Hoppa till innehåll

Digitaliseringens möjligheter 2024

Kursen är för dig som är intresserad av digitaliseringen och användandet av tekniska innovationer för att erbjuda god vård. Oberoende av förkunskap kan du ta del av goda exempel och diskussioner med andra intresserade ST-läkarkollegor rörande möjliga lösningar, riskhantering och den föränderliga läkarrollen.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Digitaliseringens möjligheter 2024

Kursen ges av: eHälsoläkarföreningen och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: Ingen kostnad för kursdeltagare.
Kringkostnader: Eventuell resa och boende finansieras av kursdeltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240056
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 14-15 maj 2024
Kursplats: Vitalis-mässan Göteborg
Sista anmälningsdatum: 14 april 2024

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Primär målgrupp är ST-läkare men kursen kan även vara relevant för läkare på andra platser i karriären. Inga särskilda förkunskaper krävs.

2. Behovsbeskrivning

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar gällande försörjning av kompetens och andra resurser. Digitaliseringen kan under rätt förutsättningar erbjuda lösningar för att kunna fortsätta erbjuda tillgänglig, effektiv och jämlik vård till befolkningen.

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/ehalsa/dethargorskrinomehalsa/digitalavardtjanster.28304.html

Det behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor.

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en  digitaliseringsstrategi. Näringsdepartementet diarienummer: N2017/03643/D

Läkarna utgör en central funktion i hälso- och sjukvården och det är viktigt att läkargruppen medverkar aktivt i att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Vision eHälsa 2025, Regeringen och SKR (S2016/01874/FS) Artikelnr: S2016.004

I målbeskrivningen för läkarnas specialiseringstjänstgöring från 2021, Mål STa1 – Hälso- och sjukvårdens förutsättningar, anges två kompetenskrav varav det ena anger att läkaren ska uppvisa kunskap om hur förändringar av medicinska, tekniska eller organisatoriska förutsättningar kan få betydelse för var, när och hur hälso- och sjukvård kan bedrivas.

Därför vill vi se en kurs för ST-läkare som belyser möjligheter och risker med digitalisering samt ger kunskap om hur teknisk utveckling kan ändra förutsättningar för hur hälso- och sjukvård kan bedrivas.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Deltagarna ska få kännedom om hur digitaliseringen kan få betydelse för var, när och hur hälso- och sjukvård kan bedrivas.

Resultat för deltagaren

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • ge exempel på digitala arbetssätt som skulle kunna användas i den egna verksamheten och hur dessa skulle kunna implementeras.
  • beskriva hur individer och organisationer kan reagera på förändring samt
  • redogöra för möjligheter och risker med digitalisering och användande av tekniker som exempelvis AI.

Resultat för patient och samhället

En läkare som har förståelse för digitaliseringens möjligheter och risker är bättre rustad att driva hälso- och sjukvårdens utveckling i en riktning som ger tillgänglighet och kvalitet i vården ur patientens perspektiv parallellt med bättre hushållande med resurser.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS2021:8 STa1 – uppvisa kunskap om hur förändringar av medicinska, tekniska eller organisatoriska förutsättningar kan få betydelse för var, när och hur hälso- och sjukvård kan bedrivas

4. Program

Schema

Tisdag 14 maj:

9-10 Intro, presentation, förväntningar (Isabelle Cehlin, eHLF)

Deltagare och kursledare presenterar sig för varandra, vi går igenom deltagarnas förväntningar på kursen och deltagarna presenterar kort sin hemuppgift för varandra i grupp (projekt relaterade till digitalisering som de driver/vill driva som de ska diskutera/få input kring under dagarna)

10-12 Introduktion grundläggande principer inom AI  (Michel Laji och Kristina Tägil, eHLF)

Med utgångspunkt i deltagarnas förkunskapsnivå ger vi en översikt över hur man tränar och implementerar ett enkelt neuralt nätverk, vilket sedan leder oss in i en öppen diskussion kring möjligheter och risker samt implikationer på läkarrollen. Deltagarna har inför kursen fått tillgång till en medicinsk ai/språkmodell att testa samt ett antal artiklar om möjligheter och risker med AI inom vården.

13-17 Deltagande i ”AI i vården, hot eller möjlighet?” (Nasim Farrokhnia, eHLF, samarbete med Lif)

Detta spår fokuserar på faktisk implementation av AI och kursdeltagaren får reflektera kring möjligheter och risker med digitalisering och användandet av tekniker som exempelvis AI.

Onsdag 15 maj:

9-12 Deltagande i ”Kliniker för kliniker” (Christian Colldén, eHLF)

Konferensspår som fokuserar på hur vårdens digitalisering kan drivas från sjukvårdsgolvet av kliniker som ser behov och möjligheter samt utnyttjar digitaliseringen för att förbättra vården. Spåret lyfter goda exempel på hur digitala arbetssätt kan utvecklas och implementeras, men också på hur vi tar oss an den ännu svårare uppgiften att ge dessa arbetssätt bred spridning och etablera dem som det nya normala. Deltagandet ska ge kursdeltagaren inspiration kring digitala arbetssätt som skulle kunna användas i den egna verksamheten och hur dessa skulle kunna implementeras.

13-15 Digitalisering – Föreställningar, Förväntningar och Farhågor. Diskussion i gruppen (Isabelle Cehlin, Peter Kelly och David Sundemo, eHLF)

Deltagarna får återkoppla kring sina egna digitaliseringsprojekt och nya insikter som tillkommit under dagarna. Vi sammanfattar reflektion från dagarna kring föreställningar, förväntningar och farhågor kopplade till digitaliseringen samt hur läkarrollen och organisationen förändras och vilka effekter det kan få.

15.30-16.30 Rundvandring på mässgolvet (Johnie Bentsson, senior konsult digitalisering HOJAB), avslutning/feedback (eHLF).

Vi får se exempel på nya verktyg och arbetssätt som kan inspirera till fortsatt förändringsarbete på hemmaplan. Avslutning med kort återkoppling och utvärdering. Planering för uppföjande digitalt lunchseminarium i september då vi följer upp progress gällande deltagarnas projekt.

Referenser

Jämställdhet och likabehandling

En av drivkrafterna för utveckling av digitala lösningar som vi belyser i kursen är att de möjliggör en mer jämlik och rättvis tillgång till vård oavsett var man befinner sig geografiskt. Vi belyser även vikten av att ha med patientens perspektiv i framtagande av nya lösningar för hög tillgänglighet relaterat till faktorer som funktionsvariationer och ålder samt etnicitet och språkbarriärer. 

5. Metodik

Pedagogisk metod

Enskilt arbete i form av besök på programpunkterna ”Av kliniker, för kliniker” sam ”AI i vården, hot eller möjlighet?” som eHLF arrangerar, där man diskuterar risker och möjligheter med digitala arbetssätt samt hur dessa kan implementeras. I samband med deltagandet i dessa programpunkter har kursdeltagaren i uppgift att reflektera kring klinisk applikation av digitala lösningar och hur dessa påverkar var, när och hur sjukvård bedrivs, primärt med utgångspunkt i den egna kliniken, samt göra en övergripande SWOT-analys kring dessa digitala arbetssätt.

Workshop rörande hur man tränar och implementerar ett enkelt neuralt nätverk, vilket sedan leder oss in i en öppen diskussion kring AI.

Kursen avslutas med gemensam diskussion kring risker och möjligheter med digitaliseringen och dess påverkan på läkarrollen.

Kursmaterial

Inget kursmaterial.

Förberedelser

Inför workshop kring AI får deltagarna testa att använda Glas, en medicinsk AI/språkmodell och även få tillgång till ett antal kortare videos.

Inför avslutande diskussion rörande kultur, förändringsledning och läkarrollen kommer vi att dela ut reflektionsuppgifter till deltagarna så de kan förbereda sig.

Kunskapskontroll

Under seminarier onsdag eftermiddag kommer samtliga deltagare få redogöra för sina reflektionspunkter och delta i uppföljande diskussion.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Vi erbjuder ett digitalt uppsummeringstillfälle efter sommaren och välkomnar även deltagarna till föreningens öppna dialogforum.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering skickas ut till deltagarna inom 7 dagar efter kurstillfället. Vi kommer även att ha en dialog kring behoven inom ämnesområdet i samband med avslutningen av kursen. Inom fyra veckor efter kursen skickar vi en sammanställning till Lipus med våra reflektioner.

Planering

Vi har utökat antalet kursdagar till två för att få utrymme för mer reflektion och gemensam diskussion i enlighet med feedback från deltagarna.

Tidigare Lipus-certifiering

Digitaliseringens möjligheter, 24 maj 2023. Lipus-nummer 20230061

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 14 maj 2024
Slutdatum: 15 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 14 april 2024
Kursplats: Vitalis-mässan Göteborg

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

10

Språk

Svenska

Avgift

Ingen kostnad för kursdeltagare.

Kringkostnader

Eventuell resa och boende finansieras av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Intresseanmälan sker till Peter Kelly (peter.kelly@vgregion.se). 

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagning sker löpande enligt ”först till kvarn”.

Vi eftersträvar i första hand ST-läkare och geografisk spridning.

Bekräftelse skickas ut i anslutning till att intresseanmälan behandlas.

Kontaktperson

Isabelle Cehlin, 0704-557267

isabelle.cehlin@gmail.com

Kursintyg

Intyg för delmål STa1 2021:8

8. Kursansvariga

Initiativtagare

eHälsoläkarföreningen, intresseorganisation inom Svenska Läkarförbundet.

Ansvarig för innehåll

Isabelle Cehlin, ledamot styrelsen för eHLF

Peter Kelly, medlem eHLF

Michel Laji, medlem eHLF

Kristina Tägil, medlem eHLF

David Sundemo, medlem eHLF

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Isabelle Cehlin, ledamot styrelsen för eHLF

Peter Kelly, medlem eHLF

Kursadministration

Isabelle Cehlin, ledamot styrelsen för eHLF

Peter Kelly, medlem eHLF

Övriga samarbetspartners

eHälsoläkarföreningens styrelse deltar på ideell bas.

Vitalis sponsrar med lokaler samt entréavgift för 10 deltagande ST-läkare.

Målgruppsrepresentant

David Sundemo, ST-läkare i Allmänmedicin, Närhälsan, VGR.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

eHälsoläkarföreningens medlemmar deltar på ideell bas och står för föredrag samt modererar det avslutande seminariet. Vitalis bidrar med lokaler för seminarium samt fri entré för 10 ST-läkare som deltar i kursen samt kostnad för Lipuscertifiering.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang planerade.

Sponsorers närvaro

Ingen närvaro av sponsorer i samband med kursen.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden.