Hoppa till innehåll

Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT1)

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT1)

Kursen ges av: Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: 6000 SEK inkl moms. Kursmaterial i form av digitala åhörarkopior ingår liksom för- och eftermiddagskaffe båda dagarna. Kursavgiften avser att täcka arvode till föreläsare samt kostnad för kurslokal. Avgiften ska också täcka certifieringsavgiften till LIPUS.
Kringkostnader: Resor till och från kurslokalen i Lund (Skånes Universitetssjukhus), boende samt luncher bekostas av deltagarna

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230123
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 18-19 mars 2024
Kursplats: Föreläsningssal 1, Kioskgatan 21, SUS Lund
Sista anmälningsdatum: 31 januari 2024 (61 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin, Allergologi, Barn- och ungdomsallergologi, Allmänmedicin, Lungsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Utbildningen riktar sig till läkare och sjuksköterskor som i sitt kliniska arbete regelbundet kommer i kontakt med patienter med allergisk sjukdom. Inga förkunskaper krävs. Kursen lämpar sig för läkare och sjuksköterskor som ämnar arbeta med sublingual och/eller subcutan allergen immunterapi. Optimalt är att allergen immunterapi utförs som ett teamarbete mellan läkare och sjuksköterska. Målet är därför att både läkare och sjuksköterskor är representerade på kursen.

2. Behovsbeskrivning

Allergisjukdom har under de senaste decennierna blivit en av de vanligaste folksjukdomarna och kopplingen mellan de olika allergisjukdomarna är ofta påtaglig. Till exempel drabbar allergisk rinit orsakad av pollen 5-20 procent av barn och unga vuxna, motsvarande siffror för djurallergi är 5-10 procent,astma förekommer hos 6-10 procent av befolkningen, varje år dör 2-3 personer av anafylaxi efter bi- eller getingstick (1, 2). Födoämnesallergi är vanligt hos barn men kan också kvarstå i vuxen ålder (3). Nya testmetoder har gjort det möjligt att utreda födoämnesallergi och skilja mellan livshotande allergi å ena sidan och korsallergi med pollen av lindrig karaktär å andra sidan (4). Utbildningen belyser samspelet mellan astma och olika allergier samt olika behandlingsalternativ av allergisjukdomar såsom astma, pollenallergi och anafylaxi. Utbildningen kommer även att lägga stor vikt vid allergen immunterapi (AIT) då många allergiker upplever besvär trots symtomatisk behandling. AIT behandlar den bakomliggande orsaken till allergi (5). För att behandlingen ska vara effektiv och så riskfri som möjligt krävs specialkunskaper, erfarenhet, säkra rutiner och god kännedom om komplikationer som kan uppkomma vid behandlingen.

  1. Miljöhälsorapport 2017, Artikelnummer: 02096-2016, Folkhälsomyndigheten, 2017
  2. Miljöhälsorapport 2021, Artikelnummer: 20010, Folkhälsomyndigheten, 2021
  3. Allergi och astma hos barn.Red. Hedlin G, Wennergren G, Alm J. Studentlitteratur 2014
  4. EAACI Molecular Allergology User´s Guide”, Matricardi et al. Pediatr Allergy Immunol, 2016
  5. Allergen immunterapi/AIT – Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor, Svenska Föreningen för allergologi, 2019, http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2019/08/Riktlinjer-AIT-2019.pdf

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursdeltagare ska ha en övergripande förståelse av samspelet mellan de allergiska sjukdomarna både hos barn och vuxna. Deltagaren ska ha kunskap om diagnostik och läkemedelsbehandling av såväl allergi som astma och födoämnesallergi samt kunna omhänderta patienter med anafylaktiska reaktioner. Vidare ska man ha kunskap om indikationer för allergen immunterapi (AIT) samt praktisk färdighet att kunna behandla med sublingual immunterapi (SLIT). Kursdeltagare ska även ha kunskap om bakgrund, teori, kliniska effekter, utredning, behandling och praktiskt utförande vid subcutan immunterapi (SCIT), samarbete i behandlingsteamet samt samarbete mellan mottagningar vid och utanför specialistklinik.

Kursdeltagaren ska ha kunskap om bakgrund, teori, kliniska effekter och utredning av födoämnesallergi samt kännedom om oral födoämnesdesensibilisering (OIT).

Resultat för deltagaren

Deltagare kommer att ha kunskap om olika typer av allergiska sjukdomar. Vidare kommer deltagaren att ha kunskap i omhändertagande av patienter med anafylaktisk reaktion samt känna till indikation och effekt av AIT. Deltagaren kommer efter kursen att ha kunskap om hur man behandlar patienter med sublingual immunterapi och känna till behandling med oral immunterapi.

Deltagare kommer att ha en teoretisk bakgrund till SCIT behandling, kunskap om indikationer, kontraindikationer, organisation av en mottagning, arbete i team läkare/sjuksköterska samt beredskap att behandla komplikationer inklusive anafylaktiska reaktioner.

Lärandemålen är att kunna: Diagnosticera och behandla eksem, astma och rinokonjunktivit i olika åldrar samt utreda eventuellt bakomliggande faktorer Diagnosticera och utreda födoämnesallergier i olika åldrar samt ha kännedom om oral immunterapi Känna igen tidiga tecken på en anafylaktisk reaktion och kunna handlägga den, indikationer och kontraindikationer för allergen immunterapi (SCIT samt SLIT) samt ha teoretisk och praktisk kunskap om hur denna genomförs och utvärderas

Resultat för patient och samhället

Utbildningen bör säkerställa att patienter med allergisk sjukdom diagnostiseras och behandlas enligt rådande riktlinjer. För verksamheter som bedriver SLIT och SCIT bör kursen leda till en kunskapsbaserad behandling med säkra rutiner.

Det finns många patienter med födoämnesallergi där det inte är känt huruvida allergin kan vara av lindrig karaktär (korsallergi med pollen) eller potentiellt livshotande. Många patienter kan efter utredning befrias från såväl sin oro som från livslång förskrivning av adrenalin autoinjektor vilket har en avsevärd betydelse för livskvalitet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8
Barn- och ungdomsallergologi: a1, a2, b3, c2, c3, c5, c6, c7, c8, c9, c10,
Allergologi: a1, a2,  b3, c3, c4 , c5, c6,  c8, c10,
Allmänmedicin: a1, a2,  b3, c3,  c6
Barn- och ungdomsmedicin: a1, a2,  b3, c2, c4,
Lungsjukdomar: a1, a2,  b3, c1, c2, c3, c4, c6
Öron-, näs- och halssjukdomar: a1, a2,  b3, c1,  c6,

HSLF-FS 2021:8
Barn- och ungdomsallergologi: STa4, STa5, STc2, STc3, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc13
Allergologi: STa4, STa5, STc3, STc4, STc5, STc6, STc8, STc9, STc10, STc12
Allmänmedicin: STa4, STa5, STc3, STc6, STc14
Barn- och ungdomsmedicin: STa4, STa5, STc2, STc4, STc14
Lungsjukdomar: STa4, STa5, STc1, STc2, STc3, STc4, STc6
Öron-, näs- och halssjukdomar: STa4, STa5, STc1, STc6, STc13

4. Program

Schema

Under utbildningsdagarna betonas vikten av vårdteam (läkare och sjuksköterska) vid planering och arbete vid AIT och det är därför viktigt att båda dessa yrkesgrupper finns representerade bland deltagarna. Vidare betonas att samarbetet med patienten och närstående liksom hur man presenterar medicinsk information och lär patient och närstående om sjukdomen och behandlingen på ett adekvat sätt (t ex att känna igen tecken på allergiska reaktioner). Detta är en förutsättning för en patientsäker och effektiv behandling.

Utbildningen berör vikten av att identifiera de etiska problem som kan uppträda i relation till behandlingen och hur dessa kan analyseras på ett strukturerat sätt för att kunna fatta ett balanserat medicinskt-etiskt beslut t ex för vem behandlingen kan bli aktuell. Vidare poängteras vikten av att bemöta människor som individer och med respekt och hur man kan anpassa behandlingen för att passa olika individer.

Utbildningen fokuserar på AIT där såväl SCIT som SLIT utgör en central läkemedelsbehandling för både barn- och vuxenallergologer.

Urticaria kan vara en del i en akut allergisk reaktion och det är viktigt att kunna diagnosticera och behandla denna samt ha kunskap om dess uppkomstmekanismer.

Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om allergen samt ha kännedom om rekombinanta allergen och haptenmekanismer. Detta är centralt för att förstå uppkomstmekanismen av IgE-medierad allergi och den aktuella behandlingens verkningsmekanismer och att man har utvärderat detta innan behandlingen påbörjas.

När AIT ges, framför allt till barn är det viktigt att veta hur detta ska hanteras i förhållande till vanliga vaccinationer som också påverkar immunsvaret hos individen. Detta är nödvändigt för att kunna ge AIT på ett säkert sätt men också för att inte påverka vaccinsvar generellt. Dessa frågor kommer adresseras under kursens föreläsningar.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/10/ait-kursschema-vt-24.docx

Referenser

  1. Allergen immunterapi/AIT – Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor, Svenska Föreningen för allergologi, 2019, http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2019/08/Riktlinjer-AIT-2019.pdf
  2. Allergi och astma hos barn.Red. Hedlin G, Wennergren G, Alm J. Studentlitteratur 2014

Jämställdhet och likabehandling

Det är väl känt att tillgången till AIT varierar över landet. Kursen verkar för öka kompetensen inom AIT vilket möjliggör ökad spridning av behandlingen, och därmed mer jämlik och rättvis vård.

Utbildningen berör vikten av att identifiera de etiska problem som kan uppträda i relation till behandlingen och hur dessa kan analyseras på ett strukturerat sätt för att kunna fatta ett balanserat medicinskt-etiskt beslut t ex för vem behandlingen kan bli aktuell. Vidare poängteras vikten av att bemöta människor som individer och med respekt och hur man kan anpassa behandlingen för att passa olika individer.

Tillfrågande av föreläsare sker i första hand baserat på expertis, men i fall där val finns att göra försöker kursledningen tillse en jämn könsfördelning. Kursdeltagande sker genom turordning.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen baseras i huvudsak på föreläsningar. Frågor från deltagare besvaras i samband med föreläsningarna. Föreläsningarna är till stora delar anpassade och upplagda för att uppmuntra deltagarna till diskussion. Möjlighet till att besvara ytterligare uppkomna frågor från deltagarna ges vid slutet av varje kursdag. Varje dag avslutas med ett grupparbete som redovisas via en interaktiv diskussion. Praktiska moment beskrivs och demonstreras på föreläsningar och kan även komma att förevisas på film.

Kursmaterial

Åhörarkopior digitalt

Förberedelser

Deltagarna förväntas att ta med sig ett patientfall där de förberett frågor angående handläggningen. Tidsåtgången för detta uppskattas till 1-2 timmar beroende på hur komplicerade fallen är. Om två deltagare kommer från samma klinik kan de även bidra med ett gemensamt fall.

Patientfallen bör vara inskickade en vecka före kursstart.

Deltagarna kommer beredas tillgång till digitala kopior av föreläsningarna under kursens gång. Det finns inga krav på speciella förkunskaper då kursen utgör en grundläggande kurs.

Kunskapskontroll

Via grupparbeten samt via individuellt kunskapstest vid slutet av kursen. Kunskapstestet består av flervalsfrågor som besvaras via mentimeter. Efter avslutat test kommer samtliga frågor med korrekta svar att gås igenom med deltagarna på gruppnivå för att rekapitulera och sammanfatta kursen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

I föreläsningsmaterialet som vidarebefordras till kursdeltagarna beskrivs bland annat hur allergiutredningar går till och hur resultaten kan tolkas. Denna information kan deltagarna förevisa och delge berörd personal i sina respektive verksamheter.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Genomgång av utvärderingen efter kursen kommer att ske med samtliga föreläsare. Återkoppling till deltagarna planeras inte. Däremot kommer resultatet av utvärderingen att ligga till grund av justeringar av kommande kurser.

Planering

Synpunkter har framkommit på att kursen har givits i samarbete med läkemedelsindustrin ( kursen har sedan minst 10 år tillbaka gjorts i samarbete Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) samt läkemedelsindustrin). SFFA har därför valt att i stället genomföra kursen tillsammans med Barnläkarföreningens Astma- och Lungsektion (BLF-AL) och ASTA (Astma-Allergi- och KOLsjuksköterskeföreingen). Övergripande mål och målgrupper är oförändrade men vissa justeringar har gjorts utifrån tidigare kursutvärderingar.

Justeringar som har gjorts baserade på tidigare utvärderingar är förkortning av schemat för dag 1, tillägg av föreläsning om födoämnesallergi samt förändrad struktur på grupparbetena. Kursutvärderingen från förförra kurs ( Lipusnr: 20210037) har lett till att kursdeltagarna nu ombedes förbereda sig genom att ta med egna patientfall samt att vi nu eftersträvar att ånyo kunna genomföra kursen som en fysisk kurs och ej digital.

I kursutvärdering från senaste kurs (Lipusnr: 20220059) nämns att det förekommer upprepning i de olika föreläsningarna. Målet är att koordinera föreläsningar bättre för att minska detta. Det efterfrågas också gruppaktiviteter indelat efter yrkeskategori, och vi planerar att ha moment som fokuserar på utmaningar för respektive yrkeskategori.

Tidigare Lipus-certifiering

20220059 (Stockholm HT 2022)

20220058 (Stockholm HT 2022)

20210037 (Digital kurs Stockholm 2021)

20200040 (Webinar Halmstad 2020)

20190178 (Webinar Stockholm 2020)

20180175 (Långholmen 2019)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 18 mars 2024
Slutdatum: 19 mars 2024
Sista anmälningsdatum: 31 januari 2024
Kursplats: Föreläsningssal 1, Kioskgatan 21, SUS Lund

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

35

Språk

Svenska

Avgift

6000 SEK inkl moms. Kursmaterial i form av digitala åhörarkopior ingår liksom för- och eftermiddagskaffe båda dagarna. Kursavgiften avser att täcka arvode till föreläsare samt kostnad för kurslokal. Avgiften ska också täcka certifieringsavgiften till LIPUS.

Kringkostnader

Resor till och från kurslokalen i Lund (Skånes Universitetssjukhus), boende samt luncher bekostas av deltagarna

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker till kursadministratör Eva Hallner, mail: sekretariat@sffa.nu Information om kursen och anmälan hittas också på Svenska föreningen för allergologis hemsida: http://www.sffa.nu

Krav för deltagande är verksamhetschefs/huvudmans godkännande samt att kursavgiften är erlagd inom angiven tid. Kursdeltagare som har erbjudits en kursplats men som ej erlagt kursavgift inom angiven tid kommer att strykas från kursen och dess kursplats kommer ett erbjudas annan deltagare.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursplats bereds i turordning som anmälningarna inkommer (först till kvarn). När kursen är fulltecknad sätts tillkommande deltagare upp på en reservlista. Antagna deltagare kommer att erhålla mail där de informeras om att de antagits till kursen med begäran om bekräftelse till erhållen kursplats inom en angiven tid. Om antagen deltagare tackar nej alternativt inte svara inom angiven tid kommer deltagare på reservlistan att erbjudas plats enligt ovanstående förfarande.

Kontaktperson

Anmälan sker till kursadministratör Eva Hallner. Anmälan och frågor önskas i första hand via e-mail i andra hand via telefon e-mail: sekretariat@sffa.nu telefon: 076-2101032

Kursintyg

Kursintyg från SFFA till alla deltagare. Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter till ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Svenska föreningen för allergologi (SFFA) i samarbete med Barnläkarföreningens Astma- och Lungsektion (BLF-AL) och ASTA (Astma-Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen).

Ansvarig för innehåll

Kursen har utformats av en arbetsgrupp bestående av följande: Daiva Helander, Barnallergolog Emma Goksör, Barnallergolog, representant från Barnläkarföreningens Astma- och Lungsektion Kerstin Romberg, distriktsläkare, representant från SFFA Margareta Eriksson, Sjuksköterska Maria Ingemansson, Barnallergolog Marit Westman ÖNH, representant från SFFA Pia Kalm Stephens, Sjuksköterska Teet Pullerits, Vuxenallergolog Therese Sterner, Sjuksköterska, representant från ASTA Victoria Strand, Vuxenallergolog.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

David Aronsson; Vuxenallergolog, Överläkare vid lungmottagningen astma och allergi i Lund Skånes Universitetssjukhus. Mångårig föreläsare inom astma och allergologi, både på SK-kurser och i andra sammanhang

Cecilia Ahlström Emanuelsson; ÖNH- läkare och allmänmedicinare, Överläkare vid ÖNH-kliniken i Lund Skånes universitetssjukhus. Har under mer än 10 år ansvarat för sk-kursen via Socialstyrelsen i ”allergisjukdomar hos barn och vuxna”. Föreläst om SLIT/SCIT både digitalt och på kurser anordnade av ALK.

Kursadministration

Eva Hallner, kursadministratör, SFFA

David Aronsson, kursledare. Vuxenallergolog, Överläkare vid lungmottagningen astma och allergi i Lund Skånes Universitetssjukhus.

Cecilia Ahlström Emanuelsson, kursledare. ÖNH- läkare och allmänmedicinare, Överläkare vid ÖNH-kliniken i Lund Skånes universitetssjukhus.

Övriga samarbetspartners

Kursen är ett samarbete mellan Svenska föreningen för allergologi (SFFA), Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA).

Målgruppsrepresentant

Marit Westman, ST-läkare i allergologi vid Astma och Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus. Marit Westman är även ledamot (tidigare ordförande) i SFFA´s styrelse. Kerstin Romberg, Distriksläkare vid Näsets Läkargrupp, Specialmottagning, Höllviken. Kerstin Romberg har tidigare även varit ledamot i SFFA´s styrelse

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt via deltagaravgifter. Deltagaravgiften är 6000 kr. Beräknat antal deltagare: 35 stycken

Kringarrangemang

Resor till kursen, liksom boende och luncher finansieras via kursdeltagare/kursdeltagarnas arbetsgivare. För- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer närvarande

Jävsförhållande

För att undvika en potentiell intressekonflikt i undervisningssituationen har SFFA valt att anordna kursen tillsammans med BLF-AL och ASTA, i stället för som tidigare med läkemedelsföretaget ALK.