Hoppa till innehåll

GI-Ronden

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen GI-Ronden

Kursen ges av: Roche AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Ingen kursavgift.
Kringkostnader: Deltagarna står för eventuella rese- och logikostnader i enlighet med LIF-avtal.

Studieform: På plats
Språk: Svenska.
Kursnummer: 20230017
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Kirurgi, Onkologi

Ytterligare information

Kursen riktar sig till läkare under specialistutbildning med intresse för GI-cancer samt färdiga specialister inom onkologi och kirurgi som aktivt handlägger patienter med GI-cancer.

2. Behovsbeskrivning

Gastrointestinal cancer drabbar årligen ett stort antal personer i Sverige. Incidensen av GI-cancer skiljer tumörtyperna emellan. Exempelvis kolorektalcancer, som förövrigt är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, drabbar ungefär 6800 årligen. Därefter följer pankreascancer med en incidens på 1450 följt av esofagus- och ventrikelcancer som årligen drabbar 700 respektive 600 individer. Primär levercancer har en incidens på 550 och cancer i gallvägar och gallblåsa drabbar 350 individer. Lägst incidens av GI-cancrarna har analcancer med 150-170 fall årligen. Överlevnaden för de olika diagnoserna är beroende av stadie vid diagnos (Regionala Cancercentrum i Samverkan, kvalitetsregisterrapporter för respektive tumörtyp).

I landet finns sedan flera år regionala samarbeten och vårdprogram, där man enats om på vilket sätt man bör behandla de personer som drabbas av GI-cancer. Eftersom det hela tiden kommer nya läkemedel och nya studier, är detta ett arbete som ständigt måste revideras.

Utbildningen har tagits fram för att ge en heltäckande bild av behandlingar som är aktuella idag. Den strävar efter att ge deltagarna aktuell kunskap och en helhetssyn på onkologisk behandling vid gastrointestinal cancer. Idag finns krav att behärska medicinska onkologiska behandlingsmetoder och radioterapi samt att handlägga komplikationer av akut och kronisk art (Socialstyrelsen, HSLF-FS 2021:8, Socialstyrelsen, SOSFS 2015:8, Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021).

Patientfallen som tas upp belyser båda dessa faser. Genom patientfallen och erfarna handledare får deltagarna ta del av denna kunskap.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Utbildningens mål är att ge en heltäckande bild av vilka behandlingar av GI-cancer som är aktuella idag.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter kursen kunna redogöra för utredning och diagnostik vid de olika GI-cancrarna. Övre GI-cancer innefattar ventrikelcancer, gallvägscancer, levercellscancer, pankreascancer, och esofaguscancer. Nedre GI-cancer innefattar kolorektalcancer och analcancer.

Deltagaren ska kunna beskriva tillgängliga och aktuella behandlingsalternativ vid GI-diagnoserna vid både kurativ samt palliativ behandlingsintention samt kunna redogöra för hur eventuella biverkningar ska förebyggas och hanteras.

Resultat för patient och samhället

Utbildningen strävar efter att få ett korrekt och likartat synsätt för behandling av GI-cancer i hela landet genom diskussioner om riktlinjer och vårdprogram. Det i sin tur bör leda till att patienterna får längsta möjliga överlevnad till bästa möjliga livskvalitet.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Delmål enligt SOSFS 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:08

Onkologi: 
c9 /STc9 (behärska handläggning av patienter med vanliga tumörsjukdomar samt kunna initialt handlägga övriga tumörsjukdomar, i kurativ och palliativ fas.)

Kirurgi: 
c6 / STc6 (behärska diagnostik och operativ handläggning av okomplicerad gallstenssjukdom samt kirurgisk avlastning av ventrikel, behärska basal endoskopisk diagnostik och terapi, ha kunskap om handläggning av patienter med övriga kirurgiska sjukdomar och skador i övre gastrointestinalkanalen)

c7 / STc7 (behärska appendektomi, tarmresektion, anastomosering, uppläggning av stomi samt basal proktologi. Behärska diagnostisk laparaskopi. Ha kunskap om handläggning av patienter med övriga kirurgiska sjukdomar och skador i nedre gastrointestinalkanalen)

4. Program

Schema

GI-Ronden är en interaktiv, fallbaserad utbildning med fokus på verklighetsbaserade patientfall om gastrointestinal cancer (anal, kolon, rektum, ventrikel, pankreas, gallvägar och hepar). Kring varje patientfall finns diskussionsfrågor och patientfallen utvecklas stegvis med ny information och nya frågeställningar. Deltagarna kommer att arbeta med patientfallen i mindre grupper med handledning av 1-2 erfarna specialister. Varje patientfall kommer sedan att diskuteras gemensamt i hela gruppen med stöd av handledaren.

De senaste behandlingsmetoderna (onkologisk behandling, radioterapi och kirurgi) och nationella riktlinjerna presenteras och diskuteras. Patientfallen fokuserar på både adjuvant och palliativ behandling. Frågeställningar så som ”Hur kan man korta ledtiden på sin egen klinik?”, ”Hur gör andra regioner?” tas upp vid varje patientfall.

Utbildningsmaterialet består av 15 patientfall, som täcker diagnoser för övre och nedre GI. Ett patientfall per timme är en rimlig tid för att kunskapen ska förmedlas till samtliga deltagare. Normalt avsätts en hel dag till denna typ av utbildning men eftersom det är fristående patientfall så är utbildningen mycket flexibel och kan genomföras på kortare tid.

Tillsammans med handledarna väljs det upplägg (nedre eller övre GI) som är mest lämpat för gruppen.

Exempel Nedre GI kursupplägg heldag 9.00-16.00h.

Genomgång och diskussion av patientfall 1 (koloncancer adjuvant behandling).
Paus
Genomgång och diskussion av patientfall 2 (rektalcancer)
Lunch
Genomgång och diskussion av patient fall 3 (koloncancer metastaserad)
Paus
Genomgång och diskussion av patient fall 4 (koloncancer metastaserad)

Kursansvarig:
Alla handledare/patientfallskrivare och Roche AB

Patientfallsskrivare:
Åke Berglund, Överläkare och docent, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala. David Borg, Biträdande överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes US Lund.
Jakob Eberhard, Överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes US Lund.
Thomas Edekling, Överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona.

Eva Fernebro, Överläkare, onkologkonsult (dåvarande arbetsplats 2010), Onkologiskakliniken, Centrallasarettet Växjö.
Johan Haux, Överläkare, Kirurgiska kliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde.
Jan-Henry Svensson, Överläkare, (dåvarande arbetsplats 2016) Kirurgiska kliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde.
Gustav Ullenhag, Överläkare och docent, Onkologkliniken, Akademiska sjh Uppsala.
Tor Ekman, Överläkare, (dåvarande arbetsplats 2010), VO Onkologi, Sahlgrenska USGöteborg.
Mef Nilbert, Överläkare och professor, (dåvarande arbetsplats 2009), Skånesonkologiska klinik, Skånes US Lund.
Ulrika Palenius, Överläkare, (dåvarande arbetsplats 2010), Radiumhemmet Onkologiskklinik, Karolinska US Solna.
Katarina Öhrling, Specialistläkare, (dåvarande arbetsplats 2010), RadiumhemmetOnkologisk klinik, Karolinska US Solna.
Petra Flygare, Överläkare, Länssjukhuset, Sundsvall.
Maria Albertsson, Professor, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i LinköpingUS.
Leif Klint, Överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kvalitetskontroll av material:
Alla handledare/patientfallskrivare och Roche AB

Referenser

Nationella riktlinjer:

För ytterligare referenser hänvisas till kursmaterialet.

Genusperspektiv

Vi har tagit hänsyn till fördelningen av kvinnliga och manliga patientfall i kursmaterialet i största möjliga mån.

5. Metodik

Pedagogisk metod

GI-Ronden är en interaktiv, patientsfallbaserad utbildning. Deltagarna arbetar med patientfall i mindre grupper under handledning av 1-2 erfarna specialister. Kring varje patientfall finns diskussionsfrågor och patientfallen utvecklas stegvis med ny information och nya frågeställningar. Varje patientfall kommer sedan att diskuteras gemensamt i hela gruppen med stöd av handledaren.

Kursmaterial

Patientfallen delas ut vid utbildningstillfället. I dessa finns det möjlighet för deltagarna att föra egna anteckningar.

Förberedelser

Läs gärna nationella vårdprogram inför ronden för att bli uppdaterad på relevanta områden inför diskussionerna runt varje patientfall.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Det finns möjlighet till återträffar då många patientfall utgör kursmaterialet.

Kompetensöverföring

Kursmaterialet i form av patientfall ger möjlighet att föra kunskapen vidare till kollegor efter avslutad utbildning.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen görs enligt Lipus mall. Resultatet förmedlas till handledaren och uppdateringar av materialet sker löpande.

Planering

Patientfallen uppdateras löpande av nuvarande patientfallskrivare. Ett patientfall kan ha tagits fram av en patientfallskrivare och uppdateras av denne eller en annan patientfallskrivare för att kontinuerligt återspegla aktuell information.

Tidigare Lipus-certifiering

”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20100087
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20110097
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20120129
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20130081
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20140107
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20150095
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20160128
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20170115
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20180126
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20170115
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20190160
”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20200120

”GI-Ronden”, Lipus-nr: 20210142

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Max 20 deltagare per tillfälle.

Språk

Svenska.

Avgift

Ingen kursavgift.

Kringkostnader

Deltagarna står för eventuella rese- och logikostnader i enlighet med LIF-avtal.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker till:
Maria Johansson, PhD, Terapiområdesansvarig
maria.johansson.mj2@roche.com
Tel: 08-726 12 00

Alternativt
Att: Maria Johansson
Roche AB
Box 1228
171 23 Solna

Kursen kan anordnas i hela Sverige, och täcker alla 6 onkologiska regioner.
Krav för deltagande: ST-läkare och läkare med specialistutbildning.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.rocheonline.se/utbildningar-och-event/utbildningar.html

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagningen sker i den turordning som anmälningarna kommer in. Platsen för deltagare till kursen bekräftas via e-post inför utbildningstillfället.

Kontaktperson

Maria Johansson, PhD, Terapiområdesansvarig
maria.johansson.mj2@roche.com
Tel: 08-726 12 00

Roche AB
Box 122
171 23 Solna

Kursintyg

Kursintyg delas ut till ST-läkare i Socialstyrelsens mall, och till övriga deltagare vid önskemål.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Roche AB, Box 1228, 171 23 Solna

Ansvarig för innehåll

Alla handledare/patientfallskrivare och Roche AB. Gemensam genomgång vid årlig handledarträff där man går igenom och diskuterar patientfallen och övrigt material.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Maria Johansson, PhD, Terapiområdesansvarig samt alla handledare.

Kursadministration

Maria Johansson, PhD, Terapiområdesansvarig
maria.johansson.mj2@roche.com
Tel: 08-726 12 00
Roche AB
Box 122
171 23 Solna

Övriga samarbetspartners

N/A

Målgruppsrepresentant

Inga utöver ovanstående

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Roche AB

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang förekommer förutom eventuella måltider.

Sponsorers närvaro

Medarbetare från Roche AB närvarar under utbildningen och står för det praktiska arrangemanget i samband med utbildningstillfället. Ingen produktinformation förekommer.

Jävsförhållande

Inga uppgivna.