrangemang och deras finansiering
Inga kringarrangemang.
    Sponsorers närvaro
Inga sponsorer.
    Potentiella jävsförhållanden
-
www.lipus.se