Hoppa till innehåll

Försäkringsmedicin

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Försäkringsmedicin

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230035
Län: Gotlands län, Västra Götalands län, Gävleborgs län, Örebro län, Hallands län, Östergötlands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Utanför Sverige, Västerbottens län, Blekinge län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Västmanlands län

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin, Allergologi, Barn- och ungdomspsykiatri, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Neurokirurgi, Geriatrik, Psykiatri, Barn- och ungdomskirurgi, Arbetsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Allmänmedicin, Rättspsykiatri, Neurologi, Beroendemedicin, Barn- och ungdomshematologi och onkologi, Handkirurgi, Hematologi, Arbets- och miljömedicin, Hud- och könssjukdomar, Internmedicin, Barn- och ungdomskardiologi, Kirurgi, Gynekologisk onkologi, Rehabiliteringsmedicin, Kärlkirurgi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Kardiologi, Infektionssjukdomar, Palliativ medicin, Neonatologi, Obstetrik och gynekologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Skolhälsovård, Klinisk genetik, Ortopedi, Onkologi, Smärtlindring, Plastikkirurgi, Njurmedicin, Vårdhygien, Thoraxkirurgi, Reumatologi, Urologi, Äldrepsykiatri, Rättsmedicin, Ögonsjukdomar, Socialmedicin, Öron-, näs- och halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och talrubbningar

Ytterligare information

Kursen är primärt riktad till ST-läkare.

Kursen är relevant för alla läkare som kommer i kontakt med patienter som behöver en bedömning av arbetsförmågan. Kursen kan därför även genomföras av AT-läkare och BT-läkare som vill fördjupa sina kunskaper redan innan ST, samt av färdiga specialister som fortbildning (särskilt de med examen utanför Sverige).

2. Behovsbeskrivning

De flesta läkare kommer i sitt arbete i kontakt med patienter som till följd av sjukdom har fått funktionsnedsättning, vilket i sin tur kan leda till aktivitetsbegränsningar i arbete. Bedömning av arbetsförmåga och planering av rehabilitering är en integrerad del av det kliniska arbetet. Denna kurs är avsedd för att ge gedigen kunskap inom försäkringmedicin. Detta behövs för att korrekt kunna handlägga försäkringmedicinska ärenden och bidra till en effektiv rehabilitering:

 • ”Patienter som söker hälso- och sjukvård kan även ha behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden om funktions- och aktivitetsnivå. Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är då en viktig grund för att hälso- och sjukvården ska kunna tillmötesgå patientens behov (Källa: Sveriges Kommuner och Regioner).”

  3. Kursens mål - förväntat resultat

  Övergripande mål

  Utbildningen är tänkt att ge den kunskap som behövs för att kunna fylla de syften som definierats av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (2017):

  • ”Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
   Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.”

  Resultat för deltagaren

  Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Redogöra för lagar och andra föreskrifter som berör hälso- och sjukvården inom det försäkringsmedicinska området.
  • Redogöra för vad som krävs för att utfärda olika intyg och utlåtanden enligt gällande regelverk.
  • Beskriva samband mellan sjukdom/skada och funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning.
  • Demonstrera kunskap som berör bemötande och kommunikation vid försäkringsmedicinska bedömningar på ett för mottagaren förståeligt och respektfullt sätt, inklusive besked om att intyg inte kommer att skrivas. Här ingår även att värdera konsekvenserna av sjukskrivning och förstärka individens resurser för att främja hälsa och återgång i arbete.
  • Reflektera över etiska problem samt värde- och rollkonflikter kopplat till försäkringsmedicinska frågeställningar.
  • Redogöra för olika aktörers uppdrag, ansvar och resurser samt hur dessa relaterar till varandra, i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, samt samverkan i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården.
  • Redogöra för principer som ligger till grund för att kunna utforma en ändamålsenlig och realistisk rehabiliteringsplan.
  • Förklara Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vid bedömning av arbetsförmåga.

  Resultat för patient och samhället

  Om läkaren uppfyller komptetenskraven inom försäkringsmedicin innebär det för patienten:

  • får korrekta medicinska utlåtanden
  • får en etisk och jämlik bedömning
  • får rätt stöd när det gäller att värdera nytta och risk vid sjukfrånvaro
  • hjälp att upprätta och förstå innebörden av en rehabiliteringsplan
  • undviker och förebygger hälsorisker vid långvarig sjukskrivning
  • hjälp och stöd med hjälpmedel och arbetsträning och annan hjälp som kan krävas för att återgå till arbetet.

  För samhället innebär det:

  • likvärdig och jämlik behandling av patienter
  • att adekvata och relevanta åtgärder utförs beroende på patientens förutsättningar
  • att effektiva åtgärder sätts in vid rätt tid ur hälsoekonomiskt perspektiv.

  Delmål för ST angivna av kursgivare

  SOSFS 2015:8 
  Delmål b4 – Försäkringsmedicin

  (kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten, kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården)

  HSLF-FS 2021:8
  Delmål STb3 – Försäkringsmedicin

  (kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten, kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården)

  4. Program

  Schema

  Delkurs 1: Introduktion till försäkringsmedicin (45 min)

  Kapitel 1: Vad är försäkringsmedicin?
  – Det svenska välfärdssamhället
  – Definition av försäkringsmedicin
  – Olika typer av försäkringar
  – Sammanfattning
  – Avslutning

  Delkurs 2: Sjukvårdens ansvar och samarbete med andra aktörer (70 min)

  Kapitel 1: Roller och svarar
  – Olika roller
  – Ansvar

  Kapitel 2: Samverkan
  – Samverka med patienten
  – Rehabiliteringsplan
  – Patientfall sjukskrivning

  Delkurs 3: Sjukskrivning (90 min)

  Kapitel 1: En introduktion till sjukskrivning
  – En statligt reglerad försäkring
  – Sjukskrivningsprocessen
  – Patientfall 1
  – Patientfall 2

  Kapitel 2: Bedömning av arbetsförmåga
  – Kärnan i det försäkringsmedicinska arbetet
  – Tillämpning av ICF
  – DFA-kedjan
  – Media
  – Rehabiliteringskedjan

  Kapitel 3: Integritet och självbestämmande
  – Reflektionsuppgift 

  Kapitel 4: Syfte, nytta och risk med sjukskrivning

  Kapitel 5: Vad behöver du tänka på?
  – Lyssna på experterna
  – Svårigheter vid bedömning
  – Jämställd och jämlik sjukskrivning
  – Patientfall 1
  – Patientfall 2

  Kapitel 6: Förlängning och avslut av sjukskrivning
  – Fundera
  – Övriga professioners roll 

  Kapitel 7: Svåra fall och specialfall
  – Specialfall och särskilda omständigheter 

  Delkurs 4: Intyg (45 min)

  Kapitel 1: Allmänt om intyg
  – Om intyg
  – Olika typer av intyg
  – Reflektionsövning

  Kapitel 2: Vad ska stå i intyg för sjukskrivning?

  Extern länk

  https://www.bonnieracademy.se/lakarutbildningar-2/forsakringsmedicin/

  Referenser

  Referens [1] Socialstyrelsen, Övergripande principer för sjukskrivning, https://roi.socialstyrelsen.se/fmb/om-forsakringsmedicinskt-beslutsstod/overgripande-principer-for-sjukskrivning

  Referens [2] Socialstyrelsen, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, https://roi.socialstyrelsen.se/fmb

  Referens [3] Socialstyrelsen, Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (Artikelnummer 2018-12-35) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-12-35.pdf

  Referens [4] Socialstyrelsen, Söktjänst för hälsorelaterade klassifikationer. https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICF/

  Referens [5] Försäkringskassan, Medicinska underlag och blanketter. https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/medicinska-underlag-och-blanketter

  Referens [6] Vårdgivarguiden, Intygstjänsten https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/intygstjansten/

  Referens [7] SKR, Jämställd sjukskrivning
  https://skr.se/skr/halsasjukvard/forsakringsmedicin/jamstalldsjukskrivning.951.html

  Jämställdhet och likabehandling

  Kursen är upplagd på ett könsneutralt sätt.

  Viktig del i kursens innehåll är att kunna göra rätt bedömningar oavsett kön, etnicitet, ålder, religion samt:

  • hur man hanterar och förhåller sig till risker gällande ojämlikhet och etiska dilemman som kan uppstå vid försäkringsmedicinska frågeställningar
  • hur man hanterar frågor runt jämlikhet, jämställdhet och våld i nära relationer kopplat till ohälsa, sjukfrånvaro och sjukskrivning (andra kurser som diskuterar genusfrågor, diskriminering och våld i nära relationer).

  5. Metodik

  Pedagogisk metod

  Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av kunskapstester och reflektionsövningar. 

  Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

  Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

  Kursmaterial

  I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial.

  Förberedelser

  Nej

  Kunskapskontroll

  Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett avslutande test. Kunskapstesterna är uppbyggda på flervalsfrågor och kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen. För att få godkänt krävs samtliga rätt på sluttestet.

  Kompetensstöd efter avslutad kurs

  Nej

  Kompetensöverföring

  Nej

  6. Utvärdering

  Lipus utvärdering

  Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakt Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen.

  Årligen sker även utskick av Lipus digitala utvärdering till samtliga personer som genomgått utbildningen. Även detta resultat ingår som underlag vid årlig revidering.

  Planering

  Nej

  Tidigare Lipus-certifiering

  Kursen har tidigare certifierats.

  Uppgifter

  Lipus-nummer 20220034

  Lipuscertifering giltigt till 2023-02-28

  7. Praktisk information

  Kursortens län

  Gotlands län, Västra Götalands län, Gävleborgs län, Örebro län, Hallands län, Östergötlands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Utanför Sverige, Västerbottens län, Blekinge län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Västmanlands län

  Antal deltagare

  Då kursen ges digitalt finns inget tak för maximalt antal deltagare.

  Språk

  Svenska

  Avgift

  4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

  Kringkostnader

  Inga

  Anmälningsförfarande och krav för deltagande

  Anmälan kan göras här eller till Kafai Wong som är kundansvarig på telefonnummer 073-957 89 77, e-post kafai.wong@medibas.se.

  Länk till webbsida för anmälan

  https://www.bonnieracademy.se/lakarutbildningar/forsakringsmedicin/

  Antagningsförfarande och bekräftelse

  Eftersom inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen.
  Efter anmälan skickas en bekräftelse med inloggningsuppgifter till kursdeltagaren.

  Kontaktperson

  Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

  Kursintyg

  Vid avklarat kunskapstest genreras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

  8. Kursansvariga

  Initiativtagare

  Bonnier Healthcare Sweden AB.

  Ansvarig för innehåll

  Emilie Friberg, docent, Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

  Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

  Emilie Friberg, docent, Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

  Isabelle Cehlin, MD, Bonnier Healthcare Sweden, Stockholm

  Kursadministration

  Kafai Wong, kundansvarig

  Tel: 0739-578 977
  E-post: kafai.wong@medibas.se

  Övriga samarbetspartners

  Inga

  Målgruppsrepresentant

  Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

  9. Finansiering

  Vem/vilka finansierar?

  Kursen är producerad av Medibas AB som ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB. Kursen finansieras genom deltagaravgifter.

  Kringarrangemang

  Inga

  Sponsorers närvaro

  Inga

  Jävsförhållande

  Inga