Hoppa till innehåll

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

Kursen ges av: Bonnier News AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Alla yrken
Avgift: 8 900 kr exklusive moms. I avgiften ingår frukost, kaffe, fika och lunch.
Kringkostnader: Eventuella resor och boende bekostas av deltagare.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230004
Län: Stockholms län

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Alla yrken

Ytterligare information

Kursen riktar sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården som vill lära sig mer om lagar och föreskrifter, exempelvis läkare, sjuksköterskor, administrativ personal och andra yrkesgrupper. Utbildningen lämpar sig för läkare under alla steg under och efter utbildningen oavsett specialitet. Det krävs inga förkunskaper för att delta i utbildningen.

2. Behovsbeskrivning

Hälso- och sjukvården är omgärdad av ett omfattande och i vissa delar komplicerat och detaljerat regelverk. Denna utbildning handlar om att ge dig kunskaper i lagstiftning och föreskrifter som reglerar ditt dagliga arbete. Kursen går bland annat igenom patientlagens (2014:821) krav på information och samtycke, patientdatalagen (2008:355) hur du ska agera om patienten saknar egen beslutsförmåga, vilka fall ett barn har rätt att ta beslut, när du har anmälningsskyldighet och när sekretess och tystnadsplikt råder.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har som huvuduppgift att vårda patienter men förutsätts också ha kunskap om de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för yrket. Kursen syftar till att ge dig kunskap om central juridik inom hälso- och sjukvården och att du ska känna dig trygg i hanteringen av de juridiska frågeställningar som aktualiseras i din yrkesverksamhet.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med utbildningen är att ge dig en överblick av rättsområdet och kunskap kring de centrala regler som ofta aktualiseras inom hälso- och sjukvården. Syftet är också att utbildningen ska leda till en medvetenhet om när ett juridiskt problem kan föreligga och att utrusta dig med kunskaper som bidrar till en trygghet din yrkesroll.

Resultat för deltagaren

Efter genomgången utbildning förväntas deltagaren ha kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården och för dess personal, mer specifikt förväntas deltagaren ha kunskap om:
– Offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården
– Vad patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och inre sekretess innebär
– Vad patienternas direktåtkomst till sina journaler innebär
– När patienten har rätt att läsa sin journal
– Vilka uppgifter som måste dokumenteras i en patientjournal
– När anmälningsskyldighet gäller
– När sekretessen får brytas och uppgifter får lämnas ut
– När man har anmälningsskyldighet, utifrån exempelvis socialtjänstlagen
– Vilka uppgifter som måste lämnas ut om till exempel polisen begär ut uppgifter ur patientjournal
– När du riskerar att göra dig skyldig till dataintrång
– Var gränsen går för patientens självbestämmanderätt
– Vad som händer om något går fel och vilka påföljder som kan aktualiseras

Resultat för patient och samhället

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har som huvuduppgift att vårda patienter men förutsätts också ha kunskap om de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för yrket. Kursen syftar till att ge dig kunskap om central juridik inom hälso- och sjukvården och att du ska känna dig trygg i hanteringen av de juridiska frågeställningar som aktualiseras i din yrkesverksamhet. Att ha kunskap om detta gynnar patientsäkerheten och kvaliteten på vården i samhället.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8: delmål a6 samt alla specialitetsspecifika delmål rörande lagar och föreskrifter (Varierar mellan c10, c 12, c13 eller c14 beroende på specialitet).

HSLF-FS 2021:8: delmål BT3* för BT-läkare och delmål STc x för ST-läkare (Lagar och författningar för den egna specialiteten, delmålen varierar mellan STc13, STc14 eller STc15 beroende på specialitet)

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i Socialstyrelsens målbeskrivning.

4. Program

Schema

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till hälso- och sjukvårdsjuridiken

09.15 Informationshantering och sekretess
Under avsnittet behandlas;

 • Vad hälso- och sjukvårdssekretessen innebär
 • Vad som gäller i förhållande till anhöriga
 • När sekretessen får brytas och uppgifter får lämnas ut
 • När och i förhållande till vem uppgifter får lämnas ut
 • När patienten har rätt att läsa sin journal
 • När man har anmälningsskyldighet, utifrån exempelvis socialtjänstlagen
 • Vilka uppgifter som måste lämnas ut om till exempel polisen begär ut uppgifter ur patientjournal

10.15 Kaffe

 • Informationshantering och sekretess (forts.)

12.00 Lunch

13.00 Patientdatalagen

 • Vad innebär patientdatalagen för informationshanteringen inom hälso- och sjukvården?
 • Vad innebär patienternas direktåtkomst till sina journaler?
 • Finns det en ”inre sekretess”?
 • När är du behörig att ta del av uppgifter om en patient?
 • Vad är ett dataintrång?
 • Vilka uppgifter måste dokumenteras i en patientjournal?
 • Vem ansvarar för uppgifterna i patientjournalen

15.00 Kaffe

15.15 Patientlagen – information och samtycke till vård och behandling

 • Vilken information ska patienterna ges enligt patientlagen?
 • Vad innebär lagens krav på samtycke?
 • När och hur ska samtycke inhämtas?
 • Vad händer om patienten ångrar sig?
 • Hur hanterar man patienter som inte kan lämna ett samtycke?
 • När kan vård ges utan samtycke?
 • Barns beslutanderätt

Patientsäkerhetslagen – skyldigheter och disciplinförfaranden

 • Vad innebär bestämmelserna om klagomålshantering?
 • När måste man avvikelserapportera?
 • När ska en vårdskada anmälas till Inspektionen för vård och omsorg? Lex Maria anmälningar
 • Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
 • Vilken roll har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd?
 • Vilka disciplinåtgärder kan bli aktuella?
 • Vilket yrkesansvar har hälso- och sjukvårdspersonalen?

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

 

Pernilla Wikström Pehrson

Pernilla Wikström Pehrson är chefsjurist i Örebro kommun och har tidigare arbetat som jurist inom landstinget i Örebro. Hon har tidigare undervisat på juristprogrammet vid Uppsala universitet och undervisar också på Örebro universitet. Pernilla driver också PWP Juridik AB som huvudsakligen bedriver utbildningsverksamhet med fokus på hälso- och sjukvårdsjuridik. Hon tjänstgör som särskild ledamot vid förvaltningsrätten i Karlstad.

Extern länk

https://www.dagensmedicin.se/utbildning/lagar-och-foreskrifter-inom-halso-och-sjukvarden-i-praktiken-lipus-certifierad/

Referenser

Kursen bygger i sin helhet på lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och praxis på området.

Lagar som behandlas i kursen är bland annat:

 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659)
 • Patientdatalagen (2008:355)
 • Patientlagen (2014:821)
 • Föräldrabalken (1949:381)
 • Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Körkortslagen (1998:488)
 • Vapenlagen (1996:67)
 • Tvångslagar, exempelvis LVU (1990:52) och LPT (1991:1128)

Inom samtliga områden behandlas relevanta myndighetsföreskrifter och allmänna råd.

Genusperspektiv

När föreläsaren tar exempel från tidigare kurser eller andra verksamheter fördelas de jämnt mellan könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Inför utbildningen får samtliga deltagare digitalt fylla i förväntningar, behov och önskemål inför kursen. Under kursen varvas föreläsningar, grupparbeten och övningar med egen reflektion.

Kursmaterial

Vid fysiska utbildningar får deltagarna åhörarkopior av kursmaterialet. Efter utbildningen skickas kursmaterialet till deltagarna i digitalt format. Vid digitala utbildningar skickas materialet digitalt innan kursens start.

Förberedelser

Inga förberedelser för deltagarna. I god tid innan kurs inhämtar vi information om deltagarnas specialitet för att kunna säkerställa att de specialistspecifika delmålen behandlas under kursen. Dialog med kursledare förs alltid om detta innan kursen.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Efter avslutad kurs uppmanar vi deltagare att höra av sig till oss om det finns frågor eller funderingar där det alltid finns möjlighet till kontakt med kursledaren.

Kompetensöverföring

Åhörarkopior

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Både Lipus och Dagens Medicin Utbildnings utvärderingar skickas till deltagarna i samband med att kursen avslutas. De skickas till deltagarnas mejladress och kursledaren kommer under kursens avslut ha ett reflektionspass med tid att fylla i utvärderingarna. Efter avslutad utbildning läser Dagens Medicin Utbildning tillsammans med kursledaren igenom alla utvärderingar för att se vilka delar som kan förbättras.

Planering

Tidigare utvärderingar från Lipus och Dagens Medicin Utbildning ligger till grund för förbättringar och utveckling av kursen som sker löpande efter varje kurstillfälle.

Tidigare Lipus-certifiering

20190017 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

20190078 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

20190121 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

20200012 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

20210029 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

20220070 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 26 april 2023
Slutdatum: 26 april 2023
Sista anmälningsdatum: 25 april 2023
Kursplats: Stockholm

Startdatum: 30 maj 2023
Slutdatum: 30 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 29 maj 2023
Kursplats: Lärarledd onlineutbildning

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

max 20

Språk

Svenska

Avgift

8 900 kr exklusive moms. I avgiften ingår frukost, kaffe, fika och lunch.

Kringkostnader

Eventuella resor och boende bekostas av deltagare.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmäl sker via webbplatsen
http://www.dagensmedicin.se/utbildning

https://www.dagensmedicin.se/utbildning/lagar-och-foreskrifter-inom-halso-och-sjukvarden-i-praktiken-lipus-certifierad/

Inga särskilda krav från kursproducenten.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.dagensmedicin.se/utbildning/lagar-och-foreskrifter-inom-halso-och-sjukvarden-i-praktiken-lipus-certifierad/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Principen ”först till kvarn” tillämpas.

Bekräftelse skickas automatisk till deltagaren direkt efter anmälan. Kallelse skickas cirka en vecka innan kursstart.

Kontaktperson

Sofie Enzell
+46- (0)70 003 36 19

Sofia Gustafsson
+46- (0)79 067 67 15

BBM Utbildning
Bonnier Business Media

info@bonnierakademi.se

Kursintyg

Kursintyg med vad kursen har gått igenom delas ut till alla deltagare med full närvaro. Till de ST-läkare som efterfrågar Socialstyrelsens intyg skickas detta ut efter kurs vid aktivt deltagande och full närvaro.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Dagens Medicin Utbildning

Ansvarig för innehåll

Magnus Norrman, ansvarig Dagens Medicin Utbildning

Karin Rehnberg, varumärkesansvarig Dagens Medicin Utbildning

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Pernilla Wikström Pehrson är chefsjurist i Örebro kommun och har tidigare arbetat som jurist inom landstinget i Örebro. Hon har tidigare undervisat på juristprogrammet vid Uppsala universitet och undervisar också på Örebro universitet. Pernilla driver också PWP Juridik AB som huvudsakligen bedriver utbildningsverksamhet med fokus på hälso- och sjukvårdsjuridik. Hon tjänstgör som särskild ledamot vid förvaltningsrätten i Karlstad.

Kursadministration

Sofia Gustafsson, projektkoordinator, Dagens Medicin Utbildning

Sofie Enzell, projektkoordinator, Dagens Medicin Utbildning

Övriga samarbetspartners

Nej

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Dagens Medicin Utbildning finansierar utbildningen. Deltagaravgifter för de specifika kurstillfällena är delfinansiärer.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer

Jävsförhållande

Inga kända