Hem till www.lipus.se
 

  Kurskatalogen

 
  Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi)
Lipus-granskad kurs.
Lipus-nr:
20150146

Kursdatum: 2016-03-07 - 2016-03-10
Kursen ges på följande orter: Skåne län.
Ämnesområde: Kirurgi, Barn- och ungdomskirurgi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Barn- och ungdomsmedicin.
Målgrupp: Kirurgi, Barn- och ungdomskirurgi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Barn- och ungdomsmedicin.
Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.


 
 
 
 
Lipus-nr:
20150146
1. Kursens titel
    Huvudrubrik
Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi)
    Underrubrik
2. Kort sammanfattning av kursen
Kursen ger deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att påbörja träning och tjänstgöring vid enhet för endoskopi. Fokus ligger på konkret klinisk kompetens.
3. Ämnesområde
 • Kirurgi

 • Barn- och ungdomskirurgi

 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 • Barn- och ungdomsmedicin
4. Målgrupp
    Nivå
 • Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning)

 • Färdiga specialister (fortbildning)
    Specialitet
 • Kirurgi

 • Barn- och ungdomskirurgi

 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 • Barn- och ungdomsmedicin
    Läkare med uppdrag enligt följande
    Övriga yrkeskategorier
    Beskrivning
Utbildningen vänder sig till specialister och ST-läkare som är i början av sin endoskopiska utbildning (d.v.s. antingen helt utan endoskopisk erfarenhet, eller som börjat endoskopera självständigt och gjort upp till cirka 50-60 endoskopier).
5. Bakgrund
Gastro- och koloskopi utgör en betydande del av diagnostik och behandling av diverse sjukdomar i gastrointestinalkanalen. Undersökningarna upplevs ofta som obehagliga av patienterna, och är även förenade med risk för procedurrelaterade skador. Endast välutbildade endoskopister kan erbjuda vård av hög kvalitet som är både säkra för patienten och kostnadseffektiva för verksamheten.

Den gängse utbildningen i endoskopi har varit av mästare/gesäll karaktär och skett direkt på patienter. Idag är dock simulatorträning en reel möjlighet, vilket innebär att en effektiv, säker och snabb basal träning i grundläggande endoskopisk undersökningsteknik kan genomföras utan risk för obehag eller skador hos patienter. De olika momenten kan upprepas tills avsedd färdighet uppnåtts, och examination av uppnådd kompetens kan göras innan undersökning på patienter påbörjas.

För ST-läkare inom samtliga specialiteter ovan (punkt 4), undantaget barn- och ungdomsmedicin, ingår det som delmål i ST att självständigt kunna genomföra gastroskopi, och att antingen självständigt kunna genomföra eller ha kunskap om koloskopi. Det anges också för ST inom gastromedicin att kurs i endoskopi är obligatorisk, samt att man skall genomgå träning i simulerad miljö. För ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin som planerar arbeta med gastroenterologi finns samma behov som anges ovan.
Behovet av praktiska kurser i basal endoskopi är alltså stort, och utbudet i Sverige idag speglar inte det faktiska behovet.

Detta uppfyller följande delmål/del av delmål:
Allmänkirurgi: 6, 7.
Barn- och ungdomskirurgi: 6, 7.
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: 4, 6–10.
Barn- och ungdomsmedicin: 8.
    
6. Kursmål
    Övergripande mål
Ett övergripande mål är att läkarna är betydligt bättre förberedda när de börjar med patientundersökningar vilket minskar risken för patientskador och ökar möjligheten till effektivare endoskopimottagning.
    För deltagaren
Efter genomgången kurs är deltagarna bättre förberedda och tryggare när de börjar endoskopera på patienter. Deras fortsatta färdighetsutveckling kommer att basera sig på ett säkert sätt att genomföra endoskopier.
    För verksamheten
Bättre förberedda endoskopister gör den inledande träningen på patienter snabbare, effektivare och säkrare, vilket gör att man snabbare får självständigt skoperande läkare på kliniken, som även på sikt torde vara bättre rustade att lära ut endoskopiska färdigheter till yngre kolleger.
    För patienten och samhället
Gastro- och koloskopi är för patienterna en obehaglig och ibland plågsam undersökning. Detta är mer uttalat ju mindre erfaren endoskopisten är. Genom att läkaren lär sig den basala tekniken i simulator bör han/hon kunna utföra undersökningen med större skicklighet redan från början jämfört med den som börjar sin träning direkt på patienter.
7. Program
    Programpunkter
Under de första två dagarna får deltagarna undervisning på Practicum i Lund. Här ligger fokus på färdighetsträning i diagnostiska gastro- och koloskopier inklusive biopsering samt grundläggande kännedom om endoskop och övrig utrustning.
En heldag ägnas åt gastroskopi och en heldag åt koloskopi, och man får som student rikligt med tid för egen praktisk träning.

Filosofin bakom undervisningen är att ge deltagarna ”one safe way” att genomföra en endoskopi på. Med detta menas att det givetvis finns många tekniker att genomföra en undersökning på, men att kursledningen sedan 2008 då första kursen gavs har tagit fram ett strukturerat och genomtänkt ett sätt att lära ut och genomföra en gastro- eller koloskpi på. Denna teknik kan kursdeltagarna sedan ha som utgångspunkt i sitt fortsatta lärande, endoskoperande och i ett senare skede även vid handledning av yngre kolleger.

Fokus för de båda första dagarnas teoretiska avsnitt ligger på grundläggande teknik att genomföra diagnostisk gastro- och koloskopi med biopsering, komplikationer till dessa undersökningar samt grundläggande felsökning och instrumentkännedom. Föreläsningarna är korta och sprids över dagen.

Undervisning och träning sker dels på datorbaserade simulatorer och dels på plastmodeller med riktiga endoskop och staplar. I dagsläget är ingen simulator helt verklighetstrogen utan får främst betraktas som ett redskap och komplement för att möjliggöra praktisk färdighetsträning på ett strukturerat sätt. De olika modellerna ovan kompletterar dock varandra på ett bra sätt. Vi har tillgång till 6-8 simulatorstationer (inte helt bestämt än, men tidigare har vi haft maximalt 6 stycken) per dag och grupp om 8 personer. Mängden aktiv träning under dagen blir alltså stor.

Två manualer gällande grundläggande undersökningsteknik och anatomi delas ut, liksom ett häfte med bl.a. indikationer, kontraindikationer och komplikationer. Dessa är alla baserade på de föreläsningar som hålls under kursen, och kan fungera som ett konkret stöd under träningen vid kursen och vid rekapituleringen av grundteknikerna inför de första egna undersökningarna på patient.

Examination sker genom att studenterna i slutet av både dag 1 och 2 får genomföra en endoskopi på plastmodell och en på virtuell modell. Vissa parametrar registreras och jämförs med på förhand definierade godkäntnivåer, vilka definierats av erfaren skopist.

De två följande dagarna (dag 3-4) får deltagarna undervisning på Endoskopienheten i Malmö.
Dag 3 ägnas åt teori kring indikationer, diagnostisk och behandling av gastrointestinala sjukdomar inklusive grundläggande patologiska fynd vid diagnostiska gastro- och koloskopier, hygien vid endoskopi, remisshantering, endoskopiberättelsens uppbyggnad, samarbetet med endoskopisköterskan, sedering, biopsering samt samarbetet med patologen. Man får även kännedom om mer avancerade endoskopiska tekniker såsom ERCP och EUS (endoskopiskt ultraljud).

Dag 4 ägnas åt live-endoskopier (främst gastro- och koloskopi) utförda av erfarna och engagerade skopister. Deltagarna får här bl.a. tillfälle att ställa frågor och bilda sig en uppfattning om hur gastro- och koloskopier genomförs i praktiken.
    
Material från föreläsningarna delas ut i digital form.

Examination sker i slutet av dag 4 genom att förvärvad kunskap om bilddiagnostik testas med hjälp av mentometer och med hjälp av inspelade endoskopifall.

Beroende på antal kursdeltagare kan deltagarna delas upp i två grupper. Schemat ovan gäller då för grupp 1. För den andra gruppen är upplägget spegelvänt, dag 1-2 i Malmö och dag 3-4 i Lund. Beroende på vilken grupp man tillhör får man alltså ta del av undervisningen i olika ordning. Några relevanta nackdelar med att tillhöra den ena eller andra gruppen har kursledningen inte kunnat identifiera. Då vi använde detta upplägg förra året tyckte båda grupperna att det fanns fördelar med att börja med den del av kursen som en den egna gruppen gjorde.
Bifogade filer
schema

1 bifogad(e) fil(er)!

Program

    Kortfattat centralt budskap från kursen
Många tekniker kan användas för att utföra en endoskopisk undersökning. Målet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att lära sig en säker teknik ("one safe way") som de sedan kan vidareutveckla då de börjar endoskopera på patienter.

Bland alla "budskap" som förmedlas noteras bl.a. att undersökningen skall göras med mjukhet, följsamhet och lätt hand samt en i förväg uppgjord plan för hur undersökningen skall läggas upp.
    Referenser
    Har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen?
Nej.
8. Metodik
    Pedagogisk metod
Kursen innehåller interaktiva föreläsningar om bl.a. indikationer och kontraindikationer, komplikationer, tekniker, grundläggande patologi, hygien, funktioner på stapel-endoskop, biopsering. Man får rikligt med tid för träning av både gastro- och koloskopi på flera olika simulatormodeller. Dessutom får man se många "live-endoskopier" d.v.s. gastro- och koloskopier som utförs i realtid på patienter.

Elevernas "skicklighet" mäts av simulatorn vid genomförandet av första fallet. I slutet av kursen får eleven återigen genomföra samma fall som i början och därmed kan utvecklingen av "skickligheten" mätas.
    Kursmaterial
Två manualer i A5-format gällande grundläggande undersökningsteknik och anatomi, baserade på de teknikföreläsningar som hålls under kursen. Dessutom ett tredje häfte i A5-format med bl.a. indikationer, kontraindikationer och komplikationer vid gastro- respektive koloskopi. Dessa fungerar som ett konkret stöd under träningen vid kursen och vid rekapituleringen av grundteknikerna inför de första egna undersökningarna på patient.

Alla föreläsningar från både Malmö och Lund delas även ut som digitala handouts. Detta inkluderar även olika guidelines.
    Rekommenderade förberedelser
Före kursen skall eleven ha deltagit i/assisterat vid ett flertal gastro-koloskopier.
    Diagnostiskt prov
Ja. Som angetts ovan görs ett test av elevernas skicklighet alldeles i början av den praktiska träningen på VR-simulator att jämföra med resultatet av genomförande av samma "fall" vid kursens slut där utvalda parametrar såsom total undersökningstid, adekvat visualisering och rimlig andel patient discomfort värderas.


    Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens
Förutom det diagnostiska prov som anges ovan sker en utvärdering av elevernas kunskaper i den fortlöpande interaktiva handledningen och feedbacken.
9. Uppföljning
    Efter kursen
Nej.
    Stöd för att föra kunskapen vidare på hemmaplan
Ja. De undersökningsmanualer som delas ut kan användas av läkaren då han i ett senare skede skall börja lära ut undersökningsteknik till yngre kolleger.
10. Utvärdering
    Genomförande av kursutvärdering
Skriftlig utvärdering enligt LIPUS riktlinjer görs. Vid kursens slut ombeds deltagarna även redogöra för minst ett positivt kursmoment och ett moment där utrymme finns för förbättring. De skriftliga utvärderingarna analyseras av kursledarna och har vid tidigare genomförda kurser (totalt 14 stycken till dagens datum).
    Metod för att utvärdera effekt i verksamheten på längre sikt
    Tidigare kurstillfälle som annonserats via Lipus eller IPULS där kursutvärdering finns att tillgå
Ja. 2012-03-27, Simulatorbaserad kurs i gastroskopi och koloskopi, IPULS-nr 20110332
2012-10-09, IPULS-nr 20120160. Kursen som denna ansökan gäller är en vidareutveckling av den tidigare tvådagarskursen tillsammans med den kurs i grundläggande endoskopi som givits i Malmö.
2014-03-24, Lipus-nr: 20130213
2015-03-02, Lipus-nr: 20140194
    Tidigare utvärdering har använts vid planering
Ja. Vid varje tidigare kurstillfälle har de skriftliga kursvärderingarna och muntliga synpunkterna legat till grund för förbättringar av utbildningen/träningen. Den kurs vi nu ansöker om är en sammanslagning av de båda tidigare kurser som getts (se ovan).

T.ex. har antalet träningsstationer utökats, genomgång av stapel och biopsiinstrument i helgrupp har införts, föreläsning om undersökningsteknik i helgrupp har införts.
11. Formalia
    Startdatum
2016-03-07
    Slutdatum
2016-03-10
    Andra tidsuppgifter
Heltid
    Kursort och plats
Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukvård, Lund samt Endoskopienheten, Skånes Universitetssjukvård, Malmö
    Län/region
 • Skåne län
    Antal deltagare
16
    Språk
Svenska
    Avgift
SEK 10000:- (kursavgift, lunch och kaffe båda dagarna ingår).

OBS! Avbokningar efter 8 februari 2016 kommer debiteras full kursavgift om inte kursplatsen kan fyllas av en ny deltagare.
    Deltagarna betalar själva
Resor och boende betalas av kursdeltagarna.
    Sista anmälningsdag
2016-02-01
    Anmälningsförfarande
Skriftlig anmälan till kurssekreterare Annette Käll, Practicum.
annette.kall@skane.se
tel: 046-171494
    Utskick av programinformation inför kursstart
Ja
    Kursintyg
Ja. Kursintyg utformat enligt Socialstyrelsens mall för ST-läkare delas ut.

    Kontaktperson för deltagare
Annette Käll, Practicum, Skånes Universitetssjukhus, 205 02 MALMÖ
Tel: 046-171494
annette.kall@skane.se

Martin Lindsten, VO Kirurgi, Skånevård Kryh, martin.lindsten@mail.com
    Övrig info
    Webbsida
12. Antagning
    Antagningsförfarande
Antagningen sker enligt principen "först till kvarn". Reservlista upprättas och reserver kontaktas vid återbud.
    Antagningsbesked
Ansökan besvaras skriftligt med mail eller brev med besked om man är antagen eller ej. Detta sker fortlöpande, dock senast veckan efter senaste anmälningsdatum.
    Krav för deltagande
Huvudmans godkännande.
13. Relaterade kurser
    Alternativa kurstillfällen eller kursorter
Nej.
    Relaterade kurser(fortsättning, serie etc)
Nej.
14. Kursansvariga
    Initiativtagare
Anders Bergenfelz, professor och verksamhetschef för Practicum, Lund.
Martin Lindsten, specialistläkare i kirurgi, VO Kirurgi, Skånevård Kryh.
Ervin Toth, specialist i gastroenterologi och hepatologi, Endoskopienheten, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
    Teoretiskt innehåll
Martin Lindsten, Ervin Toth.
    Kursledare/övergripande kvalitetsansvar
Anders Bergenfelz, professor och verksamhetschef för Practicum, Lund.
Martin Lindsten, specialistläkare i kirurgi, VO Kirurgi, Skånevård Kryh.
Ervin Toth, specialist i gastroenterologi och hepatologi, Endoskopienheten, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
    Praktiskt genomförande och kursadministration
Anders Bergenfelz, Professor och verksamhetschef för Practicum
Annette Käll, kurssekreterare
    Samarbetspartners
Olympus Sverige
    Målgruppsrepresentant konsulterad vid planeringen
Återkoppling från tidigare kursdeltagare har beaktats.
15. Finansiering
    Aktörer som ställer resurser till förfogande för kursens genomförande
Practicum, Lund, Region Skåne.
Olympus Sverige.
Deltagaravgifter.
    Kringarrangemang och deras finansiering
Inga kringarrangemang.
    Sponsorers närvaro
Olympus Sverige har stor erfarenhet av att undervisa både om endoskop och övrig endoskopiutrustnings uppbyggnad och funktioner. De deltar som handledare vid momenten om handhavande och felsökning av instrument och stapel, samt bistår med praktisk hjälp vid träningen på anatomiska plastmodeller, i enlighet med avtalet mellan SKL och Swedish Medtech och Svensk Instrument & Diagnostikaförening.
    Potentiella jävsförhållanden
Inga bindningar eller potentiella jävsförhållanden föreligger.
www.lipus.se