Hoppa till innehåll

Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition

Kursen ges av: Karolinska Institutet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 8.700 kr exkl moms för föreläsningar och seminarier enl schemat, två luncher (måndag och fredag), samt för- och eftermiddagskaffe med smörgås och småkaka, samt USB-sticka med innehållet från Dropbox-mappen för de som så önskar.
Kringkostnader: Resor, mat och logi utöver det som nämns ovan bekostas av deltagarna.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230062
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 16-20 oktober 2023
Kursplats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna och Huddinge
Sista anmälningsdatum: 24 juni 2023 (23 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin, Allmänmedicin, Barn- och ungdomskirurgi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Skolhälsovård

2. Behovsbeskrivning

Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition (BGHN) är en helt central del inom Barn- och ungdomsmedicin. Nutritionslära är grunden för det medicinska omhändertagandet av det växande barnet och kunskap om de vanligare tillstånden inom barngastroenterologin är nödvändig. Barnhepatologi innefattar läran om leversjukdomar och utredning samt behandling av dessa. I Sverige finns två barnhepatologiska centra, ett i Göteborg och ett i Stockholm, där 10-20 barn levertransplanteras årligen. Svårt lever- och pankreassjuka barn sköts gemensamt av barnhepatologer/-gastroenterologer och barnläkare i öppenvård varför grundläggande barnhepatologisk kunskap är viktig för alla barnläkare (Vajro, 2013). Bred kunskap inom BGHN är alltså nödvändig för läkare som skall jobba inom såväl barnhälsovård som pediatrisk öppen- och slutenvård. De senaste decenniernas medicinska framsteg har lett till att många barn och ungdomar överlever tidigare obotliga tillstånd och sjukdomar. Omhändertagandet av de ”nya överlevarna” (t ex levertransplanterade barn, barn med kort tarmsyndrom och kronisk tarmsvikt, barn med levermetabola sjukdomar) ökar kraven på ett brett kunnande om mag- tarmkanalens fysiologi och patologi för alla blivande barnläkare (McKiernan 2012, Duggan, 2017, Nemeth 2017). Inom flera subspecialiteter är gastroenterologiska utmaningar som motilitetsstörningar och malnutrition vanligt förekommande och kunskap om handläggning av funktionella mag-tarmbesvär underlättar barnläkarens vardag (Mårtensson, 2021). Den aktuella kursen har getts under mer än 10 år och varit uppskattad, med höga betyg av deltagarna. Inför årets kurs kommer vi att lägga ännu mer tid på interaktiva seminarier, som varit uppskattade inslag tidigare.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att förmedla aktuell praktisk och teoretisk kunskap och skapa långsiktig kontakt med deltagare och deras hemkliniker efter avslutad utbildning. Såväl basal som fördjupad kunskap inom ämnesområdet täcks in, inkluderande högprevalenta tillstånd som funktionella buksmärtor och födoämnesintolerans, inflammatorisk tarmsjukdom, samt ovanliga men allvarliga åkommor i lever, gallvägar och bukspottskörtel, och en översikt av de missbildningar och andra kirurgiska tillstånd som kan kräva kirurgiskt omhändertagande. Vi strävar efter att ge deltagarna konkreta redskap för att självständigt utvärdera och åtgärda sjuka barns nutritionsbehov.

Resultat för deltagaren

Varje kursdeltagare ska efter kursen självständigt kunna handlägga barngastroenterologiska, hepatologiska samt nutritionsfall på central lasarettsnivå samt kunna uppmärksamma sådana fall som kräver regionspecialisters medverkan.

Deltagarna erhåller aktuell praktisk och teoretisk kunskap och ges möjlighet till långsiktig kontakt med kursgivare, och andra deltagare, vilket gynnar deras hemkliniker efter avslutad utbildning. Erfarenheter från tidigare kurser visar att effekten blir ett mer enhetligt, evidensbaserat omhändertagande av barn i hela landet.

Resultat för patient och samhället

Mag-tarmsjukdomar inklusive nutritionssvårigheter, och lever- pankreassjukdomar är sammantaget mycket vanliga hos barn hos barn och ungdomar. Rätt direkt vad gäller utredning och behandling är effektivt och resurssparande för samhället men största vinsten är för den enskilda patienten.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8

Allmänmedicin: c6

Barn- och ungdomskirurgi: c6, c7

Barn- och ungdomsmedicin: c8

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c6, c7, c10

Skolhälsovård: c1, c8

HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin: STc6

Barnkirurgi: STc6, STc7

Barn- och ungdomsmedicin: STc8

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc6, STc7, STc10

Skolhälsovård: STc1, STc8

4. Program

Schema

Se bifogat schema för tid och plats. Föreläsarförteckning enl nedan. Upplägg = föreläsningar på fm och fallbaserade smågruppsseminarier på eftermiddagen!

Föreläsare:

Henrik Arnell, med dr, överläkare, sektionschef

Thomas Casswall, docent, överläkare

Afrodite Psaros Einberg, med dr, överläkare

Maria Essén Qamhawi, specialistläkare

Björn Fischler, professor, överläkare

Gandom Kharrazi, bitr överläkare

Fredrik Lindgren, bitr överläkare

Ylva Longueville, specialistläkare

Petter Malmborg, med dr, överläkare

Silvia Malenicka, specialistläkare

Natalia Mouratidou, bitr överläkare

Agneta Uusijärvi, med dr, överläkare

Cecilia Zetterström, med dr, överläkare

Christina Wahlstedt, nutritionssjuksköterska

Tomas Wester, professor, överläkare barnkirurgi

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/04/schema-prel-lipus.pdf

Referenser

Alla deltagare förses med en Dropbox-länk där relevant litteratur finns till varje föreläsning, totalt ett 40-tal uppdaterade referenser, lättillgängliga i form av pdf-dokument, inkl följande:

The coming of age of a young subspecialty: Pediatric hepatology. Acta Paediatrica, ISSN 0805-5253. A Nemeth, 2017

Accuracy in Celiac Disease Diagnostics by controlling the small bowel biopsy progress. JPGN 2011-52; 549-553. C Webb, B Halvarsson, F Norström, A Myléus, A Carlsson, L Danielsson, L Högberg, A Ivarsson, E Karlsson, L Stenhammar, O Sandström

IBD vårdprogram, inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar, 2018, version 7.0. Svenska Föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition. P Malmborg

Evaluation and treatment of functional constipations in infants and children: Evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. JPGN 2014-58: 258-274. MM Tabbers, C Lorenzo, M Y Berger, C Faure, M W Langendam, S Nurko, A Staiano, Y Vandenplas, M A Benninga.

SGHN vårdprogram för funktionell förstoppning hos barn och ungdomar, FO.VP.2.1, 210912. T Mårtensson, P Grimheden, S Klevebro, A Uusijärvi, P Malmborg.

Advances in pediatric gastroenterology. Lancet 2017;390; 1072-82. Pediatric Surgery 2. P Tam, P Chung, S St Peter, C Gayer, H Ford, G Tam, K Wong, M Pakarinen, M Davenport.

Metabolic liver disease. Summer school, pediatric hepatology 2012. Clinics and research in pediatric hepatology and gastroenterology (2012) 36, 287-89. P McKiernan.

Medical management of pediatric intestinal failure. Seminars in pediatrics surgery (2010), 19, 20-26. Elseviers INC 2010. S Kocoshis

Svenska näringsrekommendationer – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Fjärde upplagan, 2005. Livsmedelsverket.

Persistent hypertransaminasemia in asymtomatic children: A stepwise approach. World Journal of Gastroenterology, 2013, May 14: 19 (18), 2740-2751. P Vajro, S Maddaluno, C Veropalumbo.

Genusperspektiv

Allt vi gör genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, och i det ingår också att ta hänsyn till flera olika perspektiv, inkl genusperspektivet. Just genusperspektivet lyfts just i den här kursen på olika sätt; i presentationen av kursen och av vår sektion (HBTQ-certifierad), men det kan också komma in i de olika föreläsningarna och seminarier.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar på förmiddagen, och seminarier i mindre grupper på eftermiddagarna. Deltagaraktivitet enl nedan.

Kursmaterial

Allt ligger på Dropbox i en särskild kursmapp inkl föreläsningar som pdf, referenser som pdf och praktiska ”bra att ha”-dokument som kartor, schemata och utvärderingsformulär.

Förberedelser

Kursdeltagarna får i uppgift att i förväg skicka in ett patientfall för diskussion. Dessa fall diskuteras senare på ett separat seminarium tillsammans med seminarieledare. Ett fall/grupp väljs ut för presentation sista kursdagen. Detta är en del av kursexaminationen.

Kunskapskontroll

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt förberedelse, dragning och diskussion i seminarieform av ett eget fall. Därtill krävs 100% närvaro för godkänd kurs.

Kompetensutveckling

Kursdeltagarna har efter avslutad kurs möjlighet till mail- och telefonkontakt med kursledningen och föreläsarna. Kursgivarna har sedan länge en väletablerad kontakt med barnläkare i de flesta regionerna då många av patienterna sköts gemensamt. Omsättning av kunskaper inhämtade under kursen blir därför en naturlig fortsättning i det fortsatta samarbetet.

Kompetensöverföring

Föreläsningarna som pdf-filer och bifogade referenser, men vad som är viktigare; kurserna har visat sig vara den i särklass bästa vägen att knyta kontakt med inremitterande instanser från hela Sverige. De allra flesta av de sk regionspatienter som vi tillsammans med hemortsklinikerna tar hand om handläggs och följs av fd kursdeltagare som kliniken kontinuerligt samarbetar med och bygger ömsesidig kompetens på detta sätt.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vi håller en muntlig utvärdering förutom den digitala utvärderingen, vi har därtill brukat använda Socialstyrelsens utvärderingsblankett för att kunna jämföra kurserna år från år.

Planering

Vi har hållit årliga kurser sedan snart 15 år, och vi använder alltid föregående kursers utvärderingar för att förbättra. Ett exempel är att vi ökat andelen fallbaserade seminarier utifrån de utvärderingar vi fått in.

Tidigare Lipus-certifiering

2009-03-16–2009-03-20, Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi nutrition IPULS B:40

2010-03-22–2010-03-26, Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition IPULS B:37

2012-10-08–2012-10-12, Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition SK-kurs

2014-05-05–2014-05-09, Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition SK-kurs 3-006

2015-05-18–2015-05-22, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, LIPUS 20140204

2016-03-14–2016-03-18, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, LIPUS 20150068

2017-10-17–2017-10-23, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, LIPUS 20160185

2018-11-05–2018-11-09, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, LIPUS 20180027

2020-03-09–2020-03-13, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, LIPUS 20190106

2022-10-24–2022-10-28, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, LIPUS 20220037

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 16 oktober 2023
Slutdatum: 20 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 24 juni 2023
Kursplats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna och Huddinge

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

Max 40

Språk

Svenska

Avgift

8.700 kr exkl moms för föreläsningar och seminarier enl schemat, två luncher (måndag och fredag), samt för- och eftermiddagskaffe med smörgås och småkaka, samt USB-sticka med innehållet från Dropbox-mappen för de som så önskar.

Kringkostnader

Resor, mat och logi utöver det som nämns ovan bekostas av deltagarna.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Deltagande förutsätter godkännande från vederbörande verksamhetschef/huvudman. Anmälan sker via länk nedan.

Länk till webbsida för anmälan

https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/st-kurs-i-barngastroenterologi-hepatologi-och-nutrition

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagare som gått mer än hälften av sin ST-utbildning prioriteras, men i övrigt är det först till kvarn-principen som används. Deltagandet bekräftas via mail innan sommaren.

Kontaktperson

Vid frågor om kursens innehåll:
Afrodite Psaros Einberg, kursledare
Enheten för Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, samt Karolinska Institutet
E-post: afrodite.psaros-einberg@regionstockholm.se

Vid administrativa frågor:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: Sandra.Lannergren@ki.se

Kursintyg

Kursen riktar sig till ST-läkare och intyg kommer att utfärdas.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Enheten för Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ansvarig för innehåll

Kursledningen bestående av Afrodite Psaros-Einberg, Gandom Kharrazi, Henrik Arnell samt kurssekrerare Petra Edström, samtliga vid Enheten för Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Överläkare Henrik Arnell, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Sektionschef, kursgivare och/eller kursledning sedan mer än tio år.

Kursadministration

Kursledningen enligt ovan samt därtill kurssekreterare, se ovan för kontaktuppgifter.

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Ja. Maria Essén Qamhawi har varit aktivt delaktig i planeringen, efter att hon själv deltagit i tidigare kurs.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter.

Kringarrangemang

En frivillig kursmiddag på onsdagskvällen som var och en som deltar i den bekostar. Lunch på måndagen och på fredagen samt dagliga för- och eftermiddagsfika ingår.

Sponsorers närvaro

Ingen sponsor, ingen närvaro.

Jävsförhållande

Inga bindningar eller potentiella jävsförhållanden föreligger.