Hoppa till innehåll

Bild- och funktionsmedicin för reumatologer

Kursen belyser indikationer och för -och nackdelar med olika undersökningsmetoder vid utredning och uppföljning av reumatisk sjukdom
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Bild- och funktionsmedicin för reumatologer

Kursen ges av: MKON AB på uppdrag av Reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Ingen kursavgift (0 kr) Kursmiddag bekostas av arrangör
Kringkostnader: Resa och logi bokas och bekostas av deltagaren själv

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230128
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 25-26 april 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 3 mars 2024 (93 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Reumatologi

Ytterligare information

ST-läkare i första hand. Färdiga specialister i mån av plats.

2. Behovsbeskrivning

En god och bred kunskap om bild- och funktionsmedicin är av stort värde inom reumatologin, då de reumatiska sjukdomarna ofta drabbar många olika organsystem.

Vid diagnosticering och monitorering av vanliga reumatiska sjukdomar så som reumatoid artrit och spondylartrit kan olika bildmodaliteter komplettera klinisk undersökning [1, 2], och även användas för att identifiera och följa extraartikulära manifestationer, så som interstitiell lungsjukdom [3]. Vid systemsjukdomar så som SLE är inre organpåverkan vanlig, och behandlingen utgår från att kartlägga drabbade organ/organsystem [4]. Vaskulit kan också drabba alla storlekar av kärl och olika utredningsmetoder lämpar sig olika väl beroende på kärlkaliber [5, 6].

Idag finns en mängd olika bild- och funktionsmedicinska undersökningsmetoder innefattande b.la radiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi. Det är viktigt att som reumatolog vara väl förtrogen med fördelar och begränsningar med olika undersökningsmetoder, så att utredningen blir så effektiv, snabb och patientsäker som möjligt.
Bild- och funktionsmedicin utvecklas också snabbt och nya metoder tillkommer.

Referenser:

  1. Colebatch et al. EULAR recommendations for the use of imaging of the joints in the clinical management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2013.

2. Maksymowych. The role of imaging in the diagnosis and management of axial       spondyloarthritis. Nature Reviews Rheumatology 2019.

3. Smolen et al. Rheumatoid arthritis. Nat Rev Dis Primers. 2018.

4. Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE). Svensk Reumatologisk Förening.

5. Dejaco C et al EULAR recommendations for the use of imaging in large vessel vasculitis in clinical practice: 2023 update. Annals of the Rheumatic Diseases. 2023.

6. Mandl P et al. Implementation and role of modern musculoskeletal imaging in rheumatological practice in member countries of EULAR. RMD Open. 2019.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge ökad kunskap om utredningsmetoder i avbildande och fysiologisk diagnostik av reumatiska sjukdomar.

Resultat för deltagaren

Efter avslutat utbildningstillfälle skall kursdeltagaren kunna bedöma indikationer och förväntade utfall av
– slätröntgen, datortomografi, och magnetresonanstomografi vid spondylartrit.
– slätröntgen, ultraljud, datortomografi, och magnetresonanstomografi, vid perifera artriter.
– datortomografi, magnetresonanstomografi, ultrakardiografi och PET vid utredning av hjärtat.
– konventionell angiografi, ultraljud, datortomografi, magnetresonanstomografi, och PET vid vaskulitsjukdom.
– datortomografi, ultraljud och scintigrafi vid trombos/emboli.
– datortomografi, magnetresonanstomografi, elektromyografi och elektroneurografi vid utredning av centrala och perifera nervsystemet.
– datortomografi, spirometri och ultrakardiografi vid utredning av lungor och pulmonell hypertension.

Efter avslutat utbildningstillfälle skall kursdeltagaren därtill kunna värdera det förväntade diagnostiska utbytet och ev. patientrisker med val av en diagnostisk metod jämfört med en annan.

Resultat för patient och samhället

Ökad patientsäkerhet och ökad kostnadseffektivitet genom ökad kunskap så att rätt utredningsmetod väljs.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål enligt 2015 års målbeskrivning:

c1: ” behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar hos vuxna”

c2: ”behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av de vanligast förekommande akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna hos vuxna”

Delmål enligt 2021 års målbeskrivning:

STc1: ” behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar hos vuxna”

STc2: ”behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av de vanligast förekommande akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna hos vuxna”

4. Program

Schema

Denna kurs utgår till stor del från reumatologiska patientfall med olika organengagemang där klinik och utredningsmetoder integreras. Det ges en repetition och uppdatering av olika undersökningsmetoder och tillfälle ges till multidiciplinära fallbaserade diskussioner med erfarna läkare inom respektive område. Under dessa diskussioner belyses fördelar och begränsningar med vald undersökning i relation till den aktuella frågeställningen.

Torsdagen den 25 april 2024

9:30-10:00 SAMLING, REGISTRERING, KAFFE

10:00-10:15 Introduktion – Ulf Lindström, Anna Deminger

10:15-11:00 Skelett – Tillstånd som spondylartrit – Mats Geijer – Helena Forsblad d’Elia
11:00-11:15 BENSTRÄCKARE

11:15-12:00 Skelett – Tillstånd som spondylartrit fortsättning

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:30 Skelett – Tillstånd som artrit – Nektarios Solidakis, Anna Deminger

14:30-15:00 FIKA

15:00-15:45 Hjärta – Tillstånd som perikardit, myokardit, sarkoidos – Eva Klingberg, Erika Fagman, Silvana Kontogeorgos

15:45-15:55 BENSTRÄCKARE

15:55.17:00 Hjärta fortsättning

19:00 Kursmiddag

Fredagen den 26 april 2024

8:30-9:45 Blodkärl – Tillstånd som vaskulit, trombos, emboli-  Adam Csernai, Karolina Stakeberg, Ulf Lindström

9:45-10:00 FIKA

10:00-11:00 Centrala och perifera nervsystemet – Tillstånd som SLE, vaskulit, neurit –  Anna Molinder, Joakim Strandberg,  Daniel Kucharski

11:00-11:10 BENSTRÄCKARE

11:10-12:00 CNS/PNS fortsättning

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:45 Lungor – Tillstånd som alveolit, pulmonell hypertension, Lungemboli-  Lisa Hård, Asmaa Hassoun, Linnea Höper

14:45-15:15 FIKA

15:15-16:15 Quiz och avslutning – Ulf Lindström, Anna Deminger

Föreläsare:
Adam Csernai Överläkare Radiologi Buk/Kärl-sektionen Sahlgrenska
Anna Deminger, Överläkare Reumatologi Sahlgrenska
Anna Molinder, Överläkare Neuroradiologi Sahlgrenska
Asmaa Hassoun, Överläkare Thoraxradiologi Sahlgrenska.
Daniel Kucharski, Specialistläkare Reumatologi Sahlgrenska
Erika Fagman, Överläkare Thoraxradiologi
Eva Klingberg, Överläkare Reumatologi Sahlgrenska
Helena Forsblad d’Elia, Överläkare Reumatologi Sahlgrenska
Joakim Strandberg, specilistläkare kliniskneurofysiologi
Karolina Stakeberg, Specialistläkare klinisk fysiologi
Linnea Höper, Överläkare Reumatologi Sahlgrenska
Lisa Hård, Specialistläkare klinisk fysiologi
Mats Geijer, Överläkare Radiologi Sahlgrenska
Nektarios Solidakis, Överläkare Radiologi Sahlgrenska
Silvana Kontogeorgos, Överläkare klinisk fysiologi
Ulf Lindström, Överläkare Reumatologi Sahlgrenska

Extern länk

https://mkon.nu/bild-_och_funktionsmedicin_for_st-lakare

Referenser

Colebatch et al. EULAR recommendations for the use of imaging of the joints in the clinical management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2013.

Maksymowych. The role of imaging in the diagnosis and management of axial spondyloarthritis. Nature Reviews Rheumatology 2019.

Smolen et al. Rheumatoid arthritis. Nat Rev Dis Primers. 2018.

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE). Svensk Reumatologisk Förening.

Dejaco C et al EULAR recommendations for the use of imaging in large vessel vasculitis in clinical practice: 2023 update. Annals of the Rheumatic Diseases. 2023.

Mandl P et al. Implementation and role of modern musculoskeletal imaging in rheumatological practice in member countries of EULAR. RMD Open. 2019.

Jämställdhet och likabehandling

De olika reumatiska sjukdomarna som belyses under kursen har olika könsfördelning och debuterar i olika åldrar. Fallen som används under kursen belyser dessa skillnader.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen utgår till stor del från reumatologiska patientfall med olika organengagemang där klinik integreras med teoretiska föreläsningar om utredningsmetoder. Tillfälle ges därmed till multidisciplinära fallbaserade diskussioner med erfarna läkare inom respektive område.

Kursmaterial

Deltagare kommer att erhålla föreläsarnas åhörarkopior.

Förberedelser

Deltagare skall inför kursen läsa följande två publikationer, tidsåtgång ca 20 minuter vardera:

Dejaco C et al EULAR recommendations for the use of imaging in large vessel vasculitis in clinical practice: 2023 update. Annals of the Rheumatic Diseases. 2023.

Andrea di Matteo et al. The Role of Musculoskeletal Ultrasound in the Rheumatoid Arthritis Continuum. Current Rheumatology Reports. 2020.

Kunskapskontroll

Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens sker genom aktivt deltagande i falldiskussioner och quiz.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Utbildningsmaterial i form av åhörarkopior.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Ja. LIPUS utvärderingsmall används, alla lärare får återkoppling och på begäran kopior på den sammanställda utvärderingen

Planering

Ja, utvärdering har används för uppdatering vid varje nytt kurstillfälle. Övergripande upplägg för kursen är oförändrat men flera föreläsare har bytts ut och föreläsningar har omarbetats.

Tidigare Lipus-certifiering

2012-01-18, IPULS-nr 20110272

2012-09-19, Ipuls-nr 20120124

2014-02-05, Lipus-nr 20130122

2015-02-04, Lipus-nr 20140206

2018-03-15, Lipus-nr 20180010

2021-04-23, Lipus-nr 20200129

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 25 april 2024
Slutdatum: 26 april 2024
Sista anmälningsdatum: 3 mars 2024

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

25

Språk

Svenska

Avgift

Ingen kursavgift (0 kr)

Kursmiddag bekostas av arrangör

Kringkostnader

Resa och logi bokas och bekostas av deltagaren själv

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs via länk nedan på Svensk Reumatologisk Förenings hemsida.

Länk till webbsida för anmälan

https://svenskreumatologi.se/evenemang/sk-liknande-kurs-bild-och-funktionsmedicin/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursen annonseras på Svensk Reumatologisk Förenings hemsida. Via länk anmäler man sitt intresse. Begränsat antal deltagare, ST-läkare med kortast tid kvar till att bli specialist i reumatologi prioriteras. Färdiga specialister i mån av plats.

Efter att anmälda deltagare prioriterats utifrån kvarstående tid till specialistexamen meddelas de om de har kursplats eller ej via mail, ca en vecka efter sista ansökningsdatum.

Kontaktperson

Christoffer Kronström, Project Manager

MKON

christoffer@mkon.se

Kursintyg

Intyg utfärdas efter genomgången kurs. Socialstyrelsens intyg angående uppfyllande av del av delmål kommer att delas ut till ST läkare i samband med kursen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Svensk Reumatologisk Förening samt överläkare Anna Deminger och Ulf Lindström, Reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ansvarig för innehåll

Anna Deminger, specialistläkare, reumatologi, Ulf Lindström, specialistläkare, reumatologi, Nektarios Solidakis, specialistläkare, radiologi samt Dritan Poci, specialistläkare, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, alla på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Överläkare Anna Deminger (reumatologi) och Överläkare Ulf Lindström (reumatologi), Reumatologi SU, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg. Anna Deminger har varit med i kursledningen samtliga gånger kursen har getts.

Kursadministration

Christoffer Kronström

Project Manager

MKON

christoffer@mkon.se

Övriga samarbetspartners

Svensk Reumatologisk Förening, Eli Lilly Sweden AB, UCB Pharma.

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen genomförs av Reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och sponsras delvis av Eli Lilly Sweden AB och UCB Pharma, enlig LIFs riktlinjer för sponsring.

Kringarrangemang

Frivillig kursmiddag arrangeras första kvällen och finansieras av arrangören.

Sponsorers närvaro

Representant från sponsorer finns i föreläsningssalen, och produktinformation finns tillgänglig utanför föreläsningssalen. Sponsorer påverkar ej kursinnehållet.

Jävsförhållande

Inga uppenbara jävsförhållanden, då sponsorer är läkemedelsföretag och kursen inte berör läkemedelsbehandling.