Hoppa till innehåll

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Barnmorska, Psykolog, Psykoterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska
Avgift: Online: 9990 kr + moms I kurslokal: 10 990 kr + moms
Kringkostnader: Eventuell kostnader för resa och boende betalas av deltagaren.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230019
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 15-16 november 2023
Kursplats: Stockholm
Sista anmälningsdatum: 15 november 2023 (167 dagar kvar)
Kursdatum: 5-6 december 2023
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 5 december 2023 (187 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Barnmorska, Psykolog, Psykoterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursen är en grundläggande juridisk utbildning. Inga förkunskaper krävs.
Utbildningens innehåll riktar sig i första hand till läkare och särskilt till läkare under utbildning som AT-, BT- och ST-läkare. Den passar närsomhelst under utbildningen. Kursen fungerar även för andra yrkesgrupper som chefer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och all annan personal inom hälso- och sjukvården som är i behov av att lära sig mer om lagar och föreskrifter.

2. Behovsbeskrivning

Socialstyrelsen har i sina målbeskrivningar för läkare under specialisttjänstgöring varit tydliga med att personal inom hälso- och sjukvården ska ha god kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller. Med ökad kunskap inom området ökar rättssäkerhet, patientsäkerhet och personalsäkerhet. På denna kurs går vi igenom vad som gäller inom offentlighet och sekretess; informations- och anmälningsplikt; regler kring patientjournaler; patientlagen, patientdatalagen, patientsäkerhetslagen samt hur vi gör om något ”går fel” inom vården. Samtidigt som antalet anmälda vårdskador minskat under de senaste åren (Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag LÖF 2020) så ökar anmälningarna kopplade till bemötande i hälso- och sjukvården (Maja Wessel, docent KI, 2013). Att ha koll på både vad och hur vi SKA göra som yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården undviker vi att göra missar, men ökar också vår kunskap om VAD som händer och vad vi som enskilda vårdgivare bör och skall göra om icke-önskade saker inträffar. På denna kurs ger vi dig bättre koll på läget i vården, gällande regelverk och juridiska föreskrifter.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att ge deltagaren ökad kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter utbildningen:

 •  behärska de regelverk, lagtexter och information som styr och påverkar det dagliga arbetet
 • ska kunna redogöra för och praktisera ett riktigt agerande när det gäller områden som:
  *remissansvar
  *journalföring
  *sekretess
  *tystnadsplikt,
  *anmälningsplikt
  *delegering
 • ska kunna uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta för specialiteten

Resultat för patient och samhället

Patientsäkerheten och ett gott bemötande i vården ökar då personal har större kunskap om lagar och föreskrifter och kan agera korrekt vilket ger en mer personcentrerad och tryggare vård.  Också kvaliteten på vården ökar då det dagliga vårdgivandet och bemötandet stärks och blir juridiskt korrekt. Personal å sin sida behöver inte vända sig till expertis för att få juridisk hjälp när kunskapsnivån höjs, vilket gör att patienten inte behöver vända sig externt för att få kunskap och hjälp om vad som gäller i vården och hon får svar på frågor och hjälp snabbare, både i det dagliga bemötandet men också i förekommande fall där något går fel.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8: delmål a6
HSLF-FS 2021:8 delmål STc x för ST-läkaren (Lagar och författningar för den egna specialiteten

4. Program

Schema

Föreläsare: Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist, Örebro kommun

Tider för båda dagarna:
08:30 Registrering, kaffe/te smörgås
09:00 Kursen startar
10.20 Kaffe/te
12:00 Lunch
14.20 Eftermiddagsfika
16:00 Avslutning

DAG 1
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD – VAD GÄLLER KRING OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS?
Vad innebär sekretess?
När kan du tvingas lämna ut sekretesskyddade uppgifter?
Vad gäller kring anmälningsskyldigheten?
Tystnadsplikt i sjukvården – detta måste du tänka på
Vad händer om man gör sig skyldig till sekretessbrott?

INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSPLIKT FÖR LÄKARE
När kan man anmäla en kollega eller patient?
Vad har du som läkare skyldighet att anmäla?
Så fungerar vittnesplikten

SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR – VEM HAR ANSVAR ATT FÖRFOGA ÖVER DESSA?
Vad händer med sekretessen när patienten avlider?
Personer som inte är myndiga – vad gäller kring sekretess?
När kan du neka en patient att ta del av sin egen journal?

ATT LÄMNA UT JOURNALER
Vem ansvarar för utlämnandet av journaler?
När kan patienten överklaga avslag?
Olika rättsfall kring journalhantering

PATIENTDATALAGEN
Informationsöverföring och den nya tekniken
Dataintrång – vad innebär det?

SÅ SKRIVER DU KORREKTA PATIENTJOURNALER
När gäller journalföringsskyldighet?
Reglerna som styr journalföringen
Vilka uppgifter är obligatoriska i journalen?
När kan man ändra eller ta bort text i en journal?
Signeringskravet – vad innebär det?

DAG 2
PATIENTSÄKERHETSLAGEN
Systematiskt patientsäkerhetsarbete – vilka är vårdgivarens skyldigheter?
Ansvarsfördelning
Ditt ansvar som läkare
Avvikelserapportering och Lex Maria

VILKET ANSVAR HAR DEN SOM SKRIVER REMISS?
När har patienten rätt att kräva remiss?
Vem ansvarar innan remissläkaren tar över?
Vilka regler gäller när du tar emot eller skriver remiss?

VAD HÄNDER OM NÅGOT GÅR FEL?
Ditt juridiska ansvar som läkare
Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsverksamhet
När kan straffrättsligt ansvar bli aktuellt?
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds uppgifter
Personligt straffansvar vid medicinska beslut och åtgärder
Vem har yttersta ansvar vid delegering?
Läkarens ansvar och verksamhetschefens ansvar – var går gränserna?

PATIENTLAGEN – INFORMATION OCH SAMTYCKE
Vad innebär reglerna om valfrihet?
Vilken information har patienten rätt att få?
När krävs patientens samtycke till vård?
Vem avgör om patienten är oförmögen att ge samtycke?
Barns beslutanderätt – vad gäller?

REGLER SOM STYR UTFÄRDANDE AV INTYG
När är man som läkare skyldig att utfärda intyg?
När föreligger hinder för utfärdande av intyg?
Regelverk, föreskrifter och praxis – uppdatera dig på gällande regler

Extern länk

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Bifogad fil


Referenser

Patientlagen 2014:821
Patientsäkerhetslagen 2010:659
Patientdatalagen 208:355
Handbok: Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig, Socialstyrelsen 2015
Rapport: Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag LÖF 2020
Avhandling: Gott bemötande i vården räcker inte, Maja Wessel, docent KI, 2013

Genusperspektiv

Ej angivet

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursgivaren gör en förstudie hos alla deltagare innan kurs. Denna skickas ut elektroniskt och där får deltagarna möjlighet att fylla i behov och önskemål inför kursen.

Under utbildningen varvas föreläsning med gruppdiskussioner, övningar och fallstudier.

Efter utbildningen förses deltagarna med en e-learning i form av filmad utbildning där deltagaren kan repetera kunskapen.

Kursmaterial

Åhörarkopior på plats

Förberedelser

Fyll gärna i den förstudie som skickas ut. I övrigt inga andra förberedelser.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Efter kursen får deltagarna en e-learning där innehållet från kursen har filmats.
Det finns även möjlighet att ta kontakt med kursgivaren för rådgivande frågor efter kurs.

Kompetensöverföring

Genom den litteratur som delas ut i samband med kurs, samt möjlighet att se om utbildningen i en filmad version.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingar delas ut och fylls i av deltagarna i slutet av kursen. Lipus mall för utvärderingen kommer att användas. Resultatet av utvärderingar ligger som grund för framtida utveckling av kursen. Efter kursen mejlas det ut en utvärdering från Kunskapsgruppen för att utvärdera hela upplevelsen av utbildningen, från anmälan till genomfört arrangemang.

Planering

Hänsyn har tagits till utvärderingar i arbetet med att utveckla och förbättra kursen. Inga större ändringar har gjorts vad gäller kursens innehåll eftersom deltagarna är så nöjda med utbildningen att vi inte ser några större förändringar som nödvändiga.

Tidigare Lipus-certifiering

20150118 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)
20160124 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)
20170105 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)
20180093 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)
20190108 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)
20200079 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)
20210132 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 3 maj 2023
Slutdatum: 4 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 3 maj 2023
Kursplats: Online

Startdatum: 25 maj 2023
Slutdatum: 26 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 25 maj 2023
Kursplats: Elite Hotel Carolina Tower, Stockholm

Startdatum: 15 november 2023
Slutdatum: 16 november 2023
Sista anmälningsdatum: 15 november 2023
Kursplats: Stockholm

Startdatum: 5 december 2023
Slutdatum: 6 december 2023
Sista anmälningsdatum: 5 december 2023
Kursplats: Online

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Max 30

Språk

Svenska

Avgift

Online: 9990 kr + moms

I kurslokal: 10 990 kr + moms

Kringkostnader

Eventuell kostnader för resa och boende betalas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Det finns tre sätt anmäla sig:

– Gå in på hemsidan http://www.kunskapsgruppen.se och leta fram rätt kurstillfälle, fyll i anmälan och skicka in.
– Ring: 031- 22 24 50
– Maila: info@kunskapsgruppen.se

Om det finns möjlighet att anmäla sig innebär det också att det finns platser kvar.
En bekräftelse på din anmälan kommer att skickas inom några dagar efter det att du skicka in din anmälan.

För information om fler datum var vänlig ta kontakt: info@kunskapsgruppen.se eller 031-22 24 50.

Inga särskilda krav för deltagande.

Länk till webbsida för anmälan

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn

En bekräftelse skickas till deltagaren via e-post inom några dagar efter det att anmälan har gjorts.

Kontaktperson

John Andersson, Utbildningsansvarig,
Kunskapsgruppen
Kungstorget 5
411 17 Göteborg

Tfn: 031-22 24 51
E-post: john.andersson@kunskapsgruppen.se

Kursintyg

Samtliga deltagare får ett intyg på att de gått kursen.
ST-läkare får dessutom det särskilda intyg som sedan ska skickas in till Socialstyrelsen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

John Andersson, utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen tillsammans med kursledare Pernilla Wikström Pehrson

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist, Örebro kommun

Kursadministration

John Andersson, Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Ingen särskild representant.
Research i målgruppen har gjorts generellt.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen Sverige AB, deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Ingen närvaro av sponsorer

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden