Hoppa till innehåll

Konsultationspsykiatri

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Konsultationspsykiatri

Kursen ges av: Evidence Based Sweden AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9000 kr exkl. moms.
Kringkostnader: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230141
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 26-28 juni 2024
Kursplats: Helsingborg eller via videolänk
Sista anmälningsdatum: 17 juni 2024 (25 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Geriatrik, Psykiatri, Rättspsykiatri, Beroendemedicin, Äldrepsykiatri

Ytterligare information

Den primära målgruppen är ST läkare i psykiatrin. Denna kurs innehåller såväl en grundläggande del om psykosomatiska sjukdomar samt en fördjupande del med klinisk tillämpning genom praktiska fallbeskrivningar. Kursen kan därför, förutom ST-läkare i psykiatri, även vara relevant för blivande specialister i andra discipliner som har behov av grundläggande kunskaper inom ämnet och arbetar i team med konsultation–liaisonpsykiatri.
Kursen kan med fördel göras efter viss klinisk erfarenhet för att själv kunna identifiera problemställningar i samband med hantering av psykosomatiska sjukdomar.

2. Behovsbeskrivning

Kursen fokuserar på bedömning och behandling av patienter inom somatisk sjukvård eller primärvård med psykisk problematik som påverkar somatisk utredning, vård och behandling, liksom på patienter med långvarig psykiatrisk sjukdom och samtidig kroppslig sjukdom.

Betoning ligger på:

  • Vad en allmänpsykiater behöver veta för att göra en god konsultpsykiatrisk insats.
  • Beprövade arbetsmodeller för hur psykiatrisk konsultation till somatisk sjukvård kan byggas upp
  • Psykofarmakologi vid samtidig somatisk och psykiatrisk problematik.
  • Bedömning och behandling av smärta samt fibromyalgi

Ref:
Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011 Integrated Models of Care for Medical Inpatients With Psychiatric Disorders: A Systematic Review M HussainSeitz – Psychosomatics, 2014 – Elsevier

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen ger kunskap om handläggning av konsultremisser som genomförs på somatiska kliniker.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna

1. Konsultationskunskap
a. genomföra en konsultation inom en annan specialitet och redogöra för de möjligheter och begränsningar beträffande kliniskt ansvar och etiska överväganden som ligger i konsultuppdraget.

2. Egenskaper – förhållningssätt
analysera och reflektera över din kommunikativa förmåga, sociala kompetens och samarbetsförmåga och veta hur du ska kunna utveckla detta genom träning och feedback.

3. Diagnostik
a. använda och tolka diagnostiska skattningsinstrument (t ex HAD) som är utarbetade och relevanta för konsultationsuppdraget.

4. Konsultationsuppdraget.
b. föra ett differentialdiagnostiskt resonemang kring somatiska och psykiatriska diagnoser.
c. identifiera psykiatrisk komorbiditet vid somatisk sjukdom och kunna kommunicera det med patient, anhöriga och kollegor inom andra specialiteter.

5. Sjukdomar i hjärnan
identifiera och behandla psykiatriska symtom och beteendeförändringar vid sjukdomar med cerebral påverkan – såsom hjärnskador, inflammatoriska och infektiösa tillstånd samt konfusion.

6. Smärta

värdera kroppsliga smärtsymptom och förstå hur psykologiska problem initierar och vidmakthåller smärta och vice versa.

7. Medicinskt oförklarade symtom

a. intervjua en patient med misstänkt somatisering.
b. förklara psykosomatiska samband för patienten och dess anhöriga.
c. redogöra för de somatoforma och dissociativa syndromen och problematisera diagnostiken av dem.

8. Farmakologisk behandling
a. identifiera psykiska biverkningar av mediciner som vanligen används i somatisk vård; interaktioner. b. känna till vilka psykofarmaka som kan användas vid behandling av kroppsliga symptom.

Resultat för patient och samhället

Patienter gynnas av att få adekvata diagnostiska och behandlande insatser, samt ett gott bemötande. De gynnas också av att läkaren kan samverka med övriga nätverket. Anhöriga/närstående gynnas av att patienter får adekvata insatser, och att läkare samverkar med patientens nätverk. Samhället gynnas av god diagnostik, och av att diagnostiska och behandlingsmässiga resurser används på ett effektivt sätt. Hela samhället behöver bli mer inkluderande för att dessa personer ska få bättre förutsättningar och livskvalitet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

2015 Psykiatri: c2, c3, b1, a2.

2021 Psykiatri: STc2, STc3, STa4, STb1.

4. Program

Schema

Deltagarna kan välja mellan att närvara fysiskt eller online via Zoom. Se schema i bifogad fil nedan.

Extern länk

http://www.evidencebased.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/12/schema-konsultationspsykiatri.xlsx

Referenser

American Psychiatric Association (2013). DSM 5-TR, Washington DC, London: American Psychiatric Publishing Kapitel ”Somatic symptom and related disorders”

Bass, C. & Halligan, P. (2014). Factitious disorder and malingering: Challenges for clinical assessment and management. Lancet, 383:1422-1432. (registrera dig gratis på Lancet för fulltext eller använd ”landstingsdator”

Funktionella somatiska symtom, https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/09/funktionella-somatiska-symtom-kraver-biopsykosocial-kompetens/

Bengtsson, J., Bodén, R., Törnblom, E., Stenholtz, L. (2020) ABC om Akut katatoni. Läkartidningen. 2020;117:FUD6

Medkänsla för patienter i psykosomatikens grepp, ”It’s all in your head”, Suzanne O´Sullivan, 2016

Läkemedelsverket, 2017. Läkemedel vid långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendationer

Wahlström L (2018). Konsultation-liaisonpsykiatri – steg på vägen mot en integration av somatisk och psykiatrisk vård

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen reflekteras över genus och mångfaldsaspekter. Kursledningen har föreläsare av båda könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursmöte som omfattar tre heldagar. Under kursmötet hålls föreläsningar, gruppövningar och falldiskussioner. Deltagarna kan välja mellan att närvara fysiskt eller digitalt via Zoom.

Kursmaterial

Tillgång till webbaserad lärplattform. Interaktivt. Åhörarkopior kan laddas ner via plattformen.

Förberedelser

Förberedelserna via kursportalen ”Moodle” en månad före start. En heldag krävs för att kunna gå igenom materialet på plattformen.

Kunskapskontroll

Genomgång av inlämningsuppgift via kursportalen, Moodle.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet att kontakta lärarna.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att användas. Resultat av tidigare kurser har tagits i beaktande.

Planering

Ja, en obligatorisk förberedelseuppgift i form av en konsultationsremiss kommer att läggas till som inlämningsuppgift.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer 20230024, 6-8/12 2023

Lipusnummer 20180023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 26 juni 2024
Slutdatum: 28 juni 2024
Sista anmälningsdatum: 17 juni 2024
Kursplats: Helsingborg eller via videolänk

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

Minst 20

Språk

Svenska

Avgift

9000 kr exkl. moms.

Kringkostnader

Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Genom att anmäla sina uppgifter till info@evidencebased.se

Länk till webbsida för anmälan

https://evidencebased.se/anmalan/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Antagningen bekräftas via ett mejl till deltagaren.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, Kursgivare. info@evidencebased.se

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Ansvarig för innehåll

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Kursadministration

Farshid Sheikhvand.
info@evidencebased.se
moodle.evidencebased.se

Övriga samarbetspartners

Nej

Målgruppsrepresentant

ST-läkare och specialister inom psykiatri.
Farshid Sheikhvand, chefsöverläkare, RPK Växjö
Per Johansson, med dr, överläkare, Ängelholm

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Evidence Based Sweden AB är ett aktiebolag och utbildningen finansieras enbart genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Nej

Sponsorers närvaro

Nej

Jävsförhållande

Nej