Hoppa till innehåll
Lipus.se / Om Lipus / Lipus Advisory Board för kurscertifiering

Lipus Advisory Board för kurscertifiering

Lipus Advisory Board är ett rådgivande organ bestående av åtta till tolv yrkesverksamma specialistläkare eller personer med annan relevant kompetens, med stort intresse för läkares utbildning och utbildningsfrågor. Samtliga grupper av basspecialiteter finns representerade i rådets sammansättning.

Rådet medverkar till att säkerställa att en hög och jämn kvalitet på kurscertifieringen uppnås, samt till att certifieringen utvecklas i riktning mot aktuella krav och föreskrifter.

Rådet är en också viktig källa till sakkunskap och ger stöd till Lipus kansli i frågor som rör läkares utbildning.

Lipus Advisory Board för kurscertifiering 2023
Lipus Advisory Board för kurscertifiering består av: Christina Björklund, Petter Borna, Lina Ekdahl, Lisa Sprengel, Kristina Källén, Peter J Svensson och Jonas Nordquist. Saknas i bild: Martin Thorsson. Foto: Anna Niva

Medlemmar Advisory Board 2023  

Christina Björklund
associate professor, Karolinska Institutet
Christina Björklund är docent i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm och har sedan 2001 forskat kring arbetsmiljö, ledarskap och dess påverkan på psykisk ohälsa och produktivitet på Karolinska Institutet. Hon har varit projektledare i ett flertal forskningsprojekt som handlat om ledare/chefer där ett aktuellt projekt handlar om Unga chefer. Under åren 2007–2014 var hon chef för ledarskapsutveckling på Karolinska Institutet där hon utvecklade egna ledarprogam och stödde chefer i deras ledarskap. Christina har en stor erfarenhet att arbete med ledarskapsfrågor och utbildning även i andra typer av branscher. Hon undervisar ST-läkare i ledarskap på Karolinska Universitetssjukhuset.
Petter Borna - foto Anna Niva
Petter Borna
barnläkare, ST-chef, VO barnmedicin SUS 
Barnläkare på en allmänpediatrisk barnmottagning i Eslöv och ST-chef på VO barnmedicin på SUS med stort intresse för utbildning. Petter är sedan många år tillbaka SPUR-inspektör för barnmedicin och vid regionövergripande granskningar samt extern granskare. Han har tidigare varit övergripande ST-studierektor, suttit i Svenska Barnläkarföreningens styrelse och i SPUREX. Högst upp på Petters CV står dock ”mitt deltagande som expert i barnprogrammet Bacillakuten”. 
Lina Ekdahl - SPUREX
Lina Ekdahl
specialistläkare i klinisk kemi, VO Klinisk kemi och farmakologi, Region Skåne
Lina Ekdahl är sedan 2016 studierektor för ST-utbildningen i klinisk kemi Region Skåne, och under 2020 var hon även tillförordnad studierektor för ST-utbildningen i klinisk farmakologi. Sedan 2019 är Lina SPUR-granskare inom klinisk kemi. Hon har anordnat kurs i klinisk kemi för ST i allmänmedicin, Region Skåne samt gått högskolepedagogiska kurser anordnade av Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Lina undervisar på läkarprogrammet sedan 2006 och har medverkat på olika ST-kurser, främst inom koagulation och hematologi.
Kristina Källén
professor, överläkare i neurologi , Skånes Universitetssjukhus (SUS), Helsingborgs lasarett samt Lunds Universitet, medicinska fakulteten, institutionen kliniska verksamheter i Lund (IKVL)
Utbildningsfrågor inom vården har alltid engagerat Kristina Källén mycket, exempelvis som kursledare för SK-kurser i epilepsi, medarrangör till kongresser och föreläsare på större fortbildningsmöten. 2012 var hon med att starta en tredje nod för den kliniska utbildningen av läkarstudenter vid Lunds Universitet. Sedan dess har hon ett blandat undervisnings- och forskningsuppdrag. Kristina har spelat in flera e-lärande-resurser och tagit fram koncept för seminarieverksamhet samt träning på simulatorcenter som stöd för studenternas praktiska färdigheter vid handläggning av akuta livshotande tillstånd. Hon har också varit ordförande i såväl Svenska Neurologföreningen som i Svenska Epilepsisällskapet, två ideella föreningar som aktivt arbetat med att erbjuda fortbildningsaktiviteter till sina medlemmar. Kristinas kliniska yrkeskarriär var tidigare som teamledare inom epilepsi inom högspecialiserad vård och hon har fortfarande mottagning och leder den multidisciplinära epilepsikirurgironden en dag i veckan på SUS.
Jonas Nordquist - SPUREX
Jonas Nordquist
forskare och biträdande övergripande ST-studierektor, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset  
Jonas Nordquist är forskare i medicinsk pedagogik sedan 2003 och har ett brett intresse för utbildningsfrågor, med ledarskap som specialområde. Han ansvarar 2021 för den vetenskapliga utvärderingen av hela pilotfasen av bastjänstgöringen i Region Stockholm. Inom ST har Jonas varit verksam sedan 2006 och ansvarat för Karolinska Universitetssjukhusets övergång till 2008 och 2015 års föreskrifter, och nu den pågående övergången till 2021 års stora förändringar. ST-läkarnas och ST-studierektorernas ledarskapsutbildning ligger också i hans portfölj. Jonas arbetar även internationellt med utbildningsfrågor, bland annat som co-chair för världens största ST-kongress (International Conference on Residency Education) och som Europas representant i den globala ledningen för International Medical Eductators Leadership Forum (IMELF).
Lisa Sprengel
specialist i allmänmedicin, övergripande studierektor för BT/ST i Värmland
Lisa Sprengel har engagerat sig i utbildningsfrågor i många år, som handledare, som temaansvarig för reproduktion/utveckling och allmänmedicin för Örebro universitetets verksamhetsförlagda utbildning i Värmland. Lisa har varit examinator för studenter på termin 11 på Örebros universitet och sedan 2020 är hon övergripande studierektor för BT och ST i Värmland. Lisa ansvarar för Värmlands ST-kursverksamhet och har specialintresse för kompetensbedömning och pedagogiskt ledarskap. Lisa har också gått SFAMS utbildning i extern kompetensvärdering av ST, Mitt-i-ST..
Peter J Svensson
professor, överläkare i invärtesmedicinska specialiteter, Lunds Universitet och Skånes Universitets Sjukhus
Peter J Svensson har deltagit i utbildningsaktiviteter sedan början av 1990–talet, där han bland annat har varit vetenskaplig sekreterare i SIM (Svensk Internmedicinsk Förening), och där varit en av initiativtagarna för den så kallade SIM–veckan. I början av 2000-talet var han med i uppbygganden av LIPUS föregångare, IPULS, och har varit externgranskare av kurser mellan 2005 och 2017. Peter är sedan 2016 programdirektör för läkarutbildningen vid Lunds Universitet och har sedan början av 1990 talet undervisat på läkarprogrammet. Han erfarenhet av utbildning inom AT och ST samt för specialister både nationellt och internationellt. Kliniskt har han specialistkompetens i Internmedicin, hematologi samt blödning och trombossjukdomar. I Peters kliniska vardag verkar han som koagulationsspecialist vid Koagulationscentrum vid Skånes Universitetssjukhus och Lunds Universitet. 
Martin Thorsson - SPUREX
Martin Thorsson
överläkare anestesi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen
Martin Thorsson har mångårig erfarenhet som studierektor och fortbildningsansvarig på verksamhetsnivå inom anestesi och intensivvård. Martin är också nationell SPUR-samordnare för anestesi och intensivvård och är medlem i SPUREX. Han sitter sedan flera år med som medlem i sin specialitetsförenings styrgrupp för ST-utbildning. Regionalt anordnar han återkommande fortbildningskurser inom sin specialitet. Martin arbetar kliniskt som medicinskt ledningsansvarig inom neuroanestesi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han bedriver också ett forskningsarbete kring hjärnans cirkulation i samband med anestesi.