Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Epilepsi, med fokus på förvärvade former och samsjuklighet

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Epilepsi, med fokus på förvärvade former och samsjuklighet

Specialiteter: Geriatrik, Neurologi, Internmedicin, Rehabiliteringsmedicin
Nivå: ST-läkare
Län: Västra Götalands län

Språk: Svenska och engelska
Avgift: Avgift för STESS 2023 är 3500 kr fram till 15 december, då höjs det till 5500 kr. För ST-kursdelen tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte ut någon extra kostnad.
Kringkostnader: Resor och boende bekostas av deltagarna själva. Under måndag och tisdag (på Sahlgrenska universitetssjukhuset) kommer kursen att ordna fika, men deltagarna står själva för måltider.
Kursnummer: 20220153
Företag/organisation: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kurstillfälle

Kursdatum: 27-31 mars 2023
Kursplats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Sista anmälningsdatum: 31 januari 2023

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Geriatrik, Neurologi, Internmedicin, Rehabiliteringsmedicin

2. Behovsbeskrivning

Över 70000 personer har epilepsi i Sverige (Forsgren 2018), som därmed en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna och frekvent förekommande inom all sorts neurologisk verksamhet, akut internmedicin och geriatrik. Kursen ger en god grund för den som möter personer med epilepsi, särskilt vid samtidig annan hjärnsjukdom. Epilepsi vid annan hjärnsjukdom innebär särskilda kliniska utmaningar, exempelvis att vid läkemedelsbehandling behöver man beakta biverkningskänslighet och interaktionsrisker. Kursen berör också svårbehandlad (terapiresistent) epilepsi, en grupp om ca 20-30% av den totala populationen. Det finns idag en underremittering av patienter för bedömning av epilepsiteam på regionsjukhusen, där epilepsikirurgi vid refraktär epilepsi ingår i terapiarsenalen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för epilepsi är avancerad utredning vid terapiresistens en prioriterad åtgärd.

Kursen innebär två dagars föreläsningar på svenska om epilepsi som täcker diagnostik, läkemedelsbehandling och körkortsregler. Därefter innebär kursen deltagande på en internationell konferenserna om epilepsi vid olika hjärnsjukdomar. Flera av världens främsta experter kommer att föreläsa om farmakologi, patofysiologi, klinisk strategi och särskilda situationer som status epilepticus (www.stess2023.com). Under konferensdagarna finns möjlighet till diskussioner med kursledaren och via ett nätforum kommer deltagarna att kunna ställa frågor fortlöpande under konferensen.

Kursen har som mål att ge de kunskaper som behövs för delmålet om epilepsi för ST-läkare i neurologi, men bör även vara av stort värde för alla läkare som i sitt arbete möter särskilt äldre personer med epilepsi. Delar av konferensen behandlar också forskningsfronten i fältet och kursdeltagarna får därmed också vetenskaplig träning.

Referens

1. Forsgren L, Sundelin H, Sveinsson O. Epilepsi; incidens, prevalens och orsaker. Läkartidningen. 2018 May 21;115.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

För ST-läkare i neurologi ger kursen tillräckliga teoretiska kunskaper om epilepsi för att kunna arbeta inom neurologisk verksamhet som specialistläkare. För ST-läkare inom andra specialiteter ger kursen god kunskap om epilepsi och grund för samverkan med neurolog. Kursen ska också ge en bild av kunskapsutvecklingen inom epilepsi, särskilt sådan som uppstått till följd av annan hjärnsjukdom.

Resultat för deltagaren

 • Kunskap om epilepsi samt provocerade anfall och bedömning av pågående anfall
 • Värdering av uppgifter om genomgångna anfallsepilepsioder, utredning av epilepsi, klassifikation av epilepsi
 • Akut samt långsiktig behandling av epilepsi och epileptiska anfall, inklusiv läkemedelsresistent / svårbehandlad epilepsi. 
 • Kunskap om avancerad utredning av epilepsi, kännedom om epilepsikirurgiska metoder.
 • Kunskap om epilepsi vid cerebrovaskulär sjukdom, inklusive akut och långsiktig behandling
 • Kunskap om epilepsi vid annan hjärnsjukdom, inklusive akut och långsiktig behandling.
 • Medikolegal kunskap om den lagstiftning som reglerar körkortsinnehav vid epilepsi
 • Kunskaper av värde för ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetsätt i det dagliga arbetet
 • Läkemedelsbehandling av epilepsi efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering.
 • Bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling av epilepsi, särskilt hos äldre.
 • Kunskap om läkemedelsrelaterade problem inklusive polyfarmaci

Resultat för patient och samhället

Just nu pågår implementering av nationella riktlinjer för epilepsi i hela landet, kursen ger deltagarna kunskaper som behövs för stärkt epilepsisjukvård lokalt och regionalt. Dessutom får de träffa flera ledande personer inom epilepsifältet.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Neurologi:

2015 delmål a5, b3, c1, c2, c13

2021 delmål STc1, STc2, STc13, STc14

Rehabiliteringsmedicin:

2015 delmål a5, b3, c6, c8, c13

2021 delmål STc6, STc8, STc13, STc14

Internmedicin:

2015 delmål a5, b3, c1, c3, c4, c6, c7, c13

2021 delmål STc1, STc3, STc4, STc6, STc7, STc13

Geriatrik:

2015 delmål a5, b3, c1, c3, c4, c7, c10, c13

2021 delmål STc1, STc3, STc4, STc7, STc10, STc13

4. Program

Schema

Kursens huvudinslag är deltagande vid en internationell konferens om förvärvad epilepsi (STESS). För ST-läkare erbjuder vi möjligheten att komplettera konferensdeltagandet med en och en halv dags kurs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en av Sveriges största epilepsivårdgivare.

De första två dagarna introducerar epilepsi, basal terminologi, körkortsregler och klinisk handläggning. Deltagaren får även kännedom om avancerad utredning av epilepsi – inklusive kirurgisk behandling av såväl förvärvad som icke-lesionell terapirefraktär epilepsi, utredning av genetisk och metabol epilepsi, SUDEP (plötslig oväntad död vid epilepsi), VNS och DBS samt – kostbehandling av epilepsi – på en nivå som möjliggör vidareremittering till regionklinik för avancerad utredning vid läkemedelsresistent epilepsi.

Under konferensen STESS ligger fokus på epilepsi som uppstått vid annan hjärnsjukdom – men flera föreläsningar är kliniskt inriktade och hålls av några av Europas eller världens främsta experter. Kursen ger därmed också inblick i vetenskap och aktuell epilepsiforskning.

Några exempel:

Finns familjär sårbarhet för förvärvad epilepsi? Jakob Christenssen, Danmark

Läkemedelsresistens vid förvärvad epilepsi. Simona Lattanzi, Italien

Läkemedelsutsättning vid förväravd epilepsi. Morten Lossius, Norge

Epilepsi vid och efter hjärninfektioner, Ley Sander, Storbrittanien

Epilepsi efter reperfusionbehandling av stroke, Petra Redfors, Sverige

Extern länk

http://www.stess2023.se/

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2022/09/kursschema-lipus-8.pdf

Referenser

1. Forsgren L, Beghi E, Oun A, Sillanpaa M. The epidemiology of epilepsy in Europe – a systematic review Eur J Neurol. 2005 Apr;12:245-253.

2. Christensen J, Pedersen MG, Pedersen CB, Sidenius P, Olsen J, Vestergaard M. Long-term risk of epilepsy after traumatic brain injury in children and young adults: a population-based cohort study Lancet. 2009 Mar 28;373:1105-1110.

3. Hesdorffer DC, Benn EK, Cascino GD, Hauser WA. Is a first acute symptomatic seizure epilepsy? Mortality and risk for recurrent seizure Epilepsia. 2009 May;50:1102-1108.

4. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy Epilepsia. 2014 Apr;55:475-482.

5. Fisher RS, Cross JH, French JA, Higurashi N, Hirsch E, Jansen FE, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology Epilepsia. 2017 Apr;58:522-530.

6. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, Connolly MB, French J, Guilhoto L, et al. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology Epilepsia. 2017 Apr;58:512-521.

7. SBU. Diagnostik och behandling av epilepsi. 2018.

8. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi – behandlingsrekommendation Information från Läkemedelsverket. 2019 2019-10-03;30.

9. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. Stöd för styrning och ledning: Socialstyrelsen; 2019.

 

Genusperspektiv

För både svenska och internationella föreläsare har genusperspektivet beaktats när programmet planerats.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, seminarieliknande frågestunder.

Kursmaterial

Åhörarkopior

Sahlgrenska universitetssjukhusets PM / checklistor

Förberedelser

Måndag förmiddag är avsatt för hitresa. Med fördel kan man bekanta sig med Läkartidningens temanummer om epilepsi och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (se referenser).

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Det går utmärkt att maila kursledare Johan Zelano med frågor efter kursen. Den möjligheten utnyttjades ganska flitigt vid förra kurstillfället 2019.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen utvärderas med LIPUs digitala utvärdering, vi har ingen kompletterande utvärdering men har tagit tillvara det som framkom vid förra utvärderingen.

Planering

Förra gången 2019 deltog 26 personer. Utvärderingen var mycket positiv (medelvärde över 5 på skala  1-6 för innehåll och genomförande. Vad gäller praktiska färdigheter var medelsvaret 4,7, det vill säga relativt något lägre och alla föreläsare får information om att särskilt betona praktisk handläggning.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer 20170181, Epilepsi hos vuxna, med fokus på cerebrovaskulär etiologi. Februari 2019

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 27 mars 2023
Slutdatum: 31 mars 2023
Sista anmälningsdatum: 31 januari 2023
Kursplats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

Maximalt 30

Språk

Svenska och engelska

Avgift

Avgift för STESS 2023 är 3500 kr fram till 15 december, då höjs det till 5500 kr.

För ST-kursdelen tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte ut någon extra kostnad.

Kringkostnader

Resor och boende bekostas av deltagarna själva. Under måndag och tisdag (på Sahlgrenska universitetssjukhuset) kommer kursen att ordna fika, men deltagarna står själva för måltider.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Registrera dig för kursen genom att först anmäla dig till STESS på http://www.stess2023.se.

Maila sedan johan.zelano@vgregion.se att du önskar delta i den LIPUS-certifierade kursdelen (måndag-tisdag). OBS – det senaste steget är mycket viktigt.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn används i två kategorier fram till 15 december: 15 platser för ST-läkare i neurologi och 15-platser för övriga. Anmälan bekräftas löpande per e-post.

Inför bekräftelse kontrolleras att deltagaren också är anmäld till STESS 2023.

Kontaktperson

Johan Zelano, johan.zelano@vgregion.se, 031 342 1000 (vxl)

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter delas ut.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Johan Zelano, överläkare neurologi, Sahlgrenska

Ansvarig för innehåll

Johan Zelano, överläkare och docent, Sahlgrenska / Göteborgs universitet

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Johan Zelano, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent Göteborgs universitet. Erfaren epilepsineurologi, ansvarig för översättningen av den internationella epilepsisklassifikationen av epilepsier och anfall, medförfattare till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation. Aktiv forskare med fyra doktorander inom förvärvad epilepsi.

Kursadministration

Johan Zelano, Kursledare

Judith Klecki, koordinator, Sahlgrenska

Övriga samarbetspartners

STESS ordnas av Göteborgs Universitet.

Målgruppsrepresentant

ST-läkare vid kliniken har konsulterats.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är arrangör av kursen (måndag – tisdag) och Göteborgs universitet av STESS (onsdag-fredag).

Kringarrangemang

Välkomstmottagning på konferensen STESS finansieras förhoppningsvis av Göteborgs stad (kommunen har ännu inte fattat beslut). För kursdelen måndag-tisdag finns inga planerade kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

STESS har läkemedelsföretag som utställare som också kan ordna satellitsymposier vid sidan av det ordinarie programmet. All samverkan med utställare följer LIF-reglerna för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska samverka med läkemedelsindustrin. Konkret innebär det utställningsbord i lokalen, att industrirepresentanter kan följa programmet och att det kan förekomma symposier utanför det ordinarie programmet.

Jävsförhållande

Flera av föreläsarna är internationella experter inom sina fält och har konsultativa uppdrag för läkemedelsindustrin. Alla föreläsare kommer att redovisa sådana uppdrag i början av sina föreläsningar (jävsdeklarationer).