Hoppa till innehåll

Konsultationspsykiatri

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Konsultationspsykiatri

Kursen ges av: Evidence Based Sweden AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9000 kr exkl. moms.
Kringkostnader: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230024
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 6-8 december 2023
Kursplats: Helsingborg
Sista anmälningsdatum: 20 november 2023 (172 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Geriatrik, Psykiatri, Rättspsykiatri, Beroendemedicin, Äldrepsykiatri

Ytterligare information

Den primära målgruppen är ST läkare i psykiatrin.

2. Behovsbeskrivning

Kursen fokuserar på bedömning och behandling av patienter inom somatisk sjukvård eller primärvård med psykisk problematik som påverkar somatisk utredning, vård och behandling, liksom på patienter med långvarig psykiatrisk sjukdom och samtidig kroppslig sjukdom.

Betoning ligger på:

  • Vad en allmänpsykiater behöver veta för att göra en god konsultpsykiatrisk insats.
  • Beprövade arbetsmodeller för hur psykiatrisk konsultation till somatisk sjukvård kan byggas upp
  • Psykofarmakologi vid samtidig somatisk och psykiatrisk problematik.
  • Bedömning och behandling av smärta samt fibromyalgi

Ref:
Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011 Integrated Models of Care for Medical Inpatients With Psychiatric Disorders: A Systematic Review M HussainSeitz – Psychosomatics, 2014 – Elsevier

 

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen ger kunskap om handläggning av konsultremisser som genomförs på somatiska kliniker.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna

1. Konsultationskunskap
a. genomföra en konsultation inom en annan specialitet och redogöra för de möjligheter och begränsningar beträffande kliniskt ansvar och etiska överväganden som ligger i konsultuppdraget.

2. Egenskaper – förhållningssätt
analysera och reflektera över din kommunikativa förmåga, sociala kompetens och samarbetsförmåga och veta hur du ska kunna utveckla detta genom träning och feedback.

3. Diagnostik
a. använda och tolka diagnostiska skattningsinstrument (t ex HAD) som är utarbetade och relevanta för

4. Konsultationsuppdraget.
b. föra ett differentialdiagnostiskt resonemang kring somatiska och psykiatriska diagnoser.
c. identifiera psykiatrisk komorbiditet vid somatisk sjukdom och kunna kommunicera det med patient, anhöriga och kollegor inom andra specialiteter.

5. Sjukdomar i hjärnan
identifiera och behandla psykiatriska symtom och beteendeförändringar vid sjukdomar med cerebral påverkan – såsom hjärnskador, inflammatoriska och infektiösa tillstånd samt konfusion.

6. Smärta

värdera kroppsliga smärtsymptom och förstå hur psykologiska problem initierar och vidmakthåller smärta och vice versa.

 

7. Medicinskt oförklarade symtom
a. intervjua en patient med misstänkt somatisering.
b. förklara psykosomatiska samband för patienten och dess anhöriga.
c. redogöra för de somatoforma och dissociativa syndromen och problematisera diagnostiken av dem.

8. Farmakologisk behandling
a. identifiera psykiska biverkningar av mediciner som vanligen används i somatisk vård; interaktioner. b. känna till vilka psykofarmaka som kan användas vid behandling av kroppsliga symptom.

Resultat för patient och samhället

Patienter gynnas av att få adekvata diagnostiska och behandlande insatser, samt ett gott bemötande. De gynnas också av att läkaren kan samverka med övriga nätverket. Anhöriga/närstående gynnas av att patienter får adekvata insatser, och att läkare samverkar med patientens nätverk. Samhället gynnas av god diagnostik, och av att diagnostiska och behandlingsmässiga resurser används på ett effektivt sätt. Hela samhället behöver bli mer inkluderande för att dessa personer ska få bättre förutsättningar och livskvalitet.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Psykiatri: c2, c3, b1, a2.

Psykiatri: STc2, STc3, STa4, STb1.

4. Program

Schema

Kursen Hålls i Helsingborg för deltagare som vill vara på plats. Det går också bra att delta via videolänk ”Zoom”. Den förberedande inlämningsuppgiften kräver en dags arbete utöver kursdagarna.

Program Konsultationspsykiatri
Dag 1 Onsdag
Kl 08.30 Närvarokontroll, presentation FS
Kl 09.00 Konfussion PMJ
Kl 10.00 Fika
Kl 10.20 Läkemedel och äldre, biverkningar PMJ
Kl 11.00 Bensträckare
Kl 11.10 Fibromyalgi FS
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Mental trötthet LR
Kl 14.00 Bensträckare
Kl 14.10 Forts. mental trötthet, case BJ
Kl 14.40 Fika
Kl 15.00 Falldiskussioner FS
Dag 2 Torsdag
Kl 09.00 Dissociativt syndrom PJ
Kl 10.00 Fika
Kl 10.20 Forts. dissociativt syndrom PJ
Kl 11.00 Bensträckare
Kl 11.10 Bemötande och förhållningssätt PJ
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Somatoformt syndrom PJ
Kl 14.00 Bensträckare
Kl 14.10 Forts. somatoformt syndrom PJ
Kl 14.40 Fika
Kl 15.00 Falldiskussioner FS
Dag 3 Fredag
Kl 09.00 Konsultremisser FS
Kl 10.00 Fika
Kl 10.20 Falldiskussioner FS
Kl 11.00 Bensträckare
Kl 11.10 Konsultremisser och fall FS
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Falldiskussioner FS
Kl 15.00 Avrundning FS
Lärare
Farshid Sheikhvand, chefsöverläkare, Växjö FS
Per Johnsson, MD, PhD, Ängelholm PJ
Per Johansson, Docent i psykologi, Lunds universitet PMJ
Lars Rönnbäck, professor, Göteborgs univ.

Birgitta Johansson, Neuropsykolog. GU.

LR

BJ

Extern länk

evidencebased.se

Referenser

American Psychiatric Association (2013). DSM 5-TR, Washington DC, London: American Psychiatric Publishing Kapitel ”Somatic symptom and related disorders”

Bass, C. & Halligan, P. (2014). Factitious disorder and malingering: Challenges for clinical assessment and management. Lancet, 383:1422-1432. (registrera dig gratis på Lancet för fulltext eller använd ”landstingsdator”

Funktionella somatiska symtom, https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/09/funktionella-somatiska-symtom-kraver-biopsykosocial-kompetens/

Bengtsson, J., Bodén, R., Törnblom, E., Stenholtz, L. (2020) ABC om Akut katatoni. Läkartidningen. 2020;117:FUD6

Medkänsla för patienter i psykosomatikens grepp, ”It’s all in your head”, Suzanne O´Sullivan, 2016

Läkemedelsverket, 2017. Läkemedel vid långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendationer

Wahlström L (2018). Konsultation-liaisonpsykiatri – steg på vägen mot en integration av somatisk och psykiatrisk vård

Genusperspektiv

Under kursen reflekteras över genus och mångfaldsaspekter. Kursledningen har föreläsare av båda könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursmöte som omfattar tre heldagar. Under kursmötet hålls föreläsningar, gruppövningar och falldiskussioner.

Kursmaterial

Tillgång till webbaserad lärplattform. Interaktivt. Åhörarkopior kan laddas ner via plattformen.

Förberedelser

Förberedelserna via kursportalen ”Moodle” en månad före start. En heldag krävs för att kunna gå igenom materialet på plattformen.

Kunskapskontroll

Genomgång av inlämningsuppgift via kursportalen, Moodle.

Kompetensutveckling

Möjlighet att kontakta lärarna.

Kompetensöverföring

Ej angivet

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att användas. Resultat av tidigare kurser har tagits i beaktande.

Planering

Kursen hölls senast år 2017 och 2018.

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 6 december 2023
Slutdatum: 8 december 2023
Sista anmälningsdatum: 20 november 2023
Kursplats: Helsingborg

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Minst 20

Språk

Svenska

Avgift

9000 kr exkl. moms.

Kringkostnader

Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Genom att anmäla sina uppgifter till info@evidencebased.se

Länk till webbsida för anmälan

https://evidencebased.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Antagningen bekräftas via ett mejl till deltagaren.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, Kursgivare. info@evidencebased.se

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Ansvarig för innehåll

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Kursadministration

Farshid Sheikhvand.
info@evidencebased.se
moodle.evidencebased.se

Övriga samarbetspartners

Nej

Målgruppsrepresentant

ST-läkare och specialister inom psykiatri.
Farshid Sheikhvand, chefsöverläkare, RPK Växjö
Per Johansson, med dr, överläkare, Ängelholm

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Evidence Based Sweden AB är ett aktiebolag och utbildningen finansieras enbart genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Nej

Sponsorers närvaro

Nej

Jävsförhållande

Nej