Hoppa till innehåll
Lipus.se / Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitet – transparens – professionalism – långsiktighet

Vårt långsiktiga mål är att främja livslångt lärande, bidra till en snabb kunskapsspridning och en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Lipus vill på så sätt bidra till att trygga en framtida kompetensförsörjning och en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet.

Vårt arbete för en god kvalitet präglas av hög kompetens, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi uppfyller lagar, förordningar och andra omvärldskrav inom området. Vi arbetar förebyggande och strukturerat med riskanalys.

Ansvar

Vd i bolaget har det övergripande ansvaret för kvalitetsfrågorna och svarar för att tillämpliga lagar och andra kvalitetskrav följs samt att verksamheten formulerar mål, upprättar handlingsplaner och följer upp att kvalitetsarbetet ständigt förbättras. Varje medarbetare har ansvar att aktivt bidra till verksamhetens kvalitetsarbete.

Hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kundens behov och nå våra mål. Vi säkerställer våra medarbetares och organisationens, såsom inspektörers, kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter. Genom vår samverkan med våra intressenter (t.ex. specialitetsföreningar och kursproducenter) förebygger vi kvalitetsbrister och hittar lösningar som möter behoven.

Kunden i fokus

Vi anpassar våra tjänster så att de möter och helst överträffar våra kunders behov och förväntningar och genomför nöjd kund-mätning löpande.

Mål, ständiga förbättringar och utveckling

Vi följer upp vårt arbete och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta omvärldens föränderliga behov. Lipus verksamhet gör löpande riskbedömningar, formulerar mål och aktiviteter för kvalitetsarbetet samt följer upp och utvärderar resultatet.

Lipus strävar efter att hela tiden utveckla tjänster inom verksamhetsområdet så att de möter omvärldens krav. Avvikelser identifieras och hanteras av ansvarig projektledare. Samtliga avvikelser dokumenteras och rapporteras till vd.

Strategi för att nå målen

Lipus integrerar kvalitetsarbetet i verksamhetsutvecklingen och bedriver detta på samma systematiska sätt som övriga ledningsfrågor. I en skriftlig handlingsplan dokumenteras varje övergripande måls delmål och aktiviteter. Varje delmål är mätbart och tidsatt samt har en utsedd ansvarig.

Genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, tjänster och relationer bygger vi förtroende hos våra kunder.