Hoppa till innehåll

Akut neurologi

Behandlingsmöjligheterna för akuta neurologiska tillstånd blir alltmer avancerade och kräver i hög grad samverkan mellan olika specialiteter (neurologi, anestesi/intensivvård, neurokirurgi, interventionell neuroradiologi). Kursen rör sig i gränslandet mellan de olika områdena och stimulerar till samverkan utanför den egna specialiteten för att nå en ökad kvalitet på neurologisk akutsjukvård. De kompetenta och erfarna föreläsarna blandar föreläsningar med fall, seminarier och praktiska övningar.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut neurologi

Kursen ges av: Region Västerbotten och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 12000:- inklusive moms, (inkluderar luncher, fika, två middagar och kurslitteratur)
Kringkostnader: Resa till och från kursorten samt boende bekostas av deltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230077
Län: Västerbottens län

Kurstillfälle

Kursdatum: 18-22 mars 2024
Kursplats: Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Sista anmälningsdatum: 31 oktober 2023

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Neurokirurgi, Neurologi, Internmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i neurologi samt nyblivna neurologspecialister. I mån av plats antas också neurologiskt intresserade erfarna ST-läkare eller nyblivna specialister inom anestesi, neurokirurgi, akutmedicin och internmedicin.

2. Behovsbeskrivning

Akuta neurologiska tillstånd, som föranleder cirka 5% av alla akutmottagningsbesök, är förenade med svåra följdverkningar om de lämnas obehandlade.(1) Tidig och korrekt diagnos genom klinisk neurologisk diagnostik och snabbt insatt effektiv behandling har avgörande betydelse för utfallet. Behandlingsmöjligheterna för akuta neurologiska tillstånd blir alltmer avancerade och kräver i allt högre grad samverkan mellan olika specialiteter (neurologi, anestesi/intensivvård, neurokirurgi, interventionell neuroradiologi), vilket inte minst illustreras av komplexiteten i tidigt omhändertagande av stroke.(2) Denna kurs rör sig i gränslandet mellan de olika specialiteterna och avser öka deltagarnas intresse och möjligheter att samverka utanför den egna specialiteten för nå en ökad kvalitet på neurologisk akutsjukvård. Kursen utgår bl.a. från nationellt framtagna behandlingsstöd (2, 3) och den svenska akutneurologiboken som delas ut till deltagarna (4).

  1. Pitts SR, Niska RW, Xu J, Burt CW. National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2006 emergency department summary. Natl Health Stat Report 2008; 1–38.
  2. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA: https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_strokeochTIA_2020-05-15.pdf
  3. https://www.akutneurologi.org/POCKETCARDS
  4. Akut neurologi, Jan Malm och Lars Johan Liedholm, Kognitivus HB. ISBN 978-91-639-4471-0

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas kunskap och färdigheter kring tidig handläggning av svåra akutneurologiska tillstånd, inkluderande akut stroke, status epileptikus, neuroinflammatoriska och -infektiösa tillstånd, intrakraniella expansiviteter och koma. Stort fokus läggs på interprofessionell samverkan och praktisk handläggning.

Resultat för deltagaren

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:
– Diagnosticera och handlägga patienter med koma
– Handlägga status epileptikus, från prehospitalt omhändertagande till sövning på IVA
– Redogöra för respirationsfysiologi och neuromuskulär andningsinsufficiens
– Redogöra för diagnostik och handläggning av patienter med infektioner i det centrala nervsystemet
– Diagnosticera och handlägga patienter med inflammationer i det centrala nervsystemet
– Diagnosticera och handlägga patienter med neurovaskulära tillstånd inklusive ischemisk stroke, blödningsstroke och subaraknoidalblödning samt kunna indikationer och kontraindikationer för reperfusionsbehandling
– Beskriva klinisk bild och handläggning av intrakraniell tryckstegring
– Beskriva komplexiteten vid sövning av neurologisk sjuka personer
– Redogöra för grunderna inom neurointensivvård
– Redogöra för komplexiteten vid planering och genomförande av mark- och lufttransport av akut neurologiskt sjuka personer
– Handlägga akut neurologiskt sjuka inklusive ABCDE och tidig empirisk behandling av vanliga neurologiska tillstånd
– Undersöka och tolka ögonmotorikstörningar; samt ställa diagnos vid akut yrsel
– Omhändertagande och handläggning vid akut huvudvärk
– Tolka datortomografiska angiografibilder (DT-angio)
– Redogöra för vätskebehandling, sedering och blodtrycksbehandling vid akut neurologisk sjukdom
– Redogöra för handläggning vid malign mediainfarkt
– Tolka symtom vid shuntdysfunktion och vidta adekvata åtgärder inklusive utredning och justering av öppningstryck
– Genomföra prognosticering vid anoxisk hjärnskada, inklusive insamling och tolkning av nödvändiga data

Deltagaren förväntas också träna sitt etiska tänkande och förhållningssätt vid svåra behandlingsbeslut kring livsuppehållande åtgärder och organdonation.

Resultat för patient och samhället

Kursen avser att genom en ökad kunskapsnivå öka kvaliteten på akutneurologisk vård i landet vilket förväntas gynna neurologiskt sjuka personer, deras anhöriga och även samhället i stort.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Neurologi:
SOSFS 2015:8 Delmål a2, c1, c2, c4, c5, c7, c9, c11*
SOSFS 2021:8 Delmål a4, c1, c2, c4, c5, c7, c9, c11*

Anestesi och intensivvård:
SOSFS 2015:8 Delmål a2, c6, c11
SOSFS 2021:8 Delmål a4, c6, c11

Neurokirurgi:
SOSFS 2015:8 Delmål a2, c4, c6, c9, c10
SOSFS 2021:8 Delmål a4, c4, c6, c9, c10

Akutmedicin:
SOSFS 2015:8 Delmål a2, c1, c3, c6
SOSFS 2021:8 Delmål a4, c1, c3, c6

Internmedicin:
SOSFS 2015:8 Delmål a2, c1, c7
SOSFS 2021:8 Delmål a4, c1, c7

*saknar kurs i ST-målbeskrivning, undervisas på kursen i seminarieform

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/05/prel-schema-akutneurologi-2024-2.pdf

Referenser

Akut neurologi, Jan Malm och Lars Johan Liedholm, Kognitivus HB. 2017. ISBN 978-91-639-4471-0

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA: https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_strokeochTIA_2020-05-15.pdf

https://www.akutneurologi.org/POCKETCARDS

Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. Kapur et al. NEJM (2019) 381:22 2103–13

The history of crises and crisis management in anesthesia: prevention, detection, and recovery. Amanda Burden. International Anesthesiology Clinics (2020) 58:1

European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine guidelines 2021: post-resuscitation care. Nolan et al. Intensive Care Med (2021) 47:369–421

Jämställdhet och likabehandling

En så jämn könsfördelning som möjligt eftersträvas vid antagning. Kursledningen arbetar löpande för att utjämna könsfördelningen bland föreläsarna. Något ytterligare genusperspektiv ur medicinsk synvinkel tas inte upp under kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Vi varvar mellan föreläsningar och studerandeaktiva moment för att nå djupinlärning. Kursdeltagarna förväntas delta aktivt i seminarier, praktiska övningar och grupparbeten med fallbeskrivningar.

Kursmaterial

Länk till åhörarkopior delas ut elektroniskt. Akutneurologiboken (Malm/Liedholm) skickas ut per post inför kursen.

Förberedelser

Deltagaren förväntas läsa akutneurologiboken.

Kunskapskontroll

Kunskapskontrollen utgörs av gruppredovisning av veckans patientfall under fredagen med tillhörande diskussioner.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Deltagaren får tillgång till aktuella handläggningsalgoritmer avseende flera av tillstånden samt akutneurologibok och åhörarkopior. Deltagaren uppmuntras utnyttja dessa för att föra vidare kunskapen i den egna verksamheten.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen gavs senast våren 2023 och har under åren de senaste åren fått gott betyg av deltagarna.

Medelbetyg de senaste åren på frågan ”Hur bedömer du kursen som helhet?”
2023: 5.9/6
2022: 5.7/6
2021 (digital): 5.6/6
2018: 5.6/6

Medelbetyg på frågan ”Skulle du rekommendera kursen till en kollega i en liknande situation som din?”
2023: 5.8/6
2022: 5.7/6
2021 (digital): 5.7/6
2018: 5.7/6

Planering

Synpunkter från utvärderingen av kursen 2023 har använts i utformningen och vidareutvecklingen av kursen. Ämnen och moment har utgått respektive tillkommit baserat på utvärderingsresultaten.

Tidigare Lipus-certifiering

20190135, Akut neurologi, 19-23/4 2021 (digital kurs).
20220100, Akut neurologi, 27-31/3 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 18 mars 2024
Slutdatum: 22 mars 2024
Sista anmälningsdatum: 31 oktober 2023
Kursplats: Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Kursortens län

Västerbottens län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

12000:- inklusive moms, (inkluderar luncher, fika, två middagar och kurslitteratur)

Kringkostnader

Resa till och från kursorten samt boende bekostas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs via formulär på:https://regionvasterbotten.se/kurs-konferens-och-event/akut-neurologi

Ange namn, befattning och specialitet, giltig fakturaadress samt intyga att du inhämtat namngiven verksamhetschefs godkännande. Om ST-läkare ange också antal månader klinisk tjänstgöring sedan legitimation, vilken ST-målbeskrivning som är aktuell samt personnummer. Ange vid behov eventuella kostönskemål.

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande krävs för deltagande.

Länk till webbsida för anmälan

https://regionvasterbotten.se/kurs-konferens-och-event/akut-neurologi

Antagningsförfarande och bekräftelse

ST-läkare och specialister i neurologi prioriteras. Därefter avgör erfarenhet (specialistkompetens eller antal månad inom ST) vid antagning. Andra hänsyn kring könsfördelning och dylikt kan behöva tagas vid i övrigt likartade meriter.

Bekräftelse på kursplats skickas ut efter anmälningstidens utgång.

Kontaktperson

Kursadministratör Marica Redin marica.redin@regionvasterbotten.se

Kursintyg

Intyg i enlighet med socialstyrelsen föreskrifter kommer delas ut till de som angivit nödvändiga uppgifter vid anmälan samt slutfört och godkänts på kursen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Jan Malm, professor och överläkare. Lars Johan Liedholm, överläkare.

Ansvarig för innehåll

Jonatan Salzer, Laleh Zarrinkoob

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Jonatan Salzer, docent och överläkare i neurologi, strokeansvarig vid Neurologiska kliniken, Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Laleh Zarrinkoob, medicine doktor, specialist i neurologi och ST-läkare i anestesiologi. Ansvarig för neuroanestesi vid Operationscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Kursadministration

Marica Redin marica.redin@regionvasterbotten.se

 

Övriga samarbetspartners

Kliniskt träningscentrum

Målgruppsrepresentant

Nej.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursavgiften och Region Västerbotten.

Kringarrangemang

Kursavgiften inkluderar 2 st kursmiddagar (måndag+torsdag) samt veckans luncher och för- och eftermiddagsfika.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer förkommer.

Jävsförhållande

Inga relevanta.