Hoppa till innehåll

Ögonsjukdomar i primärvårdens vardag med praktiska moment och case-genomgång – en kurs på S:t Eriks Ögonsjukhus

Vill du lära sig att ta en bra anamnes och ögonstatus? Välkomna till vår kurs på S:t Eriks Ögonsjukhus.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Ögonsjukdomar i primärvårdens vardag med praktiska moment och case-genomgång – en kurs på S:t Eriks Ögonsjukhus

Kursen ges av: S:t Eriks Ögonsjukhus AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Optiker, Sjuksköterska
Avgift: 9 000 kr (exkl. moms) Kursbok – Kugelberg M. och Ygge J.: Ögonboken 2010, ISBN 9789147099429, handouts, fika på för- och eftermiddag samt tre luncher.
Kringkostnader: Resor och boende bekostas av deltagaren själv.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230099
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 22-24 november 2023
Kursplats: S:t Eriks Ögonsjukhus, Eugeniavägen 12, Aulan plan -1
Sista anmälningsdatum: 10 november 2023 (35 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin

Andra yrken

Optiker, Sjuksköterska

2. Behovsbeskrivning

Enklare ögonfall är vanligt förekommande inom den allmänna sjukvården (1), uppskattningsvis 2-4% av besöken har en oftalmologisk frågeställning (2, 3). En snabb och korrekt handläggning är viktig för att tidigt upptäcka svårare ögonkomplikationer samt avlasta ögonspecialister med fall som kan och bör behandlas direkt på vårdcentral (3). Systemiska sjukdomar kan primärt uppträda i ögon och syn vilket ytterligare påvisar nyttan av en god kännedom om olika ögontillstånd. Kursen ger konkreta riktlinjer och praktiska kunskaper på hur man handlägger vardagliga ögonproblem i primärvården.

 1. Asplund R. ”De flesta ögonproblem kan behandlas i primärvården” Läkartidningen 1998;95:3400-4.”
 2. Shields T, Sloane PD. A comparison of eye problems in primary care and ophthalmology practices. Fam Med. 1991;23(7):544-6.
 3. Hassan AB. ”Så omhändertogs syn-och ögonbesvär i primärvården” Läkartidningen. 2021;118:21011

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs självständigt kunna handlägga enklare ögonproblem och dessutom känna igen svårare ögonfall för att kunna skriva en adekvat remiss till ögonsjukvården.

Resultat för deltagaren

Deltagaren skall efter genomgången kurs
– kunna genomföra en enklare ögonundersökning med enklare instrument/hjälpmedel för att mäta synskärpa, testa synfält, undersöka dubbelseende och ögonmotorik, bedöma ögats yta med infärgning, bedöma det röda ögat, inspektera ögats insida med oftalmoskop för att bedöma mediernas klarhet samt de centrala delarna av ögonbotten.

Deltagarna skall efter genomgången kurs
– känna sig tryggare i att bedöma allvarlighetsgraden av olika ögontillstånd
– kunna handlägga enklare ögonfall helt självständigt
– Kunna bedöma vad som ska skickas in till ögon och vad man själv kan ta hand om på vårdcentralen

Resultat för patient och samhället

Bättre och snabbare handläggning av ögonproblem på vårdcentralen. För de som inte arbetar på vårdcentral ger kursen en övergripande kunskap om ögonsjukdomar.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8 Allmänmedicin delmål: c1*, c4*, c5*

HSLF-FS 2021:8 Allmänmedicin delmål:

 • behärska att utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt bedöma och handlägga i landet förekommande hälsoproblem (Delmål STc1)*
 • behärska att avgöra medicinsk angelägenhetsgrad och på ett etiskt tillfredsställande sätt prioritera mellan vårdsökande (Delmål STc2)*
 • behärska att diagnostisera, behandla och följa patienter i alla åldrar med hälsoproblem och vanliga folksjukdomar (Delmål STc4)*
 • behärska att initialt bedöma, remittera och följa personer med sjukdomstillstånd som behöver vård utöver den egna enhetens resurser (Delmål STc5)*

* Saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-Målbeskrivning

4. Program

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/08/schema-ogonsjukdomar-i-primarvardens-vardag-ht2023-ver1-3.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/08/forelasarforteckning-1.pdf

Referenser

 1. Benjamin, W. J. (2006). Borish’s clinical refraction. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 2. Von, N. G. K., & Von, N. G. K. (2002). Binocular vision and ocular motility: Theory and management of strabismus. St. Louis: Mosby. (finns för gratis nedladdning på amerikanska ögonläkarföreningens hemsida: https://www.aao.org/assets/0c711d7f-503f-4cd9-b4ac-92d6ec31a718/636343503854270000/strabismus-binocular-vision-and-ocular-motility-vnoorden-pdf?inline=1)
 3. Cronau H, Kankanala RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician. 2010 Jan 15;81(2):137-44. PMID: 20082509.
 4. Kugelberg och Ygge. Ögonboken 2010, Liber (ISBN 9789147099429). Kursbok (ingår i kursavgiften)

Föreläsningskompendier

Jämställdhet och likabehandling

Olika aspekter av förekomst av ögonförändringar samt behandlingsalternativ kommer att belysas utifrån etnictet. Synbehandlingar är i viss mån beroende av ålder vilket också kommer att diskuteras under kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, seminarium med fallanalyser, praktiska metodikövningar och examination med viss interaktivitet.

Kursmaterial

Kursboken ’Ögonboken’ av Kugelberg och Ygge, handouts från föreläsningarna.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Kontroll av metodik vid praktiska metodövningar
Interaktiv datorbaserad tentamen (mentometersvar)

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Handouts är fria att kopiera för att delge medarbetare.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Mailutskick till deltagare om resultatet av kursutvärderingen (Lipus mall för utvärdering). Föreläsare delges muntligt efter kursen i samband med en lärarträff.

Planering

Resultaten från tidigare kursutvärderingar har vägts in i kursprogrammet för denna kurs. Främsta förändringen är att kursen utökats med en halvdag praktiska övningar och fallgenomgångar i grupp. Vi har köpt in extra oftalmoskop till de praktiska övningarna.

Tidigare Lipus-certifiering

2018-06-14, Lipus-nr 20170108

2019-02-07, Lipus-nr 20180159

2020-02-14, Lipus-nr 20190088

2021-11-17, Lipus-nr 20210062

2022-02-16, Lipus-nr 20210116 (inställd)

2022-11-16. Lipus nr 20220068

2023-02-07 Lipus nr 20220105

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 22 november 2023
Slutdatum: 24 november 2023
Sista anmälningsdatum: 10 november 2023
Kursplats: S:t Eriks Ögonsjukhus, Eugeniavägen 12, Aulan plan -1

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

30-40

Språk

Svenska

Avgift

9 000 kr (exkl. moms)
Kursbok – Kugelberg M. och Ygge J.: Ögonboken 2010, ISBN 9789147099429, handouts, fika på för- och eftermiddag samt tre luncher.

Kringkostnader

Resor och boende bekostas av deltagaren själv.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan via mejl till
carina.spolnik@regionstockholm.se
Carina Spolnik, klinikassistent, 08-123 230 18
Ange följande i anmälan:
• för- och efternamn
• e-postadress
• vårdcentral
• studierektor
• antal tjänstgöringsmånader kvar till specialist
• fakturaadress
• specialkost

Personuppgifterna används enbart för att hantera kursanmälan. Efter avslutad kurs raderas de.

Verksamhetschefs godkännande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Bekräftelse via mail när kursavgiften är betald.

Kontaktperson

Carina Spolnik, kurssekreterare, tel: 08-123 230 18, carina.spolnik@regionstockholm.se

Kursledare
Tony Pansell, tony.pansell@ki.se

S:t Eriks Ögonsjukhus
Eugeniavägen 12
171 64 SOLNA

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursen har startats av initiativtagare professor/överläkare Jan Ygge och givits vid flera tillfällen tidigare. Kursens innehåll har under åren justerats efter de kursutvärderingar som givits av deltagarna. Senaste ändringen innebar en extra halvdag för praktisk metodikövning och fallanalys i grupp under handledning av ögonspecialister.

Ansvarig för innehåll

Specialistläkare Hammurabi Bartuma, PhD, Karolinska Institutet
Optiker Tony Pansell, docent, Karolinska Institutet, S:t Eriks Ögonsjukhus

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Optiker, docent Tony Pansell, Karolinska Institutet/ S:t Eriks ögonsjukhus. Universitetslektor vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap med flera års erfarenhet av undervisning, kursansvar och kursadministration på grund och avancerad nivå. Undervisar på läkarprogrammet med föreläsningar inom synundersökning, synfel, ögats anatomi samt praktiska övningar inom undersökningsteknik.

Kursadministration

Carina Spolnik, kurssekreterare, tel: 08-123 230 18, carina.spolnik@regionstockholm.se

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Inga

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

S:t Eriks Ögonsjukhus
Deltagaravgifter

Kringarrangemang

Luncher och fika finansieras med deltagaravgifterna

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga