Hoppa till innehåll

Kommunikativt Coachande Ledarskap för ST-läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Kommunikativt Coachande Ledarskap för ST-läkare

Kursen ges av: Human Resource Utbildning HRU AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: För kursdeltagare inom SÄS ges regional finansiering
Kringkostnader: Inga kringkostnader.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240055
Län: Västra Götalands län

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Utbildningen vänder sig till läkare som är under sin specialistutbildning och anställda på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) inom Västra Götalandsregionen.

2. Behovsbeskrivning

Utbildningen har tagits fram på uppdrag och i samarbete med uppdragsgivaren (SÄS) Under åren som utbildningen har getts har den utvecklats och förfinats dels utifrån den feedback som getts i samband med utvärderingarna samt dels utifrån nya forskningsrön inom området.

Verksamhetens och ST-läkarnas behov av ett medvetet ledarskap i en komplex arbetsmiljö är stort. Vi har under de nästan 10 år som vi har haft utbildningen på SÄS fått bekräftat att det har hjälpt ST-läkarna att vår utbildning har bidragit till att få bättre kunskaper inom de områden som inte är medicinskt specifika, men som ändå utgör en stor del av yrkesutövandet: Ledarskap, handledarskap, coachande förhållningssätt, pedagogik och kommunikation. De kunskaperna stärker ST-läkaren i sin roll och det i sin tur stärker relationerna med andra läkare och personer med andra yrkesroller på arbetsplatsen.

Utgångspunkten är hämtad från den forskning som bedrivits på Försvarshögskolan kring det Utvecklande Ledarskapets principer (Ledarskapsmodellen, 2017, Larsson G, Lundin J, Zander A). Det bidrar till att få ökad förståelse för ledarskapsfrågor och att höja deltagarnas medvetenhet om sig själva, som ledare i samspel med sina medarbetare/kollegor och i sin funktion som handledare. Syftet är att därigenom få tillgång till fler handlingsalternativ samt till medvetna val i sitt utövande av ledarskap. Utbildningen syftar också till att få till sig kunskap och verktyg i att skapa tillitsfulla dialoger som stöd i arbetet med patienter och närstående för att skapa delaktighet, hantera svåra besked samt ge stöd i den fortsatta process som patient/närstående har hamnat i. (Öppenhet- och tillitsspiralen – -utveckling på riktigt, 2021, Wendelheim A m.fl.)

Utbildningen är intygsgrundande.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att medvetandegöra, få ökad kunskap om och utveckla det egna ledarskapet, för att man i sin roll som ST-läkare i sitt dagliga arbete på bästa sätt ska kunna leda, kommunicera och handleda.

Resultat för deltagaren

Efter utbildning ska ST-läkaren:

·       Ha förmåga och färdighet att kunna förmedla och kunna sammanfatta sina nya kunskaper och färdigheter för andra. (Kunskaps- och färdighetsmål).

·       Kunna identifiera sina styrkor och utvecklingsmöjligheter i sitt ledarskap och ha kännedom om hur det påverkar ledarskapet för att kunna leda ett vårdteam. (Kunskaps- och färdighetsmål.)

·       Kunna utföra och reflektera över ett handledande samtal och kunna granska och identifiera ett coachande förhållningssätt i syfte att kunna hålla liknande samtal med mötet med medarbetare, enskilda patienter och anhöriga (Kunskaps- och färdighetsmål).

·       Kunna identifiera och redogöra för sina nya lärdomar för sig själv och för andra.

·       Ha kännedom om ledarskapet i organisationen och ha förmåga att kunna identifiera och beskriva olika typer av ledarskap vilket ger möjlighet att reflektera över det personliga ledarskapet. (Attitydmål).

·       Ha kunskap om hur det är att leda ett multiprofessionellt arbete. Kunna beskriva och förmedla vilka fördelar och utmaningar det kan innebära. (Kunskapsmål).

·       Visa ökad medvetenhet om sig själv, styrkor samt utvecklingsområden och förstå hur detta påverkar ledarskapet. Kunna reflektera över och beskriva dessa områden. (Attitydmål)

·       Ha kännedom om pedagogiska metoder och ha övat på dessa och därmed kunna redogöra och sammanfatta olika delar av kursens innehåll för andra. (Kunskapsmål)

·       Ha kunskap, färdighet och förmåga att kunna genomföra tillitsfulla dialoger/samtal. Detta i syfte att överföra dessa metoder i samtal med enskilda patienter och anhöriga och därmed skapa förutsättningar för förståelse och delaktighet i vårdprocessen. (Kunskap- och färdighetsmål)

·       Reflektera över sitt eget förhållningssätt, bli mer medveten om sina egna beteendemönster och ta ansvar för sin del i samarbetet för att det ska fungera så bra som möjligt. (Attitydmål)

Resultat för patient och samhället

Forskning visar att organisationer skapar en egen kultur som tolkas och upprätthålls av dem som finns i organisationen. Kunskap kring ledarskap, handledarskap, kommunikation, egen självkännedom samt gruppdynamik är därför gynnsamma även utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Pedagogiken är uppbyggd kring övningar, reflektion och dialog vid utbildningstillfällena. Personlig handlingsplan och medveten träning i det vardagliga arbetet följs upp vid följande utbildningstillfälle och erfarenheter och lärdomar delas för största möjliga lärande och kontroll av kunskapsinhämtning.

Att möta deltagare utanför det egna specialistområdet och på så sätt utöka sitt nätverk inom organisationen skapar synergieffekter. Det ger också större kännedom om arbetsprocesser och rutiner i övriga delar av organisationen, som kan vara till fördel för individen och organisationen som helhet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Utbildningen har tagits fram för att motsvara:

Delmål STa5, STa6 och STb1 i enlighet med HSLF-FS 2021:8.

Delmålen a1, och b1 i enlighet med SOSFS 2015:8

4. Program

Schema

Se bifoga fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/program-2024-1.pdf

Referenser

Utbildning bygger på aktuell forskning inom organisation, ledarskap och kommunikation.

Bringselius, Louise (2021)Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande till samskapande,
Komlitt, ISBN: 9789172512481

Carlsson H, Jordan T, Olheim A, (2019) Att bygga robusta samarbetskulturer
Gleerups Utbildning AB

Gjerde, Susann, (2004) Coaching ;
Studentlitteratur, ISBN 91-44-03800-3

Krammer Michael & Divert Henriette (2009): Change & Effect. Five principles for Implementing Real Organisational Change. Implement Press ISBN 978-87-993289-0-1

Larsson G, Lundin J, Zander A (2017) Ledarskapsmodellen – konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar. Studentlitteratur,ISBN 97-89-144114897

Lundgren, Charlotta (2021) Tillitsbaserat ledarskap handbok för chefer och medarbetare, ISBN 9789147142019

Martin, Lena, Holmström Inger K. m.fl. (2021) Kommunikation i vården
Studentlitteratur, ISBN: 9789144137285

Svedberg, Lars, (2007) Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap.
Studentlitteratur, ISBN 91-44-00328-5

Wheelan, Susan A, (2010) Att skapa effektiva team
Studentlitteratur, ISBN 9789144119199

Jämställdhet och likabehandling

Human Resource utgår från ett jämställdhetsfokus genom att lyfta frågor kring ämnet för diskussion och dialog. Syftet är att medvetandegöra vikten av ämnet och att gruppdeltagare ges möjlighet att reflektera över eget och organisationens sätt att handskas med frågeställningen.

Jämställdhetsperspektivet handlar också om att bemöta människor på ett respektfullt sätt utifrån de förutsättningar var och en har. Här är attityder och värderingar centrala faktorer att reflektera över och medvetandegöra. Det är ett viktigt led i processen att utveckla deltagarnas personliga kompetens, då omedvetna likheter och olikheter annars kan stå i vägen för en effektiv samverkan med andra.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Programmet bygger på systemisk grund och processinriktad inlärning utifrån de teman deltagarna bär med sig.

Kursens pedagogik bygger på upplevelsebaserad inlärning vilket innebär närvaro, öppenhet och engagemang från deltagarna, där deltagarnas egna erfarenheter från sin ”vardag” som ST-läkare flätas samman med teori och teoretiska modeller. Deltagarna ges därmed möjlighet till träning och reflektion samt få och ge feedback på sitt agerande och tänkta handlingsalternativ.

Kursmaterial

Varje moment i utbildning är kopplat till ett teoretiskt material samt konkreta verktyg/modeller som deltagarna får tilldelat sig löpande under utbildningen. Som t.ex. handledar- och coachverktyg (Whitmore m.fl), Konflikthanteringsstilar (Jordan, m.fl) IMGD  – Integrated Model for Group Development (Wheelan), Ledarskapsmodellen (Larsson G m.fl) Feedbackverktyg m.m.

Förberedelser

Förberedelser sker genom egen reflektion kring sig själv i ledarrollen och dess betydelse i vardagen.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Fortsatta nätverksträffar erbjuds om deltagarna önskar detta.
Kontakt med kursledare erbjuds deltagarna under och efter avslutad utbildningsinsats.

Kompetensöverföring

Varje moment i utbildning är kopplat till ett teoretiskt material samt konkreta verktyg/modeller som deltagarna får tilldelat sig löpande under utbildningen. Detta är sedan kopplade till hemuppgifter där deltagaren i sin vardag kan träna och skapa lärande kring tex, feedbackverktyget, synen på ledarskap,  Whitmores coachingmodell ”GROW”, Stelters ”Dialog i ett coachande samtal”, Sineks ”The Golden Circle”, Coveys ”Circle of Influence” Hersey & Blanchards ”Situationsanpassat ledarskap” och Kolbs ”Lärcykel”. etc.

Lärdomarna och kunskapsinhämtningen sker genom delande av erfarenheter, medvetandegörande, dialog och reflektion, som i fortsättningen utmynnar i en personlig handlingsplan.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att användas. I slutet av varje modul genomförs också en utvärderande process där återkopplingen från deltagarna tillsammans med utvärderingsmallen används i syfte att justera och förfina programmet.

Planering

Efter varje modul görs en utvärdering och efter avslutat program genomförs också en Lipus-utvärdering. Detta material går vi igenom och gör justeringar för att på så sätt möjliggöra att vi möter målbeskrivningen samt de behov som våra deltagare har. Det kan handla om att tex. lägga mer fokus på konflikthantering, ge mer verktyg i det handledande samtalet etc.  Vi har även förfinat vissa hemuppgifter för att på så sätt skapa förutsättningar för deltagarna att arbeta med färdighetsträning dvs få deltagarna i högre utsträckning får använda sina kunskaper i den praktiska vardagen.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus nr. 20150128
Lipus nr. 20160009
Lipus nr. 20160110
Lipus nr: 20160199
Lipus nr: 20170112
Lipus nr: 20170182
Lipus nr: 20180106
Lipus nr: 20190001
Lipus nr. 20190112
Lipus nr: 20200003
Lipus nr: 20210078
Lipus nr: 20210079

Lipus nr: 20220002
Lipus nr: 20220124
Lipus nr:20230022
Lipus nr: 20230092

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 8 april 2024
Slutdatum: 21 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 8 april 2024
Kursplats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

Max 18 deltagare

Språk

Svenska

Avgift

För kursdeltagare inom SÄS ges regional finansiering

Kringkostnader

Inga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan är öppen för läkare som är under sin specialistutbildning och anställda på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) inom Västra Götalandsregionen och sker via uppdragsgivaren, SÄS

Länk till webbsida för anmälan

https://www.humanresource.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Utbildningen ges till läkare som är under sin specialistutbildning och anställda på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) inom Västra Götalandsregionen och bekräftelse samt antagningsförfarande sker via uppdragsgivaren, SÄS.

Kontaktperson

Malin Sjöberg, Mobil:0739-44 34 64, Mail: malin.sjoberg@humanresource.se

Kursintyg

Kursintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter ges av uppdragsgivaren

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursen har planerats och genomförts av Human Resource AB tillsammans med och på uppdrag av SÄS.

Ansvarig för innehåll

Human Resource AB
Malin Sjöberg – VD och organisationskonsult

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Human Resource AB
Malin Sjöberg, seniorkonsult och har lång erfarenhet inom offentlig förvaltning vad gäller ledarskaps och chefsutveckling både på individ- och gruppnivå.
Angela Jönsson, seniorkonsult och har lång erfarenhet inom offentlig förvaltning vad gäller ledarskaps och chefsutveckling både på individ- och gruppnivå.

Kursadministration

Human Resource AB
Malin Sjöberg, VD och organisationskonsult

Övriga samarbetspartners

Inga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Utbildningen har utvecklats och förfinats genom återkoppling från studierektor, HR-personer samt ST-läkare.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Uppdragsgivaren bekostar deltagaravgifter för sina anställda ST-läkare

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang

Sponsorers närvaro

inga sponsorer

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden