Hoppa till innehåll

Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovård

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovård

Kursen ges av: SFLF och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9500 kr + moms, inkluderande lunch, kaffe fm och em, gemensam middag första kursdagen.
Kringkostnader: Resor och logi

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230016
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 20-21 september 2023
Kursplats: Svenska läkarförbundet ,Villagatan 5, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 31 juli 2023 (60 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin, Arbetsmedicin, Arbets- och miljömedicin

Ytterligare information

Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning i arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin samt övriga läkare verksamma inom arbetsmedicin/företagshälsovård och arbets-och miljömedicin. Kursen är även lämplig som fortbildning för nämnda grupper.

Även läkare verksamma inom andra specialiteter fr.a allmänmedicin kan ha stor nytta av kursen.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

2. Behovsbeskrivning

Inom företagshälsovården ställs man inför ärenden där man har att ta hänsyn till gällande lagstiftning vad gäller arbetsrätt och sekretess resp tystnadsplikt, ex i rehabiliteringsärenden och vid undersökningar beställda av arbetsgivaren mm. Olika regler kan gälla för privata resp. offentlig vårdgivare.

Det är också centralt att ha kunskap kring arbetsmiljölagstiftning och Arbetsmiljöverkets uppdrag och verksamhet.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Deltagarna får god kunskap om gällande lagstiftning vad gäller arbetsrätt och sekretess/tystnadsplikt vid ex rehabiliteringsärenden, drogtestning, gentemot arbetsgivare ex vid olika undersökningar beställda av arbetsgivaren. Skillnader vad gäller sekretess/tystnadsplikt mellan offentliga och privat företagshälsovård ex gentemot andra aktörer inom hälso-och sjukvård samt försäkringskassa.

Kunskap kring arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöinspektionen.

Resultat för deltagaren

Deltagarna kommer ha kunskap och kännedom om arbetsmiljölagstiftning, Arbetsmiljöverkets uppdrag och arbetssätt.

Ha god kännedom om arbetsrättslagstiftning vid sjukdom, särskilt vid beroende- och missbruksproblematik.

Ha kunskap om vad som skiljer i fråga om sekretess/tystnadsplikt för vårdgivare inom privat respektive offentlig verksamhet.

Under kursen tas upp att kommunikation med anställd respektive arbetsgivare kan behöva anpassas utifrån dessas förutsättningar. Likaså vikten att samverka i försäkringsmedicinska frågor med andra aktörer.

Resultat för patient och samhället

För individ och kundföretag innebär god kunskap kring gällande regelverk och lagstiftning vad gäller arbetsmiljöverkets verksamhet och arbetsmiljölagstiftning samt kring arbetsrätt, skillnad vad gäller sekretess/tystnadsplikt i privat respektive offentlig verksamhet, en kvalitetsfaktor i form av både ökad säkerhet men även i form av effektivare handläggning.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOFS 2015:8 delmål a6, b1, b4, c9, c10 för Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin.

HSLF-FS 2021:8 delmål STb1, STb3, STc9, STc10 och för Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin.

4. Program

Schema

Under dag 1 varvas föreläsning med diskussioner i smågrupper resp storgrupp. Under dag 2  ägnas eftermiddagen åt falldiskussioner i smågrupper som avslutas med genomgång av fallen i storgrupp.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/01/schema-arbetsratt-och-lagstiftning-2023-5.pdf

Referenser

Arbetsmiljölagen, AML

AFS 2019:3

Socialförsäkringsbalken

Lagen om anställningsskydd, LAS

Domar från AD, ex AD2007:95, AD2006:83, AD1993:4

Offentlighets-och sekretesslagen (OSL)

Patientsäkerhetslagen (PSL)

Patientdatalagen

Genusperspektiv

Ej behövligt

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar och diskussioner varvat med grupparbeten.

Kursmaterial

Åhörarkopior skickas ut med mail.

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Arbetsmiljöverkets hemsida(www.av.se)

Förberedelser

Litteraturtips skickas före kursstart.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll i samband med falldiskussioner där fallen relaterar till det som tagits upp under föreläsningarna.

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen utvärderas med Lipus digitala utvärdering. Utvärderingen skickas via en länk inför kursen och planeras schemaläggas sist på dag 2. Återkoppling av utvärderingen sker till föreläsarna och resultatet från utvärderingen används för att ändra utformning och innehåll i kursen om det bedöms relevant av kursledaren.

Planering

Kursledaren sammanställt utvärderingarna och återkopplat relevant information til respektive föredragshållare.

Tidigare Lipus-certifiering

2013-09-17,IPULS-nr: 20120317 Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården
2014-09-03,Lipus-nr 20130179   Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården
2015-09-02 Lipusnr 20140227    Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården
2016-09-14 Lipus nr 20150169  Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården
2017-09-13 Lipus nr 20160163   Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

2018-09-12 Lipusnr 20170163  Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

2019-09-11 Lipus nr 20180165  Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

2020-09-09-10 Lipus nr 2020006  Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

2021-09-14-15 Lipusnr 20200132 Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

2022-09-12-13 Lipusnr 20210134 Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 20 september 2023
Slutdatum: 21 september 2023
Sista anmälningsdatum: 31 juli 2023
Kursplats: Svenska läkarförbundet ,Villagatan 5, Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

max 25

Språk

Svenska

Avgift

9500 kr + moms, inkluderande lunch, kaffe fm och em, gemensam middag första kursdagen.

Kringkostnader

Resor och logi

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Skriftlig anmälan via länk på Svenska Företagsläkarföreningens hemsida:
https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/Svenska-Foretagslakarforeningen-SFLF/Utbildningar/

Anmälan är bindande och kursdeltagaren ansvarar för att betalningsansvarig godkänt deltagandet.
Vid avanmälan före 2023-07-01 debiteras halv kurskostnad och därefter hela kurskostnaden. Kursplatsen kan dock överlåtas till annan person.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.slf.se/sflf

Antagningsförfarande och bekräftelse

Läkare under specialistutbildning inom arbetsmedicin och arbets-och miljömedicin kommer att prioriteras i första hand.

I andra hand prioriteras läkare verksamma inom företagshälsovård/arbets-och miljömedicin utifrån anmälningsdatum.

I tredje hand läkare från andra verksamhetsområden.

Besked om kursdeltagande meddelas på angiven mailadress senast 7 dagar efter sista anmälningsdag. Även de som inte får plats kommer att meddelas.

Kontaktperson

Kursledare Ragnhild Ivarsson Walther, ragnhild.walther@sflf.net

Kursansvarig Ragnhild Ivarsson Walther, ragnhild.walther@sflf.net

SFLFs kansli Helena Törnkvist,
mailto:helena.tornkvist@slf.se
Telefon 08 790 33 00 vxl

Kursintyg

Kursintyg delas ut vid kursavslutning med angivande av rubrik och antal kursdagar.
Socialstyrelsens intyg för ST läkare utfärdas.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursen var initialt ett regeringsuppdrag med försöksverksamhet för specialisttjänstgöring i arbets-och miljömedicin för perioden 2012-2013. I samarbete med FHVdelegationen, Svenska företagsläkarföreningen och Svenska Arbets-och miljömedicinsk förening togs initiativ  för denna kurs. Kursledaren fick i uppdrag att utforma kursen.

Ansvarig för innehåll

Kursledare Ragnhild I Walther, företagsläkare

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Ragnhild Ivarsson Walther, företagsläkare, v ordförande SFLF, styrelseledamot SAMF, MI-lärare och tidigare projektledare utbildare inom Riskbruksprojektet, MROläkare,deltagit i Socialstyrelsen prioriteringsgrupp för utarbetande av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder,
sektionsansvarig för arbets-och miljömedicinska sektionens deltagande i Svenska Läkarsällskapets samarbete med Socialstyrelsen kring ”Läkares samtal om levnadsvanor”.

Kursadministration

Kursledaren ansvarar för det praktiska genomförandet och administration samt Helena Törnqvist kansliet Svenska företagsläkarföreningen.

Övriga samarbetspartners

inga

Målgruppsrepresentant

Jan Rosén ordf SFLF, Stig Norberg, företagsläkare och SFLF styrelse, Karin Nord och Sofia Åström-Paulsson företagsläkare samt Kristina Jacobsson prof AMM SUS.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter

Kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga