Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Stressa hjärtat - varför och hur? Ekokardiografi under dynamisk och farmakologisk belastning

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Stressa hjärtat - varför och hur? Ekokardiografi under dynamisk och farmakologisk belastning

Specialiteter: Klinisk fysiologi, Kardiologi
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Län: Stockholms län
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska

Språk: Svenska
Avgift: 6000 kr inkl moms. Lunch och fika ingår båda dagarna.
Kringkostnader: Deltagarna bekostar egna resor och boenden
Kursnummer: 20230031
Företag/organisation: MKON AB

Kurstillfälle

Kursdatum: 24-25 april 2023
Kursplats: Kistamässan, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 7 april 2023 (16 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Klinisk fysiologi, Kardiologi

Andra yrken

Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska

Ytterligare information

Erfarna ekokardiograförer som utför och tolkar undersökningar
självständigt.

Läkare, BMA och sjuksköterskor som utför och deltar i/eller planerar att
starta belastnings-ekokardiografi.

2. Behovsbeskrivning

Hjärtsjukdom  – ischemisk och strukturell – är vanligt förekommande och stor anledning till ökad morbiditet och mortalitet i samhället.
Ekokardiografi är en icke strålande socioekonomisk metod som ingår som en viktig länk i utredning av hjärtsjukdom.

Kursen kommer beröra vilken roll belastningsekokardiografi har i utredning av klaff- resp hjärtsjukdom och hur man kan tänka då man skall starta belastningseko på sin klinik.

Kursen kommer att diskutera:
• Indikationer för belastningsekokardiografi
• Hur patientens handläggning påverkas av utfall
• Val av modalitet
• Hur resultat skall tolkas
• Vad man skall tänka på vid införande av belastnings/stresseko på sin klinik

Dag 2 Farmakologisk stress eko, pro och con. Vi avslutar med paneldiskussion om hur
det ser ut i Sverige och Europa.

Kursen fortsätter med att ansluta till Nordic Cardiac Imaging (NCI) mötet som startar
tisdagen den 25 april 2023 kl 10:00 där nya guidelines för handläggning av kronisk
koronarischemi kommer att presenteras. Val av bildgivande tekniker vid
ischemiutredning som CT, perfusions-CMR, PET och skintigrafi kommer att
diskuteras.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att få en större förståelse kring nyttan, svårigheter och möjligheter med stressekokardiografi vid utredning av olika hjärttillstånd.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska:

-kunna redogöra för de olika typer av belastningseko som finns tillgängliga och exemplifiera vilket val som görs vid vilket tillstånd

-kunna beskriva hur belastningseko genomförs vid olika hjärttillstånd.

-kunna bedöma hur patientens fortsatta handläggning påverkas av undersökningens utfall

-kunna bedöma hur de vanligaste resultaten av belastningseko skall tolkas

-kunna analysera och strukturera vad man skall tänka på vid införande av belastningseko på sin klinik.

Resultat för patient och samhället

Ekokardiografi är en patientnära kostandeseffektiv icke-strålande metod där resultaten direkt påverkar patientens behandling och prognos. Stressekokardiografi är en metod som ökar i användning. Allt fler kliniker vill införa stressekokardiografi som ett utvidgat alternativ till vanlig ekokardiografi, då provokationen ger värdefull information om hemodynamik under stress. Att kunna utvärdera patienter under belastning/arbete bidrar till säkrare utredning och mer riktad behandling.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Klinisk Fysiologi:

c2/STc2: behärska anatomi, fysiologi och patofysiologi som har relevans för klinisk fysiologi/radiologi/kardiologi

c3/STc3: ha kunskap om fysikaliska, tekniska, matematiska och statistiska principer för metoder som ingår i kompetensområdet. Ha kunskap om bildbearbetning för undersökningsmodaliteter inom kompetensområdet.

c7/STc7: behärska de vanligaste undersökningarna inom hjärtfunktionsdiagnostik. Kunna handlägga övriga undersökningar inom hjärtfunktionsdiagnostik.

Kardiologi:

c7/STc7: Läkaren ska behärska diagnostik och handläggning av akut koronart
syndrom och kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Ha kunskap om bild- och funktionsdiagnostiska metoder som är relevanta för kunskapsområdet kardiologi

c10/STc10: Läkaren ska kunna initialt handlägga ärftliga hjärtsjukdomar, kunna handlägga inflammatoriska och infektiösa kardiella tillstånd och tumörsjukdomar i hjärtat

4. Program

Schema

Dag 1
09:00- 09:15 Introduktion
09:15- 10:00 Hemodynamik vid olika kroppslägen, valsalva och fysisk belastning
10:05-10:25 Belastning vid frågeställning hypovolemi
10:30-10:50 Cykel-ekokardiografi: metodologi
11:00- 11:45 Belastning vid diastolisk dysfunktion och pulmonell hypertension
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:30 Cykel-eko vid hypertrof kardiomyopati
13:30-14:30 Cykel-eko vid klaffvitier: mitralisinsufficiens och -stenos, aortainsufficiens
14:30-15:00 Fika
15:00- 15:30 Farmakologisk stress: hemodynamik, indikation och risker
15:30- 16:10 Farmakologisk stress: metodologi
16:15-17:00 Dobutamin stress vid aortastenos
Dag 2
08:00-08:10 Introduktion
08:10-09:10 Farmakologiskt stress-eko: pro-con
09:15-09:45 Paneldiskussion: hur ser det ut i Sverige och Europa?
09:45-10:00 Fika

10:00-12:00 Gruppen ansluter till NCI-mötet

Föreläsare:

Meriam Åström Aneq, överläkare, docent, Linköpings Universitetsjukhus

Frank Flachskampf, överläkare, professor, Uppsala Universitetssjukhus

Eva Nylander, överläkare, professor, Linköpings Universitetssjukhus

Per Lindqvist, BMA, professor, Umeå Universitetssjukhus

Carl Meurling, överläkare, docent, Lunds Universitetssjukhus

Jan Engvall, överläkare, adj professor, Linköpings Universitetssjuhus

Michael Henein, överläkare, professor, Umeå Universitetssjukhus

Eva Maret, överläkare, PhD, Karolinska Institutet

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/02/ekokardiografi-under-fysisk-och-farmakologisk-belastning-ny-version-2.docx

Referenser

  • Pellikka et al. Guidelines for Performance, Interpretation, and Application of Stress Echocardiography in Ischemic Heart Disease: From the American Society of Echocardiography. JASE 2020; 33:1
  • Becher et al. BSE procedure guidelines for the clinical application of stress echocardiography, recommendations for performance and interpretation of stress echocardiograph. Heart 2004; 90:6
  • Cotrim et al. Exercise stress echocardiography: Where are we now? World J Cardiol. 2022 Feb 26; 14(2): 64–82.
  • Cotrim et al. Clinical applications of exercise stress echocardiography in the treadmill with upright evaluation during and after exercise. Cardiovascular Ultrasound volume 11, Article number: 26 (2013)
  • Sicari et al. Stress Echocardiography Expert Consensus Statement–Executive Summary: European Association of Echocardiography (EAE) (a registered branch of the ESC). Eur Heart J 2009; 30:278-89

Genusperspektiv

Det finns inget genusperspektiv på undersökta patienter, patienterna undersöks på basen av sjuklighet inte kön.

Föreläsarna är utvalda med tanke på kompetens och excellens inom området men där vi oxå tittat på att en bra fördelning mellan könen hos föreläsarna finns.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Vi förutsätter att deltagarna har god erfarenhet av basal ekokardiografi inriktad på funktionell diagnostik för att tillgodogöra sig kursen optimalt.

Huvudsakligen föreläsningar med stort utrymme för diskussioner. Det finns även pro-con debatter inlagda där deltagarna skall bidra med frågor.

Vi ämnar ha ett metodkritiskt synsätt på metodval och svårigheter.

Kursmaterial

Åhörarkopior kommer delas ut digitalt.

Förberedelser

Se ovan: goda grundkunskaper i metoden ekokardiografi.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Föreläsarna är öppna att delta i lokala projekt med införande av stresseko om behovet skulle uppstå

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus digitala utvärdering kommer användas och föreläsarna får återkoppling på resultaten.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 24 april 2023
Slutdatum: 25 april 2023
Sista anmälningsdatum: 7 april 2023
Kursplats: Kistamässan, Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

50

Språk

Svenska

Avgift

6000 kr inkl moms. Lunch och fika ingår båda dagarna.

Kringkostnader

Deltagarna bekostar egna resor och boenden

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Verksamhetschefens godkännande för deltagande krävs.

Anmälan via Kardiovaskulära Vårmötets hemsida: https://mkon.nu/ekokardiografi/anmalan

Länk till webbsida för anmälan

https://mkon.nu/ekokardiografi/anmalan#attendee

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn gäller

Antagningen meddelas kursdeltagarna via mail

Kontaktperson

Meriam Aneq, överläkare, docent: meriam.astrom.aneq@regionostergotland.se

Eva Maret, överläkare, PhD: evamaret@gmail.com

Kursintyg

Kursintyg för ST kommer utfördas för ST-läkare, eget kursintyg för övriga

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Hjärtförbundets Ekokardiografigrupp under ordförandeskap av Meriam Aneq överläkare, docent, Universitetssjukhuset Linköping

Ansvarig för innehåll

Hjärtförbundets ekokardiografigrupp med bla :

Meriam Aneq, överläkare, Docent, Universitetssjukhuset Linköping

Eva Maret, överläkare PhD

Eva Nylander, överläkare, Professor, Universitetssjukhuset Linköping

Jan Engvall, överläkare, Professor, Universitetssjukhuset Linköping

 

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Meriam Aneq, överläkare och docent, klinisk fysiolog, ordförande i Hjärtförbundets ekogrupp till 2022,  mångårig erfarenhet av ekokardiografi och stresseko och myokardscint.  Universitetssjukhuset Linköping

Eva Maret, överläkare, PhD, klinisk fysiolog, ordförande i Equalis ekogrupp som arbetar med kvalitetssäkring, mångårig erfarenhet av ekokardiografi och stresseko, stressMR och myokardscint.

Kursadministration

Jenny Johansson på MKON, jenny@mkon.se

Övriga samarbetspartners

Svenska Hjärtförbundet

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Målgruppsrepresentant

Nej, men samtliga som ingått i planeringen av kursen arbetar aktivt på våra kliniker med handledning av ST-läkare och BMA/ssk.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursavgifterna och bidrag från Svenska Hjärtförbundets skall täcka kostnader för lokaler.

Föreläsarna får inget arvode.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inget