Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Livshotande Infektioner

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Livshotande Infektioner

Specialiteter: Anestesi och intensivvård, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Klinisk mikrobiologi, Hematologi, Kirurgi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Obstetrik och gynekologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Urologi, Öron-, näs- och halssjukdomar
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Län: Stockholms län

Språk: Svenska
Avgift: 11795  kr exklusive moms.Kursdokumentation Luncher och Fika ingår.
Kringkostnader: Ev resa och logi.
Kursnummer: 20220183
Företag/organisation: Faktum Medica AB

Kurstillfälle

Kursdatum: 13-14 november 2023
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115
Sista anmälningsdatum: 22 september 2023 (184 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Anestesi och intensivvård, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Klinisk mikrobiologi, Hematologi, Kirurgi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Obstetrik och gynekologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Urologi, Öron-, näs- och halssjukdomar

Ytterligare information

Primär målgrupp är ST-läkare verksamma på sjukhus inom somatisk akutspecialitet.
Kursen lämpar sig även för AT-läkare, och för färdiga specialister med önskemål att uppdatera sig i omhändertagandet av akuta infektiösa tillstånd.

2. Behovsbeskrivning

Tidig korrekt diagnos och handläggning av livshotande infektioner såsom allvarlig pneumoni, bakteriell meningit, nekrotiserande fasciit och intraabdominella infektioner, är av avgörande betydelse för prognosen. ( Surviving Sepsis Guidelines Critical Care Med October 2021)

Det finns även ett behov av att öka kunskaperna av svåra infektioner med multiresistenta bakterier för att minska risken för smittspridning. (Vading JAC 2017;  Cambatstudy Lancet 2017)

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att tillägna sig nödvändiga grundläggande kunskaper för att handlägga patienter med svåra infektioner. Detta medför en lägre mortalitet och morbiditet i infektionssjukdomar och minskad utveckling av bakteriell resistens.

Resultat för deltagaren

Kunna redogöra för val av antibiotika utifrån bedömt fokus på akutmottagningen och vårdavdelningen i akutläget samt kunna redogöra för grundprinciperna avseende farmakokinetik och dynamik hos patienter med livshotande infektioner. (Povoa et al Microorganisms 2021)

Kunna förklara varför vissa patienter med sepsis i akutläget kräver tidig vasoaktiv terapi med noradrenalin.(Permpikul Am J Resp Care Med 2019)

Kunna selektera de svårast sjuka med bakteriell meningit som behöver akut transport till neurokirurgisk intensivvårdsavdelning för mätning av intrakraniellt tryck. (Glimåker Plus One 2013)

Kunna förklara grundprinciperna bakom behandling av infektioner hos immuninkompetenta patienter liksom vilka bakterier man bör misstänka hos denna grupp av patienter.

Kunna identifiera allvarlig pneumoni på akutmottagningen utifrån prognosinstrumentet CRB-65 samt kombinera detta med blodgasanalys enl senaste uppdateringen på infektionsläkarföreningens vårdprogram (infektion.net)

Kunna namnge de infektioner som i akutläget kan kräva akut kirurgisk åtgärd.

Resultat för patient och samhället

Ökad kompetens att omhänderta svårt sjuka patienter ger ökad vårdkvalitet. Detta medför i sin tur minskad risk för komplikationer och dödsfall i den fortsatta vårdkedjan.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8
Akutsjukvård: c1, c2, c5
Infektionssjukdomar: c1, c2

Anestesi och intensivvård: c6, c9
Kirurgi: c1, c2
Urologi: c2, c8
ÖNH: c1, c6

Endokrinologi och diabetologi: c1, c2
Geriatrik: c1, c2
Hematologi: c1, c2
Internmedicin: c1, c2, c6, c7
Kardiologi: c1, c2
Lungsjukdomar: c1, c2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
Njurmedicin: c1, c2

Klinisk mikrobiologi: c1

HSLF-FS 2021:8
Akutsjukvård: STc1, STc2, STc5
Infektionssjukdomar: STc1, STc2

Anestesi och intensivvård: STc6, STc9
Kirurgi: STc1, STc2
Urologi: STc2, STc8
ÖNH: STc1, STc6

Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2
Geriatrik: STc1, STc2
Hematologi: STc1, STc2
Internmedicin: STc1, STc2, STc6, STc7
Kardiologi: STc1, STc2
Lungsjukdomar: STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
Njurmedicin: STc1, STc2

Klinisk Mikrobiologi: STc1

 

4. Program

Schema

Se bifogad fil för schema och föreläsare.

Extern länk

http://www.faktummedica.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2022/12/program-livshotande-infektioner-2023-6.pdf

Referenser

Föreläsarnas egna utbildningsmaterial med tillhörande resultat från kliniska studier. Utdelade artiklar. Presentation av alla kliniska studier under kursen görs utan inflytande från läkemedelsindustrin.

Rhee et al J Thor Dis 2020; 12 (Supp 1)

Cinel et al J Crit Care 2020

Sundén-Cullberg Crit Care Med 2017

Kamat et al Clin Inf Disease 2020

Ebell et al Acad Emergy Med 2020

Vårdprogram på infektion.net för CNS-infektioner

Genusperspektiv

Kursens föreläsare är till minst 50% kvinnor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar.
Problembaserade falldiskussioner

Kursmaterial

Varje kursdeltagare erhåller en digital pärm med åhörarkopior på allt föreläsningsmaterial.
Artiklar skickas ut före kursstart och utdelas även under kursens gång.

Förberedelser

Deltagaren rekommenderas läsa utdelade artiklar via e-post innan kurstillfället. I detta utskick ingår vissa vårdprogram från Infektionsläkarföreningens hemsida (www.infektion.net).

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll sker kontinuerligt under kursen i samband med bl.a. falldiskussioner.

Kompetensutveckling

Kursarrangören mottager frågor från kursdeltagarna till info@faktummedica.se även efter kursen. Dessa frågor kan vid behov lämnas vidare till aktuell föreläsare.

Kompetensöverföring

Ej angivet

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Tidigare utvärderingar används kontinuerligt.

Tidigare Lipus-certifiering

Kursen given som SK-kurs enl nedan.
2011-03-14 B:45 Livshotande infektioner
2012-03-12 B:45 Livshotande Infektioner
2013-03-11 B:38 Livshotande Infektioner

Kursen given som Lipus-certifierad kurs
2014-04-03 20130118
2015-04-16 20140079
2016-04-18 20150101
2017-04-24 20160109
2018-04-09 20170077
2020 – 20190116 aug Uppskjuten kurs från april pga corona
2021-09-06 20200118
2022-09-05 20210122

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 13 november 2023
Slutdatum: 14 november 2023
Sista anmälningsdatum: 22 september 2023
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

Ca 30

Språk

Svenska

Avgift

11795  kr exklusive moms.
Kursdokumentation Luncher och Fika ingår.

Kringkostnader

Ev resa och logi.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Faktum Medicas hemsida. http://www.faktummedica.se.

För kursdeltagare med utbildningstjänst krävs godkännande av handledare eller verksamhetschef.

Länk till webbsida för anmälan

http://www.faktummedica.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagning sker enl principen ”först till kvarn”.

Antagning meddelas normalt via svarsmail inom 24 timmar efter att intresseanmälan inskickats.

Kontaktperson

Lars Sundholm
Överläkare
VO Anestesi-Intensivvård
Södersjukhuset
Stockholm
Tel 0708129627

Kursintyg

Alla deltagare får Socialstyrelsens kursintyg. ST-läkare får intyg med angivna delmål.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Faktum Medica

Ansvarig för innehåll

Samtliga föreläsare omnämnda i punkt 4 (program)

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Lars Sundholm
Överläkare
VO Anestesi/IVA
Södersjukhuset
Stockholm

Kursadministration

Faktum Medica, ett renodlat utbildningsföretag.

Övriga samarbetspartners

Finns ej

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras via deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang förekommer.

Sponsorers närvaro

Sponsorer tillåts ej.

Jävsförhållande

Finns ej