Hoppa till innehåll
Lipus.se / Kurscertifiering / Om Lipus kvalitetskriterier

Om Lipus kvalitetskriterier

Lipus kvalitetskriterier är framtagna av professionen. Kriterierna stämmer väl överens med de som används i Europa för CME/CPD-ackreditering av kurser.

Under 2021–2022 har Lipus Advisory Board för kurscertifiering varit rådgivande i en översyn och utveckling av kvalitetskriterierna samt hur dess innehåll ska redovisas och tolkas. Det innebär att kraven för en certifiering har förstärkts för att öka kvaliteten på kurserna.  

Ansökningsformuläret för certifiering är utformat som en kursbeskrivning där varje avsnitt motsvarar olika kvalitetskriterium. Kriterierna kan vara till god hjälp vid framtagande av en kurs för att säkerställa att det finns en följsamhet mellan bland annat mål, innehåll och pedagogiska metoder.  

Kortfattad beskrivning av kvalitetskriterierna

Titeln ska vara tydlig och svara mot kursens innehåll och inriktning. 

Nivå och specialitet för kursen ska anges. Om kursen vänder sig till flera nivåer och flera specialiteter, ska primär målgrupp specificeras. Eventuella andra yrkesgrupper som kan vara aktuella kan också anges om de anses relevanta. 

Här ska behovet av kursen beskrivas, samt vilken vetenskaplig grund som behovet baseras på. Ge en förklarande bakgrund och beskriv varför kursen behövs samt redovisa förslagsvis incidens, prevalens, behandlingseffekter i de fall det är möjligt. Fakta och påståenden ska styrkas med referenser. 

Det övergripande målet med kursen ska framgå. Målet ska vara rimligt utifrån kursens program och pedagogiska metoder. Resultat för deltagaren ska specificeras och listas i utvärderingsbara termer som visar på vad deltagaren ska kunna/kunna göra efter genomgången kurs. Under resultat för patient och samhället redovisas vilken patient-och samhällsnytta kursen förväntas ha. Om kursgivaren anser att kursen berör några delmål för ST skall dessa listas för respektive specialitet i målgruppen. Endast delmål som kursen har fokus på ska listas, det vill säga delmålen ska vara relevanta, de ska koppla till innehållet i kursen och de ska ha kurs som utbildningsaktivitet i Socialstyrelsens ST-målbeskrivning för 2015 respektive 2021. 

I det här avsnittet ska ett schema innehållande tider, programpunkter och föreläsare presenteras. I schemat ska även framgå var grupparbeten, diskussioner, med mera, är inlagt. Referenser som kopplar till kursens innehåll listas på vedertaget sätt, gärna med länkar inlagt om det finns. Referenserna ska vara relevanta, viktiga, aktuella och vetenskapliga. Under Jämställdhet och likabehandling (genusperspektiv) beskrivs hur kursen utformats för att verka för en jämlik och rättvis vård. 

Här ska kursens pedagogiska metoder redovisas. Det ska även framkomma i programmet var de olika metoderna förekommer, exempelvis föreläsningar, seminarier, praktisk övning etc. Beskriv även vilket kursmaterial som kommer användas eller distribueras, exempelvis manualer eller kompendier. Det finns en pedagogisk vinst i att ange någon form av förberedelse inför kursen. Det kan till exempel vara litteraturgenomgång, kunskapsprov eller liknande. Om kunskapskontroll förekommer ska det redovisas kort hur denna går till, exempelvis skriftligt prov. Kunskapskontroll är inget krav men det driver lärande och höjer kvaliteten. Om deltagaren ges möjlighet till exempelvis nätverksträff, lärarkontakt och så vidare, efter avslutad kurs beskrivs det under kompetensstöd efter avslutad kurs. Material, metoder eller annat som deltagaren kan använda vidare i sin verksamhet hemma specificeras under kompetensöverföring. 

Alla certifierade kurser ska utvärderas med Lipus utvärdering. Här beskrivs hur återkoppling på utvärderingen görs till deltagare och föreläsare samt hur resultaten används i utvecklingen av kursen. Om tidigare utvärderingar har använts vid planering av kursen ska det specificeras på vilket sätt. Här listas även tidigare Lipus-certifiering med Lipus-nummer, kursdatum och titel så att det går att följa kursen bakåt i tiden.  

Under detta avsnitt ska deltagaren hitta grundläggande information som kursens praktiska delar. Exempelvis kursplatskursens datumdatum för sista anmälanavgift och eventuella kringkostnaderantal deltagare samt språk. Hur man anmäler sig till kursen och vilka krav för deltagande som gäller beskrivs noggrant, tillsammans med hur antagningsförfarande och urval går till samt hur bekräftelse om antagning eller avslag meddelas. Vidare ska det finnas uppgifter till en kontaktperson för praktiska frågor kring kursen. Om kursintyg utfärdas ska det framgå vad för intyg som skrivs. När det gäller kursintyg i enlighet med Socialstyrelsen föreskrifter för ST-delmål, bör kursgivaren fundera på hur måluppfyllnad säkerställs för de delmål som intyg utfärdas för, innan det utfärdas.

Initiativtagare till kursen ska listas här, det kan vara sektioner, föreningar, företag eller personer eller en kombination av nämnda. Det ska även gå att se vem eller vilka som är ansvariga för det teoretiska innehållet samt vem som är övergripande kurs-och kvalitetsansvarig. Vidare ska det framgå vem/vilka som ansvarar för kursadministrationen samt om det finns eventuella samarbetspartners som exempelvis föreningar, sektioner, företag eller personer. Målgruppsrepresentant kan vara värdefullt att konsultera eller bjuda in som delaktig vid planering av kursen, särskilt viktig är det för kurser som riktar sig till primärvården så att det allmänmedicinska synsättet tas med. 

Hur kursen finansieras och av vem eller vilka ska redovisas noggrantDeltagaren ska kunna se var pengarna som behövs för att genomföra kursen kommer ifrån. Om företag bidrar med pengar eller andra resurser ska det framgå att detta sker enligt gällande regler och etikavtal. Lipus följer Lif (extern länk till SKR). Även eventuella kringarrangemang, sponsorers närvaro ska tydligt framgå i detta avsnitt, och på vilket sätt sponsorer deltar. Eventuella bindningar eller potentiella jävsförhållanden under det senaste året, som skulle kunna ge upphov till intressekonflikt, ska listas här för transparens.