Hoppa till innehåll

Akut kardiologi. VT24

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut kardiologi. VT24

Kursen ges av: Uppsala universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 13 800 exkl moms I kursavgiften ingår förtäring och digital dokumentation.
Kringkostnader: Resor och boende bekostas av deltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230097
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 11-15 mars 2024
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 4 mars 2024 (150 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Allmänmedicin, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig till ST-läkare under första halvan i sitt block i internmedicin och kardiologi. Kursen kan även vara av intresse för ST-läkare i akutsjukvård.

Läkare under senare delen av sin AT-tjänstgöring är välkomna att delta i mån av plats.

2. Behovsbeskrivning

Bland de 12 vanligaste sökorsakerna på akutmottagningar i Sverige finns de fyra symtomen bröstsmärta, andningsbesvär, arytmier och syncope vilka alla kan dölja mycket allvarliga kardiella sjukdomstillstånd med hög mortalitet om de inte utreds och behandlas skyndsamt. (1)

Läkare som handlägger patienter med akuta kardiologiska sjukdomstillstånd behöver kontinuerligt uppdatera sina kunskaper. Nya strategier för diagnostik och behandling tillkommer i rask takt. Kunskapsbrister, otydlig kommunikation och bristfälliga processer inom akutsjukvården leder ofta till långa väntetider och en alltför hög frekvens av vårdskador.

Vi behöver utveckla vår förmåga att göra en adekvat riskvärdering genom att ta ett riktat status och söka efter s.k larmsymptom i anamnesen. Efter att ha påbörjat behandling för att korrigera eventuell instabilitet, är det viktigt att ta fram en relevant sjukhistoria. Den utgör basen för att snabbt kunna välja optimala diagnostiska metoder och en korrekt behandling. När man ställt en preliminär diagnos är det viktigt att lägga upp en handläggningsplan men samtidigt följa förloppet och utvärdera effekten av insatta åtgärder. Det är av största vikt att man samtidigt har alternativa differentialdiagnoser i bakfickan, om förloppet inte följer det förväntade.

I den akuta situationen har EKG-fynden ofta en avgörande betydelse för handläggningen. Färdigheten att systematiskt tolka och utvärdera fynden i en ekg-registrering faller ofta i träda. Därför ingår att vid flera tillfällen under kursen självständigt tolka ekg-registreringar, som sedan diskuteras i storgrupp.

Resurserna inom sjukvården är begränsade. Vid flertalet sjukhus i Sverige råder ofta en brist på lediga sängplatser. Det är därför viktigt att identifiera de patienter som kan utredas polikliniskt, vid sjukhuset eller inom primärvården. Det är angeläget att hålla sig uppdaterad om det aktuella kunskapsläget och fatta beslut på en evidensbaserad grund. Har man behov av kompetensstöd ska man ta kontakt med sin bakjour eller andra specialister. Det är då avgörande att man har en tillräcklig kunskaps- och kompetensnivå för att på egen hand göra en adekvat klinisk värdering av tillståndet. Efter att ha tagit fram ett förslag till handläggningsplan och sedan genom en kortfattat, tydlig redogörelse fatta ett gemensamt beslut om poliklinisk uppföljning eller inläggning på sjukhuset.

  1. Vårdanalys 2016 av Myndigheten för vård och omsorgsanalys 2018

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att öka kunskaperna kring diagnostik och behandling av akuta kardiologiska sjukdomstillstånd.

Resultat för deltagaren

Efter kursen förväntas deltagaren ha tillägnat sig verktyg för att:

• kunna ta en adekvat anamnes vid symtom som tyder på hjärt-kärlsjukdom
• kunna ställa en rimlig preliminär diagnos
• kunna skapa en adekvat handläggningsplan
• kunna utforma en fortsatt långsiktig behandlingsplanering

Resultat för patient och samhället

En ökad kunskapsnivå bland medarbetarna utgör basen för att förbättra processerna vid akutmottagningarna. Detta bör förbättra patientsäkerheten. Genom ett förbättrat omhändertagande frigörs även resurser genom att minimera användandet av onödiga undersökningsmetoder samt att minska antalet inläggningar vid sjukhuset.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS: 2015:8

Akutsjukvård c1, c2, c3
Endokrinologi och diabetologi c1, c2, c3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3
Geriatrik c1, c2, c3
Hematologi c1, c2,c3
Internmedicin c1, c2, c3
Kardiologi c1, c2, c3, c6, c7
Klinisk fysiologi c5, c7
Lungsjukdomar c1, c2, c3
Njurmedicin c1, c2, c3

SOSFS 2021

Akutsjukvård STc1, STc2, STc3,
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc3,
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3,
Geriatrik STc1, STc2, STc3,
Hematologi STc1, STc2, STc3,
Internmedicin STc1, STc2, STc3,
Kardiologi STc1, STc2, STc3, STc6
Klinisk fysiologi STc5, STc7
Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3,
Njurmedicin STc1, STc2, STc3,

4. Program

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/08/schema-till-nya-webben-kardiovt24-14.pdf

Referenser

  • Arytmier – – mekanismer, utredning och behandling, Per Insulander, Mats Jensen-Urstad. Studentlitteratur 2019
  • 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Hindriks et al. European Heart Journal, 29 August 2020
  • 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Brignole M, et al. European Heart Journal, Volume 39, Issue 21, 01 June 2018, Pages 1883–1948
  • Klinisk EKG-diagnostik 2.0, Sverker Jern
  • 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa575
  • 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation, European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 07 January 2018, Pages 119–177: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393
  • 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv318

Jämställdhet och likabehandling

Hänsyn till genusperspektiv har tagits i framtagandet av till exempel fall som ska användas i undervisningen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

EKG-fynd har ofta en stor betydelse för beslut av den fortsatta handläggningen av sjukdomstillståndet. Under flera delmoment tolkar deltagarna belysande EKG-exempel på egen hand. Tolkningarna följs upp med diskussioner i storgrupp, där även mentifrågor används för att stimulera till diskussion. Mycket tid kommer att ägnas åt falldiskussioner.

Kursmaterial

Digitalt format av åhörarkopior. EKG-kopior för tolkningsövningar.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

För att få en bild av deltagarnas förkunskaper inom området genomförs ett diagnostiskt prov vid kursstart.

Uppföljande kunskapskontroll vid kursavslutningen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Allt material distribueras digitalt och finns tillgängligt till och med 2 veckor efter avslutad kurs

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Förutom Lipus utvärdering används en Avdelningen för uppdragsutbildning-utvärdering som utvärderar varje enskilt avsnitt i kursen.

Återkoppling till utbildarna ges av kursledaren.

En mycket kort återkoppling sker till deltagarna via AUU.

 

Planering

Synpunkter från tidigare kurser ligger till grund för viss ombearbetning av kursen till nästa kurstillfälle.

Tidigare Lipus-certifiering

2011-09-19, Akut kardiologi, IPULS-nr 20110123
2012-10-01, IPULS-nr 20120088
2013-09-23, Lipus-nr 20130043
2014-09-22, Lipus-nr 20140056
2015-03-16, Lipus-nr 20140189
2015-10-05, Lipus-nr: 20150055
2016-04-11, Lipus-nr: 20150177
Lipus-nr: 20160166
Lipus-nr: 20170161
Lipus-nr: 20180134
Lipus-nr: 20190114
Lipus-nr: 20200110
Lipus-nr: 20210094
Lipus nr: 20220126

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 11 mars 2024
Slutdatum: 15 mars 2024
Sista anmälningsdatum: 4 mars 2024
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

ca 50

Språk

Svenska

Avgift

13 800 exkl moms

I kursavgiften ingår förtäring och digital dokumentation.

Kringkostnader

Resor och boende bekostas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard/akut-kardiologi

Antagningsförfarande och bekräftelse

ST-läkare prioriteras. Läkare under senare delen av sin AT-tjänstgöring kan delta i mån av ledig plats.

Antagning bekräftas direkt vid anmälan.

Kontaktperson

Projektkoordinator Kristina Lundgren
kristina.lundgren@uu.se
018-471 1919

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se
018-471 1850

Kursintyg

Socialstyrelsens ST-intyg utfärdas till ST-läkare.

Övriga deltagare får ett universitetsintyg på genomgången kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Stefan Lönnerholm, med. dr, överläkare akutsjukvård och intermedicin, Akademiska sjukhuset

tillsammans med Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala universitet.

Ansvarig för innehåll

Stefan Lönnerholm, Med dr, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gabriel Arefalk, Med dr, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Thoraxcentrum, Karlskrona

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Stefan Lönnerholm, Med dr, överläkare, kardiologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gabriel Arefalk, Med dr, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Thoraxcentrum, Karlskrona

Kerstin Strandberg Wilbrand, Projektledare Medicin/farmaci/vård, Avdelningen för Uppdragsutbildning Uppsala Universitet.

Kursadministration

Projektkoordinator Kristina Lundgren
kristina.lundgren@uu.se
018-471 1919

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se
018-471 1850

Övriga samarbetspartners

Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Målgruppsrepresentant

Kursledarna har under en längre tid diskuterat behov, upplägg och innehåll med ST-läkare i och utanför Region Uppsala.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Finansiering sker enbart via deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Det finns inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Det finns ingen sponsornärvaro.

Jävsförhållande

Det finns inga jävsförhållanden.