SPUR-inspektioner

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Lipus AB samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna som bygger på ett nära samarbete med specialitetsföreningar och sektioner inom Läkarförbundet respektive Läkaresällskapet. En inspektion tar vanligtvis 1 ½ dag och faktureras till självkostnadspris plus moms.

Inspektionen består av en digitaliserad enkätundersökning som sänds till alla ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer på den utbildningsenhet som skall inspekteras. Dessa enkäter sammanställs hos oss på Lipus och resultaten skickas till inspektörsteamet som skall besöka utbildningsenheten. Vid besöket kontrolleras att de formella kraven uppfylls, en bedömning av patientunderlagets sammansättning och bredd görs, liksom en bedömning av de ämnesspecifika metoder samt av kompetensen på utbildande läkare på arbetsplatsen. Inspektionen avslutas med en diskussion med de olika svarandegrupperna var för sig och slutligen med en samsynsdiskussion kring enkätsvaren som inkommit. Resultaten sammanfattas i en skriftlig rapport. Innan slutrapporten publiceras skickas den för påseende till utbildningsenheten.

Du kan läsa mer om hur man beställer en inspektion här

Genomförda AT-inspektioner åren 2004-2012. Se den här sammanställningen.


UTBILDNINGTILLFÄLLEN FÖR SPUR-INSPEKTÖRER

Nedanstående utbildningstillfällen för blivande SPUR-inspektörer (ST) är planerade i nuläget:

Datum Plats Utbildare Särskild inriktning
2017-09-13 Stockholm, Ola Ohlsson, Generell
2017-10-05 Lund, Ola Ohlsson, Generell
2017-10-18 Stockholm, Ola Ohlsson, Generell

Utbildningarna i Stockholm hålls i Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5.
Minka Wikström (minka.wikstrom@lipus.se) och Renate Antonsson (renate.antonsson@lipus.se) tar emot anmälningar till kurser och svarar på frågor