Hoppa till innehåll

Handledarutbildning Arbetsmedicin

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Handledarutbildning Arbetsmedicin

Kursen ges av: Svenska Företagsläkarföreningen och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Avgift 9000 kr + moms vid anmälan av enbart handledare eller ST-läkare. Vid anmälan av handledare och dennes ST-läkare samtidigt är avgiften reducerad till 8000 kr + moms. I priset ingår kurs under två dagar, lunch båda dagarna, kurs-middag efter första kursdagen, kaffe/te och smörgås vid kursens början, samt kaffe/te och frukt under övriga raster.
Kringkostnader: Deltagaren står själv för resa och eventuell övernattning.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230063
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 28-29 november 2023
Kursplats: Sveriges läkarförbund, lokal Bröstkorgen, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 31 oktober 2023 (152 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Arbetsmedicin

Ytterligare information

Att handleda en blivande specialist i arbetsmedicin skiljer sig på många sätt från att handleda andra ST-läkare, vilket tagits hänsyn till vid planeringen av denna kurs. Kursen vänder sig till både handledare och ST-läkare för att ge en bra gemensam start på ST. För att uppmuntra handledare och ST-läkare att delta tillsammans ges därför en liten rabatt när detta anges vid anmälan. Verksamhetschefer (eller av dem utsedda läkare) som deltar i kompetensbedömningen av ST-läkare har också behov av denna utbildning.

2. Behovsbeskrivning

En av de viktigaste delarna i handledning är att bygga relation mellan handledare och adept. Kvaliteten på samtalet är därför viktigt att kontinuerligt utveckla och förbättra för att få till ett bra lärande under en specialistutbildning. Feedback är också ett viktigt inslag som dessutom kan höja motivation och öka hastigheten i inlärningen. Slutligen är ett viktigt verktyg att ha med sig i handledning, konsten att fånga upp, kommunicera och hitta handlingsplaner för utbildningsläkare som har svårigheter under sin utbildningstid. (Martin, P., Copley, J., & Tyack, Z. (2014). Twelve tips for effective clinical supervision based on a narrative literature review and expert opinion. Medical Teacher, 36(3), 201–07.https://doi.org/10.3109/0142159X.2013.852166)

Det ingår i alla läkares arbetsuppgifter att handleda och instruera medarbetare och studenter varför kursens innehåll är mycket relevant även för läkare som inte handleder ST-läkare.

Kunskap om innehållet i regelverken underlättar för planering och genomförande av ST och bidrar till en högre utbildningskvalitet. Även verksamhetschefer som deltar i kompetensbedömningen av ST-läkaren har på så sätt nytta av denna kurs.

Genomgången handledarutbildning är obligatoriskt för att få handleda. (SOSF 2015:8, HSLS-FS 2021:8). Tidigare genomgången utbildning inom ramen för annan specialitet saknar väsentliga delar som denna utbildning med inriktning på arbetsmedicin innehåller. Handledningens pedagogik behöver kontinuerligt stimuleras för att förfinas.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att höja handledarens kompetens, samt ge kunskaper om ST-utbildningens utformning och krav.

Resultat för deltagaren

Efter utbildningen kommer deltagarna att ha en utvecklad förmåga att strukturera och hålla i ett handledningssamtal, konkretisera lärandemål, ge feedback och samtala med och utveckla åtgärdsplaner ihop med sin adept utifrån svårigheter under utbildningen.

Deltagaren kommer att ha ökad förståelse för individuella olikheter i handledningssituationen och ha ökade förutsättningarna att ge ett ge ett respektfullt bemötande. Med ökad förståelse för etiska svårigheter i samband med handledning och feedback kommer deltagaren också att framgångsrikt kunna handleda annan personal och studenter, och på så sätt ta ansvar för det kontinuerliga lärandet och leda det medicinska arbetet på arbetsplatsen.

Deltagaren kommer att ha fördjupade kunskaper om Socialstyrelsens föreskrifter som styr ST-utbildningen.

Deltagaren kommer att effektivt kunna planera och följa upp sin ST-utbildning.

Deltagaren kommer ha ökad förståelse för vikten av ett väl sammansatt individuellt utbildningsprogram och ha ökat din förmåga att sätta samman ett sådant.

Deltagaren kommer att ha en djupare förståelse för kompetensbedömningar och kunskaper om användbara bedömningsinstrument.

Resultat för patient och samhället

Specialister i arbetsmedicin är en förutsättning för välfungerande företagshälsovård, vilket i sin tur leder till friskare arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv.

Delmål för ST angivna av kursproducent

2015:8: a1, a2, a6

2021:8: STa4, STa5, STa6

4. Program

Schema

Dag 1: Sara Ingvarsson, leg psykolog, Waldine Consulting

09.00-09.30   Drop-in med fika och mingel

09.30-10.00   Presentation av deltagare, föreläsare och kursen

10.00-12.00   Handledarsamtalet – Varvar teori och gruppdiskussion kring vad som är viktiga aspekter för att få till ett bra handledarsamtal både beträffande innehåll och format.

12.00-13.00   Lunch

13.00-14.00   Konsten att konkretisera kunskapsmål – Teoridel ihop med grupparbete där deltagarna själva får prova på att konkretisera kunskapsmål.

14.00-14.15   Rast och kaffe

14.15.15.00   Feedback

15.00-15.10   Bensträckare

15.10-16.10   Problemlösande samtal – Rollspel kring hur ett sådant samtal kan gå till.

16.10-16.30   Summering – problemlösande samtal

17.00             Kursmiddag

 

Dag 2: Monica Eneholm, specialist i arbetsmedicin och studierektor, Svenska Företagsläkarföreningen

08.30-09.00   Uppföljning av gårdagen

09.00-10.00   Komma igång med ST

10.00-10.15   Rast

10.15-11.00   Planering av ST

11.00-11.15   Rast

11.15-12.00   Individuellt utbildningsprogram – Grupparbete

12.00-13.00   Lunch

13.00-14.00   Kompetensbedömning – Enkla rollspelsövningar

14.00-14.15   Rast

14.15-15.00   Kompetensbedömning, ansökan om specialistkompetens

15.00-15.30   Avslut och utvärdering

Efter kursdagarna ska ett individuellt utbildningsprogram sättas samman och skickas till kursledaren. Därefter kan deltagaren få kursen godkänd och ett diplom tillskickats sig.

Referenser

SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring med målbeskrivning för Arbetsmedicin

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring med målbeskrivning för arbetsmedicin

Handbok för ST Arbetsmedicin

Kilminster, and Jolly, B. C. (2000). Effective supervision in clinical practice settings: a literature review. Medical Education, 34(10), 827–840. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2000.00758.x

Krzyzaniak, Wolf, S. J., Byyny, R., Barker, L., Kaplan, B., Wall, S., and Guerrasio, J. (2017). A qualitative study of medical educators’ perspectives on remediation: Adopting a holistic approach to struggling residents. Medical Teacher, 39(9), 967–974. https://doi.org/10.1080/0142159X.2017.1332362

Sleiman, Sigurjonsdottir, S., Elnes, A., Gage, N. A., and Gravina, N. E. (2020). A Quantitative Review of Performance Feedback in Organizational Settings (1998-2018). Journal of Organizational Behavior Management, 40(3-4), 303–332. https://doi.org/10.1080/01608061.2020.1823300

Lägg ner ledarskapet! Vad du som chef ska göra istället, Sara Ingvarsson, Natur och Kultur, ISBN 9789127818927.

Fördjupningslitteratur:

ST-boken, Ola, Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort, Studentlitteratur, ISBN 9789144126852

 

Genusperspektiv

Genusperspektivet har inte bedömts relevant under denna kurs.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar kommer att varvas med interaktiva samtal, gruppdiskussioner, grupparbeten och rollspelsövningar. En inlämningsuppgift efter kursen syftar till att deltagaren ska integrera de delar som tagits upp under andra kursdagen.

Kursmaterial

Åhörarkopior kommer att skickas ut till deltagarna per mail före kursstart, och får skrivas ut av deltagaren själv.

Visst material kommer att delas ut under kursen.

Angiven kurslitteratur åligger deltagaren att själv skriva ut/köpa och ta med när så är relevant.

Förberedelser

Deltagaren har möjlighet att förbereda sig genom tänka igenom svåra handledningssituationer, som när deltagaren önskar kan diskuteras under kursen.

Kunskapskontroll

En inlämningsuppgift efter kursen ska visa att deltagaren kan integrera olika delar av kursen med varandra. Tidsåtgången beräknas vara ett par timmar.

Kompetensutveckling

Ett syfte med kursen är att skapa nätverkskontakter med övriga deltagare för eventuella auskultationer mm.

Kompetensöverföring

Handledarfärdigheter är viktiga även för ST-läkaren när denne i sin tur handleder mindre erfarna kollegor, studenter och annan personal.

Instrument för kompetensbedömning kommer att gås igenom. Individuell utbildningsplan likaså.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering efter avslutad kurs kommer att ske både på plats efter sista kursmomentet, och genom Lipus digitala kursverktyg som skickas ut till deltagarna i efterhand. Resultatet av utvärderingen delges föreläsare och kursledning, och är mycket viktig för att i störta möjliga utsträckning kunna anpassa kursen efter deltagarnas behov. Vi är därför mycket angelägna om att samtliga kursdeltagare deltar i utvärderingen.

Planering

Resultatet av utvärderingen efter föregående kurs har lett till byte av föreläsare och ändring av innehållet i kursen. Vissa delar har fått större utrymme och utvecklats, och andra fått mindre utrymme eller har tagits bort. En del av kursen var för generellt hållen och kommer nu att vara ännu mer inriktad på målgruppen. Båda föreläsarna är denna gång väl förtrogna med med miljön i företagshälsovården och situationen för företagsläkare.

Tidigare Lipus-certifiering

Tidigare Lipus-certifiering (20220109) är inte längre relevant eftersom kursen till detta tillfälle har förändrats i hög grad och utvecklats till det bättre.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 28 november 2023
Slutdatum: 29 november 2023
Sista anmälningsdatum: 31 oktober 2023
Kursplats: Sveriges läkarförbund, lokal Bröstkorgen, Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

25

Språk

Svenska

Avgift

Avgift 9000 kr + moms vid anmälan av enbart handledare eller ST-läkare. Vid anmälan av handledare och dennes ST-läkare samtidigt är avgiften reducerad till 8000 kr + moms.

I priset ingår kurs under två dagar, lunch båda dagarna, kurs-middag efter första kursdagen, kaffe/te och smörgås vid kursens början, samt kaffe/te och frukt under övriga raster.

Kringkostnader

Deltagaren står själv för resa och eventuell övernattning.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Svenska Företagsläkarföreningens hemsida efter verksamhetschefens/huvudmannens godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

Antagningsförfarande och bekräftelse

Medlemmar i Företagsläkarföreningen prioriteras före ickemedlemmar om kursen skulle bli full. Bekräftelse kommer att skickas ut till antagna deltagare när sista anmälningsdatum 31/10 har passerats.

Kontaktperson

Monica Eneholm, 070 320 59 80, monica.eneholm@sflf.net

Kursintyg

Kursintyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas när inlämningsuppgifter efter genomförs kurs inkommit.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Svenska Företagsläkarföreningen.

Ansvarig för innehåll

Sara Ingvarsson, leg psykolog, Waldine Consulting.

Monica Eneholm, specialist i företagshälsovård, Svenska Företagsläkarföreningen.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Monica Eneholm, specialist i företagshälsovård sedan 2005, studierektor för ST i arbetsmedicin i Försvarsmakten. Styrelsemedlem i SFLF och SAMF. Delaktig i basgruppledning för ST i arbetsmedicin. Delaktig i revideringen av utbildningshandboken för arbetsmedicin.

Kursadministration

Monica Eneholm, specialist i företagshälsovård, Svenska Företagsläkarföreningen.

Övriga samarbetspartners

Saknas

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgift finansierar hela utbildningen.

Kringarrangemang

Kursmiddag efter första kursdagen ingår i deltagaravgiften.

Sponsorers närvaro

Närvarar ej.

Jävsförhållande

Saknas.