Hoppa till innehåll

CNS-Infektioner

Kursen beskriver grundligt diagnostik och behandling av bakteriella, mykobakteriella och virala CNS-infektioner.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen CNS-Infektioner

Kursen ges av: Västra Götalandsregionen och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 5000 kr (exkl moms) vilket inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika samt middag en av kvällarna.
Kringkostnader: Deltagarna bekostar resa och boende.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230104
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 16-19 januari 2024
Kursplats: Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra
Sista anmälningsdatum: 30 november 2023 (55 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Akutsjukvård, Neurologi, Infektionssjukdomar

2. Behovsbeskrivning

Infektioner i centrala nervsystemet är relativt ovanliga men med en betydande morbiditet och mortalitet. Tidigt ställd diagnos och därmed tidigt insatt adekvat behandling är den viktigaste faktorn bakom minskad mortalitet och morbiditet. Sjukdomspanoramat spänner från lindrig viral meningit till fulminant förlöpande bakteriell meningit. Det omfattar mer långsamt progredierande infektioner som neuroborrelios och tuberkulös meningit och opportunistiska infektioner hos immunsupprimerade patienter. Symtombilden är ibland typisk men ofta diffus och med flera tänkbara differentialdiagnoser (1, 2).

Patienter med CNS-infektioner vårdas huvudsakligen på infektionsklinik men ses ofta initialt av akutläkare och neurologer och vårdas ibland på intensivvårdsavdelningar varför kunskap om dessa infektioner även är viktigt för dessa läkarkategorier.

Det viktigaste diagnostiska redskapet är analys av cerebrospinalvätska erhållen via lumbalpunktion (LP). Kunskap om när LP bör utföras och när det tvärtom är kontraindicerat är av stor vikt och en fråga som infektionsläkare ofta ställs inför. Lika viktigt är kunskap om vilka neurokemiska, bakteriologiska och virologiska analyser som är relevanta i varje givet patientfall. Den diagnostiska arsenalen utvidgas ständigt vilket till exempel möjliggör etiologisk bakteriell diagnostik även efter insatt behandling, men detta medför också ett behov av att kunna sålla och välja rätt analyser till rätt patient.

Det epidemiologiska läget förändras ständigt för flera av dessa infektioner. Neuroborrelios och TBE bedöms bli vanligare med ökande temperaturer och tuberkulös meningit kan öka i incidens i takt med en allmänt ökande incidens av TB. En ökande bakteriell antibiotikaresistens påverkar dessutom alltmer val av behandling.

Referenser

1. Vårdprogram för Virala CNS-infektioner, Svenska Infektionsläkarföreningen, 2022
2. Vårdprogram för Bakteriella CNS-infektioner, Svenska Infektionsläkarföreningen, 2020

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Förbättrad och fördjupad kunskap om CNS-infektioner. I detta ingår bland annat kunskap om inhemska och utländska CNS-infektioner, samhällsförvärvade och vårdrelaterade CNS-infektioner samt akut omhändertagande av allvarliga och livshotande CNS-infektioner.

Resultat för deltagaren

Att kunna diagnosticera och behandla bakteriella, mykobakteriella och virala CNS-infektioner.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap om CNS-infektioner leder till att korrekt diagnos kan ställas tidigt och korrekt behandling insättas tidigare. Detta leder till minskad morbiditet för patienten och minskad sjukdomsbörda för samhället

Delmål för ST angivna av kursgivare

ST 2021 (HSLF-FS 2021:8)
Infektionssjukdomar delmål STc1, STc2, STc5
Neurologi delmål STc1
Akutsjukvård delmål STc1, STc5

ST 2015 (SOSF 2015:(8)
Infektionssjukdomar delmål c1, c2, c5
Neurologi delmål c1
Akutsjukvård delmål c1, c5

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/09/preliminart-schema-kurs-cns-infektioner-2024-3.pdf

Referenser

Infektionsläkarföreningens vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner 2020. Red. Johanna Sjöwall. CNS-infektioner, bakteriella

Infektionsläkarföreningens vårdprogram för virala CNS-infektioner 2022. Red Marie Studahl CNS-infektioner, virala

John E. Bennett. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. Elsevier, 9th ed 2019.

Artiklar från internetmedicin.se:
Hjärnbscess – Lars Hagberg
Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys – Magnus Gisslén, Lars Rosengren, Henrik Zetterberg
Bakteriell meningit – Lars Habgerg
Amöbaencefalit, primär (Naegleria-infektion) – Rickard Eitrem

Jämställdhet och likabehandling

Könsfördelningen mellan föreläsarna har beaktats. Under enskilda kursavsnitt kommer föreläsarna att uppmanas att beakta och för kursdeltagarna beskriva om kön, ålder eller etnicitet påverkar handläggning av en specifik diagnos.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Interaktiva föreläsningar med invävda falldiskussioner Praktisk genomgång och övning av lumbalpunktion på docka. Fallseminarier med presentation av deltagarnas egna fall och där diskussion om handläggning huvudsakligen utgår från symtombild.

Kursmaterial

Åhörarkopior kommer att ditribueras elektroniskt

Förberedelser

Deltagarna ska skicka in varsitt patientfall före kursstart. Instruktioner kommer att skickas ut i god tid innan. Genomläsning av referenslitteratur rekommenderas före kursstart.

Kunskapskontroll

Diagnostiskt test med mentometer vid kursstart.

Kursdeltagarnas kunskaper kommer att kontrolleras med fallbaserade genomgångar under kursens gång och i samband med egna fallpresentationer.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursdeltagarna etablerar kontakt med ledande ämnesspecialister inom CNS-infektioner och med andra ST-läkare med intresse för ämnesområdet. Dessa kontakter kommer att ha betydelse för framtida erfarenhetsutbyte.

Kompetensöverföring

Infektionsläkarföreningens riktlinjer för diagnostik och behandling av bakteriella och virala CNS-infektioner.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall och därtill egen muntlig och skriftlig utvärdering.

Planering

Kursinnehållet har modifierats baserat på tidigare utvärderingar. Schemat har modifierats. Fler interaktiva moment har lagts till.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr: 20140154, 20150134, 20160151, 20190134, 20210043, 20220135

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 16 januari 2024
Slutdatum: 19 januari 2024
Sista anmälningsdatum: 30 november 2023
Kursplats: Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

5000 kr (exkl moms) vilket inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika samt middag en av kvällarna.

Kringkostnader

Deltagarna bekostar resa och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till:
Karin Riegnell, Infektion SU/Östra
karin.riegnell@vgregion.se
Anmälan ska innehålla:

För sökande från VG-region:
Namn, klinik, specialitet, adress, kundnummer (”I-nummer”), beställar-ID, mailadress, pers-nr samt om man går enl. ST2008, ST2015 eller ST2021.

För sökande från övriga landet:
Namn, klinik, specialitet, adress, fakturaadress (inkl ev ansvarsnummer och referens), organisationsnummer, mailadress, pers-nr samt om man går enl. ST2015 eller ST2021.

Verksamhetschefs/handledares godkännande krävs.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Antagning bekräftas löpande till de som anmäler sig.

Kontaktperson

Daniel Bremell
Infektion SU/Östra
41650 Göteborg
tel 031-343 41 69
daniel.bremell@infect.gu.se

Kursintyg

Intyg på Socialstyrelsens blankett.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Daniel Bremell, överläkare, docent
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Malin Veje, överläkare, med dr
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansvarig för innehåll

Daniel Bremell, överläkare, docent
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Malin Veje, överläkare, med dr
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Daniel Bremell, överläkare, docent
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk och forskningsmässig erfarenhet av ämnesområdet. Medförfattare till nationella behandlingsrekommendationer. Ordförande i RAF – Referensgruppen för antibiotikafrågor.

Kursadministration

Karin Riegnell, administratör
Infektion SU/Östra
41650 Göteborg
sanna.holming@vgregion.se

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Vid kursens utformning har klinikens ST-läkare konsulterats.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras med kursavgifter.

Kringarrangemang

Kursmiddag ingår i kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer närvarar.

Jävsförhållande

Malin Veje har erhållit föreläsararvode ifrån Pfizer inc; Pfizers vaccinsymposium 2021 och Pfizers seminarium om fästingburna infektioner på ESPID

Daniel Bremell har inga jävsförhållanden.