Hoppa till innehåll

Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi

- för ST-läkare, specialister och andra hälsoprofessioner.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi

Kursen ges av: Karolinska Institutet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut, Logoped, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare
Avgift: 5000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteraturen.
Kringkostnader:

Studieform: Distans
Språk: Svenska, viss kurslitteratur på engelska
Kursnummer: 20230057
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 7 augusti - 8 november 2023
Kursplats: Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdatum: 14 juni 2023 (13 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin, Geriatrik, Psykiatri, Neurologi, Rättspsykiatri, Beroendemedicin, Rehabiliteringsmedicin, Äldrepsykiatri

Andra yrken

Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut, Logoped, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare

Ytterligare information

Kursens tillämpas främst till ST-läkare inom psykiatri och fortbildning för specialister, men även andra hälsovård professioner kan inhämta grundläggande kunskaper avseende äldrepsykiatri.

Vård av äldre sker inom primärvård, specialiserad sluten- och öppenvård och kommun. Den kräver tvärprofessionella team (se Andra yrken) med goda kunskaper kring psykiatriska och kognitiva sjukdomar och terapier. Psykisk ohälsa uttrycks annorlunda hos äldre än hos yngre vuxna inte minst pga multisjuklighet vilket är viktigt att känna igen av alla involverade i äldres vård. Exempelvis dålig munhälsa kan vara en av konsekvenserna av psykiatriska och kognitiva sjukdomar eller användning av psykofarmaka. Tandläkare och inte minst tandhygienister kan i denna kurs inhämta kunskap om förändrade beteende och psykofarmaka som påverkar munhälsa, vilket kan även ge förbättrad tandvård hos äldre.

Tillträde till den interaktiva kursdelen (30 timmar) kräver (1) godkänt kunskapsprov baserad på självstudier av kurslitteratur och relevant kursmaterial tillgängliga online efter anmälan och (2) inlämning av fallbeskrivning med tydlig frågeställning enligt mall.

2. Behovsbeskrivning

Enligt SCB representerar åldersgruppen 60 år eller äldre en fjärdedel av Sveriges befolkning, en grupp som ”ökat mer än befolkningen som helhet under senare år” (Statistiknyhet från SCB 2022-02-10). Depressiva symptom utgör ett av de vanligaste hälsoproblemen bland de äldre med frekvens på 12.3% enligt EURODEP studien där Sverige ingår (Copeland et al. 2004). Enligt WHO 15% av befolkningen äldre än 60 år lider av en psykiatrisk sjukdom, mestadels drabbas av demens (5%) och depression (7%), men även ångest sjukdomar (4%), alkoholbrukssyndrom (1%) och suicidalitet (Mental health of older adults (who.int)). Kroppsliga sjukdomar coexisterar oftast med psykiatrisk sjukdom hos äldre (Ageing and health (who.int)). Detta ställer högre krav på att personal inom hälso-sjukvård har tillräcklig kompetens inom området äldrepsykiatri.

Kursen erbjuder fördjupad kunskap om psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder (>65-70 års ålder). Tvärprofessionella team (sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist) och samarbete mellan olika vårdaktörer däri tandvård inkluderas, säkrar kvalitén av diagnostiska och terapeutiska insatser (Team i vård, behandling och omsorg. Erfarenheter och reflektioner. Red. J. Berlin, H. Sandberg. Rev. 2016).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Fördjupad kunskap avseende åldrandets komplexitet i förhållande till kognitiv funktion och psykisk samt somatisk sjukdom. Förståelse för behovet av samverkan mellan olika specialiteter och olika professioner för att kunna hjälpa den äldrepsykiatriska patienten på bästa sätt.

Resultat för deltagaren

1.    Redogöra för det normala åldrandet.

2.    Särskilja kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande.

3.    Särskilja äldrepsykiatriska sjukdomar från somatiska sjukdomar och tillstånd (exempelvis metabola och elektrolytrubbningar) eller läkemedelsbiverkningar.

4.    Identifiera äldrepsykiatriska sjukdomar depression, ångest, psykos, konfusion och kognitiv sjukdom.

5.    Redogöra för vanligt förekommande mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri.

6.    Beskriva beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).

7.    Kommunicera diagnos och planera behandling av psykiatriska sjukdomar hos äldre, inklusive preventiva insatser (hälsofrämjande livstil).

8.    Beskriva etiska och juridiska aspekter vid nedsatt autonomi och kommunens roll i omhändertagandet av äldre personer med psykiatriska sjukdomar, inklusive demens.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap ger bättre förutsättningar för säkrare psykiatrisk diagnostik och behandling riktad till äldre patienter (Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa – Slutrapport (socialstyrelsen.se) från 2013). Ökad kunskap bidrar till förbättrad folkhälsa i enlighet med målområde 2 Kunskaper, kompetenser och utbildning i folkhälsopolitiken Nationella folkhälsomål och målområden — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Delmål för ST angivna av kursproducent

ST-målbeskrivning enligt SOFS 2015:8:

·       Allmänmedicin: a2, b1, b2, c3

·       Beroendemedicin: a2, c5, b1, b2, b3, c7

·       Geriatrik: a2, b1, b2, c3, c4, c9, c10, c13

·       Neurologi: a2, b1, b2, c3

·       Psykiatri: a2, b1, b2, b3, c7

·       Rehabiliteringsmedicin: a2, b1, b2

·       Rättspsykiatri: a2, b1, b2, b3, c2, c3, c6

·       Äldrepsykiatri: a2, b1, b2, b3, c2, c3, c4, c6, c8, c9, c10

 

ST-målbeskrivning enligt HSLF-FS 2021:8:

·       Allmänmedicin: STa4, STb1, STb2, STc14

·       Beroendemedicin: STa4, STb1, STb2, STc5, STc7, STc10

·       Geriatrik: STa4, STb1, STb2, STc8. STc9, STc10, STc13

·       Neurologi: STa4, STb1, STb2, STc3

·       Psykiatri: STa4, STb1, STb2, STb4, STc7

·       Rehabiliteringsmedicin: STa4, STb1, STb2

·       Rättspsykiatri: STa4, STb1, STb2, STc2, STc3, STc6, STc14

·       Äldrepsykiatri: STa4, STb1, STb2, STb4, STc2, STc3, STc4, STc6, STc8, STc10

4. Program

Schema

Schema (prelim.)

2023-08-07 – 2023-09-05 

Självstudier och skriftlig examinationationsuppgift (flervalsfrågor+fallbeskrivning enl. mall)

Eget arbete (ca 10 tim)

2023-09-06

 • 13.00-13.20 – Kurs introduktion, Kursledare Simona Sacuiu, Linda Furuäng
 • 13.30-14.45 – Epidemiologi: risk- och friskfaktorer för psykisk ohälsa med stigande ålder, Ingmar Skoog/ Simona Sacuiu
 • 15.00-16.00 – Normalt åldrande inkl. MR-hjärna, Marc Guitart-Masip

2023-09-13

 • 13.00-14.00 – Neuropsykiatriska tillstånd hos äldre, Johnny Pellas
 • 14.15-16.00 – Depression inkl. LLD och bipolär sjukdom, Daniela Enache

2023-09-20

 • 13.00-14.00 – OCD, Diana Pascal
 • 14.15-15.00 – Ångest och fobier hos äldre, Johan Nilsson
 • 15.15-16.00 – Psykos hos äldre inkl. LOS, VLOS, Linda Furuäng

2023-09-27

 • 13.00-16.00 – PANELDISKUSSION, Kursledare och föreläsare

2023-10-04

 • 13.00-14.45 – Kognitiv svikt utredning & behandling, Simona Sacuiu
 • 15.00-16.00 – Suicid och s-prevention hos äldre inkl. LPT, Irma Rymo

2023-10-11

 • 13.00-14.00 – Psykofarmakologi hos äldre, Sarantos Stasinakis
 • 14.15-15.00 – Psykoterapi hos äldre, Anne Ingeborg Berg
 • 15.15-16.00 – Psykiatrins roll i livets slutskede, Anna Lindblad

2023-10-18

 • 13.00-14.00 – Salutogena och preventiva interventioner för hjärnhälsa, Lotta Thunborg och Nicholas Levak
 • 14.15-15.00 – Konfusionstillstånd, Gabriela Spulber
 • 15.15-16.15 – Alkoholbrukssyndrom bland äldre, Catrine Albemark Bergendorff

2023-10-25

 • 13.00-14.45 – Juridik vid nedsatt autonomi, Karin Sparring Bjorkstén
 • 15.00-16.00 – Kommunens stöd vid psykiatrisk och vid kognitiv sjukdom (demens), Sonja Iliev och Lotta Lindgren

2023-11-01

 • 13.00-16.00 – PANELDISKUSSION, Kursledare och föreläsare

2023-11-08

 • 13.00-16.00 – Sammanfattning & avslutande frågor samt Inlämning kursutvärdering, Kursledare

 

FÖRELÄSARFÖRTECKNING 

Simona Sacuiu  (Kursansvarig), med dr specialist i psykiatri
Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset; Affilierad forksare NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Linda Furuäng (Kursansvarig), överläkare specialist i psykiatri
Äldrepsykiatrisk mottagning i Alvik

Marc Guitart-Massip, med dr specialist i psykiatri
Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset; Docent i neurovetenskap NVS, Karolinska Institutet

Johnny Pellas, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand
Vuxenpsykiatri / Centrum för klinisk forskning, Psykiatricentrum Västerås

Daniela Enache, med dr specialist i psykiatri
Affektiva mottagningen Psykiatri Sydväst (PSV) Karolinska Universitetssjukhuset

Diana Pascal, med dr specialist i psykiatri
Överläkare M46 OCD-programmet,  PSV Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Nilsson, med dr ST-läkare klinisk farmakologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läkemedelsupplysningen Verksamhet Läkemedel, Klinisk Farmakologi

Irma Rymo, specialist i psykiatri och beroendepsykiatri doktorand
Överläkare Verksamhet Beroende Sahlgrenska Universitetsjukhuset, doktorand i psykiatri (huvudämne suicidologi) vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

Sarantos Stasinakis, specialist i psykiatri
Äldrepsykiatriska mottagningen, Psykiatri Södra Stockholm, studierektor för kurser i Stockholms Region, Centrum för psykiatriforskning och ordförande i Svensk förening för äldrepsykiatri

Anne Ingeborg Berg, med dr leg. psykolog
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri Sahlgrenska Universitetsjukhuset, forskare vid Göteborgs Universitet

Anna Lindblad, med dr specialist i psykiatri och äldrepsykiatri
Överläkare Stiftelsen Stockholms sjukhem; forskare i medicinsk etik vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik LIME vid Karolinska Institutet.

Lotta Thunborg, med dr leg. fysioterapeut
Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Forskare NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Nicholas Levak, dietist och doktorand
Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, doktorand vid NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Gabriela Spulber, med dr specialist i geriatrik
Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset

Catrine Albemark Bergendorff, med dr specialist i psykiatri geriatrik och äldrepsykiatri
Överläkare Norra Stockholms Psykiatri , Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Sparring Bjorkstén, med dr specialist i psykiatri geriatrik och äldrepsykiatri
Anknuten till Undervisning/handledning, NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet

Lotta Lindgren, kurator
Stockholm Stad

Sonja Iliev, kurator
Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset tidigare Stockholm Stad och biståndshandläggare

Ingmar Skoog, Professor, specialist i psykiatri
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, överläkare Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Extern länk

https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/st-kurs-psykiatriska-sjukdomar-med-debut-i-hog-alder-diagnos-och

Referenser

 1. Äldrepsykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Huvudredaktör Karin Sparring Björksten. Gothia Fortbildning AB 2017
 2. SPF:s kliniska riktlinjer – Svenska Psykiatriska Föreningen (svenskpsykiatri.se)

FÖRDJUPANDE MATERIAL:

 1. alkohol-och-aldre_alkoholen-och-samhallet-2019_rapport_sv.pdf
 2. Kooij JJ, Michielsen M, Kruithof H, Bijlenga D. ADHD in old age: a review of the literature and proposal for assessment and treatment. Expert Rev Neurother. 2016 Dec;16(12):1371-1381. doi: 10.1080/14737175.2016.1204914. Epub 2016 Jul 4. PMID: 27334252.
 3. Laidlaw K. Cognitive-Behaviour Therapy with Older People. The Oxford Handbook of Clinical Geropsychology. Pachana N.A. (Ed) Laidlaw (Ed). 2014. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199663170.001.0001
 4. Sacuiu SF. Dementias. Handb Clin Neurol. 2016;138:123-51. doi: 10.1016/B978-0-12-802973-2.00008-2. PMID: 27637956.
 5. Tampi RR, Young J, Hoq R, Resnick K, Tampi DJ. Psychotic disorders in late life: a narrative review. Ther Adv Psychopharmacol. 2019 Oct 16;9:2045125319882798. doi: 10.1177/2045125319882798. PMID: 31662846; PMCID: PMC6796200.
 6. Turecki G, Brent DA. Suicide and suicidal behaviour. Lancet. 2016 Mar 19;387(10024):1227-39. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00234-2. Epub 2015 Sep 15. PMID: 26385066; PMCID: PMC5319859.
 7. Wilson JE, Mart MF, Cunningham C, Shehabi Y, Girard TD, MacLullich AMJ, Slooter AJC, Ely EW. Nat Rev Dis Primers. 2020 Nov 12;6(1):90. doi: 10.1038/s41572-020-00223-4. Erratum in: Nat Rev Dis Primers. 2020 Dec 1;6(1):94. PMID: 33184265; PMCID: PMC9012267.

Genusperspektiv

Specificera: Genusperspektivet har beaktats vid planering av kursen. Både kvinnliga och manliga expertföreläsare är involverade. Kursmaterialen ska beakta fördelning av olika sjukdomar i äldre befolkning samt sociala aspekter av sjukdomar utifrån genus perspektivet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt webbaserad och består av föreläsningar, kollegiala samtal och paneldiskussioner baserade på inskickade patientfall med tydlig frågeställning där föreläsare och deltagare använder konsensus metodik för att lösa frågeställningen.

Denna kurs ges online för att underlätta deltagandet för läkare och andra hälsoprofessioner som har ett regelbundet kliniskt arbete. Av beprövad erfarenhet kan regelbunden schemalagd kurs på distans lättare anpassas till  fortlöpande arbetsschema. Idag erbjuder SK- och METIS-kurser endast begränsade antal platser. Syftet är att möjliggöra för att fler ST- och specialistläkare ska uppfylla SoS utbildningsmål för äldrepsykiatri varje år. Verksamheterna har väldigt svårt att släppa iväg sina medarbetare för att delta fysiskt på kurser. Därmed finns ett behov för fler kursplatser och kurser med annat upplägg av samma kvalité som SK- och METIS kurserna. Denna kurs vänder sig förutom till ST-läkare även till specialistläkare och andra hälsoprofessioner med intresse för äldrepsykiatri.

För tillträde till kursens föreläsningar och seminarier ska kursdeltagare i ett kunskapsprov med flervalsfrågor uppvisa grundläggande kunskap och förståelse om hjärnans åldrande, epidemiologi och fenomenologi (symtom och förlopp) och behandling vid psykiatriska sjukdomar i äldre befolkningen enligt kurslitteratur (självstudier på distans).

Deltagarens teoretiska kunskap examineras i en skriftlig uppgift med flervalsfrågor.

Därtill måste deltagarna lämna in en fallbeskrivning enligt mall. Inlämningsuppgiften utgör grund för paneldiskussioner. Diskussionsseminarium baseras således delvis på fallbeskrivningar och delvis på kurslitteraturen och leds av kliniker med erfarenhet inom psykiatri och äldrepsykiatri.

Kursdeltagarna får tillfälle att i diskussion med erfarna kollegor tillämpa och med konstruktiv kritik ta ställning till olika utredningsmetoder, kommunikationstekniker vid diagnos och prognos, val av terapeutiska insatser och planering av uppföljning inklusive samarbete med socialarbetare inom kommun. Även legala aspekter kopplade till psykiatriska sjukdomar i hög ålder kommer att beaktas.

Kursmaterial

Kurslitteraturen består av kursboken Äldrepsykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling, samt svenska riktlinjer tillgängliga via SPF:s kliniska riktlinjer – Svenska Psykiatriska Föreningen (svenskpsykiatri.se)

Fördjupad kunskap enligt digital kurslitteratur tillgänglig via CANVAS plattformen.

Förberedelser

För tillträde till kursens föreläsningar och seminarier med start vecka 36 (2023-09-06) ska kursdeltagare förbereda en fallbeskrivning enligt mall (sjukdomshistoria och förlopp samt tydlig frågeställning avseende diagnos eller behandling). Därtill studier på distans av kurslitteratur och fördjupande material ingår. Totalt beräknas självstudier på distans 10 timmar eget arbete med start vecka 32 (2023-08-07).

Kunskapskontroll

Examination sker online i form av 40 flervalsfrågor via Canvas plattform. Examinationen ska göras om till 95% av svaren blir rätt. Därtill ingår aktivt deltagande vid båda 3-timmar paneldiskussioner baserade på deltagarnas fallbeskrivningar.

Kompetensutveckling

Deltagarna får möjlighet till lärarkontakt efter avslutad kurs.

Kompetensöverföring

Bedömningsintrument tillämpad inom äldrepsykiatri Geriatric Depression Scale, Neuropsychiatric Inventory, Montreal Cognitive Assessment, Mini Mental Status Examination.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus kursutvärdering samt en kompletterande kursutvärdering med frågor från Karolinska Institutet kommer även att mailas ut till deltagarna i samband med kursavslut. Sammanställning av kursutvärderingen mailas ut till föreläsare och deltagare i kursen.

En analys av resultatet från  kursutvärderingen görs av kursledningen efter avslut och av de slutsatser som dras kommer framtida kursomgångar att justeras och utvecklas.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 7 augusti 2023
Slutdatum: 8 november 2023
Sista anmälningsdatum: 14 juni 2023
Kursplats: Digitalt via Zoom

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

30

Språk

Svenska, viss kurslitteratur på engelska

Avgift

5000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteraturen.

Kringkostnader

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Karolinska Institutet Uppdragsutbildning:

https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/st-kurs-psykiatriska-sjukdomar-med-debut-i-hog-alder-diagnos-och

Deltagarens arbetsgivare godkänner anmälan genom att godkännande via kryssruta i automatiskt email i samband med anmälan.

Länk till webbsida för anmälan

https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/st-kurs-psykiatriska-sjukdomar-med-debut-i-hog-alder-diagnos-och

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn principen gäller.

Antagna deltagare får kallelse och ett välkomstbrev cirka 3-4 veckor innan kursstart.

Man kan dock innan dess räkna med att få en plats om ens arbetsgivare har godkänt anmälan. Har man enbart fått en reservplats framgår detta i samband med anmälan.

Kontaktperson

VID FRÅGOR OM KURSENS INNEHÅLL:

Simona Sacuiu, kursledare

Karolinska Universitetssjukhuset

Simona.Sacuiu@regionstockholm.se

Tel: 08-585 83054

VID ADMINISTRATIVA FRÅGOR SAMT TEKNISKA FRÅGOR AVSEENDE CANVAS:

Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Tel: 08-524 86278

nadja.saltell@ki.se

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter kommer att utfärdas till deltagande ST-läkare, specialister och andra deltagande hälsoprofessioner.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Simona Sacuiu, spec läk med dr, Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet

Ansvarig för innehåll

Simona Sacuiu, spec läk med dr, Karolinska Universitetstsjukhuset, Tema inflammation och Åldrande, Kognitiv mottagning QA12 Solna

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Simona Sacuiu, spec läk med dr,Karolinska Universitetstsjukhuset, Tema inflammation och Åldrande, Kognitiv mottagning QA12 Solna

samt Karolinska Institutet Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ansvarig för seminarium ”Medicinsk utredning av kognitiv svikt” för läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet 2015-2019. Har undervisat på Odontologen, Göteborgs Universitet i psykiatrisk hälsa hos äldre 2009-2018. Har undervisat i äldrepsykiatri och kognitiv medicin för underläkare och ST-läkare inom VGR 2015-2020. Har gått 15HP i högskolepedagogik vid Göteborgs Universitet 2015-2017 (meritering inför docentur).

Har författat ett kapitel om demens i ansedda amerikanska serie Handbook of Clinical Neurology som används som lärobok vid amerikanska universitet och anges som referens i fördjupad kunskap om demens vid nuvarande kurs.

Kursadministration

Ansvarig för praktiska genomförandet:

Simona Sacuiu, kursledare, Karolinska Universitetssjukhuset

Tel: 08-585 83054, Simona.Sacuiu@regionstockholm.se

Ansvarig för kursadministration:

Nadja Saltell, projektsamordnare, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Tel: 08-524 86278, nadja.saltell@ki.se

Övriga samarbetspartners

Linda Furuäng, överläkare NSP Äldrepsykiatrisk mottagning Alvik, Region Stockholm

Målgruppsrepresentant

Gabriela Spulber, f n specialist i geriatrik, Karolinska Universitetstsjukhuset, Tema inflammation och Åldrande, ME Multisjuka äldre (konsulterades 2022 då som ST-läkare i geriatrik)

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagarnas kursavgifter täcker hela kursbudgeten.

Karolinska Institutet enheten för Uppdragsutbildning genom administration.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga.