Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Hematologi i klinisk praxis

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Hematologi i klinisk praxis

Specialiteter: Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Län: Uppsala län

Språk: Svenska
Avgift: 13 800 kr exkl. moms. Lunch och fika samt digitalt kursmaterial ingår.
Kringkostnader: Resor och boende bokas och betalas av deltagaren.
Kursnummer: 20230026
Företag/organisation: Uppsala universitet

Kurstillfälle

Kursdatum: 10-13 oktober 2023
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 3 oktober 2023 (195 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen vänder sig främst till ST-läkare inom internmedicin, allmänmedicin och akutsjukvård. Kursen kan även vara av intresse för specialister i allmänmedicin.
I mån av plats välkomnas också AT-läkare i senare delen av AT.

2. Behovsbeskrivning

En specialitet i snabb utveckling vad gäller såväl forskning som klinisk diagnostik och terapi. Hematologi är en internmedicinsk subspecialitet som har beröringspunkter med bl.a. allmänmedicin, onkologi och infektionsmedicin.

Flertalet patienter med icke-maligna hematologiska sjukdomar handläggs av internmedicinare vid läns-och länsdelssjukhus. Vad gäller anemiutredningar sker utredning och behandling inte sällan inom primärvården, och patienter med anemier är aktuella dagligen inom de flesta specialiteter. Vid landets olika hematologiska kliniker vårdas främst patienter med svåra benmärgssjukdomar, som t ex akuta och kroniska leukemier, myelom, maligna lymfom samt olika tillstånd med benmärgssvikt. Vid universitetsklinikerna bedrivs även en omfattande verksamhet med autolog och/eller allogen stamcellstransplantation.

Referens Svensk Förening för Hematologis hemsida. Samling av aktuella riktlinjer för behandling av hematologiska sjukdomar. http://www.sfhem.se/riktlinjer

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge kunskap om orsaker, diagnostik, initial handläggning, och behandling rörande de vanligaste blodsjukdomarna.

Syftet med kursen är att ge den enskilde deltagaren en bas och ett redskap för att självständigt kunna känna igen, diagnostisera och mer basalt kunna handlägga de vanligaste blodsjukdomarna, att reagera på akuta hematologiska tillstånd och känna till blodsjukdomar/sjukdomslägen där remittering till hematolog är indicerad/nödvändig.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren:

– Självständigt kunna initiera utredning av och påbörja behandling av olika typer av anemier
– Självständigt kunna initiera utredning, ha god kunskap om indikationer för remittering
-Ha kännedom om behandling vid kronisk och akut leukemi, lymfom, trombocytopenier och andra tillstånd med blödningsbenägenhet, polyglobulier och trombocytoser.
– Ha kännedom om principer vid benmärgstransplantation.
– Självständigt kunna initiera behandling vid akuta hematologiska tillstånd inkluderande akuta infektionstillstånd vid hematologisk sjukdom

Resultat för patient och samhället

Att läkare får ökad kompetens inom området gagnar patientens behov av säkert och professionellt omhändertagande och relevant behandling. Detta i sin tur gagnar samhällets uppgift i att tillhandahålla evidensbaserad och säker vård.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Enligt SOSFS 2015:8

Akutsjukvård c1, c2, c3
Allmänmedicin c3
Barn- och ungdomsneurologi c3
Geriatrik c1, c2
Internmedicin c1, c2, c6, c7
Endokrinologi och diabetologi c1, c2, c4
Hematologi c1, c2, c4, c6, c9
Kardiologi c1, c2
Lungsjukdomar c1, c2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2
Njurmedicin c1, c2

Enligt SOSFS 2021

Akutsjukvård STc1, STc2, STc3
Allmänmedicin STc3
Barn- och ungdomsneurologi STc3
Geriatrik STc1, STc2
Internmedicin STc1, STc2, STc6, STc7
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc4
Hematologi STc1, STc2, STc4, STc6, STc9
Kardiologi STc1, STc2
Lungsjukdomar STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Njurmedicin STc1, STc2

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan för program.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/02/schema-hematologi-ht23-5.pdf

Referenser

Blodets sjukdomar- lärobok i hematologi, Gahrton och Juliusson (redaktörer). Studentlitteratur 2012. ISBN 9789144069241.

Up To Date – Evidence-Based Clinical Decision Support. http://www.uptodate.com

Svensk Förening för Hematologis hemsida. Samling av aktuella riktlinjer för behandling av hematologiska sjukdomar. http://www.sfhem.se/riktlinjer

Internmedicin. Dahlström, Kechagias, Stenke (redaktörer). Studentlitteratur 2018. ISBN 9789147113262

Medicin. Lindgren-Engström-Laurent, Karason, Tiensuu Janson (redaktörer). Studentlitteratur 2017. ISBN 9789144108162.

Williams Hematology, 10e. Kaushandsky et al (redaktörer). McGraw Hill 2021. ISBN 978-1-260-46412-2. Även tillgängligt via AccessMedicine.

Genusperspektiv

Ja, patientfallen är anpassade ur ett genusperspektiv.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar där dialog eftersträvas med kursdeltagarna genom bl.a. mentifrågor och patientfall.

Kursmaterial

Omfattande digital kursdokumentation ingår.

Förberedelser

Inga krav.

Det finns möjlighet att förbereda sig genom att gå igenom föreläsarmaterial som kommer att finnas tillgängligt via kurshemsidan innan kursstart.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll sker kontinuerligt under kursen gång, genom mentimeterfrågor, aktivt deltagande vid diskussioner samt i samband med fallgenomgångar.

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Omfattande digital dokumentation ingår som kan användas i överförandet av kunskap till kollegor. Materialet finns tillgängligt två veckor efter avslutad kurs.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursutvärdering direkt i anslutning till utbildningen. Lipus utvärderingsmall används.

Dessutom får varje deltagare ytterligare en kursvärdering med kompletterande frågor kring innehåll och utförande.

Återkoppling till lärarna som även får ta del av den skriftliga sammanställningen av kurskritiken.

Efter varje kurstillfälle en aktiv diskussion kring vidareutveckling till nästa gång.

Planering

Utvärderingar från tidigare genomförda kurser används vid vidareutveckling av kursen. Ingen specifik förändring/utveckling av kursen till denna kursomgång.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr 20130013 (2013-10-21)
Lipus-nr 20140058 (2014-10-14)
Lipus-nr 20150041
Lipus-nr 20160030
Lipus-nr 20170036
Lipus-nr 20180053
Lipus-nr 20200027
Lipus-nr: 20210022
Lipus-nr: 20220042

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 10 oktober 2023
Slutdatum: 13 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 3 oktober 2023
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

Ca 40

Språk

Svenska

Avgift

13 800 kr exkl. moms.

Lunch och fika samt digitalt kursmaterial ingår.

Kringkostnader

Resor och boende bokas och betalas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard/uppsalakurserna-ht23/hematologi-i-klinisk-praxsis-ht23

Antagningsförfarande och bekräftelse

I första hand ST-läkare.

Bekräftelse om antagning ges direkt vid anmälan.

Om kursen är fulltecknad hamnar man automatiskt på reservlista och får besked om en plats blir ledig.

Kontaktperson

Projektkoordinator Kristina Lundgren
kristina.lundgren@uu.se
Tel: 018-471 1919

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se
Tel: 018-471 1850

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls.

Övriga deltagare får Uppsala universitets intyg för deltagande i kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Uppsala Universitet, Avdelningen för uppdragsutbildning

Martin Höglund, Honar Cherif, Helene Hallböök, VO Hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala i samarbete med Uppdragsutbildningen, Uppsala Universitet.

Ansvarig för innehåll

Martin Höglund och Helene Hallböök
VO Hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Helene Hallböök, docent, överläkare, Hematologisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursadministration

Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Kristina Lundgren
Projektkoordinator
Kristina.Lundgren@uu.se
Tel: 018-471 19 19

Kerstin Strandberg Wilbrand
Projektledare medicin, farmaci och vård.
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se
Tel: 018-471 18 50

Övriga samarbetspartners

Finns inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Under utvecklingsfasen av utbildningen har hänsyn tagits till synpunkter från ST-läkare på Akademiska sjukhuset och deltagare vid tidigare likartade kurser anordnade vid Akademiska sjukhuset.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen finansieras endast via deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang i kursen.

Sponsorers närvaro

Ingen närvaro av sponsorer.

Jävsförhållande

Det finns inga jävsförhållanden.