Hoppa till innehåll

Etik, mångfald och jämlikhet

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Etik, mångfald och jämlikhet

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230036
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen är primärt avsedd för ST-läkare.

Medicinsk-etiska principer är viktiga från grundutbildning till yrkeslivet. Innehållet i kursen kan därför även vara lämpligt för AT-läkare, BT-läkare och färdiga specialister.

2. Behovsbeskrivning

Att arbeta som läkare medför ofta ställningstaganden till problem där det finns konflikter mellan olika värden och intressen. Exempel är val vid livsuppehållande behandling eller fosterdiagnostik. För att uppnå specialistkompetens krävs därför att läkaren kan analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsk-etiska principer.

Begreppet etik beskrivs av Statens medicinsk-etiska råd:

”Etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Den etiska reflektionen utmärker sig genom att man försöker ge skäl till varför man handlar som man gör eller varför man valt de värden man valt. Sådana reflektioner aktualiseras exempelvis när man har att ta ställning till konflikter mellan olika värden och intressen.”

Sveriges läkarförbund beskriver varför det är viktigt att ha kompetens inom etik:

”Ett gott förtroende är en förutsättning för en god patient-läkarrelation, vilket i sin tur är nödvändigt för att bästa möjliga hälso- och sjukvård för patienterna ska kunna ges. Att läkare i sin yrkesverksamhet iakttar ett etiskt förhållningssätt är en viktig del i att upprätthålla allmänhetens förtroende.”

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha fått en grundläggande förmåga att analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsk-etiska principer

Resultat för deltagaren

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren:
  • kunna uppvisa kunskap för att kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsk-etiska principer
  • kunna redovisa för och reflektera över prioriteringar inom hälso-och sjukvården
  • kunna beskriva vad värdekonflikter i sjukvården är och hur man som läkare kan förebygga och hantera dessa
  • kunna uppvisa kunskap om etiska riktlinjer för ställningstagande till att utföra eller avstå från HLR
  • kunna redovisa för hur man genomför en etisk analys och kunna hantera aktörsmodellen
  • kunna redogöra för grunderna för diskrimineringar som faller under diskrimineringslagen, barnens rättigheter och barnkonventionen samt veta hur man gör om något har blivit fel.

Resultat för patient och samhället

Etiska principer genomsyrar vården och det är viktigt att patienten får ett korrekt bemötande, korrekt behandling och att den görs på ett jämlikt sätt utan diskriminering. Etiska bedömningar är också nödvändiga för att göra korrekta prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8
Delmål a2 – Etik, mångfald och jämlikhet

(uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt, kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet, kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder)

HSLF-FS 2021:8
Delmål STa4 – Etik 

(kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsk-etiska principer)

4. Program

Schema

Delkurs 1 (ca 45 min)
Kapitel 1. Etiska principer 
Kapitel 2. Etiska plattformen
Kapitel 3. Avslutande test

Delkurs 2 (ca 40 min)
Kapitel 1. Introduktion till värdekonflikter
Kapitel 2. Avslutande test

Delkurs 3 (ca 50 min)
Kapitel 1: Grundprinciper och ställningstagande
Kapitel 2: När kan man avstå från hjärt-lungräddning?
Kapitel 3: Information till patienten
Kapitel 4. Avslutande test

Delkurs 4 (ca 35 min)

Kapitel 1. Etisk analys och aktörsmodellen
Kapitel 2. Etisk analys i praktiken

Delkurs 5 (ca 45 min)

Kapitel 1: Definitioner
Kapitel 2. Planera patientens vård & olika ansvarsområde
Kapitel 3: Inför ett ställningstagande, den fasta vårdkontakten & dokumentation
Kapitel 4. När patienten inte vill ha livsuppehållande behandling

Delkurs 6 (ca 55 min)
Kapitel 1. Inledning och historisk diskriminering 
Kapitel 2. Diskriminering & barnkonventionen
Kapitel 3. Etiskt bemötande i vården 
Kapitel 4. Avslutande test

Extern länk

https://www.bonnieracademy.se/lakarutbildningar-2/medicinsk-etik-for-st-lakare/

Referenser

Referens [1] Abortlag (1974:595)

Referens [2] Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

Referens [3] Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Referens [4] Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Referens [5] Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Referens [6] Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Referens [7] Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Referens [8] Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Referens [9] Lag (1995:831) om transplantation m.m.

Referens [10] Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Referens [11] Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Referens [12] Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Referens [13] Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Referens [14] Patientdatalag (2008:355)

Referens [15] Patientlag (2014:821)

Referens [16] Patientsäkerhetslag (2010:659)

Referens [17] Socialtjänstlag (2001:453)

Referens [18] Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Referens [19] SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård

Referens [20] SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Referens [21] HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Referens [22] HSLF-FS 2017:40 Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Referens [23] Lövtrup M (2015) Vård i den grå zonen. Läkartidningen 50/2015

Referens [24] Compassionate use programme, Läkemedelsverkat

Referens [25] Etik – En introduktion,1989. Omarb.uppl.2018 http://www.smer.se

Referens [26] Etikboken L.Sandman S Kjellström

Referens [27] Etikens ABZ N Lynöe, N Juth

Referens [28] Medicinsk etik. PC Jersild. Artikelserie Läkartidningen 2002 Nr48- 2003-2

Referens [29] Principles of Biomedical Ethics. T.I. Beauchamp, J.F. Childress

Referens [30] Din skyldighet att göra patienten delaktig. Socialstyrelsen Artikelnummer 2015-4-10

Referens [31] Can the Patient Decide? Evaluating Patient Capacity in Practice.M. Tunzi.M.D. Am Fam Physician.

Referens [32] SOU 1995:5 Vårdens svåra val

Referens [33] Prioriteringar inom hälso-och sjukvård.(prop 1996/97:60)

Referens [34] Om värdekonflikter samt Om djupt eskalerande arbetsplatskonflikter Thomas Jordans blog. blog.perspectus.se

Referens [35] Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning(HLR). 2021. Svenska läkarsällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Referens [36] Nya etiska riktlinjer för hjärtlungräddning väl förankrade i svensk vård. A Ågård, Engström. Läkartidningen 1-2/2014

Referens [37] Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling.Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening. 2018

Referens [38] SOFS 2011:7 Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling

Referens [39] Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling;

Referens [40] Att mötas i sjukvården. Socialstyrelsen Artikelnummer 2015-1-5

Referens [41] Jämställdvård Socialstyrelsen. Artikelsnummer 2004-103-3

Referens [42] Lesbiska kvinnor osynligörs i konsultationen. A Westerståhl.Läkartidningen Nr 23 2004. Volym 101

Referens [43] Transpersoner i Sverige SOU 2017:92

Referens [44] Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? SKL 2018

Referens [45] Lagen om mottagande av asylsökande. SFS nr:1994:137

Referens [46] Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa. Socialstyrelsen stöd i arbetet /Asylsökande och andra nyanlända/Hälso-och sjukvård,tandvård/Erbjuden vård

Referens [47] Robzenieks A., The power of apology: Patients appreciate open communication American medical News july 28 2003

Referens [48] Att be om ursäkt.Anamaria Whitmer Apology. Feb 2015

Referens [49] http://www.smer.se

Referens [50] http://www.sls.se

Referens [51] https://liu.se/prioriteringscentrum

Referens [52] http://www.WHO.int

Referens [53] http://www.anhoriga.se

Referens [54] http://www.do.se

Referens [55] http://www.unicef.se

 

 

 

Jämställdhet och likabehandling

Kursen är utformad på ett genusneutralt sätt.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av flervalsfrågor och reflektionsövningar. Kursen avslutas med ett sluttest (examination).

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Flervalsfrågor finns på olika platser i kursen och kursen avslutas med ett avslutande test med flervalsfrågor. Kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen. För att få godkänt krävs samtliga rätt på sluttestet.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakt Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen.

Årligen sker även utskick av Lipus digitala utvärdering till samtliga personer som genomgått utbildningen. Även detta resultat ingår som underlag vid årlig revidering.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer 20220035, Lipuscertifering giltigt till 2023-02-28

Lipus-nummer 20200131

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Då kursen ges digitalt finns inget tak för maximalt antal deltagare.

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan göras här eller till Kafai Wong som är kundansvarig på telefonnummer 073-957 89 77, e-post kafai.wong@medibas.se.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.bonnieracademy.se/lakarutbildningar/medicinsk-etik-for-st-lakare/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Eftersom inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen.
Efter anmälan skickas en bekräftelse med inloggningsuppgifter till kursdeltagaren.

Kontaktperson

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genreras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bonnier Healthcare Sweden AB.

Ansvarig för innehåll

Sonja Kvint, Överläkare Kvinnokliniken Skövde SkaS.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Sonja Kvint, Överläkare Kvinnokliniken Skövde SkaS

Isabelle Cehlin, MD, Bonnier Healthcare Sweden, Stockholm

Kursadministration

Kafai Wong, kundansvarig

Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

 

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Medibas AB som ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB. Kursen finansieras genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga