Hoppa till innehåll

Barn- och ungdomsmedicin

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Barn- och ungdomsmedicin

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr (ex moms)/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20220178
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Allmänmedicin

Ytterligare information

Utbildningen är primärt avsedd för BT-läkare men även relevant för ST-läkare med behov av en  kurs i barn- och ungdomsmedicin.

2. Behovsbeskrivning

Enligt Bråttsförebyggande rådet anmäldes under 2021 över 24 000 misshandelsbrott mot barn under 18 år. Vilket motsvarar 30 procent av det sammantagna antalet anmälda misshandelsbrott.

I den här digitala kursen inom barn- och ungdomsmedicin innefattas kursinnehållet av områden där du som läkare lär identifiera tecken på att barn far illa eller riskerar att fara illa och hur du skulle kunna vidta adekvata åtgärder. Men även teoretisk kunskap i barn och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvården. Samt hur du som läkare kan anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och ungdomars särskilda förutsättningar och behov.

 

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap och förståelse barn- och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvården, vård och omhändertagande ur barn- och ungdomars behov samt identifiera tecken på att barn far illa och läkarens skyldigheter.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter kursen ha kännedom rörande:

 • Att anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och ungdomars särskilda förutsättningar och behov.
 • Barns rättigheter i hälso- och sjukvården.
 • Tecken på att barn far illa eller riskerar att fara illa och kunna vidta adekvata åtgärder.
 • Redogörelse om hälso- och sjukvårdsarbete för barn och ungdomar.

Resultat för patient och samhället

Att följa barnkonventionen (som blev lag i Sverige den 1/1 2020) är en grund i vård av barn- och ungdomar. Anpassningar krävs i vård och bemötande för att läkaren ska kunna erbjuda en patientsäker och likvärdig vård.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Allmänmedicin:

2015:8 Delmål c6
2021:8 Delmål STc6
Delmål BT12* för samtliga specialiteter.
*Saknar kurs som krav på utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivningen.

4. Program

Schema

Delkurs 1: Barns rättigheter i hälso- och sjukvården (Tid 45 min)

 • Barnkonventionen
 • Lagar som skyddar och reglerar barnets rättigheter
 • Barns bestämmanderätt
 • Diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannen

Delkurs 2: Att anpassa vård och omhändertagande  med utgångspunkt ur barns behov (Tid ca 60 min)

 • Bemötande i vården
 • Icke-normativt bemötande
 • Undersöka och samtala med barn

Delkurs 3: Identifiera tecken på att barn far illa och läkarens skyldigheter (tid ca 50 min)

 • Barn som far illa i samhället
 • Kliniska tecken på barnmisshandel – indikationer som bör få dig som läkare att misstänka att ett barn far illa
 • Anmälningsskyldighet – orosanmälan

Sluttest (Tid ca 45 min)

Extern länk

Delmål bt12. Barn och ungdomar

Referenser

Diskrimineringslagen (länk) https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Ordlista hbtq-begrepp (pdf) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/ja mlikhet-hbtq-ordlista.pdf

Anmäla oro för barn och stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (länk) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbo cker/2014-6-5.pdf

Samverkan kring barn och unga (länk) http://socialstyrelsen.ghost.se/samverkan-barn/

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga (länk) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2 015-2-35.pdf

Artikel Skador av våld hos små barn – tecken, handläggning och diagnostik https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/YR/%5BCZYR%5D/CZYR.pdf

Studie från Stiftelsen Allmänna barnhuset – Våld mot barn (länk) https://www.allmannabarnhuset.se/produkt/vald-mot-barn-2016/

Sammanfattning av studien Våld mot barn (länk) https://www.allmannabarnhuset.se/produkt/vald-loser-inget/

Unicef (länk) https://unicef.se/fakta/vald-mot-barn

Unicefs – Barns egna berättelser om våld i hemmet och önskan om upprättelse Vem skyddar mig från våld

Jämställdhet och likabehandling

Kursen är utformad på ett likvärdigt och respektfullt sätt oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet varvar teori och praktik genom texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination). Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Då kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen. Kursen ges i det LMS som Bonnier Academy distribuerar sina kurser i. Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickat mail ut med användarnamn och lösenord, kursen kan de påbörjas och genomföras i egen takt. Kursen avslutas med ett sluttest. Support finns tillgänglig kontorstid under vardagar.

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Efter varje delkurs finns ett kunskapstest som i sin tur genererar kursintyg om godkänt resultat uppnås. Kunskapstestet är uppbyggt på flervalsfrågor och kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen. För att bli godkänd på sluttestet krävs rätt svar på samtliga frågor.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

För att uppmuntra till interaktion mellan deltagare och experter finns möjlighet till ett forum där diskussionstrådar kan läggas upp och man kan ställa frågor till experten.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakt Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen. Årligen sker även utskick av Lipus digitala utvärdering till samtliga personer som genomgått utbildningen. Även detta resultat ingår som underlag vid årlig revidering.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer: 20210131, Titel: Barn- och ungdomsmedicin, 19 nov 2021

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Obegränsat

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr (ex moms)/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan göras här eller till Kafai Wong Kundansvarig Tel: 0739 578977 kafai.wong@medibas.se

Länk till webbsida för anmälan

https://www.bonnieracademy.se/lakarutbildningar/delmal-bt12-barn-och-ungdomar/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Då inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen. Bekräftelse och inloggningsuppgifter skickas till deltagarens e-postadress.

Kontaktperson

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genereras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bonnier Academy och Medibas som båda tillhör Bonnier Healthcare Sweden.

Ansvarig för innehåll

Lena Lundqvist, specialist inom barnmedicin, Region Halland.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Lena Lundqvist, specialist inom barnmedicin, Region Halland.

Isabelle Cehlin, specialistläkare, vd Bonnier Healthcare Sweden.

Kursadministration

Hannah Persson kundsupportansvarig support@bonnieracademy.se 08-409 321 61.

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Remy Waardenburg, leg läk och medicinsk redaktör Medibas

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Bonnier Academy och Medibas som båda ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB och den är finansierad via kursavgifter. Pris för kursen är 4.495 kr/deltagare (exklusive moms).

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga