Lipus
Vad gör jag om jag glömt mitt lösenord?
En registrerad användare kan genom att mata in sin e-postadress få reda på sitt bortglömda lösenord.
Gå till inloggningsrutan!

Vad innebär granskningen?
Kursbeskrivningen granskas gentemot en uppsättning kriterier. Varje punkt i kursbeskrivningen motsvarar ett av kvalitetskriterierna. Kursens innehållsdeklaration skall hålla en acceptabel nivå, vara utförlig och transparent.

Hur går granskningen till?
Kursbeskrivningen granskas primärt av Lipus kansli – ibland krävs justeringar och kompletteringar från producenten. Vid behov sänds den därefter vidare till en specialist vald från kursens målgrupp för expertgranskning.

Vilka är de externa granskarna?
Expertorganisationen, som har en helt oberoende ställning, har kontrakterats av Lipus på förslag av specialitetsföreningarna. Experterna erbjuds en kortare utbildning för sitt uppdrag.

Vilken granskare väljs för en bestämd kurs?
Granskaren väljs från den specialitet som dominerar bland angivna målgrupper i kursbeskrivningen. Ansvarig granskare konsulterar vid behov kollegor från andra specialiteter.

Vilka avgör om en kurs kan godkännas?
Det slutgiltiga avgörandet tas av Lipus kansli. Expertgranskarna fungerar som rådgivare.

Hur lång tid tar granskningsproceduren?
Omkring två till tre veckor. Om det krävs många kompletteringar av kursbeskrivningen kan det dröja något längre.

Vad kostar granskningen av en kurs?
En granskning för ett standardgodkännande - kursen ges vid ett tillfälle - kostar 7 900 kr + moms. Granskning för ett så kallat konceptgodkännande kostar 17 000 kr + moms - kursen kan då ges ett obegränsat antal gånger under ett år. Lägg märke till att det är granskningen - inte godkännandet - som är avgiftsbelagd.

Kan jag använda ett godkännande av Lipus i marknadsföringen av kursen?
Vid annonsering av en godkänd kurs får endast följande formulering med hänvisning till Lipus användas:
”Lipus har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: ÅÅÅÅxxxx)”.
I övrigt deltar inte Lipus i marknadsföringen av kursen. Annonserad information får inte avvika från det granskade materialet.

Vilka skäl finns för att en kurs underkänns?
Angivna omständigheter i kursbeskrivningen som motverkar kursens syfte, informationen är bristfällig eller avsiktligt oriktig samt överenskomna samarbetsregler med Lipus har åsidosatts. Två andra skäl är om kursen inte svarar mot ett behov hos läkaren och verksamheten eller om kursens innehåll strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Görs en utvärdering av godkända kurser?
Efter avslutad kurs är en utvärdering obligatorisk. Den görs enligt Lipus utvärderingsmall som kan hämtas från nätet. Resultatet rapporteras till Lipus.
Länk till utvärderingsmallen

Vart skickas utvärderingarna?
Utvärderingen mailas till info@lipus.se

Hur får jag tag i tidigare utvärderingar?
Om du är intresserad av att ta del av medelvärden från utvärderingen av en tidigare kurs maila till info@lipus.se