Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Basal neonatologi för blivande barnläkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Basal neonatologi för blivande barnläkare

Specialiteter: Barn- och ungdomsmedicin
Nivå: ST-läkare
Län: Stockholms län

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Avgift: 9000 kr exkl moms
Kringkostnader: Logi, mat och resor för kursdeltagarna.
Kursnummer: 20230034
Företag/organisation: Karolinska Universitets Sjukhuset ME Neonatologi

Kurstillfälle

Kursdatum: 25-30 september 2023
Kursplats: Södersjukhuset, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 10 augusti 2023 (141 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin

Ytterligare information

Lämplig tidigt under ST-tjänstgöringen, gärna i anslutning till placering på neonatalavdelning.

2. Behovsbeskrivning

Neonatologi utgör den största enskilda verksamheten inom pediatriken. I Sverige föds årligen över 100 000 barn och cirka 10 % av dessa barn har behov av akut neonatalvård. Många nyfödda barn är initialt i behov av ett kvalificerat omhändertagande. På de flesta kliniker blir ST-läkare snabbt verksamma i jourlinjer, varför det är nödvändigt att de har adekvat kunskapsnivå för att klara detta åtagande. Syftet med kursen är att ge blivande barnläkare kunskap och verktyg för att kunna hantera jourarbete, som inkluderar ansvar för nyfödda barn som behöver initial stabilisering på förlossningen, BB problem och vanliga problem på en neonatalavdelning.

Behovet av såväl teoretisk som praktisk utbildning är stort och det är viktigt att denna förläggs tidigt under ST-tjänstgöringen.

https://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2014/03/Saker_vard_efter_forlossningen2013.pdf

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge ST läkaren teoretisk baskunskap i neonatologi.
Att ge ST läkaren praktisk kunskap genom simuleringar av akuta neonatal tillstånd
Att ge ST läkaren kunskap om teamarbete.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna uppnå:
– Självständighet att utreda, diagnosticera och behandla vanliga BB åkommor såsom andningsstörningar, ikterus, hypoglykemi, uppfödningssvårigheter och infektioner.
– Självständighet att utreda, diagnosticera och initialt behandla akuta tillstånd såsom asfyxi, sepsis, kramper mm.
– Deltagarna ska efter genomgången kurs självständigt kunna bedöma och stabilisera ett sjukt nyfött barn.

– Deltagarna ska efter genomgången kurs ha goda praktiska färdigheter inom ventilation av nyfött barn, thoraxkompression, kärlaccess och teamarbete vid HLR.

– Deltagarna ska efter genomgången kurs fungera som teamledare i akuta situationer med tydlig kommunikation.

Resultat för patient och samhället

En kompetent bedömning av den enskilda patienten medför ett förbättrat kliniskt omhändertagande, möjlighet till adekvat behandling och patientoptimerad uppföljning. Kontaktnätverk efter kursen skapar nya möjligheter till att utnyttja alla kunskaper inom området i landet.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8:

c3 (vanliga och viktiga tillstånd inom neonatologi)

HLSF-FS 2021:8

STc3 (vanliga och viktiga tillstånd inom neonatologi)

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/03/kurs-i-basal-neonatologi-for-blivande-barnlakare.docx

Referenser

http://neohlrutbildning.se

https://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/Vårdprogram-hyperbilirubinemi-2019.pdf

https://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Utsättningsguide-Antibiotika-till-nyfödda-20200120.pdf

https://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2017/12/Nationellt_postnatal_hypoglykemi_vårdprogram_final.pdf

https://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2014/03/Nationella-Uppfoljningsprogrammet-2015.pdf

https://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Underburen-förev28_2014-9-10.pdf

Genusperspektiv

Ej applicerbart.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen ger genom teoretiska föreläsningar under förmiddagarna och med lärartäta praktiska övningar, simuleringsträning och gruppdiskussioner på eftermiddagarna kunskaper om sjukdomstillstånd i nyföddhetsperioden och hur de hanteras.

Kursmaterial

Åhörarkopior, kompendier och artiklar och referenslistor kommer att finnas tillgängliga via gemensam dropbox länk.

Boken ”Neonatology at a Glance by Fanaroff et al” skickas hem inför kurs

Förberedelser

Förkrav från kursdeltagarna är:
1. HLR inläsning från nationell webbaserad utbildningssida inkl webbaserad examination. http://neohlrutbildning.se

2. Litteraturstudier i kurslitteratur och artiklar

3. https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-vardprogram/

Rekommenderat är 2 dagars inläsning innan kursstart.

Kunskapskontroll

Examination med öppna frågor. Aktivt deltagande under seminarier och simuleringar krävs för godkännande.

Kompetensutveckling

Kursledningen finns tillgänglig för frågor per mail.

Kompetensöverföring

Kursledningen uppmanar kursdeltagarna att sprida informationen på respektive hemklinik. Deltagaren får en kursbok och tillgång till litteratur via dropbox

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Återkoppling till deltagare och lärare enligt Lipus utvärderingsmall samt egna frågor via webbformulär. Svar används för att utveckla kursen till nästa tillfälle, sedan föregående kurser har vi ökat antalet simuleringar och gjort fler gruppseminarier. Alla lärare får information om deras utvärdering och förslag på förbättringar.

Planering

Hänsyn har tagits till önskemål i tidigare utvärderingar utifrån innehåll i föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Tidigare Lipus-certifiering

Kursen har givits flertalet gånger, senast hösten 2022, 20220122

Lipusnr 20210028 Ht 2021

Lipusnr 20200013, Ht 2020

Lipusnr 20190059, Ht 2019

Lipusnr 20170160, 2017

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 25 september 2023
Slutdatum: 30 september 2023
Sista anmälningsdatum: 10 augusti 2023
Kursplats: Södersjukhuset, Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

24

Språk

Svenska

Avgift

9000 kr exkl moms

Kringkostnader

Logi, mat och resor för kursdeltagarna.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan per mail till kurssekreterare. Kursdeltagare ska helst vara i början av sin ST i pediatrik. Kursen ställer krav på verksamhetschefs/huvudmans godkännande för ledighet för kursdagar samt kostnad för kursen.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Principen ”först till kvarn” tillämpas. Kursplats meddelas per mail när ansökan inkommit upp till max antal kursdeltagare uppnåtts. Därefter skickas mail om vilken reservplats som erhållits.

Kontaktperson

Denise Solheim Jansson

denise.solheim-jansson@regionstockholm.se

Kursintyg

Ja, Socialstyrelsens blankett används och delas ut till kursdeltagarna efter genomgången kurs och avklarad examination. Delmålen står preciserade i kursintyget.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Emma Steen, PhD, Överläkare, Studierektor för Neonatologi Stockholm, ME Neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Erik Borgström, Överläkare, CEPS ansvarig, Neonatalsektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhus, Södersjukhuset.

Björn Lundberg, PhD, Neonatolog, Neonatalsektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhus, Södersjukhuset.

Ansvarig för innehåll

Emma Steen, PhD, Överläkare, Studierektor för Neonatologi Stockholm, ME Neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Emma Steen, PhD, Överläkare, Studierektor för Neonatologi Stockholm, ME Neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Övergripande utbildningsansvarig för ST i neoatologi i Stockholm.
Varit med i kursledningen för tidigare kurser i basal neonatologi och flertalet SK kurser inom området Neonatologi. Undervisar på läkarprogrammet.

Kursadministration

denise.solheim-jansson@regionstockholm.se

Övriga samarbetspartners

Föreläsare med expertkompentens kommer inbjudas. Annonsering på Svenska Neonatalföreningens hemsida.

Målgruppsrepresentant

ST läkare i Neonatologi kommer delta i kursplaneringen

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Hemklinik för deltagare.

Kringarrangemang

Kursmiddag med egen finansiering av kursdeltagarna

Sponsorers närvaro

Ingen sponser närvarar

Jävsförhållande

Inga