Hoppa till innehåll

Hormoner och kvinnohälsa

Kursen ger grundläggande kunskaper i könshormonernas biologiska mekanismer och hur de påverkar kvinnans hälsa samt kunskap om utredning och behandling av hormonrelaterade besvär. Under kursen diskuteras de senaste rönen och rekommendationerna. Kursen ska ge en aktuell och bred kunskapsbas avseende hormonbehandlingar för kvinnor för den blivande eller färdiga specialisten i allmänmedicin.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Hormoner och kvinnohälsa

Kursen ges av: Vårdakademin AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 10 900 SEK exkl moms. 9 900 SEK exkl moms om anmälan före 14e oktober. Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial i digitalt format, konferensfaciliteter med wifi, dagkonferenspaket med fm-/em-kaffe och lunch.
Kringkostnader: Kostnad för logi och resor tillkommer. Kursmiddag ingår inte i kursavgiften.

Studieform: På plats
Språk: svenska
Kursnummer: 20230100
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 8-9 februari 2024
Kursplats: Stockholm, Life City Konferens
Sista anmälningsdatum: 7 januari 2024 (93 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin

Ytterligare information

Specialister som önskar uppdatera och fördjupa sin kunskap. Lämplig för ST-läkaren under sin utbildningen.

2. Behovsbeskrivning

Behovet av och intresset för kvinnliga könshormoners påverkan på kvinnors hälsa ökar samtidigt som utvecklingen inom hormonbehandlingar för kvinnor går fort framåt. Nya behandlingsriktlinjer och rön, preparat och behandlingsriktlinjer tillkommer kontinuerligt. Ref (uppdaterad 2023)  https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforostrogenbehandlingavklimakteriellabesvar.5.6081a39c160e9b38731a1a.html 

Hormonrelaterade besvär är vanligt förekommande, incidensen för olika åkommor uppskattas till: mensrubbningar (20%), dysmenorré (upp till 50%), PMS (3-20%),  behov av preventivmedelsrådgivning (unmet need, åtminstone 15% 2017), rubbningar, klimakteriebesvär (upp till 70%) och vaginal atrofi (åtminstone 50%). Dessa besvär kan ofta med fördel behandlas i primärvården.

Kursen ger grundläggande kunskaper i könshormonernas biologiska mekanismer och hur de påverkar kvinnans hälsa samt kunskap om utredning och behandling av hormonrelaterade besvär. Under kursen diskuteras de senaste rönen och rekommendationerna. Kursen ska ge en aktuell och bred kunskapsbas avseende hormonbehandlingar för kvinnor för den blivande eller färdiga specialisten i allmänmedicin som efter kursen kommer kunna hantera patienter inom primärvården som behöver behandling för gynekologiska och könshormonrelaterade besvär.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en bred och uppdaterad kunskap avseende viktiga och vanligt förekommande hormonellt relaterade gynekologiska tillstånd och hur de kan behandlas. Efter kursen ska deltagarna självständigt och med större säkerhet kunna handlägga dessa patienter i primärvården samt att kunna identifiera de kvinnor som är i behov av remiss till specialist inom gynekologi.

Resultat för deltagaren

Efter att ha genomfört kursen förväntas deltagarna ha följande resultat och kompetenser:

·       Deltagarna ska efter kursen kunna beskriva vanligt förekommande hormonellt relaterade gynekologiska tillstånd i primärvården. STc4

·        Deltagarna ska kunna redogöra för relevanta kunskaper i anatomi och, fysiologi samt basal och gynekologisk utredning och undersökning.

·       Deltagarna ska kunna sammanfatta de senaste riktlinjerna och rekommendationerna forskningsrönen inom området, baserat på de senaste forskningsrönen. STc4

·       Diagnostisk förmåga: Deltagarna bör ha förvärvat kunskap att utföra en adekvat gynekologisk utredning inklusive att ta en noggrann anamnes, gynekologisk undersökning och vid behov provtagning samt tolkning av resultat. De kan även identifiera de kvinnor som behöver ytterligare utredning eller remiss till specialist inom gynekologi.

·       Behandlingskompetens: Deltagarna kan diagnostisera gynekologiska tillstånd samt erbjuda rådgivning och sätta in liksom följa upp hormonell behandling då det behövs. STc4

·       Etisk och kommunikativ kompetens: Deltagarna bör vara medvetna om de etiska aspekterna av gynekologisk vård och lär sig kunna kommunicera på ett känsligt och respektfullt sätt med kvinnliga patienter. De bör kunna skapa en trygg och konfidentiell vårdmiljö och hantera känsliga ämnen relaterade till gynekologi.

·       Förmåga att bedöma och hantera komplikationer: Deltagarna bör ha kunskap om potentiella komplikationer och biverkningar relaterade till hormonell behandling och kunna bedöma och hantera dessa på ett adekvat sätt. De bör också ha kunskap om varningssignaler för allvarliga tillstånd och veta när och till vem de ska remittera vidare för specialistvård. STc4

Resultat för patient och samhället

En hög kompetens hos behandlande läkare i primärvården förväntas medföra en god vårdkvalitet för patienten samt att en mer säker och kostnadseffektiv vård kan bedrivas.

För patienter:

Förbättrad vårdkvalitet: Allmänläkare med uppdaterad kunskap inom gynekologi ger högre vårdkvalitet, och kan förbättra hälsa och livskvalitet hos en stor grupp patienter.

Ökad tillgänglighet: Genom att ha allmänläkare med god kunskap inom gynekologi kan patienter få tillgång till gynekologisk vård inom primärvården, vilket kan minska väntetider och öka tillgängligheten till vård. Detta är särskilt viktigt för patienter i avlägsna områden där specialiserad gynekologisk vård kan vara begränsad. Det bidrar även till minskad ojämlikhet i vården, då kvinnor i glesbygd idag ej får tillgång till hormonell behandling i samma utsträckning som kvinnor i storstadsregionerna.

Kontinuitet i vården: Genom allmänläkare med kunskap inom gynekologi kan patienter få vård med kontinuitet i sitt närområde

För samhället:

Effektivare resursanvändning: Genom att stärka kompetensen hos allmänläkare inom gynekologi kan primärvården spela en större roll i hanteringen av gynekologiska tillstånd. Det leder till en mer effektiv resursanvändning genom att rätt vård kan ges på rätt vårdnivå och minska behovet på specialiserade gynekologiska enheter. Vidare bidrar det till jämlik vård i landet och i de olika sjukvårdsregionerna.

Kostnadsbesparingar: Genom att erbjuda adekvat vård inom primärvården kan kostnaderna för vården av gynekologiska tillstånd minskas. Det kan innebära färre remisser till specialistenheter, kortare väntetider och bättre tillgång till effektiv behandling, vilket kan leda till kostnadsbesparingar för hälso- och sjukvårdssystemet som helhet.

Förbättrad hälsa och livskvalitet: Genom att öka kunskapen inom gynekologi hos allmänläkare kan samhället förvänta sig förbättrad hälsa och livskvalitet för kvinnor. 

Sammanfattningsvis kan resultatet av kursen i hormonell behandling  för allmänläkare vara en förbättrad vårdkvalitet och tillgänglighet för patienter, effektivare resursanvändning inom hälso- och sjukvårdssystemet och en förbättrad hälsa och livskvalitet för kvinnor i samhället.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål c3, c4, c7 (enligt SOSFS 2015:8)

Delmål STc3, STc4, STc7 (enligt HSLF-FS 2021:8)

4. Program

Schema

Under första kursdagen, fokuserar vi på hormonbehandling (MHT) under klimakteriet. Andra kursdagen fördjupar vi oss i användning av hormonbehandling under fertil ålder.

Extern länk

Vara Kurser

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/06/schema-kurs-hormonbehandling-och-kvinnohalsa-for-allmanlakare-2023-27.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/08/forelasare-1.pdf

Referenser

Öppenvårdsgynekologi – Claes Gottlieb, Bo Von Schoultz. Liber 2014

Klimakteriebehandling Janusinfo: https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforostrogenbehandlingavklimakteriellabesvar.5.6081a39c160e9b38731a1a.html

Vårdprogram klimakteriebesvär https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/klimakteriebesvar

SFOG råd för klimakteriebehandling https://www.sfog.se/media/337273/mht-sfog-raad-210121.pdf

https://www.sfog.se/start/om-sfog/aktuellt/nya-raad-mht-2021/

Aktuella preparat familjeplanering SFOG https://www.sfog.se/media/338607/hormonella-preventivmedel-aktuella-preparat-och-priser-2023-03-01.pdf

Riktlinje behandling hormonell preventivmedel https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforbehandlingmedhormonellapreventivmetoder.5.6081a39c160e9b387319df.html

Rekommendation Kloka listan https://klokalistan.se/terapiomrade/gynekologi-och-obstetrik/antikonception.html

Jämställdhet och likabehandling

Inte aktuellt.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar och seminarier i mindre grupper.

Kursmaterial

Allt ligger på Dropbox i en särskild kursmapp inkl föreläsningar, referenser och praktiska ”bra att ha”-dokument som kartor, schemat och utvärderingsformulär.

Förberedelser

Kursdeltagarna får i uppgift att i förväg skicka in ett patientfall för diskussion. Dessa fall diskuteras senare på ett separat seminarium tillsammans med seminarieledare. Ett fall/grupp väljs ut för presentation sista kursdagen. Detta är en del av kursexaminationen.

Kunskapskontroll

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt förberedelse, dragning och diskussion i seminarieform av ett eget fall. Därtill krävs 100% närvaro för godkänd kurs.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Deltagarna får möjlighet till kontakt med lärare och experter inom området

Kursdeltagarna har efter avslutad kurs möjlighet till mail- och telefonkontakt med kursledningen och föreläsarna. 

Kompetensöverföring

Tillgång till digital kursmaterial

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Resultat av Lipus utvärdering kommer efter sammanställning återkopplas till kursledningen och berörda lärare. Med utgångspunkt från utvärdering kommer kursledningen för framtida kurs kunna se över innehåll och vid behov genomföra justeringar avseende ämnen, föreläsare, undervisningsformer liksom avsatt tid för olika delområden.

Planering

Vi har hållit kurser inom gynekologi sedan flera år, och vi använder alltid föregående kursers utvärderingar för att förbättra. Ett exempel är att vi ökat andelen fallbaserade seminarier utifrån de utvärderingar vi fått in.

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 8 februari 2024
Slutdatum: 9 februari 2024
Sista anmälningsdatum: 7 januari 2024
Kursplats: Stockholm, Life City Konferens

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

25

Språk

svenska

Avgift

10 900 SEK exkl moms. 9 900 SEK exkl moms om anmälan före 14e oktober.

Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial i digitalt format, konferensfaciliteter med wifi, dagkonferenspaket med fm-/em-kaffe och lunch.

Kringkostnader

Kostnad för logi och resor tillkommer. Kursmiddag ingår inte i kursavgiften.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmäl dig via länken nedan.

Anmäl via info@vardakademi.se

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.vardakademi.se/vara-kurser/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Antagningsbesked meddelas fortlöpande då anmälningar inkommer.

Kontaktperson

Marija Simic

0707 530508

info@vardakademi.se

Kursintyg

Intyg på genomgången kurs, inklusive intyg för ST-läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter, delas ut i samband med kursens avslut fredag eftermiddag. Full närvaro erfordras.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Marija Simic specialistläkare gynekologi och obstetrik 

Susanne Sjöström specialistläkare gynekologi och obstetrik 

Ingrid Sääv specialistläkare gynekologi och obstetrik 

Ansvarig för innehåll

Marija Simic specialistläkare gynekologi och obstetrik.

Specialist verksam öppenvårdsmottagningar och Karolinska sjukhuset 

Susanne Sjöström specialistläkare gynekologi och obstetrik. Specialist verksam Urogyn Stockholm 
Ingrid Sääv specialistläkare gynekologi och obstetrik. Överläkare verksam UMO SLSO och Urogyn Stockholm
Natalia Cruz specialistläkare gynekologi och obstetrik. Specialist Capio Gynekologi Solna

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Marija Simic specialistläkare gynekologi och obstetrik. PhD.

Susanne Sjöström specialistläkare gynekologi och obstetrik. Sekreterare FIAPAC
Ingrid Sääv specialistläkare gynekologi och obstetrik. Sekreterare FARG. Medicinskansvarig för UMO Region Stockholm
Natalia Cruz specialistläkare gynekologi och obstetrik. Ordförande Endokrin ARG 

Kursadministration

Marija Simic. Vårdakademi ab

Susanne Sjöström. Vårdakademi ab

Ingrid Sääv. Vårdakademi ab 

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Johanna Hanken specialist i allmänmedicin. Specialist Täby Kyrkby husläkarmottagning

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av kursavgiften och sponsorer enligt LIF avtal. Läkemedelsföretag Sandoz och Viatris presenterar sina produkter.

Kringarrangemang

Kursmiddag ingår i kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Sponsorerna erbjuds att demonstrera och ge muntlig och skriftlig information om sina produkter i samband med kursen. De disponerar ett bord i eller i direkt anslutning till kurslokalen där de ställer ut sina produkter. För ändamålet erhåller sponsorerna en 5 minuters presentationstid för muntlig presentation i anslutning till lunchen.

Jävsförhållande

Alla föreläsare ska ange jävsdeklaration i samband med föreläsning.

Ingrid Sääv föreläsningar och arvoderade uppdrag för Exeltis, Bayer och Gedeon Richter.