Hem till www.lipus.se
 

  Kurskatalogen

 
  Psykosomatik och konsultationspsykiatri – 4:e internationella konferensen, Europeiska Sällskapet för psykosomatik och konsultationspsykiatri (EAPM), 16- 18 juni 2016 , Luleå (preconference 15 juni 20
Transforming health with evidence and empathy 4th international conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM)
Lipus-granskad kurs.
Lipus-nr:
20150117

Kursdatum: 2016-06-15 - 2016-06-18
Kursen ges på följande orter: Norrbottens län.
Ämnesområde: Internmedicin, Geriatrik, Allmänmedicin, Psykiatri.
Målgrupp: Internmedicin, Geriatrik, Allmänmedicin, Psykiatri.
Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.


 
 
 
 
Lipus-nr:
20150117
1. Kursens titel
    Huvudrubrik
Psykosomatik och konsultationspsykiatri – 4:e internationella konferensen, Europeiska Sällskapet för psykosomatik och konsultationspsykiatri (EAPM), 16- 18 juni 2016 , Luleå (preconference 15 juni 2016)
    Underrubrik
Transforming health with evidence and empathy
4th international conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM)
2. Kort sammanfattning av kursen
Konferensen ger en översyn över hela ämnet konsultationspsykiatri och psykosomatisk medicin med världsledande kliniska experter och forskare som belyser ämnet ur kliniskt och vetenskapligt perspektiv.

I konferensen ingår
• Centrala föreläsningar (plenaries)
• Kliniskt spår: sex kliniska masterclasses och workshops
• Forskarspår: tre forskningsorienterade masterclasses
• Presentationer av peer-granskade vetenskapliga arbeten (parallella sessions)
• Två postersessions

Centrala föreläsningar inkluderar ämnen som neurovetenskap, empatiforskning, sömn och kronisk värk.

Kliniska masterclasses och workshops syftar till att förmedla användbara kliniska kunskaper som berör diagnostik och handläggning av svårtolkade men vanliga terapeutiska dilemman inom behandling av patienter med somatisk och psykisk samssjuklighet samt patienter med psykosomatiska besvär.

Den forskarorienterade masterclassen berör psykosomatisk forskning ur genusperspektiv samt hantering av särskilda problem som uppstår i forskningen om palliativa tillstånd.

Vid alla utbildningstillfällen (inklusive föreläsningar) läggs stor vikt på möjlighet till reflektion och interaktiva diskussioner.
I masterclasses och workshops uppmuntras deltagare att ta med och diskutera sina egna fall.
I guidad postersession får deltagare även möjlighet att spela in presentationer på plats som sedan läggs ut på konferensens webbplats/filmkanal.

Konferensen omfattar följande områden:
• Funktionella mediciniskt oförklarade tillstånd
• Sömnstörningar och kronisk värk
• Psykofarmakologi hos patienter med somatiska sjukdomar och graviditet
• Kognitiv funktionsnedsättning hos unga vuxna och äldre
• Psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mellan primärvård och psykiatri
• Hantering av akuta stress- och krisreaktioner
• Relation mellan patient och vårdgivare: empati och kommunikation
• Psykoterapeutiska behandlingsmetoder
• Neurovetenskap och attachment
• Somatisk hälsa och sjukdomsförebyggande insatser


Konferensen fortsätter med det masterclass-koncept som har utvecklas av Norrbottens läns landsting i samarbete med Maudsley Hospital, London, under 2014 och 2015.
3. Ämnesområde
 • Internmedicin

 • Geriatrik

 • Allmänmedicin

 • Psykiatri
4. Målgrupp
    Nivå
 • Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning)

 • Färdiga specialister (fortbildning)
    Specialitet
 • Internmedicin

 • Geriatrik

 • Allmänmedicin

 • Psykiatri
    Läkare med uppdrag enligt följande
    Övriga yrkeskategorier
 • Apotekare

 • Psykolog

 • Sjuksköterska
    Beskrivning
Konferensen vänder sig i första hand till färdiga specialister och läkare under specialistutbildning i ämnen allmänmedicin, psykiatri, invärtes medicin och geriatrik, men även alla andra specialiteter som kommer i kontakt med psykisk sjuka patienter. Dessutom riktar sig konferensen till specialistsjuksköterskor, apotekare och psykologer med särskild och avancerad kompetens i ämnesområdet.
5. Bakgrund
Handläggning av psykisk och somatisk samssjuklighet samt funktionella störningar och symtom som saknar någon medicinisk förklaring är en nyckelkompetens i vardagligt kliniskt arbete som förutsätter en väl fungerade samverkan mellan psykiatrin och de somatiska medicinska specialiteterna. Det ställer höga krav på vårdgivarnas förmåga att samtidigt tänka integrativt och lateralt, att jobba problembaserat utan att tappa helhetssyn. Trots att kunskapen inom området stadigt ökar, innebär den kliniska vardagen många diagnostiska och terapeutiska utmaningar där den kliniska och vetenskapliga erfarenheten är begränsad. Dessa utmaningar kan endast mötas med ett multidisciplinärt väl utbildat behandlingsteam.

Konferensen bygger på integration av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, klinisk praktik och forskning, samsyn kring psykiska och somatiska tillstånd och belysning av samma kliniska problem ur olika perspektiv. Oavsett fokus, förmedlar konferensen kunskap som direkt kan tillgodogöras våra patienter.
    
6. Kursmål
    Övergripande mål
Övergripande mål: Att förmedla djupare teoretisk och praktisk, uppdaterad kunskap om diagnos och behandling av psykisk och somatisk samssjuklikhet samt psykosomatiska tillstånd.
Kursen avser att ge ökade kunskap och färdigheter avseende:
• Funktionella mediciniskt oförklarade tillstånd
• Sömnstörningar och kronisk värk
• Psykofarmakologi hos patienter med somatiska sjukdomar och graviditet
• Kognitiv funktionsnedsättning hos unga vuxna och äldre
• Psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mellan primärvård och psykiatri
• Hantering av akuta stress- och krisreaktioner
• Relation mellan patient och vårdgivare: empati och kommunikation
• Psykoterapeutiska behandlingsmetoder
• Neurovetenskap och attachment
• Somatisk hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
• Forskningsmetodik psykosomatik och palliativ vård
• Genusaspekter i forskningen


Konferensen avslutas med ett intyg för alla deltagare. Rörande ST-läkare utfärdas dessutom ett kursintyg över godkända lärandemoment enligt socialstyrelsens nya (f.o.m. 2015) och gamla (f.o.m. 2008) målbeskrivningar för ST-läkare i allmänmedicin, psykiatri, invärtesmedicin och geriatrik.

Psykiatri
Gamla mål:Delmål 5, del av delmål 1, 2,4, 11 och 21
Nya mål:a2, a5, b3, b5, c1, c2, c4, c5 c7, c10, c11

Allmänmedicin
Gamla mål:Del av delmål 1,2,, 3 ,4, 5, 8, 21
Nya mål:a2, a5, b3, b5, c3, c4, c5, c8, c12, c13

Invärtesmedicin
Gamla mål:Delmål 8, del av delmål 5, 6, 7 , 9 och 11
Nya mål:a2, a5, b3, b5, c3, c4, c6, c7, c10, c11

Geriatrik
Gamla mål:Del av delmål 1, 2, 3, 4, 5,7,9, 10,12
Nya mål: a2, a5, b3, b5c3, c4, c5, c6, 7, c8, c9
    För deltagaren
Efter konferensen bör deltagare:
• Ha ökad kompetens att diagnostisera och behandla patienter med psykisk och somatisk samssjuklighet
• Kunna identifiera och handlägga funktionella störningar och tillstånd med mediciniskt oförklarade symtom.
• Kunna behandla sömnrubbningar och kronisk värk
• Ha bättre kliniska färdigheter gällande bedömningen av kognitiva funktion i yngre och äldre
• Kunna integrera ett empatiskt och psykoterapeutiskt förhållandesätt i kommunikation med patienter
• Ha förbättrad kunskap om samverkansmöjligheter mellan olika specialiteter och discipliner.
• Ha en djupare förståelse för etiologin (biologisk, psykologisk, social) vid psykosomatiska tillstånd.
• Kunna identifiera och hantera faktorer som ökar risken av allvarlig fara för patienter med psykisk och somatisk samssjuklighet i sig själv eller andra
• Kunna tillämpa farmakologiska principer för att välja ut behandlingar för patienter med psykisk och somatisk samssjuklighet.
• Kunna jämföra terapiskillnader i olika länder och kritiskt reflektera över sin egen praktik
• Uppskatta värdet av transnationell forskning för förbättring av behandlingskvalitet i den kliniska vardagen
    För verksamheten
Kunskaperna som förmedlas i konferensen kan omedelbart tillämpas i vården, ökar vårdkvalitet och förbättrar diagnossäkerhet, behandlingsresultat samt riskhantering på kort och lång sikt.
    För patienten och samhället
Enl. ovan.
7. Program
    Programpunkter
Preliminärt program

Vg se även webbsidan: eapm2016.com


PREKONFERENS onsdag 15/6 - 2016 kl 18.00-19.00

Special lecture: Violence and Health – Examples from Sweden, Gun Heimer (Uppsala)

DAG 1 torsdag 16/6 - 2016

Opening address: Sir Simon Wessely (London)

Förmiddag

Föreläsningar (Plenary) 09.15 – 12.30: From empathy to evidence – and back
Chair: Ullakarin Nyberg (Stockholm)

From evidence to empathy based intervention, Gary Rodin (Toronto)
Immunology – the missing link between body and mind, Carmine Pariante (London)
From personalized diagnosis to digital empathy, Jim van Os (Maastricht)

Eftermiddag

Masterclasses/ Workshops torsdage eftermiddag
Clinical Skills Track 1a: Masterclass Psychopharmacology David Taylor (London), Carmine Pariante (London); Facilitators: Anders Berntsson (Stockholm), Ursula Werneke (Luleå)

Research Skills Track 1: CARUS Masterclass Gender aspects in health and disease, Hans Christian deter (Berlin), May Blom (Stockholm), Sarah Wamala (Stockholm), Kristina Orth Gomér (Stockholm)

Presentationer av peer-granskade vetenskapliga arbeten (parallella sessions)
Postersession


DAG 2 fredag 17/6 - 2016

Förmiddag

Föreläsningar (Plenary) 9.00 -10.30: Too tired to sleep?
Chair: Marta Novak (Toronto/ Budapest)

Chronic insomnia, sleep apnea and depression - separate entities or part of the same?", Colin Shapiro (Toronto)
Can’t beat the the fatigue…When tiredness persists in chronic illness , Michael Sharpe (Oxford)

Masterclasses/ Workshops

Clinical Skills Track 2b: Workshop: Skating on thin ice – managing ethical dilemmas during acute psychiatric crisis (SWEDISH) Hans Eriscson (Sundsvall), Per Axel Karlsson (Öjebyn); Facilitator: Anders Berntsson
Clinical Skills Track 2c: Workshop: Assessing cognitive dysfunction in young and old. When Mini Mental State is not enough, Marjolein de Vugt (Maastricht), Mille Moeller Thastum (Aarhus)


Clinical Skills Track 3: Workshop: Suicide prevention in primary and community care (SWEDISH) (lunch seminar) Erika Sigvalius (Luleå), Facilitator: Ursula Werneke (Luleå)

Presentationer av peer-granskade vetenskapliga arbeten (parallella sessions)

Eftermiddag

Clinical Skills Track 4a: Masterclass Functional disorders, Per Fink (Aarhus), Lene Hardt Sanchez-Toscano (Aarhus)
Clinical Skills Track 4b: Workshop: Finger on the pulse – ECG monitoring in mental health problems, Ellinor Bergdahl (Umeå), Facilitator Michael Ott (Umeå),
Research Skill track 3: How to get your paper published – the editor’s point of view, Albert Leentjens (Maastricht)

Presentationer av peer-granskade vetenskapliga arbeten (parallella sessions)
PostersessionDag 3 lördag 18/6 – 2016

Föreläsningar (Plenary) Lördag 18 juni 8.00 – 9.45: Neuroscience at the interface between body and mind
Chair: Ulrik Malt (Oslo)

Synaptic plasticity and neurogenesis in the adult brain: implications for understanding and treating neuropsychiatric and psychosomatic disorders, Törbjörn Elvsåshagen (Oslo)
Acceptance and commitment therapy –Tackling the body in pain and the brain under strain, Rickard Wicksell (Stockholm)
Health happens between us – an evolutionary perspective on attachment and ill-health, Robert Maunders (Toronto)


Vg se detaljerade beskrivningar av alla workshops och masterklassen i bifogade filen "All workshops and masterclasses at a glance".
    
Bifogade filer
schema

1 bifogad(e) fil(er)!

Masterclasses and Workshops

    Kortfattat centralt budskap från kursen
    Referenser
Guthrie E, Rao S: Seminars in liaision psychiatry. College Series 2012

Clinical tracks masterclasses
Taylor D, Paton C, Kapur S: The Maudsley Prescribing Guidlines in Psychiatry 2015, Wiley Blackwell (kan köpas vid registrering till konferensen)
Fink P, Rosendal M (eds): Functional disorders and medically unexplained symptoms. Aarhus Universitetsforlag 2015 (kan köpas vid registrering till konferensen)

Research track CARUS masterclasses
Rodin G: Depression and the medically ill. Routledge 2015
Orth-Gomér K Schneiderman N, Vaccarino V, Deter H-C: Psychosocial stress and Cardiovascular Disease. Concepts, Findings, Future developments in women, Springer Business and Science 2014


Relevanta CPD online moduler (continuous professional development på nätet) från fortbildningsportalen av Royal College of Psychatrists (http://www.psychiatrycpd.co.uk/learningmodules.aspx).
Just nu är webbsidan fortfarande kostnadsfritt till SPF:s medlemmar som är specialister via http://www.svenskpsykiatri.se/CPD.html.

Diagnos och behandling
• Taking a general medical history in psychiatry
• Don’t shrink …from ECGs. Part 1 and 2
• Psychiatric aspects of terminal care
• Feeling better: Lifestyle management for chronic mental disorders
• Physical healthcare in severe mental illness
• The physical examination in psychiatric practice. Part 1 and 2
• The assessment of traumatic brain injury

Neurologi och äldrepykiatri
• Neuroimaging in dementia
• Delirium in older people: assessment and management
• Huntington’s disease
• Inappropriate sexual behaviour in dementia
• Basics of geriatric medicine
• The neuropsychiatry of epilepsy
• The neuropsychiatry of stroke
• The neuropsychiatry of multiple sclerosis
• Neuropsychiatric problems in Parkinson’s disease

Psykiska störningar i samspel med somatisk problem
• Psychiatric aspects of perinatal loss
• Post-traumatic stress disorder
• Hepatitis C and mental illness
• Introducing eating disorders
• Assessment of eating disorders in children and young people
• The assessment of personality
• Psychodermatological disorders
• Bereavement
• The diagnosis of personality disorder in clinical practice

Missbruk
• Alcohol related brain damage
• Alcohol and the brain
• Safe and effective opiate replacement therapy
• Substance misuse in older people

Psykofarmakologi
• Managing the adverse effects of clozapine
• Stimulants: treatment approaches and organising services
• Safe lithium prescribing: initiation and monitoring
• Psychotropic medication in breast feeding
• Psychotropic medication and the heart. Part 1 and 2
• Polypharmacy: causes and consequences
• Antidepressants and sexual dysfunction. Part 1 and 2
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
Ja. Research Skills Track 1: CARUS Masterclass Gender aspects in health and disease, Hans Christian deter (Berlin), May Blom (Stockholm), Sarah Wamala (Stockholm), Kristina Orth Gomér (Stockholm)
8. Metodik
    Pedagogisk metod
Centrala föreläsningar om neurovetenskap, empatiforskning, sömn och kronisk värk, inbjuder till sammanfattning och reflektion om huvudämnen som behandlas under konferensen.
Masterclasses och workshops fokuserar på förmedling av problem- och fallbaserade praktiska kliniska färdigheter och kunskaper.
Peer-granskade forskningsrapporter i ungefär 40 parallella sessions och två poster sessions, skapar en djupare förståelse av etiologin och patofysiologin samt uppdaterar evidensen gällande differentialdiagnos och behandlingsmetoder för psykosomatiska tillstånd

Programmet ger riklig tid för diskussion efter varje föreläsning och vid slutet av varje session uppmuntras interaktiva diskussioner och falldragningar.
Programmet stimulerar till att reflektera om kliniska problem ur ett internationellt perspektiv och sedan jämföra det med gällande praktik i Norden och egen praktik (learning by comparing). Så får deltagare möjligheten att fördjupa sin kliniska kunskap och reflektera över ”best practice” enligt den senaste evidensen.
    Kursmaterial
Vi planerar
EAPM 2016 Slideshare (PPT presentationer)
EAPM 2016 video channel för poster presentationer
    Rekommenderade förberedelser
Inläsning enligt reading list samt reflektion över fall som kan diskuteras under kursen (vg. se programpunkt: Ta med ditt fall)
    Diagnostiskt prov
Nej.
    Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens
Nej, men deltagarna får en lista med relevanta CPD online moduler (se ovan ). Dessa CPD online moduler fördjupar ämnen som berörs under kursen och har ett kunskapsprov på slutet (module test).
9. Uppföljning
    Efter kursen
Ja. Kontakt med föreläsarna under konferensen ger möjligheter att föra kunskapen vidare på hemmaplan. Efter kursen har deltagarna möjlighet att kontakta konferensanordnaren på den svenska sidan.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. Reading list
List av relevanta CPD online fortbildningsmoduler
10. Utvärdering
    Genomförande av kursutvärdering
Lipus–mallen kommer att användas. Genom denna kommer en detaljerad utvärdering att genomföras av arrangörerna. Utvärderingen kommer att ligger till grund till utveckling av nästa kurs.
    Metod för att utvärdera effekt i verksamheten på längre sikt
Denna konferens är det tredje utbildningstillfälle i vårt internationella konferensprogram i psykiatri och utökar kursutbudet för ST/specialist i norra Sverige som integrerar masterclass psychiatry-konceptet.
    Tidigare kurstillfälle som annonserats via Lipus eller IPULS där kursutvärdering finns att tillgå
Ja. Masterclass Psychiatry 2014, Lipus kurs 20130147
Masterclass Psychiatry 2015 Lipus kurs 20140144
    Tidigare utvärdering har använts vid planering
Ja. Utvärdering används av både masterclass 2014 och 2015
11. Formalia
    Startdatum
2016-06-15
    Slutdatum
2016-06-18
    Andra tidsuppgifter
2016-06-15 kvällföreläsning
2016-06-16 heltid
2016-06-17 heltid
2016-06-18 deltid
    Kursort och plats
Kulturens hus och Clarion Sense, Luleå
    Län/region
 • Norrbottens län
    Antal deltagare
ca 500, mellan 50-200 för workshops och masterclassess
    Språk
Engelska
    Avgift
kr 4400 + MOMS
kr 3600 + MOMS för EAPM medlemmar
kr 3400 + MOMS för studenter
    Deltagarna betalar själva
Konferensmiddag samt resa och uppehälle
Alla workshops och masterclasses ingår i konferensavgiften.
    Sista anmälningsdag
2016-05-31
    Anmälningsförfarande
Via konferensens webbplats eapm2016.com
    Utskick av programinformation inför kursstart
Finns på webbplatsen eapm2016.com (registration)
    Kursintyg
Ja. Intyg för genomgången kurs erhålls efter konferensen.
ST: Socialstyrelsens intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen kommer även att utfärdas efter avslutad konferens
    Kontaktperson för deltagare
Ursula Werneke: ursula.werneke@nll.se
    Övrig info
    Webbsida
eapm2016.com
12. Antagning
    Antagningsförfarande
Begränsat antal platser, först till kvarn
    Antagningsbesked
Skickas ut med e-post.
    Krav för deltagande
Huvudmannens godkännande
13. Relaterade kurser
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Nej.
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
Ja. Denna konferens anordnas i ett internationellt konferensprogram i psykiatri och utökar kursutbudet för ST/specialist i norra Sverige. Norrbottens läns landsting har redan utvecklat masterclass konceptet i samarbete med Maudsley Hospital / Institute of Psychiatry, King's College, London.
14. Kursansvariga
    Initiativtagare
Doc Ursula Werneke, FRCPsych - Norrbottens Läns Landsting ihop med Maudsley Hospital, London
    Teoretiskt innehåll
Vg se ovan
Ursula Werneke är överläkare och studierektor i psykiatri på Sunderby sjukhuset i Luleå och docent på institution för klinisk vetenskap hos Umeå universitet.
Ursula Werneke gjorde sin specialist utbildning (vuxenpsykiatri samt subspecialisering konsultpsykiatri) på Maudsley Hospital samt Royal Marsden Hospital, London, där hon också avlade brittisk specialistexamen. Hon jobbade därefter vidare fem år i London som överläkare och adjungerad lektor (honorary senior lecturer) innan hon tog upp sin nuvarande ställning i Luleå. Hon blev medlem av Royal College of Psychiatrists 1999 och ”fellow” 2012.
Ursula Werneke forskningsintressen omfattar klinisk farmakologi, livsstil och nutrition, säkerhetsaspekter av komplementärmedicin samt filosofi. Hon har publicerad ett flertal av artiklar och har också ett kapitel i senaste utgåvan av New Oxford Textbook of Psychiatry.
Ursula Werneke är aktivt engagerad i utbildningsfrågor från läkarkandidat till specialist. Hon har bidragit med 5 moduler till fortbildningsportalen CPD online från Royal College of Psychiatrists, den senaste i området neuropsykiatriskri.
    Kursledare/övergripande kvalitetsansvar
Doc Ursula Werneke, FRCPsych - Norrbottens Läns Landsting ihop med Eauropean Association of Psychosomatic Medicine
    Praktiskt genomförande och kursadministration
John Sandström, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Norrbotten läns landsting
    Samarbetspartners
European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM)
    Målgruppsrepresentant konsulterad vid planeringen
Professor Wolfgang Söllner, orförande EAPM Nuremberg Tyskland
samt EAPM styrelse (vg. se www.EAPM.eu.com)
15. Finansiering
    Aktörer som ställer resurser till förfogande för kursens genomförande
Separat utställningslokal
CARUS Foundation
    Kringarrangemang och deras finansiering
Konferensmiddag (ingår inte i konferensavgift, betalas av deltagarna separat).
    Sponsorers närvaro
Separat utställningsområde. Ingen produktinformation förekommer i kursprogrammet.
    Potentiella jävsförhållanden
Samtliga föreläsare presenterar en jävsdeklaration i början av föreläsningen.
www.lipus.se