Hoppa till innehåll

Ledarskap för läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Ledarskap för läkare

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Avgift: Online: 9 990 kr + moms I kurslokal: 10 990 kr + moms. I kursavgiften ingår dokumentation, kaffe, fika och lunch.
Kringkostnader: Eventuella kostnader för resor och boende betalas av deltagare/verksamhet.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230018
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 15-16 november 2023
Kursplats: Stockholm
Sista anmälningsdatum: 15 november 2023 (167 dagar kvar)
Kursdatum: 22-23 november 2023
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 22 februari 2023
Kursdatum: 27-28 november 2023
Kursplats: Malmö
Sista anmälningsdatum: 27 november 2023 (179 dagar kvar)
Kursdatum: 13-14 december 2023
Kursplats: Göteborg
Sista anmälningsdatum: 13 december 2023 (195 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

2. Behovsbeskrivning

Med rollen som läkare så följer ett ledarskap. Även om du som läkare inte har en chefsbefattning så kommer din expertkunskap och det självständiga arbete och beslutsfattande som du utför ge en ledarskapsroll mot både andra kollegor, men också patienter och inte minst dig själv. Ledarskapet som läkare är komplext för det består både av en organisatorisk och kommunikativ men också klinisk del. Därför är det viktigt med kunskap om hur ett bra och hållbart ledarskap i vården praktiseras.

I en rapport utgiven av myndigheten Vårdanalys från 2017 fastslås bland annat följande: ”..sammanfattningsvis kan vi se att vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste kunna hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner, och att leda i och för förändring och förbättring..” (1)

Med åren har attraktiviteten för ledarskap och chefstjänster minskat just inom läkarskrået. Ett ökat ansvar men med begränsade befogenheter anses vara de starkaste orsakerna till att läkare inte länge vill ta chefsansvaret på arbetsplatsen. Enkäter från Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) visar att intresset för ledarskap är som högst när man är läkarstudent och sedan sjunker under allmän tjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). Enkäterna visar också på en negativ trend bland ST-läkarna där andelen som absolut inte kan tänka sig att bli chef ökade mellan 2009 och 2016 – från åtta till 22 procent (SYLF 2016). (2)

På vägen till färdig specialistläkare är kursen i ledarskap obligatorisk under ST-tjänstgöringen. Denna kurs är till för att ge allmän kännedom om ledarskap och ledarskapets förutsättningar i vården. Kursen tittar på regelverk, ansvarsbestämmelser och formella fakta kring vad ledarskapet i vården betyder. Men kursen har också en praktisk del där kommunikativa färdigheter samt sätt att organisera ledarskapet gås igenom, allt under ledning av erfaren kursledare med erfarenhet av ledarskap inom vården med den komplexitet som det innebär. Denna kurs vill stärka varje kursdeltagare till att känna sig tryggare i vad ledarskap inom vården innebär samt rustad för att möta en klinisk vardag där ledarskapet känns bekant och positivt, oavsett om det utverkas i en formell eller informell ledarroll.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Deltagaren ska få en kunskap om:
– läkaren som ledare genom sin expertroll -en både allmän och klinisk orientering
– vad som vedertaget kännetecknar ett bra ledarskap (3)
– insikt om ledarstil och vilket ledarskap som passar bäst för dig (4)
– hur kommunikation mellan ledare och medarbetare bör fungera och hur man skapar det samtalet. Metod: Motiverande samtal, aktivt lyssnande och beteendebaserad feedback. (5)
– kännedom om vad som är förutsättningarna för ett bra samarbete och arbetsklimat, samt hur man bör agera och hantera konfliktsituationer när de uppstår. Metod: strategier och metoder baserat på forskning om effektiva grupprocesser, att bygga robusta samarbetskulturer och konfliktteori. (6)

På denna kurs är målet att gå igenom de kommunikativa kompetenser som hjälper läkaren att göra detta på ett korrekt men också flexibelt sätt kopplat till kollegans, patientens eller den anhöriges behov.

Resultat för deltagaren

Enligt SOSFS 2015:8 ska den specialistkompetenta läkaren
– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet, inklusive leda ett vårdteam

– kunna ta ett ansvar för utvecklingen av det multiprofessionella samarbetet

– kunna ta ett ansvar för samarbetet med patienter och närstående

– kunna samarbeta i nätverk kring patienten

– kunna samverka med aktörer utanför hälso- och sjukvården, t ex socialnämnder, verksamheter inom socialtjänsten, skola och Försäkringskassan

– kunna presentera och förklara medicinsk information på ett sätt som är förståeligt för mottagaren såväl muntligt som skriftligt

– kunna planera och genomföra undervisning

Enligt HSLF-FS 2021:8 ska den specialistkompetenta läkaren under sin Bastjänstgöring:

– kunna samarbeta med medarbetare inom både den egna yrkesgruppen och andra yrkesgrupper

– kunna leda det multiprofessionella arbetet kring en enskild patient

– kunna främja förutsättningar för patienters och närståendes delaktighet i vård och behandling

– kunna samverka med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården kring en enskild patient, till exempel med en annan vårdenhet, den kommunala hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och skolan

Under övriga del av specialisttjänstgöringen ska enligt HSLF-FS 2021:8 ST-läkaren: 

– kunna leda medicinskt arbete på arbetsplatsen

– kunna utveckla det multiprofessionella samarbetet på arbetsplatsen

 

Resultat för patient och samhället

Patientlagen från 2015 belyser vikten av patientens självbestämmande, information och delaktighet. Vården bör vara en trygg plats för patienten där man kan förväntas få bästa möjliga vård och mötas på ett personcentrerat sätt. För patienten sker detta i varje enskilt möte med medarbetare inom vården. Genom att ha en gedigen kunskap om gott ledarskap i vården påverkas hela arbetslaget positivt. En arbetsplats med goda strukturer samt god kommunikation och hög klinisk kompetens är patientsäkert och därmed till nytta för både den enskilde patienten och samhället. Denna kurs är en del i att förbättra vården och därmed i att skapa samhällsnytta.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8: a1

HSLF-FS 2021:8 STa5

4. Program

Schema

TIDER FÖR DAGARNA
08:30 Registrering, kaffe/te smörgås
09:00 Kursen startar
10.20 Kaffe/te
12:00 Lunch
14.20 Eftermiddagsfika
16:00 Avslutning

DAG 1
GRUNDLÄGGANDE LEDARSKAP

Gemensamma nämnare hos uppskattade ledare
Vad kan du förbättra i ditt ledarskap?
Expert och ledare – utmaningarna som detta innebär
Ledarskapets hörnstenar – viktiga verktyg för dig som är ledare och läkare
Att ge och ta feedback

SÅ BYGGER DU DITT EGET LEDARSKAP FRÅN GRUNDEN

Bli bättre på att delegera
Så skapar du tydlighet kring ansvarsområden och befogenheter
Våga ta det ansvar som ledarrollen kräver

KOMMUNIKATION – EFFEKTIVT OCH TYDLIGT

Bli medveten om ditt eget sätt att kommunicera
Att undvika otydligheter och missförstånd – så gör du
Så når du fram till personer som möter dig med starka känsloyttringar – t.ex ledsna eller arga
Att tala inför en grupp

KOMMUNIKATION MELLAN LEDARE OCH MEDARBETARE

Att lyfta och coacha enskilda individer
Bli uppmärksam på hur du själv påverkar andra
Konsten att locka fram det beteende och de handlingar du önskar
Få dina medarbetare att vilja växa och ta mer ansvar

DAG 2
BETEENDEPSYKOLOGI FÖR LEDARE

Vad är beteende och vad är egenskap?
Vad är feedback och vad har det för syfte?
Skillnaden på feedback och förstärkning
Negativ och positiv förstärkning
Positiv och korrigerande feedback
Checklistor för mer effektiv feedback

TIME MANAGEMENT – FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL

Läkarens viktigaste effektiviseringsverktyg
Ta kontroll över dina tidstjuvar genom bättre struktur

KONFLIKTHANTERING FÖR LÄKARE

Så hanterar du medarbetare med samarbetssvårigheter
Vad är egentligen orsaken till konflikten?
Vilken är din roll i en konflikt mellan två medarbetare?
Att bli av med konflikträdslan och ta tag i problemet från grunden
Olika typer av konflikter – olika lösningar
Att på ett effektivt sätt bygga en kultur där medarbetare blir mer samarbetsvilliga

SAMARBETE I VÅRDTEAMET

Ledarens ansvar för gruppdynamiken på arbetsplatsen
Hur kan du med enkla medel bidra till bättre samarbete i vårdteamet?
Fallgroparna att vara vaksam på när du ska forma en grupp över längre tid
Så säkrar du öppenhet i alla led – en nödvändighet för ett gott samarbete

SÅ MOTIVERAR DU DIG SJÄLV OCH DINA MEDARBETARE

Alla vill utveckla verksamheten – ett mål men olika sätt att skapa engagemang
Få dina medarbetare att förstå vad som motiverar dig
Så vinner du dina medarbetares förtroende

Kursledare: Malin Ander, Leg psykolog, med dr, organisationskonsult, Ander Aware Psychology AB och Invivo Sverige AB

Malin Ander är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap med en bakgrund inom psykologisk forskning och undervisning vid Uppsala universitet. Hon varvar kliniskt arbete som psykolog med arbete som konsult inriktad mot ledarskaps- ledningsgrupp- och grupputveckling, förändringsledning, handledning, personbedömning, coaching och utbildning för medarbetare samt nya och erfarna chefer och ledare. Via sin tidigare forskning har Malin expertkunskaper inom området psykologiska reaktioner/krisreaktioner hos drabbade och närstående i samband med somatisk sjukdom, t ex cancer.

Malin har sin teoretiska grund i beteendepsykologi och sin kliniska inriktning inom kognitiv beteendeterapi och acceptance and commitment therapy och har även fördjupat sig inom affektfokuserad terapi. Med grund i teori och empiri arbetar hon utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt och är starkt engagerad i att stötta organisationer, ledare, team och individer att lära och växa för att nå sin fulla potential på ett hållbart sätt. Malin har lång erfarenhet av att designa och genomföra skräddarsydda insatser och utbildningar både live och digitalt, för en rad olika målgrupper inom en variation av verksamheter med goda resultat. Hon är vidare en mycket uppskattad föreläsare och beskrivs återkommande som engagerad, kompetent och lyhörd.

Extern länk

Ledarskap för läkare

Bifogad fil


Referenser

Patientlagen 2014:821

(1) Vårdanalys rapport 2017:7 ”Visa vägen i vården”
(2) SYLF rapport 2016 ”Ledarskap i framtidens sjukvård”

(3) e.g. Wang, G., Oh, I.-S., Courtright, S. H., & Colbert, A. E. (2011). Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research. Group & Organization Management, 36(2), 223–270. https://doi.org/10.1177/1059601111401017;

Aviolo, B. J. (2011). Full range leadershop development (2nd ed.). Sage, US; Burke, S. C., Stagl, K. C., Klein, C, Goodwin, G. F., Salas, E. & Halpin, S. M. (2006).

Developing transformational leaders: the full range leadership model in action, Industrial and Commercial Training, Vol. 38 No. 1, pp. 23-32. https://doi.org/10.1108/00197850610646016;

Olofsson, R. & Nilsson, K. (2015). OBM i Praktiken. Stockholm: Natur & Kultur

(4) What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The leadership quarterly, 17, 288-307;

Kirkbride, P. (2006). Larsson G, Lundin J, Zander A. (2013) Ledarskapsmodellen – Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar. Lund: Studentlitteratur

(5) Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur) (e.g.  Holmberg, J. & Stalby, M. (2012);

Samtal som fungerar. Om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring. Stockholm: Natur & Kultur;

Appelgren, A. (2018). Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas. Stockholm: Natur & Kultur Akademisk

(6) Wheelan, S.A (2005). Group processes, a developmental perspective. Boston, MA: Allyn and Bacon. Edmondson, A. C. (2018);

The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Carlson;

H, Jordan, T. & Olheim A. (2019). Att bygga en robust samarbetskultur: Förebygga konflikter i arbetslivet. Gleerups Utbildning AB; Eklöf, M. (2017).;

Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp, bedömning och utveckling. Lund: Studentlitteratur; Söderfjäll, S. (2017). To team or not to team. Stockholm: Vulkan;

Olofsson, R. & Nilsson, K. (2015). OBM i Praktiken. Stockholm: Natur & Kultur

Genusperspektiv

Ej angivet

5. Metodik

Pedagogisk metod

Innan kurs skickas det ut en förstudie till samtliga deltagare. Enkäten sker elektroniskt och är tänkt att ge bild av deltagarnas behov och förväntningar som kursledaren får med sig till utbildningen.

Därefter sker utbildningen under två dagar – föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och mindre övningar.

Efter kursen kommer kursgivaren se till att ytterligare kunskap skickas till deltagarna. Det handlar om artiklar, ytterligare litteratur samt möjlighet att ta kontakt med kursledare om behov finns.

Kursmaterial

Kompendium med material från föreläsningen.

Förberedelser

Fyll gärna i förstudien så att kursgivaren kan få reda på förkunskaper och behov. I övrigt krävs inga andra förberedelser.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Ja, det ges möjlighet att få kontakt med kursledare efter kurs.

Kompetensöverföring

Genom kompendium

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen är i ständig utveckling genom feedback från utvärderingarna. Tillsammans med kursledare ser kursgivaren på resultat och svar från utvärderingarna och ser till att utveckla och förbättra kursen, om behovet finns.

Vi skickar efter utbildningens slut ut en utvärdering via e-post. Där får de Lipus utvärdering och även en särskild från Kunskapsgruppen där vi frågar om totalupplevelsen, från anmälan till slut.

Planering

Kursgivaren ser alltid på feedbacken i utvärderingarna och vid behov ser till att förbättra och utveckla kursen utifrån deltagarnas synpunkter.

Tidigare Lipus-certifiering

20150121, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20160125, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20170103, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20180094, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20190109, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20200078, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20210141, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 13 april 2023
Slutdatum: 14 april 2023
Sista anmälningsdatum: 13 april 2023
Kursplats: Online

Startdatum: 2 maj 2023
Slutdatum: 3 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 2 maj 2023
Kursplats: Sankt Gertrud Konferens, Malmö

Startdatum: 4 maj 2023
Slutdatum: 5 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 4 maj 2023
Kursplats: Scandic Rubinen, Göteborg

Startdatum: 22 maj 2023
Slutdatum: 23 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 22 maj 2023
Kursplats: Elite Palace Hotel, Stockholm

Startdatum: 15 november 2023
Slutdatum: 16 november 2023
Sista anmälningsdatum: 15 november 2023
Kursplats: Stockholm

Startdatum: 22 november 2023
Slutdatum: 23 november 2023
Sista anmälningsdatum: 22 februari 2023
Kursplats: Online

Startdatum: 27 november 2023
Slutdatum: 28 november 2023
Sista anmälningsdatum: 27 november 2023
Kursplats: Malmö

Startdatum: 13 december 2023
Slutdatum: 14 december 2023
Sista anmälningsdatum: 13 december 2023
Kursplats: Göteborg

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Max 25

Språk

Svenska

Avgift

Online: 9 990 kr + moms

I kurslokal: 10 990 kr + moms. I kursavgiften ingår dokumentation, kaffe, fika och lunch.

Kringkostnader

Eventuella kostnader för resor och boende betalas av deltagare/verksamhet.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Det finns tre enkla sätt för att göra anmälan:

1. Gå till hemsidan http://www.kunskapsgruppen.se och välj rätt kurstillfälle, fyll i formuläret och skicka in. En bekräftelse på din anmälan kommer att komma inom de närmaste dagarna.

2. Ring på 031 – 22 24 50

3. Maila till info@kunskapsgruppen.se

Var vänligt ta kontakt med kursproducenten för information om fler kursdatum under våren 2021, info@kunskapsgruppen.se eller 031 – 22 24 50

Inga särskilda krav.

Länk till webbsida för anmälan

Ledarskap för läkare

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn gäller.

En bekräftelse på anmälan skickas direkt till deltagaren via e-post efter anmälan skett. Möjlighet till anmälan = platser kvar till kursen.

Kontaktperson

Kunskapsgruppen
John Andersson
Kungstorget 5
411 17 Göteborg
john.andersson@kunskapsgruppen.se
Tfn: 031- 22 24 51

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg delas ut efter genomgången kurs med full närvaro.
För alla deltagare delas det ut ett diplom från Kunskapsgruppen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

John Andersson, utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Malin Ander, leg psykolog, med dr, organisationskonsult, Ander Aware Psychology AB och Invivo Sverige AB.

Malin Ander är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap med en bakgrund inom psykologisk forskning och undervisning vid Uppsala universitet. Hon varvar kliniskt arbete som psykolog med arbete som konsult inriktad mot ledarskaps- ledningsgrupp- och grupputveckling, förändringsledning, handledning, personbedömning, coaching och utbildning för medarbetare samt nya och erfarna chefer och ledare. Via sin tidigare forskning har Malin expertkunskaper inom området psykologiska reaktioner/krisreaktioner hos drabbade och närstående i samband med somatisk sjukdom, t ex cancer.

Malin har sin teoretiska grund i beteendepsykologi och sin kliniska inriktning inom kognitiv beteendeterapi och acceptance and commitment therapy och har även fördjupat sig inom affektfokuserad terapi. Med grund i teori och empiri arbetar hon utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt och är starkt engagerad i att stötta organisationer, ledare, team och individer att lära och växa för att nå sin fulla potential på ett hållbart sätt. Malin har lång erfarenhet av att designa och genomföra skräddarsydda insatser och utbildningar både live och digitalt, för en rad olika målgrupper inom en variation av verksamheter med goda resultat. Hon är vidare en mycket uppskattad föreläsare och beskrivs återkommande som engagerad, kompetent och lyhörd.

Kursadministration

John Andersson, utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övriga samarbetspartners

Inga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Det har gjorts research bland ST-läkare för att se på behov inför planering och utveckling av kursen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen Sverige AB genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer

Jävsförhållande

Nej, inget jävsförhållande eller intressekonflikter.