Hoppa till innehåll

Handledarutbildning för läkare - e-learning

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Handledarutbildning för läkare - e-learning

Kursen ges av: Wijk Kompetens & Utveckling / Läkarutveckling.se och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 6 900 kronor exklusive moms. Kostnaden faktureras i samband med anmälan. Rabatt ges vid samtidig anmälan av fler personer från samma verksamhet. Kontakta oss för offert: elearning@lakarutveckling.se
Kringkostnader: Inga kringkostnader.

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20220141
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen riktar sig till ST-läkare och specialister som handleder eller står inför att handleda ST-läkare och är ett seriöst alternativ till en fysisk handledarkurs på tre dagar. Kursen är även lämplig för handledning av BT-läkare.

2. Behovsbeskrivning

Handledning har en central roll i läkares specialiseringstjänstgöring. Förutom att utveckla och stödja BT/ST-läkaren ska handledaren bedöma och kvalitetssäkra uppnådd kompetens. Handledarrollen har blivit alltmer professionaliserad och genomgången handledarutbildning har varit ett krav för ST-handledare sedan 2008, samt från 2021 även för BT-handledare.

De flesta vårdgivare erbjuder idag handledarutbildningar med regelbundenhet, och det finns också ett antal öppna kurser som enskilda läkare kan anmäla sig till. Handledarutbildningar i form av e-learning finns det ett fåtal av.

E-learning har visat sig vara ett välfungerande alternativ, som till och med har flera fördelar. Deltagaren kan lära sig i sin egen takt, gå tillbaka och repetera, eller fördjupa sig i områden som är av särskilt intresse. Att använda olika pedagogiska metoder är positivt för lärandet, liksom att främja egen aktivitet och reflektion hos kursdeltagaren. Rent praktiskt kan deltagaren genomföra utbildningen utan att behöva resa, och kan också dela upp kursen på en längre period.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Det främsta syftet med kursen är att ge ökad kompetens i handledning för att på så vis bidra till välutbildade specialistläkare, vilket i förlängningen bidrar till förbättrad vård för patienten.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

 • redogöra för olika typer av handledningsmodeller
 • redogöra för vad som kännetecknar utbildningshandledning
 • redogöra för framgångsfaktorer för välfungerande handledning
 • tillämpa en helhetssyn på kompetens i handledningen.
 • redogöra för hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer inblandade i styrning av ST
 • redogöra för innehållet i Socialstyrelsens regelverk kring läkares specialiseringstjänstgöring.
 • redogöra för handledarens roll och ansvar i de olika faserna av ST
 • planera för en god start för handledningen.
 • redogöra för individuella utbildnings-programs innehåll och användning.
 • resonera kring handledarens roll vid kompetensbedömning.
 • redogöra för begreppen validitet och reliabilitet i förhållande till bedömning av läkares kompetens.
 • redogöra för, samt diskutera skillnaderna mellan, vanliga bedömningsverktygen för ST.
 • redogöra för de viktigaste faktorerna i framgångsrik feedback inom utbildningshandledning.
 • redogöra för hur motstånd hos adepten kan undvikas.
 • ge feedback som stödjer adeptens utveckling.
 • känna till och kunna tillämpa basverktygen för bra samtal.
 • redogöra för arbetsmetodiken för utvecklande samtal.
 • leda ett utvecklande samtal.
 • reflektera kring den egna kompetensen som handledare och hur jag kan utvecklas.

Resultat för patient och samhället

En välfungerande specialistutbildning för läkare med målstyrt innehåll, strukturerad och samordnad kompetensbedömning samt väl anpassade pedagogiska metoder säkerställer att sjukvården kan tillgodose behovet av god och säker specialistvård för samhälle och patient. Handledaren har en avgörande roll i ett sådant system.

 

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8

 • Delmål a1

HSLF-FS 2021:8

 • Delmål STa6

4. Program

Schema

Kursmoduler:

 • Kursintroduktion
 • Vad är handledning
 • Styrning av läkares specialiseringstjänstgöring
 • ST från start till mål
 • Bedömning av kompetens
 • Feedback
 • Handledningssamtalet
 • Summering och implementering

Se bifogad fil för ytterligare information om de olika modulerna.

Modulerna beräknas ta ca 16 timmar effektiv kurstid och motsvara 3 dagars fysisk handledarkurs. I detta ingår träningsuppgifter som genomförs utanför den digitala lärplattformen, såsom handledning och feedback. Deltagaren har tillgång till kursen under tre månader.

Extern länk

http://www.lakarutveckling.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2022/08/kursinnehall-handledarkurs-e-learning-4.pdf

Referenser

Nedan listas de referenser som utbildningen övergripande baseras på. Ytterligare litteratur kring specifika moment finns att tillgå på lärplattformen.

Björgell, O. & Uddenfeldt Wort, U. (red.) (2021). ST-boken: från BT till färdig specialist. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

David C. M. Taylor & Hossam Hamdy (2013) Adult learning theories: Implications for learning and teaching in medical education: AMEE Guide No. 83, Medical Teacher, 35:11, e1561-e1572, 

Holmboe, Eric S., Durning, James & Hawkins, Richard E. (red.), Practical guide to the evaluation of clinical competence, Mosby/Elsevier, Philadelphia, PA, 2017

Kilminster, S. (2007). AMEE Guide No. 27: Effective educational and clinical supervision. Medical Teacher.29(1), 2–19.

Lauvås, P. & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. (3., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lefroy, J., Watling, C., Teunissen, P. W., & Brand, P. (2015). Guidelines: the do’s, don’ts and don’t knows of feedback for clinical education. Perspectives on medical education4(6), 284–299.

Martin, P., Copley, J., & Tyack, Z. (2014). Twelve tips for effective clinical supervision based on a narrative literature review and expert opinion. Medical teacher36(3), 201–207.

Genusperspektiv

Genusperspektivet innebär för oss att handledaren ska ha ett professionellt förhållningssätt till att bemöta olikheter bland sina adepter, samt handledarens ansvar att genom självreflektion och feedback bidra till optimalt lärande för adepten oavsett kön, kulturell bakgrund eller sexualitet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Denna kurs genomförs helt på en digital lärplattform. Kursen består av ett antal moduler, som i sin tur innehåller olika delar. Deltagaren följer kursmodulerna steg för steg; tar del av filmer, texter och göra egna uppgifter. Deltagaren kan avbryta kursen när som, och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Kursupplägget är utformat utifrån forskning kring vuxnas lärande i kombination med kursledarnas erfarenheter från såväl digitala och fysiska handledarkurser. Vi förhåller oss till följande faktorer som påverkar lärandet positivt.

Mål: Konkreta lärandemål är utformade för varje modul. Dessa introduceras som själskattning inledningsvis, och följs upp med examination i slutet av kursen.

Självstyrt lärande: Deltagaren formulerar egna behov och mål, och har möjlighet att välja innehåll i vissa praktiska uppgifter utifrån egna behov. Kursen ger rika möjligheter till fördjupning inom valfria områden.

Aktivering: Kursen innehåller uppgifter inom varje modul, exempelvis svara på frågor, reflektera kommunicera med kursledare. Kursen innehåller också olika moment av praktiskt träning. Deltagaren genomför träningsaktiviteterna på egen hand förutom ett moment där deltagaren ska handleda en kollega.

Reflektion: Reflektionsmoment ingår kontinuerligt i kursen. Dessa syftar ofta till att skapa en brygga mellan kursens innehåll och deltagarens egen verklighet på arbetsplatsen.

Feedback: kursen innehåller moment av feedback såsom återkoppling på quiz och slutexamination, samt feedback från adept/kollega/vän i ett samtalsträningsmoment.

Kursmaterial

Ett omfattande material i form av artiklar, mallar och checklistor, finns tillgängligt via lärplattformen. Dessa kan laddas ner och användas efter egna behov.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

För godkänd kurs krävs:

 • Genomgång av samtliga moduler
 • Inlämnande av slutsatser från övningsuppgifter i feedback och handledningssamtal
 • En godkänd slutexamination (multiple choice samt fritextsvar)

Kompetensutveckling

Om flera deltagare från samma verksamhet genomgår kursen kan fördjupande insatser erbjudas, såsom exempelvis kalibrering av bedömningar, meta-handledning eller förändringsstöd i utveckling av lärandemiljö,

Kompetensöverföring

De olika metoder/verktyg som förmedlas kan enkelt föras vidare in i verksamheten. Det gäller allt från bedömningsinstrument, analys av feedback och feedbackverktyg till samtalsverktyg. Utbildningen ger också kunskap om vikten av att arbeta på systemnivå för att utveckla en god handledningskultur och hur man kan forma viktiga stödstrukturer som stödjer en sådan utveckling.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Resultatet från utvärderingarna har potential att på en gång appliceras i den digitala kursen. En större, systematisk, översyn av kursen med utvärderingarna som underlag kommer att genomföras sex månader efter att kursen har sjösatts. Utvärderingarna kommer inte automatiskt att delges deltagarna, men intresserade deltagare kan kontakta kursledningen.

Planering

Kursledarna har tidigare genomfört en stor mängd handledarkurser både i fysiskt format och i digitalt format. De ca 25 digitala kurser som har genomförts har utvärderats och resultatet har använts för att bygga upp aktuell kurs.

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Deltagaren går kursen individuellt och det finns sålunda ingen gräns på antal deltagare.

Språk

Svenska

Avgift

6 900 kronor exklusive moms. Kostnaden faktureras i samband med anmälan.

Rabatt ges vid samtidig anmälan av fler personer från samma verksamhet. Kontakta oss för offert: elearning@lakarutveckling.se

Kringkostnader

Inga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs på http://www.lakarutveckling.se
För frågor kring anmälan, skriv till elearning@lakarutveckling.se

Länk till webbsida för anmälan

http://www.lakarutveckling.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Anmälan bekräftas inom tre arbetsdagar, och en länk till utbildningen skickas samtidigt per mail till den adress som deltagaren angett. Deltagaren kan då påbörja kursen.

Kontaktperson

Kontakta Magnus Ström och Hanna Wijk på elearning@lakarutveckling.se eller Magnus Ström, 0733-748434.

Kursintyg

Kursdeltagaren får automatiskt kursintyg efter genomgången kurs.
ST-läkare som genomför kursen kan även efterfråga intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursen har initierats och utformats av Hanna Wijk, Wijk Kompetens & Utveckling AB och Magnus Ström, Gripsholmsgruppen Organisationsutveckling AB.

Ansvarig för innehåll

Hanna Wijk, leg.psykolog, med.dr och konsult. Wijk Kompetens & Utveckling AB
Magnus Ström, socionom, MSc, dipl gestaltpraktiker och konsult. Gripsholmsgruppen Organisationsutveckling AB.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Hanna Wijk har 20 års erfarenhet av att arbeta med professionell utveckling av läkare, främst genom utbildningar, handledning och utredningar på organisationsnivå. Hon har genomfört en stor mängd handledarutbildningar för såväl specialister som ST-läkare, och är även författare av området handledning i ”ST-boken” (Björgell, Uddenfält Worth). Hanna har disputerat på  ledarskap inom läkares vidareutbildning, mer specifikt på ST-studierektorsrollen.

Magnus Ström har 20 års erfarenhet av att arbeta med professionell utveckling av läkare genom utbildningar i handledning, svåra samtal och ledarskap, samt som utvecklingsstöd på organisationsnivå. Han har genomfört en stor mängd handledarutbildningar för ST-läkare och specialister sedan 2006.

Kursadministration

Hanna Wijk, leg.psykolog, med.dr och konsult. Wijk Kompetens & Utveckling AB
Magnus Ström, socionom, MSc, dipl gestaltpraktiker och konsult. Gripsholmsgruppen Organisationsutveckling AB.

Övriga samarbetspartners

Ej aktuellt

Målgruppsrepresentant

Kontinuerlig kontakt med studierektorer, handledare och ST-läkare kring våra kursers innehåll och pedagogik. Specifikt för denna digitala kurs har två studierektorer genomgått kursen och haft synpunkter på den färdiga kursens utformning, varefter revideringar har genomförts.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Ej aktuellt

Sponsorers närvaro

Ej aktuellt

Jävsförhållande

Ej aktuellt