Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Arytmier - att diagnosticera, riskvärdera och handlägga

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Arytmier - att diagnosticera, riskvärdera och handlägga

Specialiteter: Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Allmänmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Län: Uppsala län

Språk: Svenska
Avgift: 13 800 kr exkl moms. Luncher och fika ingår.
Kringkostnader: Resor och boende bokas och betalas av deltagaren själv.
Kursnummer: 20230027
Företag/organisation: Uppsala universitet

Kurstillfälle

Kursdatum: 28 november - 1 december 2023
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 21 november 2023 (244 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Allmänmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen vänder sig till ST-läkare under senare delen av sin utbildning i internmedicin, akutsjukvård och kardiologi men även till allmänläkare med intresse för arytmi och färdiga internmedicinare som önskar fräscha upp sina kunskaper inom arytmiområdet.

2. Behovsbeskrivning

Utvecklingen inom arytmiområdet går fort framåt och nya rön tillkommer kontinuerligt.
Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskaper i arytmitolkning utifrån EKG, dels att ge kunskap om akut och elektiv utredning, hur man ska riskvärdera olika arytmier och vilken behandling dessa tillstånd kräver. Under kursen diskuteras de senaste rönen och rekommendationerna. Kursen avser bl a att täcka det kunskapsbehov som krävs för att kunna ge svar på följande frågeställningar;

• Hur skiljer man de olika arytmiformerna utifrån EKG?
• Vilka är indikationerna för pacemakerbehandling? Hur tolkar man pacemaker-ekg?
• Vilka läkemedel ska användas vid PSVT? Vilka risksituationer finns vid WPW-syndrom?
• Hur utreder man förmaksflimmerpatienter? Vilka nya antiarytmika finns och när skall de användas? Vilka patienter ska ha warfarin respektive trombinhämmare och när ska behandling inledas? När ska konvertering med elektricitet eller farmaka ske respektive frekvensreglering? Vilka patienter ska genomgå ablation och när?
• I vilka situationer är VES ofarliga och när är det farliga? Hur behandla VES? Hur handlägger jag patienter med akut insjuknande i VT? Hur ska vi riskvärdera vid VT av olika genes? Vilka patienter ska ha ICD? Vilka läkemedel finns och hur ska de användas?
• Vad är CRT behandling? Vilka nya rön finns? När skall denna behandling ges och kombineras med defibrillator?

Referenser

  1. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Hindriks et al. European Heart Journal, 29 August 2020
  2. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. BrignoleM, et al. European Heart Journal, Volume 39, Issue 21, 01 June 2018, Pages 1883–1948
  3. Arytmier-mekanismer, utredning och behandling, Per Insulander och Mats Jensen Urstad, 2019, Studentlitteratur

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet är att deltagarna efter genomgången kurs förutom akutbehandling även ska kunna självständigt handlägga och utföra utredning av våra vanligare arytmier samt ha viss kunskap om de mer sällsynta men potentiellt livshotande arytmiformerna. Deltagaren ska självständigt kunna diagnosticera arytmimekanism utifrån EKG samt kunna utföra behandlingen och kunna utredningsgången för respektive arytmi. Deltagaren ska ha kunskap om de senaste rekommendationerna utifrån nationella och internationella riktlinjer.
Syftet är också att kunna ta ställning till vilka patienter som har indikation för pacemaker, implanterbar defibrillator (ICD), s.k. CRT behandling samt vilka tillstånd som lämpligast behandlas med kateterablation.

Resultat för deltagaren

• Hur skilja de olika arytmiformerna utifrån EKG
• Indikationerna för pacemakerbehandling. Hur tolka pacemaker-ekg.
• Vilka läkemedel som ska användas vid PSVT. Risksituationer vid WPW-syndrom
• Hur man utreder förmaksflimmerpatienter. Nya antiarytmika och när de skall användas. Vilka patienter ska ha Warfarin respektive Trombinhämmare och när behandling ska inledas. När konvertering med elektricitet eller farmaka ska ske respektive frekvensreglering. Vilka patienter ska genomgå ablation och när.
• I vilka situationer VES är ofarliga och när det är farliga. Hur VES behandlas. Hur patienter med akut insjuknande i VT handläggs. Hur riskvärdera vid VT av olika genes. Vilka patienter ska ha ICD. Läkemedel och hur de används.
• Vad CRT behandling är samt nya rön inom området. När denna behandling ska ges och kombineras med defibrillator.

Resultat för patient och samhället

Genom en ökad kompetens hos den enskilde läkaren erhålles en högre medicinsk vårdkvalitet, ett effektivare omhändertagande genom att extra konsulter undviks samt därmed lägre kostnader.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Enligt SOSFS 2015:8

Akutsjukvård c1, c2
Allmänmedicin c3
Geriatrik c2, c3
Hematologi c2, c3
Internmedicin c2, c3, c6
Kardiologi c2, c3, c6, c9
Klinisk fysiologi c5, c7
Lungsjukdomar c2, c3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c2, c3
Njurmedicin c2, c3

Enligt SOSFS 2021

Akutsjukvård STc1, STc2
Allmänmedicin STc3
Geriatrik Stc2
Hematologi STc1, STc2
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Kardiologi STc1,STc2, STc6
Klinisk fysiologi STc5, STc7
Lungsjukdomar STc1, Stc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, Stc2
Njurmedicin STc1, STc2

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan för program och föreläsare.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/02/schema-arytmier-ht23-5.pdf

Referenser

Guidelines från Europeiska Kardiologföreningen. SBU alert vad beträffar Förmaksflimmer resp. CRT behandling.

  1. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Hindriks et al. European Heart Journal, 29 August 2020
  2. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. BrignoleM, et al. European Heart Journal, Volume 39, Issue 21, 01 June 2018, Pages 1883–1948
  3. Arytmier-mekanismer, utredning och behandling, Per Insulander och Mats Jensen Urstad, 2019, Studentlitteratur

Övrig referenslitteratur kommer att finnas tillgänglig via lärplattformen i samband med kursstart.

Genusperspektiv

Något fler kvinnliga föreläsare. Jämn fördelning av kön i patientfallen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursens pedagogik är uppbyggd kring teoretiska föreläsningar under förmiddagarna samt interaktiva gruppövningar som EKG tolkning av arytmier och falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall under eftermiddagarna.

Kursmaterial

Omfattande digital kursdokumentation ingår.

Förberedelser

Litteraturgenomgång avseende publicerade guidelines från Europeiska Kardiologföreningen. Genomgång av SBU alert vad beträffar Förmaksflimmer resp. CRT behandling. Det finns möjlighet att förbereda sig genom att ta del av föreläsningsmaterial som finns i lärportalen.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll ingår som en naturlig del i uppföljningen av de fallgenomgångar som genomförs under kursens gång.

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Det digitala materialet finns tillgängligt två veckor efter avslutad kurs och kan stödja kompetensöverföring i den egna verksamheten.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Såväl muntlig som skriftlig utvärdering sker kontinuerligt under kursveckan samt vid kursens avslut. Sammanställningen av kurskritiken är av yttersta vikt för utbildningens fortsatta utveckling. Förutom Lipus utvärderingsmall sker utvärdering av samtliga moment separat.

Planering

Utvärderingar från tidigare genomförda kurser inom området ligger till grund för vidarutveckling av kursen.

Tidigare Lipus-certifiering

LIPUS-nr:
20150058
20160036
20170034
20180046
20190027
20200039
20210020
20220023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 28 november 2023
Slutdatum: 1 december 2023
Sista anmälningsdatum: 21 november 2023
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

Ca 40

Språk

Svenska

Avgift

13 800 kr exkl moms.

Luncher och fika ingår.

Kringkostnader

Resor och boende bokas och betalas av deltagaren själv.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard/uppsalakurserna-ht23/arytmier-ht23

Antagningsförfarande och bekräftelse

Anmälda antas i kronologisk ordning. Bekräftelse på antagning sker omgående via svarsmail  vid anmälan. Om kursen är full placeras man automatiskt på reservplats.

Kontaktperson

Kontakt projektkoordinator Kristina Lundgren, tel. 018 – 471 1919
e-post: kristina.lundgren@uu.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg delas ut till ST-läkare.
Övriga får Uppsala universitets kursintyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildning i samverkan med Arytmisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ansvarig för innehåll

Stefan Lönnerholm och Priit Teder, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare medicin, farmaci och vård, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala Universitet.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Stefan Lönnerholm och Priit Teder, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursadministration

Avdelningen för uppdragsutbildning

Projektkoordinator Kristina Lundgren tel 018 – 471 1919
kristina.lundgren@uu.se

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand tel 018-471 1850
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se

Övriga samarbetspartners

Arytmisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Målgruppsrepresentant

Diskussioner kring behov av utbildningen har förts med målgruppsrepresentanter.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen finansieras enbart genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Finns inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Finns inga sponsorer.

Jävsförhållande

Finns inga jävsförhållanden.