Hoppa till innehåll

FSL Kongress 2024

Kom till Framtidens Specialistläkare kongress i Malmö Arena - en nationell kongress för dig som är AT/BT/ST/Specialist eller för dig som jobbar med läkarutbildning! Vi erbjuder kurser som tar utgångspunkt i a-b delmål för ST-läkare och välkomnar alla läkare som vill utbilda/fortbilda sig. I år ges kurserna Kommunikation, Ledarskap, Sjukdomsförebyggande Arbete och Handledning. Vi ger även Läkarsällskapets Temadag om Bastjänstgöring och Region Skånes Inspirationsdag om kliniskt lärande.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen FSL Kongress 2024

Kursen ges av: Framtidens Specialistläkare Kurs- och kongress i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Psykolog, Sjukhusfysiker, Tandläkare
Avgift: Det kostar 2000 kr pr dag att delta i kongressen. Det ingår måltider och fika under dagen, tilltugg och dryck under tisdagens och onsdagens ”After Work”. ST-läkare i Region Skåne deltar kostnadsfritt i hela kongressens vetenskapliga och sociala program, alla tre dagar. Det ingår inte resa och boende. Du kan läsa mer samt anmäla dig på kongressens hemsida https://www.framtidenslakare.se
Kringkostnader: Resa och boende.

Studieform: På plats
Språk: Svenska och i förekommande fall engelska.
Kursnummer: 20240092
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 24-26 september 2024
Kursplats: Malmö Arena
Sista anmälningsdatum: 24 september 2024 (70 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Psykolog, Sjukhusfysiker, Tandläkare

Ytterligare information

Kongressen välkomnar deltagare från hela Sverige med syftet att utbilda och fortbilda.

Kongressen är öppen för alla yrkesgrupper som är aktiva med utbildning och fortbildning. Huvudmålgrupperna omfattar läkarkandidater, vikarierande underläkare, BT/AT-läkare, ST-läkare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer samt sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och politiska organ. HR-strateger, ATBTST-samordnare, pedagoger och kanslister mfl viktiga yrkesgrupper som arbetar med ST i fokus välkomnas också. På kongressen ges 1) utbildning till läkare under specialisttjänstgöring och 2) fortbildning till specialistläkare mfl viktiga yrkesgrupper.

2. Behovsbeskrivning

Framtidens Specialistläkare (FSL) kurs och kongress, arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. FSL arbetar utan vinstsyfte för att utbilda, fortbilda och skapa utvecklande nätverk mellan alla medicinska specialiteter nationellt.

Framtidens Specialistläkare fokuserar på de gemensamma målen i ST och har ett program som ska hjälpa ST-läkare och blivande ST-läkare att uppnå dessa, hjälpa studierektorer och handledare att utforma ST, samt visa verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän de förändringar som nuvarande och framtidens ST kan innebära för verksamheten. Vid samtliga utbildande enheter för ST-läkare finns ett behov av kunskapsinhämtning inom kongressens profilområden.

I år ges de fyra kongresskurserna; Kommunikation (delmål b1/STb1), Sjukdomsförebyggande arbete (delmål b2/STb2), Ledarskap (delmål a1/STa5) samt Handledning (delmål a1/STa6). Vi ger dessutom Svenska Läkaresällskapets temadag om Bastjänstgöring samt Region Skånes Inspirationsdag om kliniskt lärande.

Referenser avseende behovsbeskrivning för årets kongresskurser:

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/riskomraden/kommunikation-och-informationsoverforing/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf

https://www.svd.se/a/0QwnW6/fler-lakare-behovs-som-chefer-i-varden-skriver-madeleine-liljegren#:~:text=Men%20sedan%202015%20beh%C3%B6ver%20verksamhetschefer,har%20den%20administrativa%20b%C3%B6rdan%20%C3%B6kat.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/01/gott-professionellt-bemotande-kan-starka-den-utsatta-patienten/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-10-7609.pdf

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

FSL kongressens övergripande mål/syfte är att ge utbildning/fortbildning till läkare i Sverige och skapa goda förutsättningar för möten och kommunikation mellan deltagare, utbildare och övriga inom professionen. Kongressens är en nationell arena för diskussion av aktuella ämnen för framtidens sjukvård.

Hela kongressens program är öppet för alla deltagare. AT/BT-/ST läkare får intyg enligt Socialstyrelsens blankett efter genomfört kurs (var god se kursbeskrivningarna på framtidenslakare.se). Specialister eller andra personer som går kurs får ett FSL fortbildningsintyg.

För handledare och studierektorer: Flera föredrag och kongressdagar är speciellt riktade till studierektorer och handledare. Reflektion och fördjupning sker i ett lärarperspektiv, t ex finns föreläsningar om handledning, bastjänstgöringen och kliniskt lärande.

För sjukvårdshuvudmän/verksamhetschef: För dig som på något sätt är involverad i organisationen och ledningen av ditt landstings specialistutbildning erbjuder kongressen många föredrag som är aktuella och till god hjälp för ditt arbete.

Kongresskurs/fortbildning Kommunikation med patient/anhörig har som övergripande mål att med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande öka inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet men även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet. Kursen ger både teoretisk kunskap samt praktiska kunskaper med hjälp av scenario-övningar under handledning.

Kongresskurs/fortbildning Sjukdomsförebyggande Arbete har som övergripande mål att ge kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Målet efter genomförd kurs är att du som läkare ska kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra hälsa och förebygga sjukdomar och kunna stödja patienter i att upprätthålla friska funktioner i samband med sjukdom och behandling.

Kongresskurs/fortbildning Ledarskap ska ge dig teoretisk baskunskap om ämnet samt olika verktyg du kan använda om du en dag tar en ledande roll inom hälso-sjukvården. Kursen kan inte vara absolut heltäckande inom ämnet ledarskap/handledning, men vår förhoppning är att den ger mersmak. Den ska inspirera dig så du får lust att söka mer information om ämnet och gärna söka ett chefs- eller ledarskapsprogram eller gå fördjupande kurser. I kursen ingår även praktiska moment där olika scenarios/ledarskapsdilemman diskuteras.

Kongresskurs/fortbildning handledning kommer att besvara följande frågor: Vad innebär egentligen handledning? Hur gör jag konkret? Hur får jag till en bra vägledning och återkoppling i vardagen? Hur kan jag ge ett bra stöd? Hur tar jag reda på hur det går det för adepten? Hur vet jag om ST-läkaren är färdig? Vem ansvarar för vad i ST-systemet? Vad ingår i en utbildningsplan och hur följer en upp den? Vad gör jag om det uppstår problem i utbildningsmiljön eller med adepten? Kursen ger teoretisk kunskap samt möjlighet till dialog med kursledaren kring praktiska exempel på situationer inom handledning.

Kongressen i år erbjuder även SLS Temadag om Bastjänstgöring samt Region Skånes Inspirationsdag om kliniskt lärande. Därutöver ges en stor mängd fria föredrag av relevans för samtliga specialiteter och för läkare vid alla nivåer i karriären.

Resultat för deltagaren

Kongresskurs Kommunikation med patient/anhörig:

 • kunna tillämpa samtalsmetoder för att göra patienter och närstående delaktiga i vård och behandling med utgångspunkt i individuella förutsättningar och behov
 • kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt, empatiskt och med lyhördhet
 • kunna diskutera hur man kan stärka patientens förmåga att hantera en förändrad livssituation till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning
 • kunna beskriva och förklara hur man kan samråda med patienter och närstående om patientens egenvård

Kongresskurs/fortbildning Sjukdomsförebyggande arbete:

 • kunna redogöra för hur läkaren kan vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra hälsa och förebygga sjukdomar
 • kunna beskriva och sammanfatta hur läkaren kan stödja patienter i att upprätthålla friska funktioner i samband med sjukdom och behandling, t ex genom MI-samtal

Kongresskurs Ledarskap: 

 • översiktligt kunna beskriva hur läkare kan leda medicinskt arbete på arbetsplatsen
 • kunna beskriva hur läkare kan utveckla det multiprofessionella samarbetet på arbetsplatsen
 • kunna presentera och förklara medicinsk information på ett sätt som är förståeligt för mottagaren (praktisk övning med inlämning under kursens digitala del)
 • kunna visa på hur man kan ta ansvar för samarbetet med patienter och närstående (bl.a. konfliktlösnings-övning under kongressen)

Kongresskurs Handledning:

 • kunna beskriva och ge exempel på hur man kan bidra till det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen
 • kunna redogöra för hur handledaren kan planera och genomföra undervisning
 • kunna beskriva tekniker för att handleda medarbetare och studenter
 • kunna beskriva metoder för bedömning och återkoppling

Resultat för patient och samhället

Kongressen erbjuder utbildning till alla Sveriges läkare, oavsett specialitet och oavsett var i karriären man befinner sig. Programmet utformas för att alla läkare ska kunna uppnå bestående och användbar kunskap som kan inspirera och stimulera så att arbetslivet blir mer hållbart. Om vi läkare kan ta hand om oss själva, våra kollegor och vår arbetsplats, har vi en bättre chans att kunna ta hand om alla samhällets medborgare och deras vårdbehov.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Kommunikation: delmål b1/STb1

Sjukdomsförebyggande arbete: delmål b2/STb2

Ledarskap: delmål a1/STa5

Handledning: delmål a1/STa6

4. Program

Schema

Övergripande program 

Tisdagen 24/9

 • Kurs i Kommunikation med patienter och närstående,
 • Kurs i Introduktionskurs i Ledarskap,
 • SLS Temadag om bastjänstgöring.
 • Lunchföreläsning för alla deltagare med JP Phillips.

Onsdagen 25/9

 • Kurs i Sjukdomsförebyggande arbete,
 • Kurs i Handledning,
 • Inspirationsdag om kliniskt lärande.
 • Lunchföreläsning för alla deltagare med Mats Börjesson och Gunnar Bjursell.

Torsdagen 26/9

 • Fria föredrag bl.a. om Kloka Kliniska val, Ledarskap, EKG, Gaffelmottagning etc.
 • Lunchföreläsning för alla deltagare med Anders Tegnell.

(för detaljerat program hänvisas till kongressens hemsida)

Extern länk

https://www.framtidenslakare.se/kongressprogram-2024

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/07/handledning-framtidens-specialis-1.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/07/introduktionskurs-i-ledarskap-framtidens-specialis-1.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/07/kommunikation-med-patient-anhorig-framtidens-specialis-1.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/07/sjukdomsforebyggande-och-halsoframjande-framtidens-specialist-1.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/07/inspirationsdag-om-kliniskt-larande-framtidens-specialis-1.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/07/lakarsallskapets-temadag-om-bt-framtidens-specialis-1.pdf

Referenser

Kongresskurs Kommunikation med patient/anhörig:

ST Boken (red Ola Björgell & Ulrika Uddenfeldt Wort), Studentlitteratur, 2015. Kapitel 15, Kommunikationskompetens – att skifta perspektiv, sid 247-275.

Communicating with seriously ill patients. Balancing honesty with empathy and hope (Back A, Arnold. R, Tulsky, J.), Cambridge University Press, 2009.

Textbook of palliative care communication (red Wittenberg, E.), Oxford University Press, 2015. 

Empati: teoretiska och praktiska perspektiv (red Bohlin, H. & Eklund, J. red), Studentlitteratur, 2013.

Empati: att förstå andra människors känslor. (2., [uppdaterade och utök.] utg.) (Holm, U.), Natur och kultur, 2001.

Skills for communicating with Patients (Silverman, J. Kurtz, S. & Draper, J.), Radcliffe Publishing Ltd, 2008.

Patientsamtalet. Handbok i mötet mellan läkare och patient (Larsen, J-H), Studentlitteratur, 2015.

Att leva med smärta: ACT som livsstrategi (R Wicksell), Natur och kultur, 2014.

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård: Att hjälpa människor att ändra beteende (William R Miller, Stephen Rollnick, Christopher C Butler), Studentlitteratur, 2009.

Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams (Emma Frans) Volante, 2017.

Kongresskurs Sjukdomsförebyggande arbete:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-vid-ohalsosamma-levnadsvanor-prevention-och-behandling.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/leva-metoden/

Chow CK et al. Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of early cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation. 2010; 121(6):750-8.

Kongresskurs Ledarskap:

Produktionsstyrning i sjukvården, Ritva Rosenbäck, Studentlitteratur, 2017.

Att skapa effektiva teams, Susan Wheelan, Studentlitteratur 2022.

Kongresskurs/fortbildning Handledning: 

Handledning för professionell utveckling Göran Skarman – Liber ISBN: 9789147099573

Ola Björgell, Ulrika Uddenfeldt Wort, ST-boken – från BT till färdig Specialist, Studentlitteratur 2021, ISBN: 9789144126852

Remediation of the Struggling Medical Learner Jeannette Guerrasio

ISBN 9780692988701

The power of feedback, Hattie & Timperley,

Review of EducationalResearch March 2007, Vol. 77, No. 1, pp. 81-112

DOI: 10.3102/003465430298487

Weller JM1,2, Castanelli DJ3,4, Chen Y5, Jolly B6. Making robust assessments of specialist trainees’ workplace performance. Br J Anaesth. 2017 Feb;118(2):207-214. doi: 10.1093/bja/aew412.

Jämställdhet och likabehandling

Genom att både manliga och kvinnliga föreläsare har handplockats garanteras representativa förebilder från båda kön. 

5. Metodik

Pedagogisk metod

Vid alla föreläsningar på FSL tillämpas i största möjliga mån dialog mellan föreläsare och publik. Vissa föreläsningar sker i form av seminarier eller workshops där deltagare får växla mellan att lyssna på föreläsare/coach och sedan jobba i mindre grupper med ett upplägg inom ämnet.

Kurserna innehåller dessutom instuderingsuppgifter som deltagarna gör digitalt inför kursen (dvs innan kongressdagarna), för att etablera en inledande kunskapsbas avseende kursens ämne.

Kursmaterial

Du som går FSL kongresskurs får instuderingsmaterialet i vår digitala kursplattform. Det rör sig mestadels om inspelade föreläsningsfilmer, men även av läsmaterial i form av artiklar eller länkar till olika hemsidor av relevans för kursen. 

Förberedelser

För fritt deltagande i kongressprogrammet krävs ingen specifik förberedelse.

För deltagande i kurs gäller följande: Varje kongresskurs innebär 2 heldagars arbete: en dag med digitalt arbete hemma innan kongressen och en fysisk dag på själva kongressen. Den digitala dagen gör du på egen hand, hemma på valfri tid under september månad. Den fysiska dagen görs på kongressen, där du bjuds på interaktiv undervisning med föreläsningar, uppträdanden och möjlighet till dialog. Du kan max gå 2 kurser under kongressen eftersom vi tillämpar obligatorisk närvaro vid samtliga moment. Alla som går kurs får ett kursbevis efter godkänd kurs, du som är ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.

Kunskapskontroll

För fritt deltagande i kongressprogrammet förekommer ingen kunskapskontroll.

För deltagande i en kongresskurs gäller följande: Kurserna föregås av ett förutsättningslöst pretest för att bedöma ingående kunskapsnivå. Det görs även ett posttest för att bedöma kunskapsprogression under kursen. Posttestet ska besvaras med en godkänd nivå. När du har klarat posttestet, fyller du även i en kursutvärdering.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Alla kursdeltagare uppmanas att skapa undervisningsmaterial t ex en egen powerpoint presentation för att kunna förmedla tillbaka den nyvunna kunskapen till medarbetarna på sin hemarbetsplats.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kongressen inklusive kurserna utvärderas enligt lipus-modell med tillägg av enstaka egna frågor.

Utvärderingsresultatet delges till kursledare/föreläsare och används vid utvecklandet av kommande kurs-/kongress innehåll.

Planering

FSL kongress har genom tiderna rutinmässigt använt utvärderingar baserade på Lipus-frågor för redigering och uppdatering av kongressens och kursers innehåll.

Tidigare Lipus-certifiering

FSL kongress har genom åren haft ett stolt och värdefullt samarbete med Lipus och samtliga kongresser har certifierats.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 24 september 2024
Slutdatum: 26 september 2024
Sista anmälningsdatum: 24 september 2024
Kursplats: Malmö Arena

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

Kongressen kan rymma ett stort antal deltagare i Malmö Arenas lokaler. I praktiken betyder det ett obegränsat antal.

Språk

Svenska och i förekommande fall engelska.

Avgift

Det kostar 2000 kr pr dag att delta i kongressen. Det ingår måltider och fika under dagen, tilltugg och dryck under tisdagens och onsdagens ”After Work”.

ST-läkare i Region Skåne deltar kostnadsfritt i hela kongressens vetenskapliga och sociala program, alla tre dagar.

Det ingår inte resa och boende.

Du kan läsa mer samt anmäla dig på kongressens hemsida https://www.framtidenslakare.se

Kringkostnader

Resa och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs på framtidenslakare.se länk nedan.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.framtidenslakare.se/anm%C3%A4lan

Antagningsförfarande och bekräftelse

Obegränsade platser, förutom på Kommunikationskursen där max kapacitet är 100 deltagare. Antagningsbesked skickas omedelbart.

Kontaktperson

Om du inte hittar den information du söker på framtidenslakare.se, kan du kontakta oss via hemsidans kontaktformulär: https://framtidenslakare.se/kontakt/

Kursintyg

För BT-ST läkare lämnas intyg enligt gällande SOSFS. För specialister utfärdar FSL ett särskilt fortbildningsintyg om så önskas.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Framtidens Specialist Läkare Kurs- och kongress.

framtidenslakare.se

Ansvarig för innehåll

FSLs organisationskommitté.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Christina Christoffersen, President, FSLs organisationskommitté, Region Skåne.

Kursadministration

Malmö Kongressbyrå

Övriga samarbetspartners

FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och Landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.

Målgruppsrepresentant

Organisationskommittén utgörs ut över presidenten och senior advisors av ST-läkare.

I FSL advisory board finns representanter från flera nationella aktörer samt myndighet (Region Skåne, LF, SLS, Sjukhusläkaren, SYLF, SoS) som ger möjlighet att fortlöpande påverka och utveckla kongressen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

FSLs drivs utan vinstsyfte och finansieras i första hand genom deltagaravgiften.

Till viss del kan företag/landsting/organisationer eller motsvarande (utställning) bidra till finansiering av inbjudna föreläsare (omkostnader för lärare). Utställare/sponsorers bidrag överstiger ej de faktiska kostnaderna för genomförandet av den yrkesinriktade delen av programmet. Det förutsätts att utställare och sponsorer följer gällande regelverk.

Kringarrangemang

Det finns inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

På kongressen finns utställare/montrar med relevans för läkare inom samtliga specialiteter.

Jävsförhållande

Inga uppgivna. Föreläsare deklarerar eventuella potentiella jäv i samband med sina föredrag. Varje föreläsare/kursgivare ansvar för sin egen framställan och det budskap samt den kunskap som då förmedlas till deltagarna. Kongressorganisationen behöver inte dela den uppfattning och det budskap/kunskap som framförs av enskild person och/eller grupp.