Hoppa till innehåll

Neuro-Otologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Neuro-Otologi

Kursen ges av: SFOHH Verksamheter AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 12000 Ingår föreläsningar och praktiska moment och kursmiddag. Fika på förmiddag och eftermiddag
Kringkostnader: Resa, Hotell och måltider lunch, middag

Språk: Svenska
Kursnummer: 20230068
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 20-24 november 2023
Kursplats: Lund
Sista anmälningsdatum: 30 september 2023

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Klinisk neurofysiologi, Akutsjukvård, Neurokirurgi, Neurologi, Rehabiliteringsmedicin, Öron-, näs- och halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar

Ytterligare information

Kursen riktar sig till alla läkare som har hand om yrselpatienter med akuta/kroniska tillstånd.

 

2. Behovsbeskrivning

Yrsel är en vanlig orsak till läkarbesök (Kroenke et al Am J Med 1990) och uppskattas till att drabba 15-20% av vuxna årligen. I region Skåne utgör yrsel mellan 2 och 3% av alla patientbesök på vårdcentraler (Spreerapport 2010), i Norrland >2% av alla akutbesök på sjukhus (Ljunggren et al Eur Neurol 2018). I USA utgör yrsel den 3e vanligaste orsaken till patientbesök under 65 års ålder och den vanligaste bland patienter >65 (Kroenke et al Am J Med 1989). Studier har också visat att hälften av yrselpatienter lämnar läkarbesöket utan att ha fått en diagnos, och ungefär hälften av patienter som fick diagnos ändå inte känner sig hjälpta. Yrseldiagnostik innebär stora och breda kunskapskrav vad gäller att känna igen mönster i sjukhistorier, att undersöka och tolka kliniska och mer eller mindre avancerade tekniska undersökningar (Starkov et al J Neuros 2021). Att missa korrekt diagnosticering och behandling i debuten av yrselbesvär kan i sig leda till uppkomst av kronisk yrsel och längre behandling/rehabilitering (Staab et al J Vestib Res 2017), förutom frånvaro från förvärvsarbete/utbildning och inte minst till en högre totalkostnad (Granberg-Sandlund et al Eur Arch Otorhinolaryngol 2019).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge en vetenskapligt och kliniskt uppdaterad genomgång av akuta och kroniska yrselsjukdomar och deras behandling, samt att få en överblick av och kunna tolka de mest moderna undersökningsmetoder som utvecklats de senaste decennierna.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter kursen:

Kursdeltagaren kommer kunna redogöra för akuta och kroniska yrseltillstånd, och känna igen hur sjukhistoria, statusfynd och kunna analysera mer avancerade undersökningar vid olika sjukdomar.

Kursdeltagaren kommer kunna ge korrekt information och i varje fall initiera rätt medicinska åtgärder och i förekommande fall välja rätt typ av radiologisk utredning.

Kursdeltagaren kommer kunna tolka laboratorieundersökningar och koppla dessa till kliniska undersökningsfynd och sjukhistoria.

Resultat för patient och samhället

Förbättrad kunskap och erfarenhet om yrselsjukdomar hos läkare bör bidra till bättre omhändertagande både vid akut och långvarig sjukdom. Genom att kunna ordinera korrekta medicinska och fysioterapeutiska åtgärder bör det leda till att långa sjukskrivningsperioder och många, omständliga remissturer kan undvikas.”

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8, respektive HSLF-FS 2021:8

ÖNH: c1-c3 respektive STc1-STc3

Hörsel- och Balansrubbningar: c8, c10 respektive STc8, STc10

Akutsjukvård: c1-c3 respektive STc1-STc3

Neurologi: c1, c4 respektive STc1, STc4

 

4. Program

Schema

Preliminärt program, kan ändras men inte start resp sluttider av dagarna

DAG 1 12.00-12.30 Upprop,Info
12.30-13.50 Anatomi och Fysiologi
14.00-15.15 Kaloriskt prov, vHIT, cVEMP, SVH/V
15.00-15.20 Kaffe
15.20-16.00 Ögonrörelser
16.00-17.00 Anamnes och status + demo
DAG 2 8.15-9.30 Akut vestibulärt syndrom
9.30-9.45 kaffe
9.45-10.30 Akut vestibulärt syndrom forts
10.30-12.00 CNS orsaker- stroke post diagnos, inflammatoriska tillstånd
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Gruppövningar 1-4
14.00-14.20 Kaffe
14.20-15.20 Gruppövningar 1-4
15.30-16.30 Cases
DAG 3 8.15-9.20 Meniere
9.20-10.00 Migrän
10.00-10.20 Kaffe
10.20-12.00 Benign Positionell Paroxysmal Vertigo (BPPV)
12.00-12.30 Vestibulär paroxysmi
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.15 Obalans – ataxier och bvl
14.15-15.15 Cases
15.15-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Gruppövningar 1-4
DAG 4 8.15-9.15 Persisterande Perceptuell Postural Yrsel
9.15-09.45 Äldre och yrsel
9.45-10.00 Kaffe
10.00-11.15 Vestibulär rehabilitering
11.15-11.30 Cervikogen yrsel
11.30-12.00 Barn och yrsel
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.40 Superior Canal Dehiscence Syndrome
13.40-14.10 NeuroOtoRadiologi
14.10-14.25 Kaffe
14.25-15.00 NeuroOtoRadiologi forts
15.10-16.10 Gruppövningar 1-4
16.15-1700 Cases
DAG 5 8.30-9.15 Traumatisk hjärnskada – hörsel och yrsel
9.15-10.15 Mediciner inom yrsel
10.15-10.35 Kaffe
10.35-11.00 Framtiden
11.00-12.00 Examination
12.00-12.30 Frågor/svar, kursbevis

 

GRUPPÖVNINGAR
1 BPPV
2 VESTIBULARISLAB
3 ANAMNES OCH STATUS
4 LAB-TOLKNING 

 

Föreläsare:

Fredrik Tjernström docent överläkare ÖNH, SUS

Måns Magnusson professor överläkare ÖNH, SUS

Mikael Karlberg docent överläkare ÖNH, SUS

Referenser

I huvudsak baseras kursen på publicerad aktuell forskning, vetenskapliga studier och kliniska rapporter. Dessa refereras till både vid föreläsningar och i pdf-s som finns tillgängligt i kursmateriel (usb-sticka) för att underlätta egen nedladdning och läsning.

 

Referenslitteratur i övrigt rekommenderas

Thomas Brandt ”Vertigo Its Multisensory Syndromes” Springer förlag 2nd edition, 2003. Lite till åren kommen, men fortfarande bra att ha som referensbok, där föreläsningar på kursen uppdaterar informationen.

Brandt, Dieterich, Strupp ”Vertigo and Dizziness – Common Complaints” Springer förlag 2nd edition

Kerber et al Stroke 2006 Oct;37(10):2484-7. doi: 10.1161/01.STR.0000240329.48263.0d. Epub 2006 Aug 31.

Ljunggren et al ,Eur Neurol 2017;79:5-12

Krishnan et al Stroke J 2019 Sep;4(3):233-239. doi: 10.1177/2396987319843701.

Popkirov et al Curr treat Options Neurol 2018 Oct 13;20(12):50. doi: 10.1007/s11940-018-0535-0.

Lempert et al Vestib Res 2022;32(1):1-6. doi: 10.3233/VES-201644.

Lopez-Escamez et al J Vestib Res. 2015;25(1):1-7. doi: 10.3233/VES-150549.

Ovan axplock av relevanta referenser för en liten del av vad veckan innehåller

Jämställdhet och likabehandling

Kursens innehåll är utformad för att ge en så heltäckande bild av kroniska och akuta yrseltillstånd som är möjligt. I den mån förekomst av olika tillstånd och dess behandling skiljer sig mellan olika könstillhörigheter, ålder och/eller etnicitet kommer detta att beaktas och även reflekteras över hur följdtillstånd kan uppstå.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, Cases, Praktiska och teoretiska övningar

Kursmaterial

USB-sticka med pdf från föreläsningar och nyttigt material

Förberedelser

Om man har ett klurigt eller vad man tycker intressant fall att presentera eller något annat man vill ta uppp kommer tillfälle ges att diskutera det. I förekommande fall förbered en presentation på 5-10 minuter

Kunskapskontroll

Muntligt förhör

Kompetensstöd efter avslutad kurs

I mån av plats på kliniken finns möjlighet att auskultera alternativt få tillfälle till praktik inom sin ST tjänst

Kompetensöverföring

All som undervisas är direkt applicerbart inom den egna verksamheten och kan användas för att vidareutbilda kollegiet och övrig personal

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

LIPUSutvärdering skickas ut vid kursslut och egen utvärdering vid kursstart.

Planering

Erfarenheter från tidigare kurser har påverkat innehållet och i synnerhet de praktiska övningarna

Tidigare Lipus-certifiering

20200147

20200007

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 20 november 2023
Slutdatum: 24 november 2023
Sista anmälningsdatum: 30 september 2023
Kursplats: Lund

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

28

Språk

Svenska

Avgift

12000

Ingår föreläsningar och praktiska moment och kursmiddag. Fika på förmiddag och eftermiddag

Kringkostnader

Resa, Hotell och måltider lunch, middag

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till Fredrik Tjernström

Fredrik.Tjernstrom@med.lu.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn, men prioritet ges till ST läkare.

Antagning bekräftas så fort som möjligt via mail och senast 31/3

Kontaktperson

Fredrik Tjernström 0730-79090

Fredrik.Tjernstrom@med.lu.se

Kursintyg

Intyg enl Socialstyrelsens riktlinjer innehållande delmål.

Intyg för övriga efter behov

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Fredrik Tjernström

Måns Magnusson

Mikael Karlberg

Ansvarig för innehåll

Fredrik Tjernström docent överläkare ÖNH, SUS

Måns Magnusson professor överläkare ÖNH, SUS

Mikael Karlberg docent överläkare ÖNH, SUS

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Fredrik Tjernström docent, överläkare på Skånes UniversitetsSjukhus, ledningsansvar på balanslaboratoriet på ÖNH-kliniken.

Kursadministration

Fredrik Tjernström docent överläkare ÖNH, SUS

Måns Magnusson professor överläkare ÖNH, SUS

Mikael Karlberg docent överläkare ÖNH, SUS

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Tidigare deltagare på kurser dels muntligt och dels via skriftlig utvärdering

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Finansieras med kursavgift

Kringarrangemang

Kursmiddag planeras, lokal ej bestämd

Sponsorers närvaro

Inte aktuellt

Jävsförhållande

Inte aktuellt