Hoppa till innehåll

Strålningsfysik, teknik och strålsäkerhet i radiologi

Kursen förmedlar basala kunskaper inom strålningsfysik, teknik och strålsäkerhet så att ST-läkaren ges möjlighet att få de kunskaper som krävs för att bli specialist inom medicinsk radiologi och uppfyller de behov som strålsäkerhetsmyndigheten ställer på dem som ska inneha den radiologiska ledningsfunktionen. Fokus ligger på röntgendiagnostik och radiologisk intervention och på hur förhållandet mellan bildkvalitet, patient- och personalstråldos kan optimeras.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Strålningsfysik, teknik och strålsäkerhet i radiologi

Kursen ges av: Medicinsk strålningsfysik Region Östergötland och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 7000 kr exklusive moms och då ingår undervisning, laborationer, måltider (för- och eftermiddagsfika och lunch), länkar till litteratur, föreläsningsanteckningar i pdf och examination.
Kringkostnader: Resa och boende bokas och betalas av deltagare eller deras arbetsgivare. Kursledningen bistår inte med hotellbokning.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230060
Län: Östergötlands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 13-17 november 2023
Kursplats: Universitetssjukhuset i Linköping
Sista anmälningsdatum: 2 oktober 2023 (123 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Radiologi

Ytterligare information

Maximalt antal deltagare är 24 stycken på grund av de laborativa momenten. Förtur ges till radiologer/fysiologer verksamma i Region Östergötland, Region Kalmar och Region Jönköping.

2. Behovsbeskrivning

Modern medicinsk bilddiagnostikutrustning är komplex och kan skada patienter eller ge otillräcklig bildinformation om den inte används på ett säkert och optimalt sätt [1]. Grundläggande kunskaper i strålningsfysik och strålsäkerhet ges idag inte i tillräcklig utsträckning på läkarprogrammet [2]. Denna kunskap är t.ex. nödvändig vid inköp av ny röntgenutrustning så att hänsyn kan tas för att möjliggöra att tillräcklig bildkvalitet uppnås till ett minimum av patientstråldos. Då specialistläkare ibland även är arbetsledare eller klinikchef behöver denne kunskap om de regler som sjukvården måste följa för att verksamheten ska vara en säker arbetsplats ur arbetsmiljösynpunkt [3]. Röntgenundersökningar och radiologiska interventioner ger ett betydande bidrag till allmänhetens stråldoser och denna andel är ökande då allt mer stråldoskrävande metoder används samtidigt som metoder för att minimera stråldosen utvecklas [4-6]. Kunskap hos ansvariga radiologer för hur strålningen kan användas på bästa sätt är därför viktig [7]. Kursinnehållet baseras på över tjugo års erfarenhet av att undervisa om strålsäkerhet och på egen och andras forskning om bildoptimering i bilddiagnostik [8].

Referenser 

[1] Guide to Radiological Protection in Healthcare (International Commission on Radiological Protection, ICRP) http://icrpaedia.org/Guide_to_Radiological_Protection_in_Healthcare

[2] Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet Kurs 6 – Klinisk medicin 1 (8LAG61) Linköpings Universitet  https://old.liu.se/medfak/mala2/maldokument/1.752873/FrtydligandeavlrandemlKurs6-8LAG61181206.pdf

[3] SSMFS 2018:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/stralning-i-varden/foreskrifter/?area=Str%c3%a5lning+i+v%c3%a5rden

[4] ICRP Publication 135 Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20135

[5] 2020:10 Patientstråldoser vid röntgenundersökningar https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202010/

[6] 2020:14 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2018 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202014/

[7] 2022:05 Granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2022/202205/

[8] Vetenskapligt CV kursledare Michael Sandborg https://scholar.google.com/citations?user=ln4nz9cAAAAJ&hl=en

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att ge goda förutsättningar för ST-läkarna att förvärva kunskaper inom strålningsfysik, teknisk-fysikalisk bildkvalitet och strålsäkerhet som krävs som specialist inom medicinsk radiologi. Radiologen ska efter kursen kunna axla rollen som radiologiskt ledningsfunktion enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter från 2018.

Referenser

 • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning. SSMFS 2018:1, ISSN 2000-0987
 • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar. SSMFS 2018:5, ISSN 2000-0987

Resultat för deltagaren

Läkaren ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom medicinsk strålningsfysik och strålsäkerhet så att denne kan delta i metodutveckling av bildtagningstekniker (undersökning-protokoll) på modalitet och argumentera för val av röntgenundersökning gentemot remitterande läkare ur ett bildkvalitets- och stråldosperspektiv. Verksamhetens radiologer får tillräckliga kunskaper för att aktivt delta i systematiskt förbättringsarbete, metodutveckling, bildoptimering så att relevanta myndighetskrav efterlevs.

Kunskap och förståelse om

 • hur röntgenstrålning och radiofarmaka för PET skapas
 • hur röntgenstrålning växelverkar med vävnader och bilddetektorer
 • hur patient- och personalstråldoser kan uppskattas/mätas
 • vilka risker som är förknippade med användning av röntgenapparater
 • hur olika röntgenapparater, ultraljudsmaskiner, PET och gammakamerautrustningar tekniskt fungerar
 • hur man optimerar bildtagningen vid radiografi, genomlysning och datortomografi
 • vilka regler och krav som Strålsäkerhetsmyndigheten ställer på verksamheten

Förmåga och färdighet

 • hur man praktiskt minimerar stråldosen till sig själv och sin patient
 • hur man kan utvärdera röntgenbildens kvalitet i samband med bildoptimering och klinisk revision
 • vad som ingår i rollen som radiologisk ledningsansvarig läkare i röntgenverksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • hur klinisk bildkvalitet kan bedömas och hur bildoptimering av datortomografi kan bedrivas
 • hur man värderar strålningsrisken för foster, barn och patienter vid radiologisk intervention där höga huddoser kan förekomma
 • hur strålningsrisker kan kommuniceras till remittent och patient

Resultat för patient och samhället

För patienten och samhället innebär detta att läkarna kan medverka till att patientstråldoserna minimeras, att bildkvaliteten regelbundet utvärderas så att den är tillräcklig för syftet med undersökningen och att klinikens kvalitetsarbete systematiskt revideras så att rätt metoder och rätt utrustning används.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Radiologi

Föreskrift 2021 / 2015. Separata intyg utfärdas beroende på vilken föreskrift deltagaren följer.

Delmål STc3 / c3

 • ha kunskap om fysikaliska, tekniska, matematiska och statistiska principer för metoder som ingår i kompetensområdet
 • ha kunskap om bildbearbetning för undersökningsmodaliteter inom kompetensområdet
 • ha kunskap om strålningsbiologi, strålningsfysik och strålskydd
 • kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för strålningsfysik och strålskydd

Delmål STc4 / c4

 • ha kunskap om nuklearmedicin som har relevans för specialiteten

Delmål STc14 / c13

 • uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta för specialiteten

4. Program

Schema

Kursen innehåller ca 20 stycken föreläsningar, 5 timmar laborationer, och 4 timmars arbete med fördjupningsuppgift (som examineras). Som huvudsaklig examination ska deltagarna skriva en kort fördjupningsuppgift inom ett självvalt område inom kursen som motsvarar ca 1 dags arbete.

Centrala delar på kursen rör joniserande strålnings växelverkan, strålningsdosimetri, strålningsrisker, teknisk-fysikaliska aspekter på radiografi-, datortomografi, ultraljud, gammakamera och PET-kamerasystem, utvärdering av bildkvalitet, bildoptimering, lagar och föreskrifter, kvalitetssäkring, patient- och personalstrålskydd, patient- och personalstråldoser, och radiologisk ledningspersonens uppgifter.

Se bifogad fil nedan för program och föreläsare.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/04/schema2023-1.pdf

Referenser

 • Radiologi av Blomqvist och Zackrisson (Studentlitteratur, 2022, ISBN 978-91-44-12901-3) Kapitel 2 och 3 (finns på Bokus och Adlibris och troligen i ditt bibliotek)
 • Diagnostic Radiology Physics av Dance et al (IAEA, 2008, ISBN 978-92-131010-1) Kapitel 23, https://www.iaea.org/publications/8841/diagnostic-radiology-physics
 • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning. SSMFS 2018:1, ISSN 2000-0987
 • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar. SSMFS 2018:5, ISSN 2000-0987
 • IAEA-utbildningsmaterial https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/training-material
 • Laborationer utvecklade av Medicinsk strålningsfysik, Region Östergötland (delas ut på kursen)
 • Anteckningar från föreläsningar från lärarna laddas upp i googledrive-mappen till deltagarna innan kursen.

Genusperspektiv

Nej kursen tar inte upp genus kopplat till kursinnehållet förutom då det är motiverat utifrån mäns och kvinnors delvis olika strålkänsligheter. Kursledaren kommer inte att under några omständigheter att bedriva identitetspolitik t.ex. låta en persons kön (män eller kvinna) ha större betydelse än de unika egenskaper som enskilda individer har. Jag kommer att bemöta kursdeltagarna och lärarna som individer utan hänsyn taget till deras könsidentitet. Identitetspolitik har nämligen visat sig ha katastrofala följder för samhället.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar (ca 20 st om 45 min),

Laborationer (3 st 45-90 min vardera),

Enskilt arbete med fördjupningsarbete (8 h varav 4 h schemalagd under kursveckan)

Kursmaterial

Material i form av föreläsningsanteckningar, laborationer och viss kurslitteratur delas ut via google-drivemapp innan kursstart, inkl. listor på rekommenderad litteratur.

Förberedelser

Förberedelser rekommenderas i form av att översiktligt bekanta sig med kursinnehållet i google drivemappen (tillgång fås efter att deltagaren accepterats till kursen) och fundera på vilket ämne det självvalda som fördjupningsarbetet ska ha (2 h).

Vid antagning kommer en del av kurslitteraturen att delas ut och vi förväntar oss att deltagarna bekantat sig med detta innan kursstart, men inte läst hela materialet (ca 2 h).

Kunskapskontroll

Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen (multipel choice, 70% rätt för godkänd) och en godkänd utförd fördjupningsuppgift. Fördjupningsuppgiften kan göras enskilt eller tillsammans med maximalt en kurskollega och ska utgöras av en fördjupning inom ett för läkaren egenvalt och angeläget område, t.ex. en dosutredning, metodförbättring eller litteraturstudie där de i kursens förvärvade kunskaperna tillämpas. Fördjupningsuppgiften dokumenteras skriftligt i en kort, vetenskapligt formaterad rapport motsvarande cirka 1 dags heltidsarbete.

OBS! Arbetstid för denna fördjupningsuppgift ingår till viss till del (ca 4 h) i kursveckan men ska diskuteras med ST-läkarens arbetsledare innan denne anmäler sig till kursen (så att deltagaren schema anpassas) då den är central för examinationen.

Kompetensutveckling

Kontaktinformation delas ut till kursens lärare. Lärarna är tillgängliga via epost och telefon och svarar upp till en månad efter kursen på kursrelaterade frågor och därefter i mån av tid.

Kompetensöverföring

Fördjupningsuppgiften (motsvarande 1 dags arbete) är förutom ett sätt att själv tillämpa nya kunskaper och metoder på hemmaplan även tänkt att fungera som en metod för att initiera och prova arbetssätt på hemmakliniken.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vi ämnar följa den utvärderingsmall som krävs av lipus.se.

Föreläsarna samlas efter kursen till reflektion och analys av kursutvärderingen.

Planering

Ja föregående kurs utvärdering har använts vid planeringen av denna kurs. Något sätt att mäta effekten av detta har dock inte tagits fram.

Tidigare Lipus-certifiering

20200064, Strålningsfysik, teknik och strålsäkerhet i radiologi, 8-12 feb 2021

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 13 november 2023
Slutdatum: 17 november 2023
Sista anmälningsdatum: 2 oktober 2023
Kursplats: Universitetssjukhuset i Linköping

Kursortens län

Östergötlands län

Antal deltagare

24

Språk

Svenska

Avgift

7000 kr exklusive moms och då ingår undervisning, laborationer, måltider (för- och eftermiddagsfika och lunch), länkar till litteratur, föreläsningsanteckningar i pdf och examination.

Kringkostnader

Resa och boende bokas och betalas av deltagare eller deras arbetsgivare. Kursledningen bistår inte med hotellbokning.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan via epost till michael.sandborg@regionostergotland.se.

Därefter registrerar deltagaren sitt intresse att gå SK-kursen via google formdokument och får efter att anmälningstiden gått ut mer information via epost av kursledaren.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Denna kurs vänder sig i första hand till ST-läkare inom radiologin i Region Östergötland, Jönköping och Kalmar, men är öppen för alla i Sverige som är behöriga i mån av plats. Antalet deltagare begränsas till 24 på grund av de laborativa momenten som kräver mycket lärarresurser och tillgång till röntgenutrustning. Förtur ges till ST-läkare i Region Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Kontaktperson

Michael Sandborg, Docent, Översjukhusfysiker, Medicinsk strålningsfysik, Universitetssjukhuset, 0101034007, michael.sandborg@regionostergotland.se

Kursintyg

HSLF-FS 2021:8 – Bilaga 10

SOSFS 2015:8 – Bilaga 5

Deltagaren specificerar vid anmälan vilken plan han/hon följer.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Behovet av kursen uppdagades av Rodica Tila och Kakar Hashmatullah, ST-studierektorer inom radiologi i Östergötland som kontaktade kursarrangör Michael Sandborg. Michael och Rodica har en dialog kring kursens planering och genomförande under 2023.

Ansvarig för innehåll

Michael Sandborg, Docent, Översjukhusfysiker, Medicinsk strålningsfysik, DC, Universitetssjukhuset, 0101034007, michael.sandborg@regionostergotland.se

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Michael Sandborg, Docent, Översjukhusfysiker, Medicinsk strålningsfysik, DC, Universitetssjukhuset, 0101034007, michael.sandborg@regionostergotland.se

Michael Sandborg är docent i medicinsk radiofysik vid Linköpings universitet och  översjukhusfysiker vid Medicinsk strålningsfysik, DC, Universitetssjukhuset och har ansvarat för och aktivt deltagit i liknande SK-kurser i Linköping; senast februari 2021. Han har lång erfarenhet av undervisning av medicinsk personal. Han har lång erfarenhet av forskning kring bildoptimering av röntgenundersökningar och är handledare för doktorander.

Kursadministration

Michael Sandborg, översjukhusfysiker, Medicinsk strålningsfysik, DC, Universitetssjukhuset, 0101034007, michael.sandborg@regionostergotland.se.

Helen Rundquist, administratör, Medicinsk strålningsfysik, DC, Universitetssjukhuset, Helen.Rundqvist@regionostergotland.se

Övriga samarbetspartners

Röntgenkliniken i Linköping och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering CMIV i Linköping.

Målgruppsrepresentant

Rodica Tila, studierektor för Östergötlands ST-läkarutbildning inom radiologi i Linköping.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Röntgenkliniken i Linköping och Medicinsk strålningsfysik vid Universitetssjukhuset i Linköping, Östergötland bidrar med lokaler, granskningsstationer och röntgenrum. Kursen finansieras helt av deltagarnas kursavgifter på 7000 kr/person.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Några av lärarna kan ha samarbetsavtal med företag som tillverkar röntgenutrustningar och kommer i så fall att redovisa detta.