Hoppa till innehåll

Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin

Kursen ges av: Backmans Hudverkstad AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 17400 SEK exkl moms. 16400 SEK exkl moms om anmälan före 14e april. Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial i digitalt format, konferensfaciliteter med wifi, dagkonferenspaket med fm-/em-kaffe och lunch samt kursmiddag på onsdagen.
Kringkostnader: Kostnad för logi och resor tillkommer, samt för de måltider som inte nämns ovan. 

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230065
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 18-22 september 2023
Kursplats: Chalmersska huset Göteborg
Sista anmälningsdatum: 15 juni 2023 (14 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin

Ytterligare information

ST-läkare och specialister i Allmänmedicin. Den primära målgruppen är ST-läkare. Dock har senaste årens utveckling av en utbyggd nära vård medfört att patientgrupper som tidigare i större utsträckning skötts i specialistsjukvård förskjutits till primärvården. Därför lämpar sig kursen även för specialistläkare som önskar uppdaterade kunskaper inom t ex dermatoskopisk diagnostik av hudtumörer, utredning och behandling av bensår, liksom uppdaterade kunskaper kring nya terapier för eksem och psoriasis liksom för ytlig hudcancer inklusive aktiniska keratoser.

2. Behovsbeskrivning

Kursen ska ge en aktuell och bred kunskapsbas inom dermatologi och venereologi för den blivande eller färdiga specialisten i allmänmedicin. Patienter med hudsjukdomar, misstänkta hudtumörer liksom sexuellt överförbara sjukdomar är vanligt förekommande i primärvården och uppskattas utgöra omkring 10-15% av läkarbesöken inom primärvården i Sverige. (ref saknas) Publicerade data från England visar på en ännu högre andel. (Schofield JK et al, Skin conditions are the commonest new reason people present to general practitioners in England and Wales. Br J Dermatol. 2011 Nov;165(5):1044-50).

Under läkarutbildningen är kursen i dermatovenereoplogi omkring 2 veckor lång. Placering inom hud- och könssjukvård ingår inte som del av AT och är inte heller ett krav inom ramen för ST i allmänmedicin. Däremot är det en valbar placering.  Då gruppen ST-läkare i allmänmedicin är stor motsvarar inte antalet tillgängliga platser i regionerna behovet, vilket medför att många i praktiken blir utan en sidoplacering inom hud- och könssjukvården eller endast erbjuds en kortare auskultation. Denna kurs kan ses som ett komplement för att erhålla uppdaterad och praktiskt orienterad kunskap inom dermatologi och venereologi för att på så sätt vara bättre rustad att på ett säkert sätt handlägga denna patientgrupp inom primärvården. Kursen kan också utgöra bas för den som senare under sin ST-tjänstgöring planerar en sidoplacering inom dermatologi och venereologi.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en bred och uppdaterad kunskap i viktiga och vanligt förekommande tillstånd inom dermatologi och venereologi*,  för att självständigt och med större säkerhet kunna handlägga dessa patienter i primärvården.

*För venerologi ligger fokus på män, då vanliga och viktiga venereologiska tillstånd hos kvinnor täcks av obligatorisk gynekologisk sidoplacering under ST-tjänstgöring i ST-Allmänmedicin. Av utrymmesskäl ingår det därför inte under denna kursvecka.

Resultat för deltagaren

Efter kursen skall deltagaren:

-ha uppdaterade kunskaper viktiga och vanligt förekommande dermatologiska och venereologiska sjukdomar* i primärvården

-vara familjära med dermatologisk terminologi och i text korrekt kunna beskriva ett hudstatus liksom kunna författa en remiss med erforderlig information för optimal handläggning av patient inom specialistsjukvård. Detta innefattar också kunskap om med vilken prioritet patienter med olika hudsjukdomar, hudtumörer och venereologiska sjukdomar ska handläggas

-ha kunskap om när och hur en biopsy tas och hur mindre hudkirurgi liksom destruktiva behandlingar kan genomföras i primärvård, inklusive indikation för dessa åtgärder.

-erhållit basal kunskap i dermatoskopi. Dermatoskopi kan för den intresserade utgöra ett bra stöd vid bedömning av hudlesioner i primärvård.

* För venerologi ligger fokus på män, då vanliga och viktiga venereologiska tillstånd hos kvinnor täcks av obligatorisk gynekologisk sidoplacering under ST-tjänstgöring i ST-Allmänmedicin. Av utrymmesskäl ingår det därför inte under denna kursvecka.

Resultat för patient och samhället

En hög kompetens hos behandlande läkare i primärvården förväntas medföra en god vårdkvalitet för patienten samt att en säkrare och kostnadseffektivare vård kan bedrivas.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8
b2, b3, c1*, c4*, c5*, c6* c11*

* = delmål som saknar kurs som utbildningsaktivitet i målbeskrivningen.

HSLF-FS 2021:8

STb2, STc1*, STc4*, STc5*, STc6*, STc11*, STc14

* = delmål som saknar kurs som utbildningsaktivitet i målbeskrivningen.

4. Program

Schema

Se bifogat schema nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/03/schema-dermatologi-och-venereologi-inom-allmanmedicin-2023-1-3.pdf

Referenser

Extra tips för den mycket intresserade, mer av karaktären uppslagsverk:

  • Dermatology essentials, Bolognia et al (Elsevier)
  • Diagnostic Dermoscopy, The Illustrated Guide, J. Bowling (Wiley-Blackwell)

Genusperspektiv

Kursledningen fokuserar under denna kurs på sexuellt överförbara infektioner hos män eftersom ämnesområdet täcks ensidigt för kvinnor under den obligatoriska sidoutbildning som ST-läkare i Allmänmedicin har inom Gynekologi och Obstetrik. Avseende andra diagnoser, där kön har betydelse för förekomst, liksom i de fall det finns skillnader mellan könen i benägenhet att söka vård för hudåkomma inklusive hudtumörer beaktas detta i kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen består till allra största del av föreläsningar med fokus på handläggning av hudpatienten inom primärvård inklusive patientfall.
Det ingår också seminarium kring biopsiteknik och enklare hudkirurgi, liksom destruktiva behandlingar, dvs kryokirurgi och curettage och elektrodesiccation.
Dagarna avslutas med ett quiz som ska fungera som en repetition av dagens innehåll och dagen startas med en sammanfattning/frågestund utifrån gårdagens/tidigare dagars innehåll. Under veckan har kursdeltagarna också tillgång till att på egen hand vid en datorstation gå igenom ett antal patientfall från primärvården, liksom ges möjlighet att få se några olika varianter av dermatoskop.

Kursmaterial

Kursmaterial, åhörarkopior till föreläsningar läggs upp digitalt för nedladdning av kursdeltagaren innan kursstart. Visst material delas ut under kursveckan.

Förberedelser

Ta del av behandlingsrekommendationer angivna i referenserna.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Möjlighet till lärarkontakt erbjuds efter kursens slut.

Kompetensöverföring

De riktlinjer, PM, checklistor, patientinformationer som delas ut under kursen sprids med fördel vidare i egen verksamhet. Kursledning uppmuntrar att deltagare utifrån uppnådd kunskap och med stöd i erhållet material delger sina kollegor ny kunskap via internföreläsning på egen arbetsplats.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Resultat av Lipus utvärdering kommer efter sammanställning återkopplas till kursdeltagare och berörda lärare. Med utgångspunkt från utvärdering kommer kursledningen för framtida kurs kunna se över innehåll och vid behov genomföra justeringar avseende ämnen, föreläsare, undervisningsformer liksom avsatt tid för olika delområden.

Planering

Delområden har i viss utsträckning justerats i omfång och innehåll utifrån tidigare kursutvärderingar. Till denna kurs introduceras grundläggande teknik för destruktiva behandlingar av hudtumörer/ precanceroser.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus nr 20150074, Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin, 20151130-1204
Lipus nr 20160062, Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin, 20161128-1202
Lipus nr 20170039, Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin, 20171127-1201
Lipus-nr 20180037, Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin, 20181126-1130
Lipus-nr 20190062, Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin, 20200120-0124
Lipus-nr 20210112, Dermatologi och venereologi inom Allmänmedicin, 20220321-0325

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 18 september 2023
Slutdatum: 22 september 2023
Sista anmälningsdatum: 15 juni 2023
Kursplats: Chalmersska huset Göteborg

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

70

Språk

Svenska

Avgift

17400 SEK exkl moms. 16400 SEK exkl moms om anmälan före 14e april.

Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial i digitalt format, konferensfaciliteter med wifi, dagkonferenspaket med fm-/em-kaffe och lunch samt kursmiddag på onsdagen.

Kringkostnader

Kostnad för logi och resor tillkommer, samt för de måltider som inte nämns ovan. 

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmäl dig via länken nedan. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

För att anmälan skall vara giltig krävs att SAMTLIGA uppgifter i anmälningsformuläret är ifyllt.

Krav: Verksamhetschefs och huvudmans godkännande samt erlagd kursavgift.

Länk till webbsida för anmälan

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Antagningsbesked meddelas fortlöpande då anmälningar inkommer och senast 1 vecka efter sista ansökningsdag 230615.

Kontaktperson

Helena Gonzalez, hudkursen@gmail.com

Kursintyg

Intyg på genomgången kurs, inklusive intyg för ST-läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter, delas ut i samband med kursens avslut fredag eftermiddag. Full närvaro erfordras.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Eva Backman, specialistläkare i Dermatologi och venereologi

Helena Gonzalez, specialistläkare i Dermatologi och venereologi

John Paoli, specialistläkare i Dermatologi och venereologi

Karolina Sandell, specialistläkare i Allmänmedicin

Ansvarig för innehåll

Eva Backman, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Överläkare, Verksamheten för Hud och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Helena Gonzalez, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Specialistläkare, PhD, Diagnostiskt centrum Hud, Göteborg.

John Paoli, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Sjukhusöverläkare, Professor, Verksamheten för Hud och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Karolina Sandell, specialistläkare i Allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Mölndal.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Eva Backman, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Överläkare, Verksamheten för Hud och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Helena Gonzalez, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Specialistläkare, PhD, Diagnostiskt centrum Hud, Göteborg.

John Paoli, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Sjukhusöverläkare, Professor, Verksamheten för Hud och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Karolina Sandell, specialistläkare i Allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Mölndal.

Kursadministration

Eva Backman, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Överläkare, Verksamheten för Hud och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Helena Gonzalez, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Specialistläkare, PhD, Diagnostiskt centrum Hud, Göteborg.

John Paoli, specialistläkare i Dermatologi och venereologi. Sjukhusöverläkare, Professor, Verksamheten för Hud och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Karolina Sandell, specialistläkare i Allmänmedicin. Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Mölndal.

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Karolina Sandell, specialistläkare i Allmänmedicin. Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Mölndal.

Tidigare kursdeltagare dvs ST-läkare och specialistläkare inom Allmänmedicin – feedback i samband med kursutvärdering från kurs.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras enbart av kursavgiften.

Kringarrangemang

Kursmiddag onsdag kväll täcks av kursavgift.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer har närvaro eller inblandning i kursen.

Jävsförhållande

Alla föreläsare ska ange jävsdeklaration i samband med föreläsning.