Hoppa till innehåll

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Kursen ges av: Uppsala universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 13 400 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår digital dokumentation.
Kringkostnader: Resa och boende betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230010
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 20-23 november 2023
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 13 november 2023 (165 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Psykiatri, Hematologi, Neurologi, Internmedicin, Rehabiliteringsmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Nivån är anpassad för den tidigare delen av utbildningen för läkare som gör sin ST i neurologi, samt ST-läkare inom internmedicin/ akutsjukvård som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutneurologiska området. Utbildningen riktar sig även till AT-läkare i det senare stadiet av AT-tjänstgöringen.

2. Behovsbeskrivning

Uppskattningsvis ungefär en tredjedel av patienterna som en läkare vid en medicinkliniks akutmottagning möter, söker för neurologiska symtom. Kursen är avsedd som utbildning för läkare som idag tar emot patienter med neurologiska symtom på akutmottagningen. Kontakten med regionklinikens neurospecialister utgör en viktig del i arbetet.

Många akuta neurologiska sjukdomar riskerar att leda till permanenta funktionshinder med nedsättning av kognitiva funktioner, syn och rörelseförmåga. Att kunna tolka neurologiska symtombilder, göra en adekvat utredning och inleda behandling skyndsamt är därför viktigt.

Vanliga neurologiska symtom, t.ex. huvudvärk och yrsel, har i regel ingen allvarlig orsak, och det kan vara svårt att skilja ut patienter med allvarlig sjukdom. Neurologi anses av många läkare som ett ”svårt” diagnostiskt område. Kursen lägger därför tonvikt vid hur akutläkaren med stöd av den basala utredningen – klinisk neurologisk undersökning med förankring i neuroanatomiskt tänkande, neuroradiologi, lumbalpunktion och blodprovstagning – kommer till diagnos.

De viktigaste behandlingarna som genomförs vid läns- och centrallasarett tas upp. En överblick över regionklinikens neurologiska och neurokirurgiska resurser ges och samarbetsformer diskuteras.

  1. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf
  2. Akut neurologi, Jan Malm och Lars Johan Liedholm, 9e upplagan, 2017, sid 1-209, som kursdeltagarna får och innehåller drygt 100 referenser till viktig litteratur
  3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation av epilepsi https://www.lakemedelsverket.se/48dd8d/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/presentationer-och-bilagor/pp-epilepsi.pdf

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge kunskap om handläggning av vanliga akuta neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren ha kunskap om och kunna redovisa för:

• Hur man tolkar och effektivt använder klinisk neurologisk undersökning för att lokalisera skador i nervsystemet
• Tecken på allvarlig orsak till huvudvärk och yrsel, och behandling av mindre allvarliga former av dessa tillstånd
• Handläggning av plötslig övergående medvetandestörning, särskilt epilepsi, och status epileptikus
• Strategier för att identifiera orsaker till koma
• Principer för initial handläggning och transport av akut neurokirurgiskt sjuka patienter
• Utredning och behandling av akut ischemisk stroke
• Utredning och initiering av sekundärprevention
• Utredning och behandling av CNS-infektioner

Resultat för patient och samhället

Ökade kunskaper i neurologisk handläggning minskar risken för överutnyttjande av sjukvårdsresurser. Kommunikation och förståelse mellan olika nivåer i vårdkedjan, t ex mellan primärjour och regionens resurser inom neurologi och neurokirurgi, underlättas och förbättras.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8
Allmänmedicin c3
Akutsjukvård c2
Internmedicin c1, c2
Endokrinologi och diabetologi c1, c2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2
Hematologi c1, c2
Kardiologi c1, c2
Neurologi c1, c2, c9
Psykiatri c7
Geriatrik c1, c2
Njurmedicin c1, c2
Lungsjukdomar c1, c2
Rehabiliteringsmedicin c1

HSLF-FS 2021:8
Allmänmedicin STc3
Akutsjukvård STc2
Internmedicin STc1, STc2
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Hematologi STc1, STc2
Kardiologi STc1,STc2
Neurologi STc1, STc2, STc9
Psykiatri STc7
Geriatrik STc1, STc2
Njurmedicin STc1, STc2
Lungsjukdomar STc1, STc2
Rehabiliteringsmedicin STc1

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Extern länk

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/01/schema-neuro-ht23.pdf

Referenser

  1. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf
  2. Akut neurologi, Jan Malm och Lars Johan Liedholm, 9e upplagan, 2017, sid 1-209, som kursdeltagarna får och innehåller drygt 100 referenser till viktig litteratur
  3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation av epilepsi https://www.lakemedelsverket.se/48dd8d/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/presentationer-och-bilagor/pp-epilepsi.pdf
  4. Malm och Liedholm. Akut neurologi, 9:e upplagan. Umeå: Kognitivus HB, 2017. Ingår i kursavgiften.

Genusperspektiv

Ja, kursen har en jämn representation av kvinnliga och manliga patientfall.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Undervisningen baseras på föreläsningar och diskussioner kring ett stort antal patientfall.

Diskussioner kring patientfall sker delvis i mindre grupper och delvis i helgrupp. Återsamling i helgrupp och genomgång av fallen sker efter gruppdiskussioner.

Kursmaterial

Omfattande digital kursdokumentation (åhörarkopior) samt kursbok ingår.

Förberedelser

Repetera grunderna i neurologisk undersökning, neuroanatomi och basala kunskaper om sjukdomstillstånden i programmet.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll genomförs via redovisning av patientfall och muntligt test i slutet av kursen.

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Det digitala kursmaterialet finns tillgängligt 2 veckor efter avslutad kurs och kan användas vid kompetensöverföring till kollegor.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Daglig utvärdering under kursen samt en sammanfattande utvärdering av kursveckan sker digitalt.
Resultatet av dessa används i samband med översyn av innehåll och upplägg av nya kurser.
Ingen återkoppling sker till deltagarna.

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Kursen fokuserar på fallbeskrivningar och tid för diskussion och interaktivitet inom de områden som upplevs som mer relevanta för kursens område.

Kursledaren återkopplar till samtliga föreläsare angående utvärderingens resultat. Eventuella justeringar görs efter diskussion.

Tidigare Lipus-certifiering

2006-02-06, IPULS-nr: 20050397 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2006-12-11, IPULS-nr: 20060259 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2007-10-03, IPULS-nr: 20070140 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2008-09-01, IPULS-nr: 20080091 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2009-05-25, IPULS-nr: 20080319 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2009-11-02, IPULS-nr: 20090183 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd med trombolysskola”
2010-11-01, IPULS-nr: 20100092 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd med trombolysskola”
2011-10-17, IPULS-nr: 20110131, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2012-10-22, IPULS-nr: 20120115, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2013-03-18, IPULS-nr: 20120296, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2013-11-18, Lipus-nr: 20130055, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2014-03-27, Lipus-nr: 20130157
2014-11-24, Lipus-nr: 20140065
2015-04-13, Lipus-nr: 20140186
2015-11-09, Lipus-nr: 20150039
Lipus-nr 20150173
Lipus 20160099
Lipus 20160187
Lipus 20170047
Lipus 20170155
Lious 20180060
Lipus 20180125
Lipus 20190030
Lipus 20190094
Lipus 20200035
Lipus 20200096
Lipus 20210014
Lipus 20220030
Lipus 20220103

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 20 november 2023
Slutdatum: 23 november 2023
Sista anmälningsdatum: 13 november 2023
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

Cirka 50

Språk

Svenska

Avgift

13 400 kr exkl. moms.

I kursavgiften ingår digital dokumentation.

Kringkostnader

Resa och boende betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats. Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i kronologisk ordning. Antagningsbekräftelse skickas via automatsvar i samband med anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelas detta och man placeras på reservlista. Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Kontaktperson

Projektkoordinator: Kristina Lundgren, 018-471 1919
kristina.lundgren@uadm.uu.se

Projektledare: Kerstin Strandberg Wilbrand, 018-471 18 50
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls. AT-läkare får intyg för genomförd kurs. 100% deltagande gäller för att få intyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Docent, överläkare, Peter Mattsson, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Uppsala i samarbete med Avdelningen för Uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare, Avdelningen för Uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Ansvarig för innehåll

Docent och överläkare Peter Mattsson, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi,  Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Docent och överläkare Peter Mattsson, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala universitet.

Kursadministration

Avdelningen för Uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Kontaktperson

Kristina Lundgren, projektkoordinator, 018-471 19 19
kristina.lundgren@uadm.uu.se

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare, 018-471 18 50
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se

Övriga samarbetspartners

Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Målgruppsrepresentant

I egenskap av specialister har de medverkande föreläsarna i sin verksamhet kontinuerliga kontakter med representanter för målgruppen, dvs. läkare vid central- och länsdelslasarett. Planeringen av utbildningen har utgått från de önskemål och behov av kompetensutveckling som finns ute i landet och som är väl kända samt från tidigare kursutvärderingar.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt via kursavgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden.