Hoppa till innehåll

ST-SPUR

Lipus erbjuder extern kvalitetsgranskning av specialiseringstjänstgöringen vilket säkerställer en jämn och hög kvalitet.

Syftet med granskningen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik eller vårdcentral i landet utbildningen bedrivs. ST-SPUR är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet. Kvalitetsgranskningen genomförs av utbildade inspektörer från respektive specialitetsförening. Kraven på ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning.

Enligt Socialstyrelsens krav ska kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen granskas och utvärderas av en extern aktör, det bör ske vart femte år. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa. 

En SPUR-inspektör diskuterar med en läkare.

I arbetet med att utveckla och förbättra SPUR-modellen har SPUREX en viktig roll. SPUREX är ett rådgivande organ till Lipus och har till uppgift att samordna och bidra till goda metoder när det gäller extern kvalitetsgranskning av ST-utbildningen. Ledamöterna utses av specialitetsföreningarna.

Positiva effekter av ST-SPUR

 • Säkerställer att ST-läkaren får en utbildning av hög kvalitet enligt Socialstyrelsens krav.
 • Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete.
 • Ökar möjligheten att rekrytera och behålla ST-läkare.

Vad ingår i en granskning av ST-utbildningen?

 • En bedömning görs av ST-utbildningens styrkor, svagheter och förbättringspotential. Läs mer om bedömningsområdena här.
 • Kvalitetsgranskningen genomförs av inspektörer från den egna specialitetsföreningen.
 • Efter avslutad granskning lämnas en skriftlig rapport innehållande konkreta förbättringsförslag. Rapporten publiceras också på www.lipus.se.

Hur genomförs granskningen?

 • Respektive studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare svarar individuellt och anonymt på en webbenkät.
 • Resultaten från enkäterna analyseras av de utsedda inspektörerna och utgör en grund för granskningen.
 • Granskningsbesök hos den utbildande enheten.
 • Intervjuer av studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare.
 • Efter att granskningen är genomförd ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet.

Till vem riktar sig tjänsten?

 • Alla vårdgivare som tar emot läkare för specialiseringstjänstgöring.

  Hur beställer jag ST-SPUR?

  Pris och villkor

  • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna på spur@lipus.se för mer information.