Hoppa till innehåll

Basal allergologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Basal allergologi

Kursen ges av: Allergicentrum US Linköping och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 4800 kr per deltagare. Kostnaden inkluderar kaffe/fralla (förmiddag + eftermiddag) och lunch, tillgång till presentationsmaterial i form av kurspärm.
Kringkostnader: Arbetsgivare/deltagare betalar kursavgift samt kostnader för resor och boende.

Studieform: På plats
Språk: Alla föreläsningar är på svenska.
Kursnummer: 20230025
Län: Östergötlands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 6-9 november 2023
Kursplats: Allergicentrum Linköping
Sista anmälningsdatum: 23 oktober 2023 (17 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Allergologi, Barn- och ungdomsmedicin, Akutsjukvård, Allmänmedicin, Arbetsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Arbets- och miljömedicin, Hud- och könssjukdomar, Internmedicin, Lungsjukdomar, Skolhälsovård, Öron-, näs- och halssjukdomar

Ytterligare information

Utbildningen är riktad till såväl färdiga som blivande distriktsläkare, barnläkare, blivande och redan specialister inom allergologi, ÖNH, hud, immunologi, arbetsmiljömedicin och lungmedicin.

2. Behovsbeskrivning

Allergi och astma är folksjukdomar som fortsätter att öka. Nära 30 % av den vuxna befolkningen har allergi och 50 % är sensibiliserade för allergen (1, 2).  Många i och utanför vården vet inte skillnaden och kan därför inte hantera den (1). Utbildningen vill ge konkreta kunskaper som direkt kan omsättas i praktiken nästföljande arbetsdag på hemorten. Nyheter och forskningsrön med fokus på evidensbaserad och praktiskt tillämpbar medicin blandas med föreläsarnas egna erfarenheter och praktiska övningar där kursdeltagarna medverkar.

  1. https://www.naaf.no/globalassets/x-gamle-bilder/documents/1.-allergi-i-praksis/4-2014/aip-4-14-bjerg-aktuella-trender-i-allergisk-sensibilisering-i-skandinavien_ny.pdf
  2. Backman, H., Räisänen, P., Hedman, L., Stridsman, C., Andersson, M. et al. (2017) Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016: results from three population surveys. Clinical and Experimental Allergy, 47(11): 1426-1435

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Förmedla praktiskt tillämpningsbar kunskap för redan och blivande specialister kring relevanta frågeställningar inom området basal allergologi – vuxna och barn.

Resultat för deltagaren

Efter avslutad kurs, självständigt kunna utreda, diagnostisera och behandla allergisjukdomar hos barn och vuxna på en öppenvårdsmottagning.

Kunna utreda symtom, diagnostisera och behandla sjukdomstillstånd vid bakomliggande överkänslighet/allergi med erhållna kunskaper inom följande områden;

Immunologi, Diagnostik allergi, Övre luftvägs- och ögonallergi, Födoämnesallergi, Eosinofil esofagit, Anafylaxi, Urtikaria, Angioödem, Läkemedelsöverkänslighet, Vaccination vid allergier, Eksem, Hyposensibilisering, Astma, Spirometri.

Resultat för patient och samhället

Mottagningen kan handlägga patienter med allergiska besvär samt har erhållit kunskap kring patientgrupper som bör remitteras till andra specialistmottagningar.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8
Öron-, näs- och halssjukdomar: STb2, STc6.
Internmedicin – Lungsjukdomar: STb2, STc6.
Barn- och ungdomsmedicin: STb2, STc4.
Barn- och ungdomsallergologi: STb2, STc3, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc11.
Allmänmedicin: STb2, STc4*, STc5*.
Allergologi: STb2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc8.
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin: STc1, STc3
Arbets- och miljömedicin STb2, STc1, STc2, STc13

SOSFS 2015:8
Öron-, näs- och halssjukdomar: b2, c6.
Internmedicin – Lungsjukdomar: b2, c4.
Barn- och ungdomsmedicin: b2, c4.
Barn- och ungdomsallergologi: b2, c3, c5, c6, c7, c8, c9.
Allmänmedicin: b2, b3, c3, c6.
Allergologi: b2, c3, c4, c5, c6, c8.
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin: c1, c3.
Arbets- och miljömedicin b2, b3, c1, c2.

* Saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivning.

4. Program

Schema

Se bifogad fil för program.

Föreläsare:

Maria Jenmalm, professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) Avdelningen för inflammation och infektion (II)

Emma Olsson Överläkare barnallergolog, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Silke Nadolny, Barnläkare, ST-barnallergologi, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Helena Zdolsek Överläkare barnallergolog, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Ágnes Csuth Specialistläkare allergolog, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Charikleia Siouta ÖNH-läkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Lennart Nilsson, överläkare/professor, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Lars Ahlbeck, Överläkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Fadi Chedid, Specialistläkare Allergologi, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Patrik Nordenfelt, överläkare/allergolog, PhD Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Karel Duchen, Överläkare/barnläkare, doc, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Georgios Xirotagaros, specilistläkare Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Elisabeth Severin, specialistläkare barnallergologi, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Mohanad Abbas, Specialist Allergologi, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Elisabeth Lindberg, Specialist i Arbets- och Miljömedicin, Universitetssjukhuset

Katharina Tiefenböck, Specialist ÖNH, ST-läkare Allergologi, Allergicentrum US

Föreläsare praktiska momenent

Maria Häggquist, sjuksköterska Allergicentrum

Anja Persson, sjuksköterska Allergicentrum,

Malin Öhrwall barnsköterska Allergicentrum

Alla: Universitetssjukhuset i Linköping

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/03/allergologikurs-2023.pdf

Referenser

https://lakemedelsboken.se/kapitel/allergiska-och-immunologiska-tillstand/allergiska-och-immunologiska-tillstand.html

Riktlinjer allergi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066682/

https://medialibrary.eaaci.org/mediatheque/results.aspx?channel=8518&search=%7B%22Text%22%3A%22%22%2C%22MediaType%22%3A%5B0%5D%2C%22ContentType%22%3A%22guidelines%22%2C%22SortBy%22%3A5%7D

2021 GINA Main Report

Dokument

Jämställdhet och likabehandling

Kursledningen har valt att fördela lika mellan kvinnliga (7) och manliga (6) föreläsare så långt det varit möjligt. Ämnena som behandlas är könsneutrala.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Katedral föreläsning i huvudsak, presenterat med ppt-bilder. Visning av praktiska metoder så som pricktest, NO-mätning, spirometri, praktisk anafylaxiövning med Clinicum, smörjskola och utöver detta mentometer till hjälp vid patientfallsgenomgång.

För genomförd och godkänd kurs krävs 100% närvaro.

Kursmaterial

Tillgång till åhörarkopior och aktuella särtryck av studier, artiklar, referenslistor liksom både lokala och nationella samt i vissa fall internationella vårdprogram.

Förberedelser

Riktlinjer om behandling av astma, eksem och rinit, från Läkemedelsverket samt Barnläkarföreningen.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till lärarkontakt. Har fungerat så i många år.

Kompetensöverföring

Tillgång till åhörarkopior och aktuella särtryck av studier och referenslistor.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att användas. Det kommer även att användas en enkel föreläsningsspecifik utvärdering. Återkoppling sker efter sammanställning till alla lärare. På basis av resultatet diskuteras och genomförs förbättringar till nästa utbildningstillfälle.

Planering

Förändringar efter tidigare utvärderingar med praktisk anafylaxiövning med Clinicum, praktisk genomgång av spirometri, IOS på Allergicentrums mottagning, smörjskola, pricktest. Olika ”stationsmoment”, alla deltagare får blåsa själva, studera/granska spirometrikurvor. Kursen har genomgått förändringar i syfte att minska risken för onödiga upprepningar, att olika föreläsare tar upp samma sak, minska tidsnöd, möjliggöra frågor efter hand och tillägg av nya områden. En föreläsning om ögonbesvär har utgått och istället har vi tagit in ett avsnitt om Arbetsmiljömedicin.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr 20220080

Lipus-nr 20210052

Lipus-nr 20200042

Lipus-nr 20190058
Lipus-nr 20180022
Lipus-nr 20170120
Lipus-nr 20160022
Lipus-nr 20140117
Lipus-nr 20130079
IPULS-nr 20120239
IPULS-registrerad 2011 med kursnummer 20110236
IPULS-registrerad 2010 med kursnummer 20100354
IPULS-registrerad 2008 med kursnummer 20080197
IPULS-registrerad 2007 med kursnummer 20070172

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 6 november 2023
Slutdatum: 9 november 2023
Sista anmälningsdatum: 23 oktober 2023
Kursplats: Allergicentrum Linköping

Kursortens län

Östergötlands län

Antal deltagare

Max. 20 deltagare.

Språk

Alla föreläsningar är på svenska.

Avgift

4800 kr per deltagare. Kostnaden inkluderar kaffe/fralla (förmiddag + eftermiddag) och lunch, tillgång till presentationsmaterial i form av kurspärm.

Kringkostnader

Arbetsgivare/deltagare betalar kursavgift samt kostnader för resor och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan via Kompetensportalen via hemsidan http://www.regionostergotland.se.
Mer att läsa om kursen via Allergicentrums hemsida, se länk nedan.

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Allergicentrum/Vidareutbildning/Allergologikurs/

Direktlänk till kursanmälan för externa deltagare:

https://RegionOstergotland.luvit.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=1609

Anställda inom Region Östergötland anmäler sig i Region Östergötlands kompetensportal.

Om det inte fungerar så skicka e-post till Anette.Kallhammer@regionostergotland.se

Krav:

legitimerade läkare
(verksamhetschefs/huvudmans godkännande).

Länk till webbsida för anmälan

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Allergicentrum/Vidareutbildning/Allergologikurs/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Anmälningslänk via Allergicentrums hemsida.

Princip: ”först till kvarn”

Bekräftelse på antagande skickas ut som svar till den som önskar delta efter att anmälan godkänts av chef. Max. antal antagande är 20 st.

Kontaktperson

Anette Källhammer
Allergicentrum
Universitetssjukhuset
Brigadgatan 14
581 85 Linköping
Tel. 010-103 23 93
Anette.Kallhammer@regionostergotland.se

Kursintyg

Kursintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter delas ut till ST-läkare efter genomgången kurs.

Kursdeltagare fyller själva i sina uppgifter på

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/blankett/blankett-specialistkompetens-kurs-sosfs20158.pdf

Ange avsedd specialitet för delmål enligt punkt 3 ovan.

Basal allergologi 20231106-2023109.

Beskrivning av kursen: Klipp och klistra in nedan:

Praktiskt tillämpningsbar kunskap för redan och blivande specialister kring relevanta frågeställningar inom området basal allergologi – vuxna och barn.

Efter avslutad kurs, självständigt kunna utreda, diagnostisera och behandla allergisjukdomar hos barn och vuxna på en öppenvårdsmottagning.

Självständigt kunna utreda symtom, diagnostisera och behandla sjukdomstillstånd vid bakomliggande överkänslighet/allergi med erhållna kunskaper inom följande områden;

Immunologi, Diagnostik allergi, allergisk rinokonjuktivit, födoämnesallergi, eosinofil esofagit, anafylaxi, urtikaria, angioödem, läkemedelsöverkänslighet, vaccination vid allergier, eksem, hyposensibilisering, astma, spirometri och arbetsmiljömedicin.

Intygas av Lars Ahlbeck Överläkare Allergologi.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Lars Ahlbeck, Överläkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Ansvarig för innehåll

Lars Ahlbeck, Överläkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Lars Ahlbeck, Överläkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Lars Ahlbeck är specialist i Allmänmedicin och Allergologi och har jobbat på Allergicentrum i Linköping sedan 2009. Är medförfattare till läroboken Internmedicin 6:e och senaste upplagan, kapitel ”Allergi och annan överkänslighet” samt Läkemedelsverkets Läkemedelsboken kapitel ”Allergiska och immunologiska tillstånd”. Författare av Astma Lathund för vuxna  och medförfattare till  Astma Lathund för barn. Flitigt anlitad föreläsare regionalt, nationellt och internationellt inom såväl astma som allergi. Forskar på intralymfatisk immunterapi, ett nytt sätt att behandla allergier på bara 8 veckor med enbart 3 injektioner av allergen i en lymfkörtel.

Kursadministration

Anette Källhammer, kursadministratör, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

Övriga samarbetspartners

GSK, Chiesi, ThermoFischer, Teva

Målgruppsrepresentant

Inget utöver ovanstående

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Allergicentrum i Linköping i samarbete med GSK, Chiesi, ThermoFischer och Teva

Deltagarnas arbetsgivare via kurs/deltagaravgiften, 4800 kr.

Kringarrangemang

Gemensamma luncher, där kursdeltagarna står för sina kostnader genom sin erlagda kursavgift.

Sponsorers närvaro

Sponsorers utställning i en särskild lokal angränsande till/utanför föreläsningssalen, dagtid.

Jävsförhållande

Lars Ahlbeck har erhållit ersättning för föreläsningar och/eller konsultuppdrag för AstraZeneca, MSD, Boehringer Ingelheim, GSK, Viartris, Sanofi, Airsonett, Chiesi och Teva.

Kursansvarig för kursen Basal allergologi som under mina år sponsrats av MSD, Meda, Takeda, Orinonpharma, GSK, Teva, Chiesi , Aerocrine, ThermoFischer. Ersättning har enbart gått till arbetsgivare.

Övriga föreläsare kommer att presentera eventuella jäv inför sina föreläsningar.