Lipus i korthet

Lipus verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården. Verksamheten har två huvudsakliga inriktningar:

Att certifiera kurser och kongresser samt hålla information om de certifierade kurserna tillgänglig. Kurscertifieringen utgår från Lipus kvalitetskriterier samt gällande överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Såväl vidare- som fortbildningskurser granskas. Se vidare Kurskatalogen.

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen inspekterar AT- och ST-utbildande enheter. Lipus samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna. Inspektionerna kan ha lite olika karaktär beroende på uppdrag, se vidare SPUR-verksamheten.

Rörelsen finansieras helt med avgifter för certifieringar och inspektioner. Målet är att verksamheten ska vara självfinansierad.

Lipus leds av verkställande direktör som har SPUREX (rådgivande organ) som stöd för uppdraget.

STYRELSE

Ordförande
Hans Dahlgren, Sveriges läkarförbund


Styrelseledamöter
Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund, ordförande i Utbildnings- och forskningsdelegationen
Ragnar Westerling, ordförande i Specialitetsföreningarnas representantskap
Kajsa Värna, Sveriges läkarförbund

Suppleanter
Åsa Ehinger Berling, Sveriges läkarförbund
Jonas Ålebring, ordförande Sylf