Hoppa till innehåll

Översiktskurs i lungsjukdomar

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Översiktskurs i lungsjukdomar

Kursen ges av: Uppsala universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: 13 800 kr exkl. moms. Digital kurslitteratur och förtäring ingår i kursavgiften.
Kringkostnader: Boende och resor bekostas av deltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230023
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 13-17 november 2023
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 6 november 2023 (158 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Endokrinologi och diabetologi, Allergologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursen riktas i första hand till ST-läkare i internmedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, njurmedicin, hematologi och geriatrik. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i lungsjukdomar som befinner sig tidigt i utbildningen. Även ST-läkare inom närliggande specialiteter kan vara aktuella, som till exempel allergologi, akutsjukvård, infektionssjukdomar, reumatologi och arbets- och miljömedicin. I mån av plats är AT-läkare och andra intresserade välkomna.

2. Behovsbeskrivning

Invärtesmedicinare träffar ofta patienter med symtom från luftvägar och thorax och det är inte alltid lätt att ställa rätt diagnos. Eftersom patienter med både vanliga och ovanliga lungmedicinska sjukdomstillstånd vårdas på varje sjukhus krävs att läkare har god kunskap inom området. Man måste kunna handlägga akuta och inte sällan livshotande sjukdomar som akut andningssvikt, pneumothorax och exacerbationer av astma eller KOL. Diagnosen är inte alltid självklar och ett brett differentialdiagnostiskt tänk krävs.

Invärtesmedicinaren behöver även kunskap om andra vanliga tillstånd som till exempel pleuravätska, oklara lungförändringar, lungcancer och misstänkt sömnapnésyndrom. Också ovanliga lungmedicinska sjukdomar som lungfibros, allergisk alveolit och cystisk fibros dyker upp på mottagningar och avdelningar, och för att kunna upptäcka dem och veta när man ska remittera vidare krävs kännedom också om dessa.

Astma har en prevalens på 8-10%. Prevalensen av KOL ökar med åldern och ligger runt 10% vid 50-65 års ålder. Ungefär 700 personer i Sverige har CF och 15-20 barn med CF föds per år.

Referenser

Pocket guide for asthma management and prevention (GINA 2020)

https://ginasthma.org/pocket-guide-for-asthma-management-and-prevention/

Pocket guide to COPD diagnosis, management, and prevention (GOLD 2020)

https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/03/GOLD-2020-POCKET-GUIDE-ver1.0_FINAL-WMV.pdf

Nationellt vårdprogram för lungcancer (Regionala cancercentrum i samverkan 2020)

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Det främsta syftet med kursen är att ge blivande specialister i invärtesmedicinska specialiteter en god lungmedicinsk grund att stå på.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren:

 • behärska tolkning av dynamisk spirometri och blodgaser, samt ha kunskap om tolkning av statisk spirometri och diffusionskapacitet
 • ha kännedom om lungradiologiska metoder
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga astma och KOL i såväl akut som icke-akut skede
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akut andningssvikt samt behärska indikationer för icke-invasiv och invasiv ventilatorbehandling
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akuta allergiska reaktioner och anafylaxi
 • självständigt kunna identifiera och diagnostisera samt initiera behandling av pneumothorax
 • självständigt kunna initiera utredning, behärska indikationer för remittering samt ha kännedom om behandling vid
  • misstänkt cancer i lunga och pleura
  • pleurautgjutning
  • interstitiell lungsjukdom
  • bronkiektasier
  • obstruktivt sömnapnésyndrom
  • kronisk andningssvikt
 • ha kunskap om indikationer och kontraindikationer för syrgasbehandling i hemmet

Resultat för patient och samhället

Patienter med lungsjukdom ska få ett omhändertagande utifrån ”best practice” vilket både är kostnadseffektivt och patientsäkert.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Enligt SOSFS: 2015:8

Internmedicin c1, c2, c3, c6
Kardiologi c1, c2, c3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3
Endokrinologi och diabetologi c1, c2, c3
Hematologi c1, c2, c3
Lungsjukdomar c1, c2, c6, c7, c8, c10
Njurmedicin c1, c2, c3
Geriatrik c1, c2
Allmänmedicin c3
Allergologi c4

Enligt SOSFS 2021

Internmedicin STc1, STc2, STc6
Kardiologi STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2
Hematologi STc1, STc2
Lungsjukdomar Stc1, Stc2; STc6, STc7, STc10
Njurmedicin STc1, STc2
Geriatrik STc1, STc2
Allmänmedicin STc3
Allergologi STc4

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan för program.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/02/schema-lungsjd-ht-2023-v-2-2.pdf

Referenser

Pocket guide for asthma management and prevention (GINA 2020) https://ginasthma.org/pocket-guide-for-asthma-management-and-prevention/

Pocket guide to COPD diagnosis, management, and prevention (GOLD 2020) https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/03/GOLD-2020-POCKET-GUIDE-ver1.0_FINAL-WMV.pdf

Nationellt vårdprogram för lungcancer (Regionala cancercentrum i samverkan 2020) https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/

Nationellt vårdprogram för idiopatisk lungfibros (SLMF 2019) http://slmf.se/wp-content/uploads/2019/03/vp_ipf_19_web.pdf

Nationellt vårdprogram för sarkoidos (SLMF 2021) https://slmf.se/wp-content/uploads/2021/01/VP-Sarkoidos-web_210107.pdf

Riktlinjer för utredning av sömnapné hos vuxna (SESAR 2018) http://slmf.se/wp-content/uploads/2018/08/sesar_riktlinjer_utredning_somnapne-1.pdf

Behandlingsriktlinjer för syrgas, LTMV och CPAP (Swedevox 2019) https://www.ucr.uu.se/swedevox/for-personal/dokument/riktlinjer-foer-behandlingar

Aktuella, relevanta artiklar och andra referenser kommer att finnas i lärplattformen i anslutning till respektive föreläsning.

Genusperspektiv

Patientfall är anpassade ur ett genusperspektiv.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar med stort inslag av interaktivitet i form av patientfall och mentimeteromröstningar. Under dagarna finns särskilda fallseminarier inplanerade för diskussion kring patientfall. Praktiska demonstrationer av noninvasiv ventilatorbehandling, inhalationsteknik och sekretmobiliseringsteknik fördjupar förståelsen ytterligare.

Kursmaterial

Digitalt föreläsningsmaterial kommer att finnas tillgängligt via lärplattformen Studium dels innan kursen men också tillgängligt två veckor efter avslutad kurs.

Förberedelser

Föreläsarmaterial kommer att finnas tillgängligt i Studium cirka en vecka innan kursstart. Genomgång av detta material samt hänvisade referenser ger en mycket god förberedelse för kursen men är inte obligatoriskt.

Kunskapskontroll

Examination sker dels kontinuerligt under kursen utifrån aktivt deltagande i diskussioner och dels genom en avslutande kunskapskontroll med mentimeteromröstning.

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Digitalt föreläsningsmaterial kommer att finnas tillgängligt via lärportalen dels innan kursen men också tillgängligt två veckor efter avslutad kurs.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen utvärderas dagligen samt en sammanfattande utvärdering sista dagen. Lipus utvärderingsmall används. Återkoppling sker till samtliga medverkande föreläsare. Ingen återkoppling till deltagarna.

Planering

Utvärderingarna används i ett ständigt förbättringsarbete av kursen.

Grundat på utvärdering från tidigare omgång av kurs har vi uppdaterat några praktiska moment, vi har bytt ut enstaka föreläsare samt en föreläsning i idiopatisk lungfibros/utredning av interstitiell lungsjukdom har lagts till.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr: 20190026 (Lungmedicinska sjukdomstillstånd. Diagnos och initial behandling)

Lipus-nr: 20200050 (Lungmedicinska sjukdomstillstånd. Diagnos och initial behandling)

Lipus-nr: 20210018 (Översiktskurs i lungsjukdomar)

Lipus-nr: 20220057 (Översiktskurs i lungsjukdomar)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 13 november 2023
Slutdatum: 17 november 2023
Sista anmälningsdatum: 6 november 2023
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

40

Språk

Svenska

Avgift

13 800 kr exkl. moms.

Digital kurslitteratur och förtäring ingår i kursavgiften.

Kringkostnader

Boende och resor bekostas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard/uppsalakurserna-ht23/oversiktskurs-i-lungsjukdomar-ht23

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i kronologisk ordning. Antagningsbekräftelse skickas via automatsvar i samband med anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelas detta och man placeras på reservlista.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Kontaktperson

Praktisk information skickas via mail ca 5 veckor före kursstart.

Projektkoordinator Kristina Lundgren, kristina.lundgren@uu.se, 018-471 19 19

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se, 018-471 18 50

 

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering under ST erhålls efter genomförd kurs, 100% aktiv närvaro och genomförd kunskapskontroll.

AT-läkare får universitetets intyg för genomförd kurs.

Övriga målgrupper får universitetets eget intyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Fredrik Sundbom, Med dr, specialistläkare, Lung- och allergisjukdomar. Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare medicin, farmaci och vård. Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala Universitet.

Ansvarig för innehåll

Fredrik Sundbom, Med dr, specialistläkare, Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Fredrik Sundbom, Med dr, specialistläkare, Lung- och allergisjukdomar. Akademiska sjukhuset

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare medicin, farmaci och vård. Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala Universitet.

Kursadministration

Projektkoordinator Kristina Lundgren, kristina.lundgren@uu.se, 018-471 19 19

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se, 018-471 18 50

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners finns.

Målgruppsrepresentant

Nej, inga målgruppsrepresentanter.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt via deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang finns.

Sponsorers närvaro

Ingen närvaro av sponsorer.

Jävsförhållande

Det finns inga jävsförhållanden.