Hoppa till innehåll

Multipel skleros och demyeliniserande sjukdomar i CNS

MS och demyeliniserande sjukdomar är en viktig sjukdomsgrupp som uteslutande handläggs inom den specialiserade neurologin. Kursen vänder sig till ST-läkare i neurologi och syftar till att ge goda kunskaper om diagnostik, sjukdomsförlopp och behandling av multipel skleros (MS) och andra inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS)
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Multipel skleros och demyeliniserande sjukdomar i CNS

Kursen ges av: Svenska MS-sällskapet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Deltagarna kommer att debiteras 12 000:- per person vilket kommer att täcka mat och fika under hela kursen, en buffert i samband med patientmöte, en kursmiddag, föreläsararvoden samt organisatoriskt support från Sweden MeetX AB som varit administrativt stöd för denna kurs tidigare.
Kringkostnader: Resor och boende bekostas av kursdeltagarna själva.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230098
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 19-23 februari 2024
Kursplats: Nya Karolinska Sjukhuset och Centrum för Neurologi, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 15 december 2023 (70 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Neurologi

Ytterligare information

Kursen vänder sig till ST-läkare i neurologi och syftar till att ge goda kunskaper
om diagnostik, sjukdomsförlopp och behandling av multipel skleros (MS) och
andra inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). Kursen kan
tillgodogöras när som helst under ST-utbildningen men personer sent under sin ST
kommer att erbjudas företräde. Om det finns plats kommer även specialistläkare i Neurologi eller andra specialisteter att kunna delta.

2. Behovsbeskrivning

MS och demyeliniserande sjukdomar är en viktig sjukdomsgrupp som uteslutande handläggs inom den specialiserade neurologin. Prevalensen av MS är ca 200/100 000 invånare och incidenten ca 10/ 100 000 och år. Samtliga neurologenheter i landet handlägger dessa sjukdomar och behöver ha hög kunskapsnivå och färdigheter rörande sjukdomsgruppen. Det finns nationella riktlinjer för MS som vi är ålagda att kunna efterleva. MS tillhör en av de vanligaste kroniska neurologiska sjukdomarna som kräver kontinuerlig kontakt med specialiserad neurologisk mottagning under hela sjukdomsförloppet, vanligtvis en livslång kontakt. Det utvecklas ständigt nya läkemedel som samtliga skall hanteras inom specialiserad neurologi och belyser därför behovet av utbildning av ST-läkare inom detta område. Vården av MS bör vara teambaserad för att kunna tillgodose samtliga behov som patienterna kan ha under sjukdomsförloppet varför samtliga dessa aspekter behöver belysas under en kurs om MS.

Motsvarande kurs har getts med undertecknad som kursledare 2021, 2022 och 2023 och har varje gång fått mycket goda recensioner.

Referenser:

1. Piehl F. Current and emerging disease-modulatory therapies and treatment targets for multiple sclerosis. J Intern Med. 2021;289(6):771-91.

2. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet. 2008;372(9648):1502-17.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter vad gäller diagnostik, behandling och långsiktig uppföljning av MS och andra neuroinflammatoriska sjukdomar inom CNS.

Resultat för deltagaren

1. Kunskapsmål:

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs:

 • Skall kunna redogöra för basal immunologiska principer av betydelse för autoimmuna sjukdomar i CNS
 • Skall kunna redogöra för etiologiska och patofysiologiska mekanismer som leder till MS
 • Skall kunna redogöra förom epidemiologi, symptom, sjukdomsförlopp och kliniska fynd av MS
 • Skall kunna redogöra förom vilka utredningsfynd som leder till diagnosen MS
 • Skall kunna redogöra för sjukdomsmodifierande behandling av MS samt i vid vilka olika kliniska situationer som olika behandlingsalternativ skall användas
 • Skall kunna redogöra för symptomatiska behandlingar vid olika MS-relaterade symptom
 • Skall kunna redogöra för andra demyeliniserande sjukdomar i CNS än MS, ffa NMOSD, ADEM och Neurosarkoidos
 • Ha kunskap om klinik och utredningsgång vid misstänkta autoimmuna encefaliter
 • Skall kunna redogöra för om infektioner i CNS som kan ha liknande klinik som MS eller andra demyeliniserande sjukdomar i CNS

2. Färdighetsmål:

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs:

 • Kunna planera en utredning och följa upp personer med MS
 • Kunna ge adekvat information till patienter rörande sjukdomsmodifierande behandling så att ett behandlingsbeslut kan fattas
 • Kunna följa upp olika typer av sjukdomsmodifierande behandling
 • Kunna genomföra en EDSS-bedömning
 • Kunna fylla i data från ett patientbesök i Svenska MS-registret
 • Kunna ordinera och följa upp olika symptomatiska behandlingar vid MS
 • Kunna diagnosticera och initiera behandling mot de viktigaste differentialdiagnoserna till MS (eg ADEM, NMOSD, Neurosarcoidos)

3. Attitydmål:

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs:

 • Inse vikten av att personer med MS skall utredas snabbt och man skall sträva efter en tidigt insatt effektiv behandling eftersom det minskar risken för framtida funktionsnedsättningar
 • Förstå behovet av regelbunden uppföljning av alla personer med MS, även de i progressivt skede som inte har någon MS-specifik behandling.
 • Inse vikten av att personer med MS behöver tillgång till multidisciplinärt team för att få ett optimalt omhänderhade och hjälp i sin sjukdom

 

Resultat för patient och samhället

Snabbt omhändertagande och insättande av behandling vid MS är avgörande för att minimera risken för framtida funktionsnedsättning som en konsekvens av sjukdomen. Det är därför av stor vikt att det finns adekvat kunskap kring diagnostik och behandling av MS på alla kliniker som handlägger neurologiska sjukdomar. Även adekvat uppföljning och behandling av MS-relaterade symptom har avgörande betydelse för livskvalitet och arbetsförmåga för personer med MS.

Det är också viktigt att kunna identifiera andra neuroinflammatoriska sjukdomar som liknad MS, eftersom dessa ofta behandlas på andra sätt och i vissa fall riskerar leda till snabb och irreversibel skada i CNS om inte rätt behandling initieras tidigt. Ur ett samhällsperspektiv är det väl dokumenterat att kostnaderna för MS stiger exponentiellt med ökande påverkan på neurologiska funktioner och därmed autonomi. Tidigt insatt adekvat behandling innebär därför en stor besparing för samhället.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8 / SOSFS 2015:8

Neurologi: Delmål STc5 / c5 (behärska diagnostik samt både akut och långsiktig behandling av nervsystemets inflammatoriska och demyeliniserande sjukdomar)

4. Program

Schema

Kursen genomförs som kombination av katedral föreläsningar där aktiv interaktion med deltagarna eftersträvas samt upprepade fördjupningsmoment i form av case studier. Patienter med diagnoserna som avhandlas kommer att delta i kursen.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/07/sk-kurs-schema-ms-2024-10.docx

Referenser

MS metodbok upprättat av Svenska MS-sällskapet, framför allt följande avsnitt:

http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2018/11/Metodboken-kap1-2018-11-

28.pdf

http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/04/MS-diagnostik.pdf

http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/03/MS-specifik-behandling.pdf

Review inom området:

http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2018/11/MS-Nature-Reviews.pdf

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer om MS

EDSS tutorial framtaget av Svenska MS-sällskapet

Jämställdhet och likabehandling

En jämn fördelning eftersträvas vad gäller manliga och kvinnliga föreläsare. Specifika områden som berör kvinnor av typen behandling före, under och efter graviditet kommer att beröras under kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen kommer att vara en blandning av katedral föreläsningar samt grupparbeten runt autentiska case samt intervju av patienter med någon av de för kursen relevanta diagnoserna.

Kursmaterial

Material som anges under ”Referenser” kommer att skickas ut i förväg.

Allt föreläsningsmaterial i form av pdf-kopior.

Manualer för specifika status som används för utvärdering vid MS.

Förberedelser

Länkar enligt ovan kommer att skickas ut till samtliga deltagare i förväg.

Deltagarna kommer specifikt att ombes gå igenom EDSS-manualen då detta inte kommer att göras i detalj under kursen utan förutsätts att det finns en grundläggande kunskap kring detta vid kursstart. Övrigt material är frivilligt att gå igenom i förväg men uppmuntras att så mycket som möjligt av det som anges i MS- sällskapets Metodbok gås igenom.

Kunskapskontroll

Interaktivt test med Mentimeter kommer att genomföras dels som diagnostiskt test vid kursstart och dels vid avslutningen av kursen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Det finns ett välutvecklat nätverk för ST-läkare i Neurologi som de flesta ST-läkare är engagerade i redan. Under Neurologiveckan som genomförs årligen uppmuntras samtliga ST-läkare att delta samt att det där finns en dag specifikt avsatt för ST-utbildning.

Inom MS-området arrangerar Svenska MS-sällskapet ett årligt möte som diskuterar aktuella frågor inom detta område där samtliga är välkomna att delta. Svenska MS-sällskapet arrangerar även regelbundna webinarier under hela året som är fria för alla att delta i.

Kompetensöverföring

Allt föreläsningsmaterial kommer naturligtvis att finnas tillgängligt för samtliga kursdeltagare med möjlighet att dela med sig av på sin hemklinik.

Olika undersökningsmanualer kommer att delas ut.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Resultatet av kursutvärderingen kommer att sändas per mail till samtliga deltagare och föreläsare. Kursledningen kommer med ledning av kursutvärderingen att se över om de olika kursmomenten behöver göras om eller fördjupas.

Planering

Vid förra kursen fick vi mycket positiv kurskritik vad gäller alla genomförda moment varför stommen av kursen är densamma som då.

Moment som vi förändrat med ledning av kursutvärderingen är följande:

 • Föreläsning rörande fysisk aktivitet och rehabilitering är borttagen
 • Enstaka föreläsare har bytts ut
 • En föreläsning om långtidsuppföljning av MS är tillagd

Tidigare Lipus-certifiering

Ja, Lipus-nr: 20190069; 11 – 13 november 2019,  Lipus nr 20200084 11 – 15 januari 2021 samt Lipus nr 20220004 4 – 8 april 2022, Lipus nr 20230013 17 – 21 april 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 19 februari 2024
Slutdatum: 23 februari 2024
Sista anmälningsdatum: 15 december 2023
Kursplats: Nya Karolinska Sjukhuset och Centrum för Neurologi, Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

Deltagarna kommer att debiteras 12 000:- per person vilket kommer att täcka mat och fika under hela kursen, en buffert i samband med patientmöte, en kursmiddag, föreläsararvoden samt organisatoriskt support från Sweden MeetX AB som varit administrativt stöd för denna kurs tidigare.

Kringkostnader

Resor och boende bekostas av kursdeltagarna själva.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmäls via länk från Svenska MS-sällskapets och Svenska Neurologföreningens hemsidor: http://www.mssallskapet.se resp http://www.neurologforeningen.org

Anmälningen stängs primärt 15/12 2023 och besked till kursdeltagare ges omgående därefter. Om kursen inte är full den 15/12 2023 förlängs anmälan enligt information via Nyhetsbrev och på hemsida.

Antagningsförfarande och bekräftelse

ST-läkare i Neurologi prioriteras på basen av hur långt man har kvar i ST-utbildningen, kort tid till färdig specialist prioriteras högst. Om inte kursen fylls av ST-läkare i Neurologi accepteras både ST-läkare från annan specialitet och specialistläkare inom neurologi utifrån individuellt bedömda behov av kursledningen.

Kontaktperson

Professor Anders Svenningsson

Neurologiska Kliniken

Danderyds Sjukhus

18288 Danderyd

070-2415852

anders.svenningsson@ki.se

Kursintyg

Intyg för genomgången kurs med specificerade uppfyllda delmål med Socialstyrelsens blankett.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Nedan angivna ansvariga för innehållet i samarbete med Svenska MS-sällskapet:

Professor Anders Svenningsson, Neurologiska Kliniken, Dannderyds Sjukhus

Med Dr Katharina Fink, Centrum för Neurologi, Akademiskt Specialistcentrum, Stockholm

Med Dr Faiez Al Nimer, Centrum för Neurologi, Akademiskt Specialistcentrum, Stockholm

Ansvarig för innehåll

Professor Anders Svenningsson, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Med Dr Katharina Fink, Centrum för Neurologi, Akademiskt Specialistcentrum, Stockholm

Med Dr Faeiez Al Nimer, Akademiskt Specialistcentrum, Centrum för Neurologi, Stockholm

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Professor Anders Svenningsson, Neurologiska Kliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm.

AS har jobbat aktivt kliniskt och forskningsmässigt med MS i över 30 år och har föreläst och varit medarrangör vid ett flertal kurser inom området demyeliniserande sjukdomar i CNS för både ST-läkare och specialister i Neurologi. AS har varit ordförande i Svenska MS-sällskapet och Svenska Neurologföreningen samt innehade ordförandeskapet för prioriteringsgruppen vid framtagandet av de första Nationella Riktlinjerna för Multipel Skleros, färdigställda 2016. AS har skrivit ett flertal rekommendationsdokument publicerade på Svenska MS-sällskapets hemsida.

Kursadministration

MeetX Sweden AB kommer att kontrakteras för att sköta de praktiska arrangemangen med anmälning, hantering av anmälningsavgifter, utbetalning av föreläsararvoden samt erhållande av digital plattform. Teknisk support kommer att finnas tillgänglig under hela mötet.

Kontaktperson på MeetX: Maria Hellberg; Maria.Hellberg@meetx.se

Övrigt kommer att handläggas av Anders Svenningsson; Anders.svenningsson@ki.se

Övriga samarbetspartners

Svenska MS-sällskapet.

Målgruppsrepresentant

Detta har genomförts vid tidigare kurs med samma innehåll

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är helt avgiftsfinansierad.

Inga sponsorer förekommer och framför allt ingen närvaro av representanter för läkemedelsindustrin.

Kringarrangemang

En kursmiddag som finansieras via anmälningsavgiften

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer närvarar

Jävsförhållande

Kursen har ingen extern sponsor och ingen av kursledarna eller föreläsarna har några samarbeten med kommersiella entiteter som bedöms kunna innebära intressekonflikter inom de områden som kursen berörs av.

Huvudansvarig (AS) för kursen har inga jävsförhållanden.