Hoppa till innehåll

FSL Kongress 2023

Region Skånes FSL Kongress är en exklusiv nationell fysisk mötesplats för alla läkare, nyutexaminerade som erfarna. Vi erbjuder specialitetsövergripande kurser, fortbildning, inspiration och allmän uppdatering i trevliga lokaler med förstklassig mat och dryck. I Malmö Arena samlar vi nyckelaktörer inom svensk sjukvård: AT, BT, ST, specialister, handledare, studierektorer, chefer, Lipus, SLS, SLF, SYLF, Sjukhusläkarna, SKR, Socialstyrelsen, huvudmän, utställare och många, många fler.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen FSL Kongress 2023

Kursen ges av: Framtidens Specialist Läkare och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Psykolog, Sjukhusfysiker, Tandläkare
Avgift: Det kostar 1500 kr pr dag att delta i kongressen. Det ingår måltider och fika under dagen, tilltugg och dryck under ”After Work”, samt middag på onsdagskvällens fest. ST-läkare i Region Skåne deltar kostnadsfritt i hela kongressens vetenskapliga och sociala program, alla tre dagar. Det ingår inte resa och boende. Du kan läsa mer samt anmäla dig på kongressens hemsida https://www.framtidenslakare.se
Kringkostnader: Resa och boende.

Studieform: På plats
Språk: Svenska och i förekommande fall engelska.
Kursnummer: 20230059
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 26-28 september 2023
Kursplats: Malmö Arena, Malmö, Skåne
Sista anmälningsdatum: 25 september 2023 (116 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Psykolog, Sjukhusfysiker, Tandläkare

Ytterligare information

Kongressen välkomnar deltagare från hela Sverige med syftet att utbilda och fortbilda.

Kongressen är öppen för alla yrkesgrupper som är aktiva med utbildning och fortbildning. Huvudmålgrupperna omfattar läkarkandidater, vikarierande underläkare, BT/AT-läkare, ST-läkare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer samt sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och politiska organ. HR-strateger, ATBTST-samordnare, pedagoger och kanslister mfl viktiga yrkesgrupper som arbetar med ST i fokus välkomnas också. På kongressen ges 1) utbildning till läkare under specialisttjänstgöring och 2) fortbildning till specialistläkare mfl viktiga yrkesgrupper.

2. Behovsbeskrivning

Framtidens Specialistläkare (FSL) kurs och kongress, arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. FSL arbetar utan vinstsyfte för att utbilda, fortbilda och skapa utvecklande nätverk mellan alla medicinska specialiteter nationellt.

Framtidens Specialistläkare fokuserar på de gemensamma målen i ST och har ett program som ska hjälpa ST-läkare och blivande ST-läkare att uppnå dessa, hjälpa studierektorer och handledare att utforma ST, samt visa verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän de förändringar som nuvarande och framtidens ST kan innebära för verksamheten. Vid samtliga utbildande enheter för ST-läkare finns ett behov av kunskapsinhämtning inom kongressens profilområden.

I år ges de tre kongresskurserna; Kommunikation (delmål b1/STb1), Likarätt (delmål a2/STa4) samt Handledning (delmål a1/STa6). Vi ger dessutom Berzelius Symposium i samarbete med Svenska Läkaresällskapet – som i år handlar om fortbildning. Under FSL-kongressen ges även Studierektorskonferensen i samarbete med Svenska Läkarförbundet.

Referenser avseende behovsbeskrivning för årets kongresskurser:

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/riskomraden/kommunikation-och-informationsoverforing/

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/01/gott-professionellt-bemotande-kan-starka-den-utsatta-patienten/

http://www.genus.lu.se/artikel/forskningsprojekt-fordjupad-tvarprofessionell-kommunikation-inom-intensiv-och-perioperativ-vard

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-10-7609.pdf

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

FSL kongressens övergripande mål/syfte är att skapa goda förutsättningar för möten och kommunikation mellan deltagare, utbildare och övriga inom professionen. Kongressens är en nationell arena för diskussion av aktuella ämnen för framtidens sjukvård.

Hela kongressens program är öppet för alla deltagare. AT/BT-/ST läkare får intyg enligt Socialstyrelsens blankett efter genomfört kurs (var god se kursbeskrivningarna på framtidenslakare.se). Specialister eller andra personer som går kurs får ett FSL fortbildningsintyg.

För handledare och studierektorer: Flera föredrag och kongressdagar är speciellt riktade till studierektorer och handledare. Reflektion och fördjupning sker i ett lärarperspektiv, t ex finns föreläsningar om handledning. Svenska läkarförbundet ordnar även en speciell dag för studierektorer, nämligen ”FSL Studierektorskonferensen”.

För sjukvårdshuvudmän/verksamhetschef: För dig som på något sätt är involverad i organisationen och ledningen av ditt landstings specialistutbildning erbjuder kongressen många föredrag som är aktuella och till god hjälp för ditt arbete.

Kongresskurs/fortbildning Kommunikation med patient/anhörig har som övergripande mål att med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande öka inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet men även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet.

Kongresskurs/fortbildning Likarätt och lika möjligheter sätter mellanmänskliga möten, likarätt och lika möjligheter i fokus. Hur kan vi ta hand om varandra som kollegor och medarbetare, och hur möter vi våra patienter på bästa vis? Du får lära Dig mer om allt från diskrimineringslagen till viktmobbing och HBTQIA+, till hur vi kan motverka rasism på vår arbetsplats. Det blir också samtal och reflektioner om vem som egentligen får bestämma, är det doktorn eller patienten?

Kongresskurs/fortbildning handledning kommer att besvara följande frågor: Vad innebär egentligen handledning? Hur gör jag konkret? Hur får jag till en bra vägledning och återkoppling i vardagen? Hur kan jag ge ett bra stöd? Hur tar jag reda på hur det går det för adepten? Hur vet jag om ST-läkaren är färdig? Vem ansvarar för vad i ST-systemet? Vad ingår i en utbildningsplan och hur följer en upp den? Vad gör jag om det uppstår problem i utbildningsmiljön eller med adepten?

Resultat för deltagaren

Kongresskurs Kommunikation med patient/anhörig:

 • kunna göra patienter och närstående delaktiga i vård och behandling med utgångspunkt i individuella förutsättningar och behov
 • kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt, empatiskt och med lyhördhet
 • kunna stärka patientens förmåga att hantera en förändrad livssituation till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning
 • kunna samråda med patienter och närstående om patientens egenvård

Kongresskurs/fortbildning Likarätt och lika möjligheter: 

 • uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt utifrån medicinsk-etiska principer
 • kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet
 • kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Kongresskurs Handledning:

 • kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen
 • kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnesområde till olika målgrupper
 • kunna planera och genomföra undervisning
 • kunna handleda medarbetare och studenter

Resultat för patient och samhället

Kongressen erbjuder utbildning till alla Sveriges läkare, oavsett specialitet och oavsett var i karriären man befinner sig. Programmet utformas för att alla läkare ska kunna uppnå bestående och användbar kunskap som kan inspirera och stimulera så att arbetslivet blir mer hållbart. Om vi läkare kan ta hand om oss själva, våra kollegor och vår arbetsplats, har vi en bättre chans att kunna ta hand om alla samhällets medborgare och deras vårdbehov.

Delmål för ST angivna av kursproducent

I år handlar kongressen om Kommunikation (delmål b1/STb1), Likarätt (delmål a2/STa4), Handledning (delmål a1/STa6) och om Fortbildning för alla.

4. Program

Schema

Varje kongresskurs innebär 2 heldagars arbete: en dag med digitalt arbete hemma innan kongressen och en fysisk dag på själva kongressen. Den digitala dagen gör du på egen hand, hemma på valfri tid under september månad. Den fysiska dagen görs på kongressen.

Beskrivning av kongressens huvudaktiviteter finns på:https://www.framtidenslakare.se/copy-of-kursbeskrivningar.

Programpunkter för kongresskurserna:

Kommunikation med patient/anhörig:
• Kommunikationsverktyg vid svåra samtal
• Empati som grund för personcentrerad kommunikation och bemötande
• Att ge svåra besked
• Att anpassa sin kommunikationsstil efter patienten
• Att prata med barn och deras föräldrar
• Att stödja patienter i att hantera en förändrad livssituation ex genom ACT och MI:motiverande samtal
• Att arbeta med tolk
• Närståendes roll
• Hantering av konflikter i patientsamtalet
• Gruppdiskussioner och praktisk övning genom rollspel med fokus på utmanande och svåra samtal

Likarätt och lika möjligheter:
• Introduktion till dagen med doktorn och patienten i fokus
• Diskriminering i hälso- och sjukvården, hur ser det ut? Vad kan vi göra?
• Viktmobbing i vården, om möten på olika villkor
• Vem bestämmer, doktorn eller patienten?
• HBTQIA+
• Jag är Angelica! Om att vara transperson
• När doktorn blir sjuk
• Break the Silence – musikföreställning
• Ett hållbart arbetsliv
• Vem tar hand om doktorn?
• Nytt nationellt projekt om rasism
• Rasism på arbetsplatsen

Handledning:
• Att kunna stödja avseende lärande och utveckling i yrkesrollen med aktivt lyssnande och validering
• Att kunna vägleda med öppna frågor och strukturerade frågor som underlättar adeptens problemlösning, lärande och reflektion
• Att kunna bedöma med stöd av bedömningsinstrument i olika kliniska situationer, såväl formativt som summativt i enlighet med målbeskrivningens krav och övriga professionella aspekter. Få en ökad förståelse för bedömningsinstrumentens styrkor men också dess begränsningar.
• Att kunna återkoppla i dialogform och med utgångspunkt från prestation i relation till konkreta mål med stöd av bedömningskriterier då så är tillämpligt.
• Att kunna anpassa handledningen efter situation och individens behov samt utvecklingsnivå
• Att kunna strukturera och dokumentera utbildningen med tonvikt på handledningssamtal, utbildningsprogram och bedömningar
• Att förstå systemet för BT och ST-utbildning och innebörden av ett handledaruppdrag
• Att känna till vanliga problem hos läkare och exempel på stödåtgärder

Extern länk

https://www.framtidenslakare.se/kongressprogram

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/04/kursbeskrivningar-till-lipus.docx

Referenser

Referenser för Kongresskurs Kommunikation med patient/anhörig:

ST Boken (red Ola Björgell & Ulrika Uddenfeldt Wort), Studentlitteratur, 2015. Kapitel 15, Kommunikationskompetens – att skifta perspektiv, sid 247-275.

Communicating with seriously ill patients. Balancing honesty with empathy and hope (Back A, Arnold. R, Tulsky, J.), Cambridge University Press, 2009.

Textbook of palliative care communication (red Wittenberg, E.), Oxford University Press, 2015. 

Empati: teoretiska och praktiska perspektiv (red Bohlin, H. & Eklund, J. red), Studentlitteratur, 2013.

Empati: att förstå andra människors känslor. (2., [uppdaterade och utök.] utg.) (Holm, U.), Natur och kultur, 2001.

Skills for communicating with Patients (Silverman, J. Kurtz, S. & Draper, J.), Radcliffe Publishing Ltd, 2008.

Patientsamtalet. Handbok i mötet mellan läkare och patient (Larsen, J-H), Studentlitteratur, 2015.

Att leva med smärta: ACT som livsstrategi (R Wicksell), Natur och kultur, 2014.

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård: Att hjälpa människor att ändra beteende (William R Miller, Stephen Rollnick, Christopher C Butler), Studentlitteratur, 2009.

Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams (Emma Frans) Volante, 2017.

Referenser för Kongresskurs/fortbildning Likarätt:

Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård – från princip till praktik, Filippa Swanstein, Karin Henrikz
Diskrimineringsombudsmannen. aktiva-atgarder.do.se
Rikskansliet: fakta om mänskliga rättigheter: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
likaratt.nu
ST Boken (red Ola Björgell & Ulrika Uddenfeldt Wort), Studentlitteratur, 2015.

Referenser för Kongresskurs/fortbildning Handledning: 

Handledning för professionell utveckling Göran Skarman – Liber ISBN: 9789147099573

Ola Björgell, Ulrika Uddenfeldt Wort, ST-boken – från BT till färdig Specialist, Studentlitteratur 2021, ISBN: 9789144126852

Remediation of the Struggling Medical Learner Jeannette Guerrasio

ISBN 9780692988701

The power of feedback, Hattie & Timperley,

Review of EducationalResearch March 2007, Vol. 77, No. 1, pp. 81-112

DOI: 10.3102/003465430298487

Weller JM1,2, Castanelli DJ3,4, Chen Y5, Jolly B6. Making robust assessments of specialist trainees’ workplace performance. Br J Anaesth. 2017 Feb;118(2):207-214. doi: 10.1093/bja/aew412.

Genusperspektiv

Genom att både manliga och kvinnliga föreläsare har handplockats garanteras representativa förebilder från båda kön. 

5. Metodik

Pedagogisk metod

Vid alla föreläsningar på FSL tillämpas i största möjliga mån dialog mellan föreläsare och publik. Vissa föreläsningar sker i form av seminarier eller workshops där deltagare får växla mellan att lyssna på föreläsare/coach och sedan jobba i mindre grupper med ett upplägg inom ämnet.

Kurserna innehåller dessutom instuderingsuppgifter som deltagarna gör digitalt inför kursen (dvs innan kongressdagarna), för att etablera en inledande kunskapsbas avseende kursens ämne.

Kursmaterial

Du som går FSL kongresskurs får instuderingsmaterialet i vår digitala kursplattform. Det rör sig mestadels om inspelade föreläsningsfilmer, men även av läsmaterial i form av artiklar eller länkar till olika hemsidor av relevans för kursen. 

Förberedelser

För fritt deltagande i kongressprogrammet krävs ingen specifik förberedelse.

För deltagande i kurs gäller följande: Varje kongresskurs innebär 2 heldagars arbete: en dag med digitalt arbete hemma innan kongressen och en fysisk dag på själva kongressen. Den digitala dagen gör du på egen hand, hemma på valfri tid under september månad. Den fysiska dagen görs på kongressen, där du bjuds på interaktiv undervisning med föreläsningar, uppträdanden och möjlighet till dialog. Du kan max gå 2 kurser under kongressen eftersom vi tillämpar obligatorisk närvaro vid samtliga moment. Alla som går kurs får ett kursbevis efter godkänd kurs, du som är ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.

Kunskapskontroll

För fritt deltagande i kongressprogrammet förekommer ingen kunskapskontroll.

Kurserna föregås av ett förutsättningslöst pretest för att bedöma ingående kunskapsnivå. Det görs även posttest för att bedöma kunskapsprogression under kursen. Posttestet ska besvaras med en godkänd nivå. När du har klarat posttestet, fyller du även i en kursutvärdering. 

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Alla kursdeltagare uppmanas att förmedla tillbaka den nyvunna kunskapen till medarbetarna på sin hemarbetsplats.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kongressen inklusive kurserna utvärderas enligt lipus-modell med tillägg av enstaka egna frågor.

Utvärderingsresultatet delges till kursledare/föreläsare och används vid utvecklandet av kommande kurs-/kongress innehåll.

Planering

FSL kongress har genom tiderna rutinmässigt använt Lipus-utvärderingar för korrektion och uppdatering av kongressens och kursers innehåll.

Tidigare Lipus-certifiering

FSL kongress har genom åren haft ett stolt och värdefullt samarbete med Lipus och samtliga kongresser har certifierats.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 26 september 2023
Slutdatum: 28 september 2023
Sista anmälningsdatum: 25 september 2023
Kursplats: Malmö Arena, Malmö, Skåne

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

Kongressen kan rymma ett stort antal deltagare i Malmö Arenas lokaler. I praktiken betyder det ett obegränsat antal.

Språk

Svenska och i förekommande fall engelska.

Avgift

Det kostar 1500 kr pr dag att delta i kongressen. Det ingår måltider och fika under dagen, tilltugg och dryck under ”After Work”, samt middag på onsdagskvällens fest.

ST-läkare i Region Skåne deltar kostnadsfritt i hela kongressens vetenskapliga och sociala program, alla tre dagar.

Det ingår inte resa och boende.

Du kan läsa mer samt anmäla dig på kongressens hemsida https://www.framtidenslakare.se


Kringkostnader

Resa och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs på framtidenslakare.se länk nedan.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.framtidenslakare.se/anm%C3%A4lan

Antagningsförfarande och bekräftelse

Obegränsade platser, förutom på Kommunikationskursen. Antagningsbesked skickas omedelbart.

Kontaktperson

Om du inte hittar den information du söker på framtidenslakare.se, kan du kontakta oss via hemsidans kontaktformulär: https://framtidenslakare.se/kontakt/

Kursintyg

För BT-ST läkare lämnas intyg enligt gällande SOSFS. För specialister utfärdar FSL ett särskilt fortbildningsintyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Framtidens Specialist Läkare Kurs- och kongress.

framtidenslakare.se

Ansvarig för innehåll

FSLs organisationskommitté.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Christina Christoffersen, President, FSLs organisationskommitté, Region Skåne.

Kursadministration

Malmö Kongressbyrå

Övriga samarbetspartners

FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och Landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.

Målgruppsrepresentant

Organisationskommittén utgörs ut över presidenten och senior advisors av ST-läkare.

I FSL advisory board finns representanter från flera nationella aktörer samt myndighet (Region Skåne, LF, SLS, Sjukhusläkaren, SYLF, SoS) som ger möjlighet att fortlöpande påverka och utveckla kongressen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

FSLs drivs utan vinstsyfte och finansieras i första hand genom deltagaravgiften.

Till viss del kan företag/landsting/organisationer eller motsvarande (utställning) bidra till finansiering av inbjudna föreläsare (omkostnader för lärare). Utställare/sponsorers bidrag överstiger ej de faktiska kostnaderna för genomförandet av den yrkesinriktade delen av programmet. Det förutsätts att utställare och sponsorer följer gällande regelverk.

Kringarrangemang

Det finns inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Sponsorer kan välja att ställa ut med en monter i FSLs kongressytor samt delta i kongressens övriga aktiviteter och det sociala programmet.

Jävsförhållande

Inga uppgivna. Föreläsare deklarerar eventuella potentiella jäv i samband med sina föredrag. Varje föreläsare/kursgivare ansvar för sin egen framställan och det budskap samt den kunskap som då förmedlas till deltagarna. Kongressorganisationen behöver inte dela den uppfattning och det budskap/kunskap som framförs av enskild person och/eller grupp.